Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Матричний варіант по курсу СЕБ

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
139.26 Кб
Скачать

Без чого неможлива ефективна боротьба з корупцією?*всі відповіді вірні

Безробіття в Україні за 2009 р. становить.*вірна відповідь відсутня

В 2007 році яким був зовнішній борг України?54,3 млрд. дол.*74,3 млрд. дол..

В чому причина надмірно високої поляризації доходів населення України?*диспропорційність розмірів заробітної плати

В чому проявляється зв'язок корупції з тіньовою економікою?*всі відповіді вірні

В чому суть соціальної поведінка людини?*поведінка індивідуума, яка зумовлена його характером, що сформувався відповідно до його соціального статусу протягом певного проміжку часу

В яких випадках можлива успішна боротьба з корупцією?*всі відповіді вірні

В яких сферах фінансові труднощі країни значною мірою визначаються негативними тенденціями?*соціальній та демографічній сферах

В якому документі здійснено систематизацію загроз національній безпеці?*Концепції (основ державної політики) національної безпеки

В якому документі здійснено уточнення нових соціальних орієнтирів суспільства?*Законі України «Про основи національної безпеки України»

В якому документі уперше визначено політику захисту національних інтересів України?*Концепція (основ державної політики) національної безпеки

В якому році в Україні було схвалено Концепцію сталого розвитку населених пунктів?*1999 р.

В якому році відбулось приєднання України до Світової організації торгівлі?*2008 р.

В якому році Всесвітня конференція в Ріо-де-Женейро прийняла глобальний план дій із забезпечення сталого розвитку?*1992 р.

В якому році Саміт в Йоганнесбурзі зробив спробу створити багатосторонню світову систему сталого розвитку?*2002 р.

Виділіть основні напрямами забезпечення стійкого розвитку фінансового ринку України.*всі відповіді вірні

Визначити галузі позитивної тенденції випереджаючого зростання в 2007 р.*машинобудування

Визначити зміст соціальної політики.*складова загальної політики держави

Визначити кількість працюючих, що отримують зарплату, меншу прожиткового мінімуму.*3 млн. громадян

Визначити кількість працюючих, що отримують зарплату, меншу прожиткового мінімуму.*3 млн. громадян

Визначити кількість українських громадян, працюючих в 2008 р. за кордоном.*4,5 млн. громадян

Визначити мету навчального курсу «Соціально-економічна безпека».*всі відповіді вірні

Визначити найбільш загальні, специфічні та спеціальні цілі, плани розвитку економіки держави.*цільова функція держави

Визначити напрямок державної політики щодо сфери антимонопольної діяльності.*економічній

Визначити основний компонент доходів громадян України.*заробітна плата

Визначити переважаючі напрями формування конкурентоспроможного фінансового ринку України.*збалансування чинних і розробка нових законодавчих і підзаконних нормативних актів, що стосуються захисту прав власності інвесторів

Визначити позитивну тенденцією розвитку банків в 2007 р.*подальше збільшення капіталізації банків

Визначити показник рівня конкурентоспроможності України за даними Всесвітнього економічного форуму за 2008р.*76 місце

Визначити показник чисельності українського населення серед європейських країн.*шосте місце

Визначити поняття, змістом якого є: економічний розвиток з поступовим характером змін.*еволюція

Визначити поняття, змістом якого є: економічний розвиток з стрімким характером змін.*революція

Визначити поняття, змістом якого є: рух по висхідній траєкторії від вищого до вищого.*прогресом

Визначити поняття, змістом якого є: рух по низхідній траєкторії від вищого до вищого*регресом

Визначити поняття: добровільна форма соціального регулювання відносин, що забезпечує злагоду і єдність у суспільстві.*соціальний капітал

Визначити поняття: життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського народу, визначальні потреби суспільства і держави. *національні інтереси

Визначити поняття: захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави.*національна безпека

