Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
юридична психологія.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
49.72 Кб
Скачать

Юридична психологія

Юридична психологія - науково-практична дисципліна, яка досліджує психологічні закономірності системи «людина - суспільство - право», розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи. Вивчення юридичної психології дозволяє удосконалити діяльність правознавця, допомагає йому будувати та регулювати взаємовідносини з людьми, поглиблено розуміти мотиви їх вчинків і поведінки, пізнавати об'єктивну дійсність, правильно оцінювати її та використовувати результати в практичній діяльності.

Основні терміни дисципліни

Юридична психологія - галузь психології, яка вивчає психологічні закономірності особистості та її діяльності у сфері правових відносин.

Кримінальна психологія - напрям юридичної психології, що вивчає психологічні закономірності формування антисуспільної спрямованості особистості, мотивів вчинення злочинів, особливості виникнення і динаміки протиправних установок поведінки; психологію формування та розвитку злочинних груп (натовпу) тощо.

Психологія процесуальної (слідчої, судової, адвокатської та ін.) І непроцесуальної (оперативно-розшукової, управлінської та ін.) діяльності - напрям юридичної психології, що вивчає психологічні засади розкриття і розслідування злочинів.

Пенітенціарна психологія - напрям юридичної психології, що вивчає психологічні закономірності динаміки особистості у процесі відбування покарання, у тому числі - у місцях позбавлення волі, особливості формування і функціонування мікрогруп засуджених.

Правова психологія - напрям юридичної психології, що вивчає психологічні аспекти правотворчості та змісту права, загальної і спеціальної превенції закону, його впливу на формування правосвідомості (суспільної та індивідуальної) та суб'єктів правовідносин.

Психологія юридичної праці - напрям юридичної психології, що вивчає психологічні аспекти професійного психологічного відбору, психологічного супроводження оперативно-службових заходів, психологічної підготовки фахівців для здійснення юридичної діяльності.

Особистість правопорушника - свідомий суб'єкт, наділений сукупністю біологічно обумовлених і соціально детермінованих властивостей та якостей, поведінка якого визначається антисуспільною спрямованістю, що виникає під впливом дії певних суспільно-політичних, економічних і соціокультурних умов.

Злочинна поведінка - процес, що розгортається у просторі й часі та включає не лише самі дії. але й попередній вплив на особистість, явища та процеси, які визначають генезис протиправного вчинку.

Злочинна група - це антисуспільне неформальне об'єднання осіб для спільного вчинення злочинів, що є єдиним, особливим суб'єктом цього виду людської діяльності.

Професійна деформація - комплекс негативних змін, зрушень у структурі особистості, що виникають під впливом змісту, організації та умов виконання службової діяльності.

Тематичний план

№ з/п

Назва теми

Передбачено годин

Лекції

Семінари

Практичні

1.

Теоретичні та методологічні засади юридичної психології

2

2

-

2.

Кримінальна психологія

2

2

2

3.

Психологія юридичної діяльності

4

4

-

Всього

8

8

2Виконання письмового завдання – контрольна робота.

Форма підсумкового контролю – залік.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 1. Юридична психологія. Підручник / За заг. ред. Л.1. Казміренко, Є.М. Моісеєва. - К., 2007.

 2. Юридична психологія. Підручник / За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва. - К., 2000.

 3. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. - К., 2008.

 4. Актуальні проблеми юридичної психології; Збірник статей. - К., 2006.

 5. Алікіна П.В. та ін. Психологічна експертиза в слідчій практиці. -К., 1993.

 6. Андросюк В.Г., Корнєв О.М. та ін. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / За заг. ред. Л.І. Казміренко. - К., 2009.

 7. Антонян Ю.М. Психология убийства. - М., 1997.

 8. Антонян Ю.М.. Еникеев М.И.. Єминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М., 1996.

 9. Бандурка А.М.. Бочарова С.П.. Землянская Е.В. Юридическая психология; учебник. - Харьков. 2002.

 10. Бедь В.В. Юридична психологія; навчальний посібник. - К.. 2002.

 11. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М.. 1979.

 12. Варфоломеева І.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. - К.. 1987.

 13. Васильєв В.Л. Психология следственных действий. - К.. 1996.

