Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

sayasattanu_otvet

.doc
Скачиваний:
981
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

«Адам - саяси жануар» -деген создин авторы?

Аристотель

Коне грек ойшылы демократияны дурыс шешим кабылдай алмайтын, баскара алмайтын, жалпы игиликти ескере алмайтын демостын, томенги таптын билиги деп билген?

Аристотель

Саяси ой тарихында ен алғашкы рет идеалды мемлекет жобасын жасаған ким?

Платон

«Зандар» атты енбектин авторы?

Платон

Коне кытай ойшылдардын кайсы: «Халыкты бағындыруға, мажбурлеуге болады, бирак не себептен екенин тусинуге мажбурлеуге болмайды» деген?

Конфуций

Саясаттын табиғатына кандай тасил аркылы ен шынайы тусиник берилуи мумкин?

рационалды-сындык парадигма

Саясаттағы гуманизмнин мани?

барлык азаматтардын тендиги мен еркин кукыктарына негизделген демократиялык саяси жуйе

Саяси ғылымдар тарихын зерттеудин басты манызы?

адамдардын саяси кызметинин тарихи процести рационализацияландыруы

Кукык Кудайдын кудыретинен туындайды деген ойшыл ким?

Аквинский

Кайта орлеу дауиринин алеуметтик-саяси илимдеринин басты бағыты?

гуманизм

Ағарту дауиринин алеуметтик-саяси ойларынын негизги жетистиктери?

адамнын шынайы кукығы, озинин еркиндиги мен зан жане сот алдындағы тендиги

Либерализмдеги еркиндик тусинигин аныктаныз

жеке еркиндик

Консерватизмнин ''атасы'' ким?

Э. Берк

Консерватизм кандай басымдыкты колдайды?

адам коғамынын иерархиялығы

«Манги бейбитшиликке» атты енбек кай ойшылдын шығармасы?

Кант

Рационалдык бюрократия теориясынын авторы?

М. Вебер

Гоббс пен Локктин пикиринше индивидтер кейбир оз кукыктарын укиметке не ушин артады?

бир-бирин корғау ушин

Жана конституцияны курастырып, «конституция акеси» атағына ие болған?

Томас Джефферсон

Локктин пикиринше адамнын табиғи кукыктыры...?

адамнын тумасынан пайда болады

Макс Вебердин ескертуинше...?

бюрократиянын роли коғамда басым болады

И.Канттин пикиринше мемлекеттин максаты?

кукыкты корғау

Мемлекетке табиғи жағдай мен географиялык ортанын ерекше асери туралы тужырымдаманын авторы ким?

Монтескье

Кимнин пикиринше копшиликтин саяси тираниясы демократиянын кемсиздиги?

А. де Токвиль

«Олигархиянын темирдей занынын» авторы ким?

Р. Михельс

ХХ ғасырдағы саяси зерттеулер сипатына корсетилген кандай адис кушти ыкпал етеди?

бихевиористик

Сайлау кезинде дауыс беруге кукығы бар адамдар тобы

электорат

Аталған ғалымдардын кайсы саяси этика тужырымын жасады?

Г. Моска

Полемология – ғылымынын зерттеу объектиси?

соғыстар

Баска пикирге тозимдилик саяси ғылымда калай аталады?

толеранттык

Копултты мемлекеттердеги улттык азшылыктардын егемен мемлекетти немесе улттык автономияны куруына бағытталған умтылысы?

сепаратизм

Кандай тужырымдама мемлекетти Кудайдын кудырети деп карайды?

теократиялык

«Халык ушин, халык сайлаған жанехалык билиги» деген создин авторы?

А. Линкольн

Демократияда билик кози болып табылатын?

халык

Казирги кезендеги саясат пен экономиканын озара байланысынын басты факторы?

кукыктык реттеусиз жане билик механизминин ыкпалынсыз ири колемдеги экономикалык маселелерди шеше алмауға байланысты

Кандай критерийлер аркылы саяси элита ашык жане жабык болып жузеге асады:

Айналым интенсивтилиги

Элитаны рекруттеудин антрепренерлик жуйеси

: Кандайда бир когамдык топтардын ашык тандауы

Саяси болжамнын негизги максаты

казир жане болашакта накты арекеттер ушин усыныстарды аныктау

Биликти тусиндирудин мандик аспектисин аныктаныз?

коғамдык катынастарды мажбурлеу негизинде кайта озгерту

Бағынудын кандай мотивациясында билик ен туракты жане кушти?

объектинин билик субъектисимен идентификациясы

Мемлекеттик биликтин басты ерекшелиги

зандардын орындалуын кадағалауға кондиру

Биликтин оркениетти жузеге асуынын куралы?

кукык

Саяси биликтин негизги демократиялык принциптери?

Легитимдик

Рационалдык тусиникти мудденин кайнар кози болып кандай биликтин легитимдиги турады?

