Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. Енерготехнол. студ..doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.63 Mб
Скачать

В. Газові суміші

Газова суміш - це механічна суміш газів, не вступаючих між собою в хімічні реакції. Вона може бути задана масовими, об'ємними або молярними частками.

Масовою часткою називають відношення маси Мi кожного газу, що входить в суміш, до загальної маси М суміші:

Об'ємною часткою називають відношення приведеного об'єму Vi газу до загального об'єму суміші Vсм газів:

де Vi - приведений об'єм, тобто об'єм, який займав би компонент газу при певній температурі і тиску суміші

Молярною часткою називається відношення числа молей Kiкожного газу до числа молейК- Кi суміші.Молярна частка чисельно рівна об'ємній частці:

Газова постійна суміші газів залежно від способу завдання суміші

або .

Середня (уявна) молярна маса суміші

або

Парціальний тиск кожного газу дорівнює добутку загального тиску суміші на його об'ємну частку:

Параметри газової суміші можуть бути обчислені з рівняння Клапейрона PV=MRT, де всі величини, що входять в рівняння, відносяться до суміші газів.

Приклад 4. Об'ємний склад сухих продуктів згоряння палива наступний, %: Знайти уявну молярну масу, газову постійну, густину і питомий об'єм продуктів згоряння при В=750 мм рт.ст., t=800°С.

Рішення

Г. Термодинамічні процеси ідеального газу

Термодинамічним процесом називають зміну параметрів стану робочого тіла. Існує нескінченна кількість термодинамічних процесів, їх називають політропними, і зміна параметрів в них підкоряється рівнянню: PVn = const, де n - показник політропи.

Окремими процесами є ізохорний (V=const), ізобарний (P=const), ізотермічний (T=const) і адіабатний (dq=const), який протікає без відведення і підведення теплоти. Для будь-якого процесу зміна внутрішньої енергії 1 кг газу обчислюється за виразом:

при Сv = const DU = Cv (t2 – t1).

зміна ентальпії при Сv = const Dt = Cp (t2 – t1).

зміна ентропії :

Приклад 5.В закритій посудині знаходиться повітряпритискуР1=5бар і температурі t1=270С.Визначте тиск повітря після охолодження до 0°С.Зобразите процес в P-V і Т-S - координатах.

Рішення. Залежність між початковими і кінцевими параметрами в ізохорному процесі . Тоді

Приклад 6. Визначте роботу ізобарного розширення азоту масою 7 кг при нагріванні в інтервалі температур від t1= 2000С доt2= 6000С. Покажіть процес в P-VТ-S - діаграмах.

Рішення. Робота розширення

де М - маса газу, R - газова постійна, Дж/ (кг0С); t1, t2-відповідно початкова і кінцева температура азоту, 0С.

Приклад 7. 0,2 кг кисню при температурі t1=250С розширюється ізотермічно до триразового збільшення об'єму. Визначте кількість теплоти, що надається тілу.

Рішення. Оскільки в ізотермічному процесі вся підведена теплота йде на здійснення роботи, то

де Q-підведена теплота, Дж;М -маса газу, кг;R- газова постійна, Дж/(кг·К );

Т–температура газу, К;V1 і V2 - відповідно початковий і кінцевий об'єм, м³.

Приклад 8.Газ СОпри тиску Р1=0,9бар і початковій температурі t1=120Садіабатно стискається до тискуР2=3,6 бара.Визначте температуру в кінці стиснення.

Рішення. Кінцеву температуру визначають із співвідношення параметрів Р і Т в адіабатному процесі:

де k–показник адіабати. Для двоатомного газу k=1,4. Тоді

ПозначимочерезN. lg N = 0,286ln4 = 0,286·0,602 = 0,172.

ЗвідсиN=1,49.ОтжеT2=285·1,49=425K.