Визначити поняття: спроможність держави запобігти і ліквідувати загрози для влади, законності і правопорядку.*безпека держави

Визначити поняття: стан гарантованої правової та інституційної захищеності життєво важливих соціальних інтересів людини, суспільства держави.*соціальна безпека

Визначити поняття: стан захищеності від загроз і небезпек для життя і здоров’я, прав і свобод людини.*безпека особи

Визначити поняття: стан захищеності суспільства, який дозволяє йому визначати політику держави через реалізацію громадянських прав і свобод.*безпека суспільства

Визначити прибутки України від міграційних переказів в період економічної кризи.*10 млрд.

Визначити пріоритетні завдання економічної та соціальної стратегії.*розвиток національного конкурентного середовища та внутрішнього ринку

Визначити середньорічний інфляційний показник за 2007 р.*16,6%

Визначити сутність поняття «виробничий потенціал».*спроможність галузей н.г. виробляти товари та надавати послуги

Визначити сутність поняття «трудовий потенціал».*сукупність населення, здатного до праці

Визначити суть категорії, що характеризується цілісністю рівня розвитку та задоволення потреб людей.*якість життя населення

Визначити суть концепції еволюції людства.*прогрес, регрес, цикли

Визначити сучасні тенденції міжнародної трудової міграції.*всі відповіді вірні

Визначити чисельність громадян, які мали статус безробітних за 2008 р.*7,1 %

Визначити, які суб’єкти господарювання були найбільшими позичальниками 2007 р. на міжнародних ринках?*банки

Визначте мету державної політики зайнятості населення.*поліпшити організацію та систему оплати праці

Визначте характерні тенденції у зовнішній торгівлі України в 2005-2009 рр.*всі відповіді вірні

Висвітлити варіативні чинники впливу на соціально-економічну безпеку в соціальній сфері.*стан соціально-класової диференціації суспільства

Висвітліть характерну ознаку розвитку соціально-економічної політики України, починаючи з 2005 р. по 2008 р. було.*стабільне зростання доходів

Від чого найбільше залежить диверсифікація фінансової системи?*фондового ринку

Відповідно до «Концепції людського розвитку» на чиїх інтересах зосереджується основна увага?*людини

Відповідно до «Концепції соціальних процесів»: яка категорія характеризується урівноваженістю, збалансованістю, стабільністю?*норма

Відповідно до «Концепції соціальних процесів»: яка категорія характеризується спадом, дисбалансом, колапсом чи катастрофою?*патологія

Відсутність державної концепції економічної безпеки, що це є за вид загроз?*внутрішні загрози

Вкажіть на варіативні чинники впливу на соціально-економічну безпеку в соціальній сфері.*стан етнографічної ситуації

Вкажіть на кількість працюючих, що отримують зарплату, меншу прожиткового мінімуму.*3 млн. громадян

Вкажіть на наслідки спрощення банками умов іпотечного кредитування в 2007 р.*завищення рівня цін на нерухомість

Вкажіть на основний національний інтерес, завдяки досягненню якого забезпечується економічна безпека України.*створення самодостатньої соціально орієнтованої ринкової економіки

Вкажіть на причину надмірно високої поляризації доходів населення.*диспропорційність розмірів заробітної плати

Вкажіть основні напрямки людського розвитку.*набуття якісних характеристик і використання їх

Вкажіть рік ратифікації Україною Європейської соціальної хартії.*2006 р

Вказати на відсоток приросту ВВП за 2008 р.*3,6%

Вказати на тривожні тенденції 2009 року на внутрішньо-українському ринку праці.*всі відповіді вірні

Дайте визначення категорії населення працездатного віку, що зареєстроване в службі зайнятості.*безробітні

Дайте структурну характеристику населення за сферами та видами зайнятості.*галузева структура

Дайте характеристику комплексу умов співіснування держав, за яких забезпечується повна свобода розвитку.*міжнародна безпека

