Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

testi

.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
54.78 Кб
Скачать
 1. Українська філософія характеризується схильністю до створення абстрактно-теоретичних побудов? Ні

 2. Проблема буття – проблема сутності всього існуючого? Ні

 3. Філософія історії являє собою аналіз загальної світової філософії? Так

 4. Життєво-досвідне пізнання характеризується усвідомленістю та спрямованістю? Ні

 5. Поняття людина похідне від індивіда? Ні

 6. Першими представниками просвітництва в Україні були… діячі Острозького гуртка

 7. За своїм найпершим значенням пізнання це…Продукування інформації

 8. Спіноза розвинув вчення про…Субстанцію

 9. Антропний принцип – поняття, введене…Сучасною фізикою

 10. Природні умови та впливи…впливають на хід історичного процесу.

 11. Юрій Дрогобич - одночасно належав до Відродження і Передвідродження

 12. Філософія і мудрість в Київській русі - самозаглиблення…так

 13. Субстанція – поняття, яке визначає зміст буття у давньогрецькій…ні

 14. Суб’єкт пізнання – активність людини…ні

 15. Поняття філософія історії ввів Руссо…ні

 16. Основним змістом буття є ідеальність…так

 17. Укр. Філософії не було притаманно…автономний характер розвитку

 18. Значення проблеми буття полягає у…граничній межі філос. узагальнення

 19. Гносеологія – це…різні напрями вивчення пізнання

 20. Яка філософська концепція походження наголошує…дуалістична

 21. Людські виміри проблеми буття…це вища людська цінність

 22. Різниця між класичним і некласичним буттям…розмови про буття лише в межах усвідомлення

 23. До світоглядної позиції Вишенського відноситься солідарність…так

 24. Буття у клас. Філософії пізнається розумом…так

 25. Експеримент передбачає узгодженість…так

 26. Генетична природа людини вимагає виправлення…ні

 27. Свідомість можна вивчати приладами…так

 28. Фрагменти творів античних філософів у…Бджола

 29. Розуміння буття у Середньовіччі…тотальне, систематичне

 30. Пізнання як людська здатність…вказує на людину як агент інформаційного процесу

 31. Особливість свідомості, яка відрізняє від реального…ідеальне як статус

 32. Проблема філософії історії…осмислення основних засад історичного процесу

 33. Українська філософія органічно вписана в історію укр. народу, причина….вона була присутньою на всіх етапах

 34. У ХІХ ідеї в україні зародились не лише у межах академічної філософії…так

 35. Класичне і некласичне розуміння буття співпадають…так

 36. Дискурс – логічне мислення…так

 37. Прогрес є спрямованістю історії…на

 38. Версія занесення людини на землю близька до еволюціонізму…ні

 39. Франко вважав, що комунізм…велике гальмо іст. Процесу

 40. Обєкт пізнання…є невідємний від суб’єкта

 41. Поняття річ мисляча було введене…Спінозою

 42. Опредметнення свідомості має…адекватний ідеальний характер

 43. Історичний процес має кінцеву мету…антична філософія

 44. Фундаментальність поняття буття….філософія виконує функцію світоорієнтування…буття – те з чим людина зустрічається вперше

 45. Одним із перших фундаторів теорії суспільної згоди був Оріховський…ні

 46. Парменід вважав, що буття і мислення тотожні…так

 47. Безсмертя людини постає реальністю в кількох планах…так

 48. Мова є неадекватним засобом опредметнення…ні

 49. Соціальний процес повинен вимірюватися тільки рівнем споживання…ні

 50. Давьоукр. Твір, в якому подаються світогляди Київської Русі…Повість времяних літ

 51. Поняття архе…початок всього існуючого

 52. Потреба в синтезі даних чуттів зумовлена…існуванням двох джерел пізнання

 53. До сучасних концепцій походження свідомості відносимо…еволюцію

 54. Соціальний процес – це…необхідний процес людських само здійснень

 55. У філософських поглядах Франка помітне зацікавлення…народ, людський загал творить історію

 56. Серед філософських ідей Українки переважає національна проблема…ні

 57. Онтологія досліджує прояви буття…так

 58. Як самістьособистість може бути розкрита самовизначенням…ні

 59. Пізнання розглядається як здібності…ні

 60. Наукова картина світу – сукупність знань…так

 61. Соціум – це…суспільство, як особливий процес

 62. Теза Геракліта описує буття як…ідеальне

 63. Внаслідок внутрішнього характеру пізнання розвивається…по висхідній

 64. До функцій свідомості не відноситься…інтегруюча

 65. Завдяки здатності створювати ідеальні виміри, свідомість…надає людині орієнтири

