Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести 1 частина.doc
Скачиваний:
290
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
2.56 Mб
Скачать
  1. Цикл лимонної кислоти

  2. Гліколіз

  3. Синтез холестерину

  4. Мобілізація глікогену

  5. Синтез сечовин

58. (М, С, Ф) В експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту, при цьому спостерігалось інгібування α-кетоглутаратдегідрогеназного комплексу. Чим служить ліпоєва кислота для цього ензиму?

 1. Коферментом

 2. Субстратом

 3. Інгібітором

 4. Алостеричним регулятором

 5. Продуктом

59. (М, С, Ф) Студенти в лабораторній роботі in vitro досліджували вплив малонату на ферменти циклу трикарбонових кислот. Накопичення якого метаболіту вони виявили:

 1. Сукцинату

 2. малату

 3. Ізоцитрату

 4. фумарату

 5. Сукциніл-КоА

60. (М, С, Ф) Цикл трикарбонових кислот – це загальний кінцевий шлях окиснювального катаболізму клітини в аеробних умовах. За виконання яких біологічних функцій відповідає цей метаболічний шлях?

  1. Утворення високоенергетичного водню у вигляді чотирьох відновлених кофакторів

  2. Підтримання в клітині фізіологічної концентрації пірувату

  3. Утворення субстратів для глюконеогенезу

  4. Утворення ендогенної води

  5. Синтез біологічно активних речовин

61. (М, С, Ф) Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зменшується при накопиченні в матриксі мітохондрій ацилів вищих жирних кислот:

 1. Цитратсинтаза

 2. Сукцинатдегідрогеназа

 3. Ізоцитратдегідрогеназа

 4. Малатдегідрогеназа

 5. Фумараза

62. (М, С, Ф) Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зростає при накопиченні в матриксі мітохондрій АДФ:

 1. Ізоцитратдегідрогеназа

 2. Сукцинілтіокіназа

 3. Сукцинатдегідрогеназа

 4. Малатдегідрогеназа

 5. Фумараза

63. (М, С, Ф) Цитохроми – компоненти дихального ланцюга мітохондрій, що переносять електрони від убіхінону на молекулярний кисень. Яка частина молекули цитохрома бере участь в окиснювально-відновних реакціях?

 1. Атом заліза

 2. Вінільний радикал

 3. Пірольне кільце

 4. Білкова частина

 5. Метиновий мостик

64. (М, С, Ф) Ензими дихального ланцюга окиснюють біологічні субстрати та транспортують відновлювані еквіваленти на кисень з утворенням молекули води. Де вони локалізуються?

 1. На внутрішній мембрані мітохондрій

 2. В цитоплазмі

 3. На зовнішній мембрані мітохондрій

 4. В матриксі мітохондрій

 5. На плазматичній мембрані

65. (М, С, Ф) Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин, за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Яка головна функція мітохондрій?

 1. Окисне фосфорилування

 2. Реплікація ДНК

 3. Гідроліз речовин

 4. Біосинтез білків

 5. Секреція

66. (М, С, Ф) У деяких органоїдах клітини відбуваються процеси біологічного окиснення, спряжені з фосфорилуванням, в результаті чого вивільняється енергія. У яких органоїдах здійснюються ці процеси?

 1. Мітохондріях

 2. Рибосомах

 3. Ядрі

 4. Ендоплазматичному ретикулумі

 5. Комплексі Гольджі

67. (М, С, Ф) Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є максимальною?

 1. Цитохрому а3

 2. НАДНН+

 3. ФАДН2

 4. Цитохрому в

 5. Цитохрому с1

68. (М, С, Ф) Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є найменшою?

 1. НАДНН+

 2. ФАДН2

 3. Цитохрому в

 4. Цитохрому с1

 5. Цитохрому а3

69. (М, С, Ф) Ціаніди – клітинні отрути, інгібітори транспорту електронів на термінальній ділянці дихального ланцюга мітохондрій. Який механізм їх токсичної дії?

