Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoriya_Ukrayini_10_klas_pidruchnik

.pdf
Скачиваний:
139
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
6.68 Mб
Скачать

Тема 2

2.Поміркуйте, чи можна стверджувати, що І Універсал був «актом конституційного значення, який утверджував право українського народу на створення власної держави». Відповідь обґрунтуйте.

Працюºмо з текстом

Прочитайте і порівняйте два погляди на прийняття І Універсалу УЦР. Дайте відповіді на запитання.

1.«Універсал справив грандіозне враження не стільки суттю розпоряджень, скільки владним тоном, в якому всі – і свої, і чужі відчули голос майбутньої національної влади».

Грушевський М. Ілюстрована історія України

здодатками та доповненнями. – Донецьк, 2008. – С. 553.

2.«У Росії кадетська “Речь” назвала проголошення Універсалу однією

зланок німецького плану розкладу Росії, прямим злочином проти закону. Міністр Тимчасового уряду есер В. Чернов назвав вимоги українців актом безвідповідальної політики, ленінством у національному питанні».

Литвин. В. Історія України. – К., 2009. – С. 41.

1.Поясніть причини різної реакції на проголошення І Універсалу з боку Тимчасового уряду і Центральної Ради.

2.Що мав на увазі есер О. Чернов, коли казав про «ленінство у національному питанні»?

3.Висловте особисту думку з приводу різних оцінок події прийняття І Універсалу.

__________________________

Хронологія

1.Яка подія відбулася перед початком І селянського з’їзду в Києві?

А. Початок ІІ військового з’їзду. Б. Проголошення І Універсалу.

В. Поїздка делегації Центральної Ради до Петрограда. Г. Утворення Генерального секретаріату.

152 Терміни, поняття

2. Який термін відповідає визначенню: «Урочистий документ, політичне звернення керівництва держави, яке носило програмний характер, – це ...»?

А. Універсал.

В. Указ.

Б. Маніфест.

Г. Закон.

Послідовність

3. Розставте історичні події в хронологічній послідовності.

Kulchitskij_Istor_Ukr_75_09_10ukr_str32_302.indd 152

 

 

16.09.2010 18:35:47

 

 

 

 

 

 

А. Утворення Генерального секретаріату. Б. ІІ військовий з’їзд.

В. І селянський з’їзд.

Г. І Універсал Центральної Ради.

Відповідність

4.Визначте, хто з названих членів Генерального секретаріату очолював відповідні напрями роботи.

А. Б. Мартос.

1.

Генеральний писар.

Б. І. Стешенко.

2.

Секретар продовольчих справ.

В. П. Христюк.

3.

Секретар народної освіти.

Г. М. Стасюк.

4.

Секретар земельних справ.

Відкрите запитання

5.Поміркуйте, у чому полягає історичне значення І Універсалу. Відповідь обґрунтуйте.

Готуємося до узагальнювального уроку Перелік запитань і завдань,

які допоможуть підготуватися до теми «Україна в роки Першої світової війни.

Початок Української революції»

Пригадайте

1.Коли було утворено Троїстий союз?

2.Коли сформувалася Антанта?

3.Створення легіону Українських січових стрільців почалося в

4.

 

р.

 

 

 

 

Брусиловський прорив розпочався в

 

 

 

р.

 

 

 

5.

Галицька битва відбулася в

 

 

 

р.

 

 

 

6.

Коли відбувся Український національний конгрес?

7.

ІІ військовий з’їзд розпочався в

 

 

 

р.

 

 

 

8.Коли було проголошено І і ІІ Універсали?

9.Коли були утворені Центральна Рада і Генеральний секретаріат?

10. З’їзд народів Росії працював у

 

в

 

р.

153

Дайте визначення основним термінам і поняттям

Війна, окупація, окупаційний режим, позиційна війна, оборона, національне військове формування, легіон, військове генералгубернаторство, культурницька діяльність, криза, страйк, мітинг, демонстрація, опозиція, революція, політична боротьба, ради, місцеві органи влади, національно-територіальна автономія, федерація, Центральна Рада, з’їзд, Генеральний секретаріат, універсал.

Kulchitskij_Istor_Ukr_75_09_10ukr_str32_302.indd 153

 

 

16.09.2010 18:35:47

 

 

 

 

 

 

Тема 2

Що ви знаєте про них?

Микола II, Франц Йосиф І, О. Брусилов, К. Левицький, М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, В. Ленін, Г. Львов, М. Терещенко.

Запитання і завдання

1.Визначте причини, привід і характер Першої світової війни.

2.Вкажіть мету створення Головної української ради, Союзу визволення України та Загальної української ради.

3.Покажіть на карті театри Східного та Західного фронтів у 1914–1916 рр., місця основних битв цього періоду.

4.Порівняйте позицію Центральних держав і Антанти щодо українського питання. Зробіть висновки.

5.Складіть таблицю «Перша світова війна і український національний рух».

6.Які наслідки мали події Російської революції для України?

7.Схарактеризуйте мету створення і склад Української Центральної Ради.

8.Яким бачила УЦР державне майбутнє України (форму правління, форму державного устрою, політичний режим)?

Поміркуйте!

1.Як ви розумієте вислів, що «українці в Першій світовій війні змушені були воювати… за чужі їм імперіалістичні інтереси»?

 

2.

Чи можна стверджувати, що Перша світова війна призвела до

 

3.

розколу українського національного руху?

 

Чи можна Першу світову війну розглядати як кризу світової

 

4.

цивілізації? Поясніть свою думку.

 

Чи була Центральна Рада повноцінним крайовим органом вла-

 

5.

ди в Україні? Поясніть свою думку.

 

Чому робітничий клас України в основному не підтримував

 

6.

Центральну Раду?

 

Про що свідчив зміст ІІ Універсалу?

 

7.

Чому частина членів Центральної Ради була налаштована

 

8.

проти українізації армії?

 

Чи можливо було примирити Українську Центральну Раду і

 

9.

Тимчасовий уряд? Відповідь аргументуйте.

 

Про що свідчив факт створення Генерального секретаріату?

154

10.

Чому українські політики М. Грушевський і С. Петлюра

 

 

 

мали різні погляди на участь українців у світовій війні?

 

 

Kulchitskij_Istor_Ukr_75_09_10ukr_str32_302.indd 154

 

 

16.09.2010 18:35:47

 

 

 

 

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]