Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
наповнення ПЗ / визначення впливу психосомат стану на прийн упр рішень.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
141.82 Кб
Скачать

Завдання №19

«Визначення впливу психосоматичного стану особистості та емоцій на прийняття управлінського рішення»

Завдання організовується в шість етапів з таким розподілом часу:

І етап (1-2 год. аудиторних занять)

Керівник заняття акцентує увагу на тому факті, що досить часто якість управлінського рішення, особливо якщо воно одноосібне, а також подальші наслідки від цього рішення бувають залежними від психосоматичного стану (самопочуття, активності чи пасивності) та настрою чи емоцій.

З метою «унаочнення» пояснення і активізації мислення в цьому напрямку наводяться приклади із художньої літератури, в яких де­монструються факти прийняття певних рішень в залежності від емо­ційних станів чи самопочуття.

Увага! В цих прикладах емоційний стан чи самопочуття повинні бути первинними, а рішення, навпаки, - вторинними! Тобто: у пер­сонажа поганий настрій не від того, що йому сповістили про несприят-

419

ливий для нього факт (чиєсь рішення), а навпаки - через поганий (чудо­вий) настрій персонаж прийняв хибне (правильне) рішення.

Приклади із художньої літератури наводяться нижче (викладач може дати і свої). Навколо прикладів організовується коротенька дис­кусія. Бажано також, щоб студенти чи слухачі згадали подібні факти зі свого власного досвіду.

II етап (4-6 год. Самостійних занять)

Викладач після обговорення наведених прикладів дає студентам самостійне завдання підібрати до наступного семінару свої прикла­ди із художньої літератури чи публіцистики, в яких була б відобра­жена залежність управлінських рішень від психічних станів особис­тості на момент прийняття цих рішень. Студентами готуються міні-реферати із висновками, коментарями, гіпотезами.

III етап (2-4 год. Аудиторних занять)

Цей етап передбачає дискусію навколо студентських міні-рефе-ратів із попутним повторенням теоретичного матеріалу. Вектори по­вторення теорії вкажуть самі обговорювані приклади. Ефективність дискусії багато в чому залежить від майстерності викладача.

IV етап (2 год. Аудиторних занять)

На занятті визначається самопочуття, активність та настрій сту­дентів (слухачів) на момент тестування за відомою методикою «Опи-тувальник САН». Методика подана нижче.

V етап (4-6 год. Самостійних занять)

Дається самостійне завдання студентам з метою дослідження взає­мозалежності між динамікою психічного стану, працездатністю та способом організації навчання (роботи) і відпочинку. На основі са­моспостережень складається невеликий звіт.

Умова завдання

Спробуйте протестувати себе за цим тестом хоча б протягом тиж­ня в такий час дня: а) до роботи чи заняття, б) в робочий час, в) після

420

1

закінчення роботи - бажано в одні й ті самі години. За отриманими результатами побудуйте такі графіки:

  1. Графіки зміни самопочуття, активності та настрою протягом дня (накладаються дані за 7 днів).

  2. Графіки динаміки САН (самопочуття, активність, настрій) в час перед роботою протягом тижня (3 графіки по 7 значень на кожному).

  3. Побудуйте такі ж графіки для періодів «робочий пік» і «після роботи».

  4. Проаналізуйте причини, які прямо чи опосередковано впли­ вають на ваші самопочуття, активність та настрій протягом тижня.

  5. За отриманими даними підкорегуйте свій режим роботи (роз­ поділ навантажень), навчання, відпочинку, занять фізкульту­ рою тощо.