Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ONKO_V / РП_V.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
183.47 Кб
Скачать

6. Система та форми поточного та підсумкового контролів.

Оцінювання поточної навчальної діяльності.

Кожна тема, передбачена робочою програмою дисципліни, має бути оцінена.

Оцінка за тему заняття визначається результатом усної відповіді, курації хворих, розбору історії хвороби і.т.п., на підставі чого визначається загальна оцінка заняття. Опитування може проводитись у формі усної відповіді на тему заняття, розв’язування ситуаційної задачі, обгрунтування діагнозу, диференціальної діагностики, визначення тактики лікування, аналізу результатів обстеження, участі або присутності студента при виконанні медичних маніпуляцій і операцій.

Оцінка успішності вивчення кожної теми проводиться за традиційною 4-бальною шкалою з подальшою конвертацією отриманої оцінки. Незадовільна оцінка конвертується як «0» балів. При вивченні дисципліни студент може набрати за поточну успішність максимально180 балів.

Конвертація традиційних оцінок в бали:

180 балів/10 тем = 18 балів.

«5» - 18 балів; «4» - 12 балів; «3» - 8 балів; «2» - 0 балів.

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати для проходження циклу, складає: 8 балів * 10 тем = 80 балів.

Можливе перескладання поточної незадовільної оцінки (0 балів) тільки з метою досягнення мінімальної кількості балів, необхідних для успішного проходження циклу і отримання диференційного заліку.

Оцінювання підсумкових контролів знань.

Оцінювання знання студента на останньому занятті проводиться у формі усного опитування, від якого студент має право відмовитись, якщо він задоволений кількістю балів, які отримав за поточну успішність. Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг, він додатково до суми балів за поточну успішність може отримати за результатами співбесіди від 0 до 20 балів («5» - 20 балів; «4» - 14 балів; «3» - 7 балів; «2» - 0 балів.)

 1. Перелік навчально-методичної літератури.

Основна література:

 1. Бiлинський Б.Т. Онкологiя. К., 1996.

 2. Блохин Н.Н., Петерсон Б.Е. Клиническая онкология в 2-х т. М., 1979.

 3. Ганцев Ш.Х. Онкология. МИА. М., 2004.

 4. Петерсон Б.Е. Онкология. М.,1980.

 5. Трапезников Н.Н. , Шайн А.А. . Онкология. М., 1992.

 6. Черенков В.Г. Клиническая онкология. М., 1999.

 7. Энциклопедия по клинической онкологии. Под ред. Давыдова М.И., М., 2004.

 8. Онкологія. За ред.. проф..І.Б.Щепотіна. Книга Плюс. К., 2006.

 9. В.И.Чиссов, М.И.Давыдов. Онкология. Национальное руководство. М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

Додаткова література:

 1. Баженова А.П., Островцев Л.Д., Хаханашвили Г.Н. Рак молочной железы. М., 1985.

 2. Блохин Н.Н., Деонтология в онкологии. М.,1977.

 3. Блохин Н.Н., Итин А.Б., Клименков А.А. Рак поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей. М.,1985.

 4. Бычков М.Е., Переводчикова Н.И. Мелкоклеточный рак легкого. М.,1984.

 5. Бенинг Л., Мартинович С.В. Терапевтическая онкология. 1998.

 6. Бондарь Г.В., Антипова С.В. Лекции по клинической онкологии. Луганск, 2009.

 7. Павлов К.А. и соавт. Онкология поликлинического врача. М., 1987.

 8. Василенко И.В., Садчиков В.Д., Галахин К.А. и др. Предрак и рак желудка: этиология, патогенез, морфология, лечебный патоморфоз.- К.: Книга-плюс, 2001.

 9. Возный Э.К. Эндокринная терапия рака молочной железы. М., 1999.

 10. Гарин А.М., Хлебников А.В., Хабагари Д.З. Справочник по противоопухолевой лекарственной терапии.- М., 1992.

 11. Гарин А.М., Базин И.С. Рак поджелудочной железы (значение проблемы, возможности лечения). М., 2000.

 12. Гершанович М.Л., Пайкин М.Д. Симптоматическое лечение злокачественных новообразований. М., 1986.

 13. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е. Рак легкого._ М.: Медицина 1994.

 14. Клименков А.А., Патютко Ю.И., Губина Г.И. Опухоли желудка. М., 1988.

