Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДИПЛОМ / звыт11

.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
25.32 Кб
Скачать

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство Державне підприємство « Малинське лісове господарство» за ЄДРПОУ

13551546

Територія Житомирська за КОАТУ

1810900000

Орган державного управління Державний комітет лісового господарства України за СПОДУ

7064

Галузь_________________________________________________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності _______________________________________ за КВЕД

20.20.0

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ про фінансові результати

за грудня 2011 р.

1801003

Форма № 2 Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

45669

34243

Податок на додану вартість

015

1271

1842

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

44398

32401

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

30208

21467

Загальновиробничі витрати

045

(878)

( - )

Валовий:

прибуток

збиток

050

055

13312

10934

Інші операційні доходи

060

1526

1324

Адміністративні витрати

070

2550

1985

Витрати на збут

080

9361

8057

Інші операційні витрати

090

2538

1384

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

100

105

389

-

832

-

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

65

351

Фінансові витрати

140

47

809

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

( 1 )

( 247 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

збиток

170

175

406

127

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

282

98

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

збиток

190

195

124

29

Надзвичайні:

доходи

витрати

200

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

збиток

220

225

124

29

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

15442

10034

Витрати на оплату праці

240

11890

9147

Відрахування на соціальні заходи

250

4267

3369

Амортизація

260

2609

941

Інші операційні витрати

270

7816

7714

Разом

280

42024

31205

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Керівник

Головний бухгалтер

Нерухомість Києва www.prostodom.kiev.ua

Соседние файлы в папке ДИПЛОМ