 1. Утворення комплексів з Fe3+-формою гему цитохром оксидази

 2. Блокування електронного транспорту на рівні НАДН-коензим-Q-редуктази

 3. Блокування перенесення електронів з цитохрому в на с1

 4. Інгібування функцій АТФ-синтетази

 5. Роз’єднання дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях

70. (М, С, Ф) При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 і Т4, спостерігають схуднення, тахікардія, психічна збудливість та ін. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін у мітохондріях клітин?

  1. Роз’єднують процеси окиснення та окисного фосфорилування

  2. Блокують дихальний ланцюг

  3. Активують субстратне фосфорилування

  4. Блокують субстратне фосфорилування

  5. Активують окисне фосфорилування

71. (М, С, Ф) Судово-медичний експерт під час розтину тіла 20-річної дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш імовірно стало причиною смерті дівчини?

A. Тканинного дихання

B. Синтезу гемоглобіну

C. Транспорту кисню гемоглобіном

D. Синтезу сечовини

E. Транспорту водню за допомогою малатаспартатного механізму

72. (М, С, Ф) Ціаністий калій - отрута, що при зводить до миттєвої смерті. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?

A. Цитохромоксидаза [аа3].

B. Флавінові ферменти.

C. Цитохром b.

D. НАД+-залежні дегідрогенази.

E. Цитохром Р450.

73. (М, С, Ф) При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення гідрогену пероксиду. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A. Каталаза.

B. Цитохромоксидаза.

C. Сукцинатдегідрогеназа.

D. α-rетоглутаратдегідрогеназа.

E. Аконітаза.

74. (М, С, Ф) до лікарні потрапила пацієнтка з отруєнням снодійними препаратами – похідними барбітурової кислоти. Яку з нижче наведених сполук слід ввести хворій для відновлення тканинного дихання на період виведення снодійного препарату з організму?

 1. Ацил-КоА

 2. Ізоцитрат

 3. Малат

 4. Піруват

 5. Глутамат

75. (М, С, Ф) Яке з наведених тверджень вірне? Спряження електронного транспорту в мітохондріях з біохімічною системою синтезу АТФ здійснюється за рахунок:

 1. Утворення протонного електрохімічного потенціалу

 2. Порушення цілісності внутрішньої мембрани мітохондрій

 3. Різниці редокс потенціалів компонентів дихального ланцюга

 4. Проходить спонтанно

 5. Дії інгібіторів електронного транспорту

76. (М, С, Ф) Паціент, який працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти, звернувся в стаціонар зі скаргами на приступи утрудненого дихання, запаморочення. Який механізм дії синильної кислоти на тканинне дихання?

 1. Блокування сполучення електронів з киснем

 2. Взаємодія з гемом цитохрому а3

 3. Приєднання до азоту піримідинового кільця НАД

 4. Блокування активності цитохрому с

 5. Блокування перенесення електронів з цитохрому на цитохром с1

77. (М, С, Ф) У процесі метаболізму в оргазнізмі людини виникають активні фор­ми кисню, у тому числі супероксидний аніон. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A. Супероксиддисмутази.

B. Каталази.

C. Пероксидази.

D. Глутатіонпероксидази

Е. Глутатіонредуктази

78. як впливають на енергетичний вихід АТФ іони К+, якщо потрапляють у мітохондрію?

 1. Вихід АТФ зменшується, бо іони К+ як іонофори зменшують величину мембранного електрохімічного потенціалу

 2. Частина енергії дихання використовується на транспорт іонів

 3. Збільшується утворення АТФ, бо зростає позитивний потенціал?

 4. Не змінюють вихід АТФ

 5. Величина зміни АТФ буде залежати від кількості іонів К+

79. (М, С, Ф) яке з наведених нижче тверджень стосовно хеміосмотичної теорії є невірним:

 1. Енергія електрохімічного потенціалу на внутрішній мембрані мітохондрій використовується для роботи V комплексу дихального ланцюга

 2. Окремі компоненти електронно транспортного ланцюга діють як протонні помпи.