Для яких галузей характерне скорочення темпів виробництва в 2009р.?* всі відповіді вірні

До загроз якої сфери відносять низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення?*соціальній сфері

До загроз якої сфери відносять падіння рівня здоров’я населення?*соціальній сфері

До загроз якої сфери відносять прагнення ряду країн до домінування у світовому інформаційному просторі?*зовнішніх

До загроз якої сфери відносять проблеми в галузі патентного захисту результатів науково-технічної діяльності?*внутрішніх

До загроз якої сфери відносять проблеми в системі бухгалтерського обліку підприємств, установ і організацій?*економічній сфері

До чого зумовлює масштабність конкуренції на світовому ринку?*збільшення кількості учасників зовнішньоторговельних операцій

До якого виду ризиків відносять загрози людині, суспільству та державі.*стратегічні ризики

До якого виміру розвитку відносять забезпечення в країні людських прав і свобод?*соціального виміру розвитку

До якого виміру розвитку відносять захист навколишнього природного середовища?*екологічного виміру розвитку

До якого виміру розвитку відносять ліквідацію бідності?*економічного виміру розвитку

До якої групи країн за рівнем людського розвитку відноситься Україна?*з середнім рівнем

До якої категорії в рамках державної політики відносять людину, громадянина, суспільство?*об’єкти національної безпеки

До якої категорії в рамках державної політики відносять Президента України, Національний банк України, РНБО України?*суб’єкти економічної безпеки

До якої категорії відносять стан держави, в якому є забезпеченою економічна стабільність?*економічна безпека

До якої категорії відносять стан захищеності національних інтересів?*національна безпека

До якої категорії внутрішніх загроз відносять: відплив наукових кадрів за кордон?*науково-технічна сфера

До якої категорії внутрішніх загроз відносять: зниження народжуваності? *соціальна сфера

До якої категорії внутрішніх загроз відносять: низький рівень продуктивності праці?*економічна сфера

До якої категорії загроз відносять: від’ємне зовнішньоторговельне сальдо?*зовнішня сфера

До якої категорії загроз відносять: втрату позицій на зовнішніх ринках?*зовнішня сфера

До якої підсистеми відносять класову та соціальну структуру суспільства?*соціальна підсистема

З якими діями сучасні теорії розвитку пов’язують прогрес?*всі відповіді вірні

За рахунок чого досягається належний рівень економічної безпеки?*державної політики

За рахунок чого український ринок праці є специфічним?*всі відповіді вірні

За рахунок чого український ринок праці є специфічним?*всі відповіді вірні

За яким показником визначають рівень зайнятості та обсяг національного виробництва протягом року?*рівнем сукупних витрат

За яких умов провадиться соціальна політика держави?*відповідності стандартів життя проблемам населення та їх дотримання

Згідно з вимогами Європейської соціальної хартії: якою повинна бути мінімальна заробітна плата в порівнянні з прожитковим мінімумом?*2,5

Зібрання людей, по-товариськи, по-братньому пов’язаних з якими-небудь спільними умовами: назвіть автора визначення суспільства.*В. Далем

Зниження інвестиційних надходжень в економіку країни, що це є за вид загроз?*зовнішні загрози

Імовірні втрати державою частини своїх ресурсів, недоотримання доходів та поява додаткових витрат, що це є за вид загроз?*національні ризики

Ким здійснюється контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки?*всі відповіді вірні

Ким представлені античні уявлення про проблеми безпеки?*Платоном, Аристотелем, Цицероном

Ким представлені новітні уявлення про проблеми безпеки?*Г. Спенсером, С. Мілем, О. Контом

Ким представлені середньовічні уявлення про проблеми безпеки?*Ф. Аквінським

Ким представлені уявлення нового часу з проблем безпеки?*Т. Гобсом, Е. Кантом, Р. Оуеном

Коли було прийнято «Концепцію національної безпеки України»?*1997 р.