 14. Васильєв В.Л. Юридическая психология; Учебник для вузов / 5-е изд., перераб. и доп. - СПб., 2003.

 15. Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади. - К., 2005.

 16. Глазырин Ф.В, Психология следственных действий. - Волгоград. 1983.

 17. Глоточкин А.Ф. Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. - М., 1990.

 18. Грачев В.И., Казмиренко Л.И. Толпа как специфический об-ьект охраны общественного порядка // Проблемы борьбы с преступностью. -- К., 1985.

 19. Еникеев М.И. Практикум по юридической психологии. - М.. 2001.

 20. Еникеев М И. ІОридическая психология: учебник для вузов. - М.. 2003.

 21. Еникеев М.И., Черных З.А. Психология следовятеля. - М..1988.

 22. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права: Підручник. - К.. 2006.

 23. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: підручник. - К.. 2008,

 24. Корчинський Д. Війна у натовпі. - К., 1999.

 25. Костенко А.Н. Криминальньїй произвол; социо-психология воли и сознания преступника. - К., 1990.

 26. Костицкий М.В. Судебно-психологическая зкспертиза. - К..1987.

 27. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблеми. - К., 1990.

 28. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую зкспертизу. - М,. 1980.

 29. Кузнецова Н.Ф. Проблеми криминологической детерминации. - М.. 1984.

 30. Кудрявцев В,Н. Правовое поведение: норма и патология, -М., 1982.

 31. Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения. - М., 1989,

 32. Кудрявцев И,А. Судебная психолого-психиатрическая зкспертиза. - М., 1989.

 33. Лебон Г, Психология народов и масс, - М., 1995,

 34. Литвишков В,МС. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста: практикум. - М., 2004.

 35. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками следственных действий. ~К.. 1989.

 36. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. - М., 1991.

 37. Медведєв В.С. Кримінальна психологія: підручник. - К.. 2004.

 38. Нор В.Т. Зашита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К 1989.

 39. Образцов В.А.. Богомолова С.Н. Криминалистическая психология, - М,. 2002,

 40. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. - Книга 1, 2. - М,. 1998,

 41. Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.М.Столяренко. - М., 2001.

 42. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) / За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва. - К., 2002.

 43. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників ОВС в екстремальних умовах. // Психологічне забезпечення оперативно - службової діяльності. - Ч. 2. - К., 2003.

 44. Психология масс: хрестоматия. - Самара, 1998.

 45. Психология толп. - М., 2002.

 46. Рошин С.К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблеми сегодняшнего дня // Психологический журнал. - 1990. - Т. 11. - № 5.

 47. Рыбаков В.И. Некоторие особенности психологии преступной группы. - Херсон. 1975.

 48. Самонов А.П. Психология преступньїх групп. - Пермь, 1991.

 49. Соціологія права: Навчальний посібник / За заг. ред. О.М.Джужі. - К., 2004.

 50. Тактика здійснення переговорної діяльності працівниками правоохоронних органів: збірник статей. - К.. 2006.

 51. Тарарухін С.А. Вибрані твори. - Частина 1. Юридична психологія. Мотивація злочинної поведінки. - К., 20С4.

 52. Тарарухін С.А, Вибрані твори. - Частина II. Соціально-психологічні причини злочинів. - К., 2004.

 53. Федоров Ю.Д. Следственно-оперативная фуппа на месте происшествия (психологические аспекти). - Ташкент, 1983.

 54. Хохряков Г.Ф. Парадокси тюрьмы. - М., 1991.

 55. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. - М., 2003.

 56. Энциклопедия юридической психологии / Под ред. А.М. Столярснко. - М.. 2003.

 57. Юридическая психология: хрестоматия / Сост. Т.Н.Курбатова. - СПб., 2001.

 58. Юридическая психология: конспект лекций. - М., 2006.

 59. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали П Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м.Київ. 31 січня 2009 року). - К., 2009.

 60. Незалежний суд - гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернівці. ЗО травня 2009 рЛ - Чернівці, 2009.

 61. Горбачевський В.Я., Калашнік В.О., Казміренко Л.І. Хуліганство як злочин проти громадського порядку: психологічні аспекти: науково-практичний посібник / За ред. О.В.Негодченка. - Дніпропетровськ: ДДУ ВС, 2009. - 136 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]