 15. Мари Э. Вуд, Пол А. Бан. Секреты гематологии и онкологии. М., 2004.

 16. Олден Х. Харкен, Ернст Э. Мур. Секреты хирургии. М., Бином, 2004.

 17. Патютко Ю.И., Клименков А.А., Кощуг Г.Д.. Рак резецированного желудка. Кишинев,1989.

 18. Патютко Ю.И. Хирургическое лечение злокачественных опухолей печени.- Практическая медицина,2005.

 19. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. М., 2000.

 20. Пачес А.И. Рак щитовидной железы. М., 1984.

 21. Переводчикова Н.И. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний.-М., Практическая медицина, 2005.

 22. Петерсон Б.Е., Чиссов В.И. Ранняя онкологическая патология. М., 1985.

 23. Петерсон Б.Е. Хирургическое лечение злокачественных опухолей. М., 1976.

 24. Петерсен Б.Е., Чиссов В.И., Пачес А.И. Атлас онкологических операций. М.: Медицина, 1987.

 25. Переводчикова Н.И. Химиотерапия опухолевых заболеваний. М., 2000.

 26. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика). Алма-Ата, 2001.

 27. Федоров В.Д. Рак прямой кишки. М.,1987.

 28. Черкес В.Л, Ковалевский Е.О., Соловьев Ю.Н. Внеорганные забрюшинные опухоли. М.,1976.

 29. Черноусов А.Ф., Богопольский П.М., Чурбанов Ф.С. Хирургия пищевода.- М.: Медицина, 2000.

 30. Черноусов А.Ф.,Поликарпов С.А.,Черноусов Ф.А.Хирургия рака желудка.-М., ИздАТ, 2004.

 31. Щепотин И.Б., Эванс Ф.Р.Т. Рак желудка: практическое руководство по профилиактике, диагностике, лечению. Киев, “Книга-плюс”,2000.

 32. Рак ободочной и прямой кишки. Под ред. Кныша В.И. . М., 1997.

 33. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека. I-II том. Под ред. Краевского Н.А., Смольянникова А.В., Саркисова Д.С. М.,1993.

 34. Лучевая терапия злокачественных опухолей. Под ред. Киселевой Е.С., М.,1996.

 35. Справочник по онкологи. Под ред. Трапезникова Н.Н. и Поддубной В. М., Каппа, 1996.

 36. Клиническая оперативная колопроктология. Под ред. Федорова В.Д. , Воробьева Г.И., Ривкина В.Л. М.,1994.

 37. Избранные лекции по клинической онкологии. Под ред. Чиссова В.И., Дарьяловой С.Л. М.,2000.

 38. Комбинированное и комплексное лечение больных со злокачественными опухолями. Под ред. Чиссова В.И. М., 1989.

 39. Справочник по онкологии. Под ред. Шалимова С.А., Гриневича Ю.А., Мясоедова Д.В., Київ, “Здоров’я”, 2000.

 40. Лучевая диагностика и лучевая терапия. Учебное пособие для студентов высших медицинских заведений, клинических ординаторов и интернов. «Иероглиф», 2003.

 41. Онкология (Словарь--справочник). К.,1992.

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.

1.1 Название кафедры- Кафедра онкологии с курсом лучевой

диагностики, терапии и радиационной медицины.

1.2 Фамилия и инициалы заведующего кафедры-

профессор ДУБИНИНА В.Г.

1.3 Фамилия и инициалы больного

1.4 Полный диагноз с указанием стадии и клинической группы.

1.5 Фамилия и инициалы куратора с указанием факультета, курса

и группы.

1.6 Фамилия и инициалы руководителя курации.

 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Паспортные данные больного (Фамилия, имя, отчество,

возраст больного, профессия, дата поступления).

2.2. Диагноз при поступлении с указанием даты.

2.3. Жалобы больного.

2.4.История настоящего заболевания.

2.5. История жизни.

2.6. Данные объективного исследования.

Включает описание общего и локального статуса.

2.7. Предварительный диагноз с его обоснованием на основании данных жалоб, анамнеза и физикального обследований больного.

2.7. Данные инструментальных и лабораторных исследований.

2.8. Обоснование клинического диагноза с учетом данных физикального, инструментального и лабораторного исследований.

2.9. Лечение больного с описанием общих принципов лечения данной патологии.

2.10. Эпикриз (выписной или этапный).

2.11. Список используемой литературы.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ONKO_V