Коли було прийнято Закон України «Про основи національної безпеки України»*2003 р.

Коли Указом Президента України було утверджено «Стратегію національної безпеки України»?*2007 р.

На скільки скоротилося населення України впродовж 1993-2006 рр. населення?*11 %

На що спрямовувалися отримані кредити фізичними особами впродовж 2006-2007 рр.?*купівлю імпортних товарів

На який рівень проблем вийшла демографічної ситуації в Україні?*загроза

На який рівень проблем вийшла система зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками бідних прошарків суспільства України?*всі відповіді вірні

На який рівень проблем вийшла система нераціональної структура експорту з переважно сировинним характером?*загрозою

На який рівень проблем вийшла сучасна боргова залежність України?*небезпекою

На який термін розрахована довгострокова державна програма економічного і соціального розвитку?*в межах 10-15 років

На який термін розрахована короткострокова державна програма економічного і соціального розвитку?*в межах року

На який термін розрахована середньострокова державна програма економічного і соціального розвитку?*в межах 3-5 років

На які органи покладається ведення боротьби із економічною злочинністю та протидія тероризму?*правоохоронні органи

На якому рівні здійснюється перехід на засади сталого розвитку?*14 тис. дол.

Назвати варіативні чинники впливу на соціально-економічну безпеку в духовній сфері.*моральний стан суспільства

Назвати і суб’єкти ДРЕ.*президент, уряд, парламент

Назвати об’єкти ДРЕ.*соціально-економічні процеси, явища, умови

Назвіть головні напрямки людського розвитку, утверджені світовою спільнотою.*набуття якісних характеристик і використання їх

Назвіть найбільших позичальників України в 2007-2008 рр. на міжнародних ринках.*комерційні банки

Назвіть напрямки забезпечення стійкого розвитку фондового ринку.*всі відповіді вірні

Назвіть невід’ємні перетворення в країні, що супроводжують формування ефективного конкурентного середовища.*всі відповіді вірні

Назвіть основні заходи протидії корупції.*всі відповіді вірні

Назвіть основні напрями державної політики з питань національної безпеки України в екологічній сфері.*поліпшення екологічного стану річок в Україні

Назвіть основні напрями функціонування «п’ятої влади».*поширення свого контролю над все більшим колом економічних суб’єктів

Назвіть основну причину проблемного розвитку соціальної інфраструктури в Україні.*незбалансованих приватизаційних процесів

Назвіть період підписання між Україною та ЄС угоди «Про торгівлю деякими сталеливарними виробами».*2007 р.

Назвіть період прийняття Плану дій «Україна-ЄС».*2005 р.

Назвіть показник, що поєднує ВВП, грамотність і тривалість життя.*індекс людського розвитку

Назвіть пріоритетні напрямки людського розвитку.*всі відповіді вірні

Назвіть провідні напрямки реформування ринку праці в Україні.*всі відповіді вірні

Назвіть рівень інфляції за 2009 р. на основі констатації уряду України.*10,6%

Назвіть рік зменшення видатків на соціальний захист населення України.*2007 р.

Назвіть рік приєднання України до Договору про Енергетичну спільноту та компоненту «Енергетична безпека» ініціативи Східного Партнерства.*2009 р.

Назвіть рік прийняття Указу Президента «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні».*2008 р.

Назвіть сучасні тенденції міжнародної трудової міграції.*некерованість, стихійність процесу

Назвіть український рівень різниці між максимальними і мінімальними доходами на душу населення регіонів.*45%

Назвіть фактори ефективного виробництва.*продуктивність праці

Назвіть характерну останнім часом для України тенденцію.*зростання ІЛР

Назвіть частку працівників, яким в 2010 р. нарахована заробітна плата становила показник нижчий рівня прожиткового мінімуму.*19,1 %

