Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

METODYKA_NEW 09-10 Ін-4

.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
29.18 Кб
Скачать

Питання до державного екзамену

з методики викладання іноземної (англійської) мови

для студентів 4 курсу іноземного відділення

2009-2010 н. р.

 1. Охарактеризуйте структуру та зміст Програми (2001 р.) з англійської мови для середніх шкіл, її роль в оновленні змісту навчання іноземної мови.

 2. Дайте характеристику основних компонентів комунікативної компетенції.

 3. Розкрийте специфіку комунікативного підходу до навчання англійської мови в середній школі.

 4. Проаналізуйте чинні підручники та навчально-методичні комплекси з англійської мови.

 5. Визначте типи мовних та мовленнєвих вправ за різними критеріями.

 6. Дайте характеристику методичних прийомів навчання вимови.

 7. Дайте характеристику рольової гри, розкрийте особливості рольових та ділових ігор в процесі навчання англійської мови.

 8. Охарактеризуйте роль домашнього читання в розвитку комунікативних умінь.

 9. Розкрийте мету і зміст навчання граматики англійської мови в середній школі на різних ступенях. Проаналізуйте типи вправ для формування граматичної компетенції.

 10. Проаналізуйте типи вправ для формування граматичної компетенції.

 11. Порівняйте процеси оволодіння активним граматичним мінімумом та пасивним граматичним мінімумом.

 12. Доведіть доцільність застосування навчальної гри на уроках англійської мови.

 13. Поясніть різницю між активним і пасивним лексичним мінімумом; опишіть процес оволодіння активним лексичним мінімумом.

 14. Назвіть способи семантизації лексики і дайте характеристику декількох з них.

 15. Запропонуйте ефективні форми контролю розуміння лексичних одиниць та граматичних структур.

 16. Охарактеризуйте вимоги до вимови учнів та опишіть процес оволодіння учнями англомовною артикуляцією.

 17. Охарактеризуйте структуру фонетичної зарядки як невід’ємного елементу уроку англійської мови.

 18. Опишіть труднощі навчання аудіювання, назвіть опори та орієнтири для подолання труднощів аудіювання.

 19. Охарактеризуйте етапи роботи з аудіотекстом та наведіть приклади завдань для кожного етапу.

 20. Розкрийте поняття «техніка читання» та опишіть особливості процесу навчання техніки читання.

 21. Опишіть послідовність роботи з текстом для читання та наведіть приклади завдань на кожному етапі.

 22. Розкрийте особливості читання як виду мовленнєвої діяльності та визначте специфіку текстів для навчання різних видів читання.

 23. Визначте роль письма у навчанні англійської мови; охарактеризуйте вимоги програми щодо навчання писемного мовлення.

 24. Опишіть прийоми інтенсивного навчання англійської мови та їх застосування на уроках англійської мови в середній школі.

 25. Проаналізуйте динаміку розвитку вмінь діалогічного мовлення; розкрийте роль навчально-мовленнєвої ситуації для розвитку умінь говоріння.

 26. Опишіть види і форми позакласної роботи з англійської мови у середній школі.

 27. Проаналізуйте структуру поурочного плану уроку англійської мови.

 28. Поясніть поняття «тест» і «тестове завдання», назвіть основні види тестів та наведіть приклади тестових завдань для контролю іншомовних навичок та умінь.

 29. Охарактеризуйте процес формування навичок інтонаційного оформлення функціонального висловлення.

 30. Поясніть значення календарно-тематичного плану з англійської мови та визначте чотирьох-компонентну мету уроку англійської мови.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]