 66. Розуміння історії передбачає….визнання схем в піднесення і занепаду

 67. До концепцій свідомості відноситься теологічна, фізична, дуалістична…ні

 68. Термін метафізика ввів Аристотель…ні

 69. У сучасній гносеології об’єкт пізнання протистоїть суб’єкту…ні

 70. Історія виявляє можливі горизонти розвитку…так

 71. Франко вважав, що комунізм…тоталітарний

 72. Вислій одна й таж річ існує та не існує належав…Геракліту

 73. Індивідуальність не можу сформуватись без…самоусвідомлення

 74. Термін, що характеризує сучасні концепції істини…кореспондентська, когерентна

 75. Гумільов вважав, що рушійною силою історичного процесу є…пасіонарність

 76. Взаємовідношення між людиною та історією можна описати так…людина постає реальним та єдино можливим чинником історії

 77. Самосвідомість - здатність свідомості фіксувати себе…ні

 78. Творцем християнської філософії – Аквінський…так

 79. Людина створює культуру, згідно Ніцше, для надолужування…ні

 80. Рівні свідомості та її різновиди це тотожні поняття…ні

 81. Вчення про субстанцію отримало назву…матеріалізм

 82. Основні функції мови... засіб мислення

 83. Методи емпіричного пізнання…спостереження, вимірювання, експеримент

 84. За Юнгом особистість називається, спрямована на зовнішню активність…екстраверт

 85. Гендерні дослідження стосуються зясування відмінностей…між чоловіками і жінками

 86. Емпіристи, зокрема Локк, стверджують що…суб’єктивно-обєктивні відносини виявляють лише вторинні властивості речей

 87. В острозькій академії не викладали філософські курси окремо…ні

 88. Для людини питання про буття пов’язане зі смертністю…так

 89. Абсолютизація ролі і значення чуттєвих даних пов’язана із сенсуалізмом…так

 90. Продукування не існуючого відносимо до свідомості…так

 91. Ідеали, мотиви відносяться до духовного світу людини…так

 92. До соціальних проявів не відноситься…соціальний інститут

 93. До творів філософії ХХ ст. зачислюється...Шпенглер, Тойнбі, Робін Колінгвуд

 94. Найбільш виправданий варіант…наука – спеціалізований вид пізнання

 95. У розумінні Дільтея відношення Я і Ти передбачає…стати на місце іншої людини

 96. До основних сфер суспільного життя…духовне життя суспільства

 97. Суспільна думка ХХ ст. майже весь час перебувала в інтересі до особистості, бо…в цьому столітті дуже болючими постали питання індивідуальності

 98. Відношення Я ТИ і Я Воно постають тотожними…ні

 99. Одним із фундаторів теорії суспільної згоди був Оріховський…так

 100. В поступі культури культура йде вперед повільніше…ні

 101. У ноосфер ній моделі людської цивілізації основна роль – волі…ні

 102. Процес соціалізації – набуття рис життя в соціумі…так

 103. Представники просвітництва в Укр…Острозький гурток

 104. Позиція, згідно якої усі якості людини – чинники, називається…соціологізм

 105. Гносеологія вивчає…яким чином люди отримують знання

 106. Поняття людина фіксує…унікальну…особливий…те, чим

 107. Хто висунус ідею середньої людини…Платон

 108. У структурі свідомості підсвідоме як рівень свідомості визначається так…навички та механізми поведінки людини…прояви у психіці людини найперших інстинктів життя

 109. У вченні Сковороди йдеться про три природі і два світи…так

 110. Людина як частка ноосфери – космічна істота…так

 111. Глобалізація стосується лише економічних відносин…ні

 112. У знанні виявляється ідеальний статус буття…так

 113. Суспільство – сукупність людей, що проживають на одній території…ні

 114. До структури особистості можна віднести…самість та духовний світ

 115. Згідно Бела, суспільство проходить наступні етапи…аграрний, індустріальний, інформаційний, національний

 116. Яке з приведених нижче визначень істини є класичним…те, що ясне і самоочевидне

 117. Філософські погляди Сковороди найбільш близькі до…Платона

 118. Завершення історії було проголошене…Фукуямою

 119. Концепція походження людини базуєься на…психологічному почутті незадоволення

 120. Релігійна концепція свідомості може мати позитивні характеристики внаслідок того, що…вона зводить людську свідомість до трансцендентного

 121. Тейнбі створив теорію виклику-відгуку…ні

 122. Аксіологічних підхід трактує культуру як складну систему…так

 123. Свідомість можна розглядати як інстинкт…ні

 124. Характеристики особистості ніяк не пов’язані із біологічними…ні

 125. У повсякденному житті поняття культура є тотожним цивілізації…ні

 126. Монтекскє вважав, що…клімат визначає хід історії

 127. Агностицизм це…напрям в теорії пізнання

 128. Хто є автором Закон Божий…Костомаров

 129. Поняття цінностей передбачає…введення предметів у відношення людина-людина

 130. Оскільки у кожній реально існуючій культурі наявні загально людські виявлення, то…культура неможлива поза спілкуванням