Назвіть чисельність сучасної української трудової міграції*3,5 млн. громадян

Назвіть, яким є утверджений показник людського розвитку?*ІЛР

Напрямки спрямування отриманих в 2007 р. фізичними особами кредитів.*купівлю імпортних товарів підвищеного попиту

Наскільки збільшилась частка заробітної плати у структурі доходів за 2006-2007рр.*42,7 %

Опишіть вид безпеки, коли економіка задовольняється паливними ресурсами*енергетична безпека

Опишіть вид безпеки, що стосується забезпечення гідного і якісного життя населення.*соціальна безпека

Опишіть вид безпеки, що стосується збалансованості трудових інтересів держави, суспільства й особистості.*демографічна безпека

Опишіть вид безпеки, що стосується максимальної захищеності від потрясінь при міжнародних розрахунках.*валютна безпека

Опишіть вид безпеки, що стосується оптимального обсягу капіталізації ринку, здатного забезпечити стійкий фінансовий стан всіх учасників.*безпека фондового ринку

Опишіть вид безпеки, що стосується постійного, безперебійного, стандартизованого постачання продуктів харчування.*продовольча безпека

Опишіть вид безпеки, що стосується рівня забезпеченості компаній фінансовими ресурсами, якими б могли відшкодовувати обумовлені в договорах збитки клієнтів.*безпека страхового ринку

Опишіть вид безпеки, що стосується стану стабільної грошової одиниці, доступності кредитів, забезпечення економічного зростання.*грошово-кредитна безпека

Опишіть економіку, при якій економічна діяльність не враховується і не контролюється офіційними державними органами.*тіньова

Опишіть економіку, при якій немає потреби постійно пристосовуватися до безперервної зміни умов розвитку. *нормальна економіка

Опишіть категорію населення працездатного віку, що зареєстровані в службі зайнятості.*безробітні

Опишіть методи ДРЕ.*всі відповіді вірні

Опишіть основні риси, притаманні вітчизняному фондовому ринку.*суттєві диспропорції

Опишіть основні соціальні пріоритети 2004-2009 рр.*поліпшення якості життя громадян України

Опишіть першочергові завданням соціально-економічної політики держави.*стимулювання трудової активності

Опишіть рівень безпеки, пов'язаний із заборгованістю, що не загрожує руйнуванню вітчизняної фінансової системи.*боргова безпека

Опишіть стан грошово-кредитного ринку України в зв’язку зі світовою фінансовою кризою.*більш вразливий

Опишіть структуру населення за національностями.*етнічна структура

Опишіть сферу сучасного найбільшого охоплення економічною злочинністю.*система управління виробництвом

Охарактеризувати принципи забезпечення економічної безпеки.*пріоритет прав і свобод людини і громадянина

Охарактеризуйте «Західницький» підхід до проблеми національної безпеки.*постановка проблеми цінності свободи і безпеки особистості

Охарактеризуйте «Східний» підхід до проблеми національної безпеки.*постановка проблеми створення сильної держави, як гаранта безпеки особи й суспільства

Охарактеризуйте вид ризику, зміст якого полягає в небезпеці, що викликає соціальні деформації та диспропорції у функціонуванні і розвитку людини, суспільства, держави.*соціальний ризик

Охарактеризуйте економічні методи ДРЕ.*всі відповіді вірні

Охарактеризуйте інститути, які не відносять до основних інститутів національної економіки.*податки, грошова система

Охарактеризуйте найважливіші проблеми розвитку людства.*всі відповіді вірні

Охарактеризуйте напрям безпеки, що стосується спроможності національної економіки забезпечити свій вільний і незалежний розвиток.*економічна безпека

Охарактеризуйте напрям безпеки, що стосується стану бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи.*фінансова безпека

Охарактеризуйте напрям безпеки, що стосується стану економіки, за якого досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій.*макроекономічна безпека

Охарактеризуйте напрям безпеки, що стосується стану забезпечення платоспроможності держави.*бюджетна безпека