 3. Енергія, що вивільняється при транспорті електронів І, ІІІ, ІV комплексами дихального ланцюга, використовується на перекачування протонів з матриксу в між мембранний простір

 4. В процесі тканинного дихання на внутрішній мембрані мітохондрій формується протонний електрохімічний потенціал

 5. Транслокація протонів з між мембранного простору в матрикс по протонним каналам АТФ-синтетази супроводжується синтезом АТФ.

80. (М, С, Ф) Підвищену стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що в них синтезуються у великих кількостях гормони, які посилюють процеси окиснення і утворення тепла в мітохондріях шляхом роз'єднання біологічного окиснення та окисного фосфорилування. Які це гормони (гормон)?

A. Йодвмісні гормони щитоподібної залози (йодтироніни)

B. Адреналін і норадреналін

C. Глюкагон

D. Інсулін

E. Кортикостероїд

81. (М, С, Ф) Спряження тканинного дихання з окисним фосфорилуванням відбувається за наявності електрохімічного градіенту іонів Н+ між матриксом та міжмембранним простором. Яка з перерахованих речовин може роз’єднувати процеси дихання та фосфорилування?

 1. Динітрофенол

 2. Ціаніди

 3. Глюкоза

 4. Соматотропін

 5. Ротенон

82. (М, С, Ф) Ціанід калію — смертельна отрута. Залежно від дози, смерть настає через декілька секунд чи хвилин. Токсична дія зумовлена пригніченням дії:

 1. Цитохромоксидази

 2. Гемоглобіну

 3. каталази

 4. АТФ-синтетази

 5. НАДФН-дегідрогенази

83. (М, С, Ф) Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність, мерехтіння “мушок” перед очима. Який механізм дії тироїдних гормонів лежить в розвитку гіпоксії?

 1. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання

 2. Посилення синтезу дихальних ферментів

 3. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

 4. Гальмування синтезу дихальних ферментів

 5. Конкурентне гальмування дихальних ферментів

84. (М, С, Ф) В організм пацієнта помилково потрапила речовина, внаслідок дії якої дихальний ланцюг був частково заблокований і з субстратів міг окислюватись тільки аскорбат. Яка речовина потрапила в організм?

 1. Антиміцин А

 2. Ціаністий калій

 3. Барбітурати натрію

 4. Морфій

 5. 2, 4-динітрофенол

85. (М, С, Ф) Інгібітори електронного транспорту – речовини, які діють як клітинні отрути, що спричинюють феномен тканинної гіпоксії. Які з перерахованих речовин належать до цього класу?

 1. Похідні барбітурової кислоти

 2. 2,4-Динітрофенол

 3. Жирні кислоти

 4. СССР

 5. Тироксин

86. (М, С, Ф) Інгібітори електронного транспорту, зв’язуючись з окремими компонентами дихального ланцюга мітохондрій, блокують перенесення електронів. Інгібітором транспорту електронів через НАД-коензим-Q-редуктазний комплекс є:

 1. Пієрицидин а

 2. Ціаніди

 3. Монооксид вуглецю

 4. Антиміцин А

 5. 2,4-динітрофенол

87. (М, С, Ф) При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекул кисню в дихальному ланцюзі і нагромадження пероксиду водню. Вкажіть фермент, який запобігає нагромадженню недоокислених продуктів в організмі?

А. Каталаза

В. Сукцинатдегідрогеназа

С. Цитохромоксидаза

D. Аконітаза

Е. -кетоглутаратдегідрогеназа

88. (М, С, Ф) Пацієнт звернувся з скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося. Що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

А. Цитохромоксидаза

В. Сукцинатдегідрогенази

С. Каталази

D. Лактатдегідрогенази

Е. Піруватдегідрогенази

89. (М, С, Ф) Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений у першу чергу?

А.Окиснювальне фосфорилювання

В.Синтез мітохондріальних білків

С.Фрагментація великих мітохондрій на менші

D.Інтеграція функціональних білкових молекул

Е.Ресинтез АТФ