 131. Поняття соціум тотожне суспільству…так

 132. Наука, що вивчає взаємини – аксіологія…ні

 133. Індивід – носій якихось рис…ні

 134. Антропний принцип: людина постає кінцевою метою…ні

 135. Ідеологія – сукупність людей…так

 136. Серед ідей Шевченка нема…відстоювання пріоритетів громадських прав

 137. До суттєвих ознак культури слід віднести…сукупність цінностей

 138. Найпершою ознакою свідомості є…здатність свідомості мислити

 139. Найперше, що потрібно людині для входження в буття, це…включитись в соціальні зв’язки

 140. Позиція натуралізму у соціальній філософії передбачає…зведення соціальних якостей до природніх

 141. Особливістю техногенного суспільства щодо співвідношення техніки і машини полягає в тому, що…техніка інтегрує машину в суспільство

 142. Першим гаслом цивілізації є духовність, релігія, традиція…ні

 143. Гегель доводив, що поняття регресу і прогресу співвідносні…так

 144. Субєкт та об’єкт соціальних стосунків – особа…так

 145. Поняття, протилежне істині – хиба…ні

 146. До елементів духовного життя зараховують знання, емоції…ні

 147. До буттєвих проявів особистості не відноситься…праця

 148. Поняття свободи передбачає…відсутність будь-яких перешкод

 149. Тоталітарне суспільство постає тоді, коли…намагаються повністю підпорядкувати людину

 150. Яка філософська концепція наголошує на моментах радикальної відмінності…дуалістична

 151. Найпершою ознакою культури можна вважати…другу природу

 152. Найбільш різка відмінність між соціальним і природним…розвиток природи та всесвіту передбачає

 153. У структуру людини та живої системи включається ідеальне…ні

 154. Сукупність матеріальних та духовних цінностей як ознака культури…ні

 155. Чижевський вважав, що ще рано говорити про укр. філософію…ні

 156. В сучасній науці прийнято вважати, що буття складається з рівнів…так

 157. Компютерні технології широко представлені в сферах життєдіяльності…так

 158. Давньоукраїнський твір, в якому світоглядні уявлення Київської Русі…Повість времяних літ

 159. Оберіть найбільш виправданий варіант, що таке істина…це відповідність знань та уявлень

 160. В основі життя первісних суспільств знаходиться…рід

 161. Що можна віднести до принципово нового…створення ідеальних об’єктів

 162. Унікальною властивістю людини постає…вміння пристосовуватись

 163. За основними світоглядними Куліш був…людиною глибоко релігійною

 164. Мета науки ХХІ – це конфронтація…ні

 165. Перспективи розвитку сучасної культури – в різносторонньому діалозі…так

 166. Прояви людської особистості можливі лише через духовний світ…ні

 167. В Київській Русі було поширене філософування у христі…ні

 168. Теорія, практика, експеримент – рівні пізнання…ні

 169. Соціальні якості людини виникають на основі…виховання та природних якостей

 170. Особливістю свідомості є…її матеріальна природа

 171. Смисл – елемент суто людського відношення, оскільки передбачає…узгодження індивідуальних прагнень

 172. Важливими причинами загострення питання про культуру ХІХ-ХХ ст. постали…загальне зниження рівня культури

 173. Історія постає реальністю лише за наявності в ній…історичної памяті

 174. Релігійна концепція свідомості може мати позитивні, тому що…вона зводить людську свідомість

 175. В українській філософії дуже широко проявилися кордо центризм та раціоналізм…ні

 176. До основних видів пізнання належить наукове…ні

 177. Постіндустріальна цивілізація відрізняється домінуванням…так

 178. Для вирішення глобальної проблеми має формуватись справедливе…так

 179. Самосвідомість – здатність свідомості фіксувати саму себе…так

 180. Спосіб перетворення природи важливий для осмислення тому, що…він відкриває можливість порівняння

 181. Термін ноосфера вперше вводить…Вернадський

 182. Субєкт пізнання – це…людина

 183. Негативним наслідком інформаційно-компютерної революції є…поява нових технологій управління людьми

 184. Сковорода вважав, що щастя людини полягає у…спорідненій праці

 185. Людина, на відміну від тварини, може діяти свідомо, оскільки…наділена особливим типом людської поведінки

 186. Будь-яка зміна, перетворення – це еволюція…ні

 187. Йоган Баптіст Шад – німецький професор…так

 188. Новонароджена людина – це tabula…так

 189. Наукове пізнання – єдине правильне…ні

 190. Масова культура – спрощена елітарна культура…так

 191. Із наведених нижче виберіть суттєві риси людини…суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків

 192. За Шпенгдером, поява цивілізації засвідчує…занепад культури

 193. Хто із мислителів є автором Закон Божий…костомаров

 194. Песимістичний напрям оцінки впливу техніки отримав назву…технофобія

 195. Епістемологія – філософська наука, яка…досліджує критерії науковості

 196. Основна суперечність людської свідомості полягає у тому, що…постає свідомістю кожної конкретної людини

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]