Охарактеризуйте напрям безпеки, що стосується стану курсоутворення?*валютна безпека

Охарактеризуйте основну спрямованість державної політики зайнятості населення*поліпшити організацію та систему оплати праці

Охарактеризуйте період переходу до сталого розвитку, відповідно до постановки мети, вироблення стратегії та правової бази.*підготовчий

Охарактеризуйте період переходу до сталого розвитку, відповідно до вирішення найгостріших соціально-економічних та економічних проблем.*початковий

Охарактеризуйте період переходу до сталого розвитку, відповідно до технічного та технологічного оновлення виробничих процесів.*підготовчий

Охарактеризуйте період переходу до сталого розвитку, на рівні введення економічних систем господарювання?*заключний

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: валютні міжнародні резерви України.*індикатори валютної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: відношення дефіциту, профіциту торгівельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі.*індикатори бюджетної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: відношення загального обсягу державного боргу до ВВП.*індикатори боргової безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: відношення обсягу ВВП до середнього значення у країнах ЄС.*індикатори макроекономічної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму.*індикатори соціальної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: добова калорійність харчування людини.*індикатори продовольчої безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: коефіцієнт ліквідації промислових фондів.*індикатори виробничої безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: обсяг трансфертів з державного бюджету у відношенні до ВВП.*індикатори бюджетної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: очікувана тривалість життя при народженні.*індикатори демографічної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: питома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП.*індикатори науково-технологічної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: реальні статистичні показники, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з точки зору забезпечення її сталого розвитку.*критерії економічної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: реальні статистичні показники, які найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері.*індикатори економічної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: рівень «тінізації» економіки до ВВП.*індикатори макроекономічної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: рівень безробіття є вищим норми.*індикатори виробничої безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: рівень загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП.*індикатори боргової безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами.*індикатори енергетичної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США до показників попереднього року. *індикатори валютної безпеки

Охарактеризуйте поняття відповідно до змісту: частка імпорту у внутрішньому споживанні держави.*індикатори зовнішньоекономічної безпеки

Охарактеризуйте поняття розвитку, пов’язаного з гармонізацією та балансом інтересів теперішніх і майбутніх поколінь у всіх суспільних сферах.*суть сталого розвитку

Охарактеризуйте поняття, пов’язане з тенденцією розвитку окремих господарських систем з врахуванням специфічних особливостей розвитку суспільства.*модель національної економіки

Охарактеризуйте поняття, що відбиває закономірності розвитку людського суспільства на певному рівні соціально-економічних відносин.*економічна система

Охарактеризуйте причини надмірно високої поляризації доходів українців.*диспропорційність розмірів заробітної плати

Охарактеризуйте рівень змін в соціальній політиці України.*не набула принципових змін

Охарактеризуйте системну категорію територіальної єдності й недоторканості, економічної незалежності та суверенітету.*національна безпека

Охарактеризуйте систему, яка найбільше піддається впливу загроз національній безпеці України в економічній сфері.*кредитно-фінансова система

Охарактеризуйте співвідношення кредитів та депозитів фізичних осіб в період 2006-2007 рр.*перевагою кредитування фізичних осіб

Охарактеризуйте структуру населення за виробничим показником.*структура трудового потенціалу

Охарактеризуйте структуру населення за поділом на міських та сільських.*поселенська структура

Охарактеризуйте структуру населення за показником: страти і верстви. *соціальна структура

Охарактеризуйте структуру населення за рівнем освіти та кваліфікації.*освітня структура

Охарактеризуйте структуру населення за статтю і віком, сім’ями, за складом і розміром.*демографічна структура

Охарактеризуйте структуру населення за сферами та видами зайнятості.*галузева структура

Охарактеризуйте суть поняття «корупція».*продажність службових осіб

Охарактеризуйте сферу безпеки, коли загострюються фінансові труднощі країни.*соціальній та демографічній сферах

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.