рационалды-кукыктык

Президенттке тағылған айыпка байланысты кызметтен босату

Импичмент

2009ж. Президет Н. А. Назарбаевтын Халыкка жолдауы

Дағдарыстан дамуға

Аталмыш функциялардын кайсы сот билигинин функциясына жатады?

сот торелигин жузеге асыру

Томенги аныктамалырдын кайсы билик функциясына сайкес?

Уйымдастыру

Томендеги корсетилген жағдайдын кайсысы лоббизмнин манин айкын ашып береди?

билик органдарына топтын ыкпал ету процеси

Охлократия – бул

Тобыр билиги

Саясатта, экономикада, рухани омирде оздеринин билимдилигимен, искерлигимен ерекше жағдайға ие болған адамдар тобы

Элита

Саясат субъектисин негизги сапалык кыры?

мудделерди туйистирип ис-арекетке кабилетти мумкиндик

Саясат субъектисинин алеуметтик-этникалык бирлигин аныктауынын алғы шарты?

улттык дамудын кажеттилиги

Келтирилген аныктаманын кайсы олигархияға сайкес?

ерекше кукыкка ие, бай топтын билиги

Ар турли игиликтер, билик пен престиж жуйеси?

алеуметтик стратификация

Улттык ерекшеликтерди дариптейтин, бир улттын муддесин баскаларға карсы коятын ултшылдыктын бир тури

Шовинизм

Улттын озин-ози аныктауында ен бастысы?

улттык мемлекеттин курылуы

Адамды саясаттын субъектиси ретинде не аныктайды?

белсенди саяси кызмет

Кандай кукык пен еркиндик тури адамнын коғамдағы жағдайын толык корсетеди?

азаматтардын зан алдындағы тендиги

Адамнын кай тури саясатка байланысты конформизмге жакын?

пассивти азамат

Биликке баскарудын, жоғары мартебенин, айгиликтин кайнар кози ретинде карау, кандай тулға турине тан?

диктаторға

Саяси жуйе уғымы?

саяси институттар мен нормалардын озара арекеттесу жуйеси

Саяси жуйенин демократиялығынын белгиси?

халык билгин камтамасыз ету

Сайлауға азаматтардын катыспауы калай аталады?

абсентеизм

Саяси жуйелердин типологизациясынын басты олшеми?

саяси режим-тулғанын, коғам билигинин озара арекеттесу сипаты

Саяси режим сипаттамасынын негизи?

окимет басшысынын роли, биликтин уйымдастырылуынын жане кызмет ету тури

Тоталитарлык саяси жуйенин негизи?

тоталитарлык типтеги партия басшылығымен орталыктанған саяси козғалыс

Авторитаризмнин мани?

биликтин бир адамнын колына шоғырландырылуы

Демократиялык саяси режимнин мандик сипаты

тандау еркиндиги жане тулғанын озин-ози жетилдиру мумкиндиги

Саяси жуйенин ережелери мен кағидаларын кандай курылым жасайды?

зан шығарушы органдар

Алғаш рет саяси лексиконға ''тоталитаризм'' терминин енгизген ким?

Б. Муссолини

''Солшыл'' тоталитаризм дегенимиз не?

пролетариаттын жетекши роли

''Оншыл'' тоталитаризм дегенимиз не?

барлык баска элементтерди курту (баринен бурын еврейлерди)

Саяси жуйе теориясы жалпы жуйели тасилге негизделеди, жуйели тасилдин басты жағдайын ата?

жуйе-биртутастыкты курайтын озара байланысты элементтер жиынтығы

Алғашкы рет демократиялык шаралар кандай мемлекеттерде колданылған?

грек кала-мемлекеттеринде

Либералды демократиянын ерекше белгиси?

жеке тулғаны биликтин кози ретинде мойындау

Плюралистик демократиянын ерекшелиги?

топ – саясаттын басты козғаушы куши

Демократияға революция аркылы оту кай елде жузеге асырылды?

Португалия

Сайлау жуйеси дегенимиз не?

мекемелерге немесе баскарушы кызметтерге сайлауды уйымдастыру мен жургизу

КР Президент сайлауы кандай жуйе бойынша отеди?

мажоритарлы

Кай жастан бастап Казакстан Республикасынын азаматтары сайлау кукына ие?

18 жастан

КР Президенти кандай мерзимге сайланады?

бес жылға

Кандай тужырым мемлекетти адамнын саналы келисими деп карайды?

келисимди

Дуалистик монархиянын абсолюттик монархиядан ерекшелиги?

монархпен бирге зан шығарушы органнын болуы

Президенттик республикада укимет кимнин алдында жауапты?

президенттин

Парламенттик республикада укимет кимнин алдында жауапты?

парламенттин

Бирынғай мемлекеттик курылымды елди атаныз?

Казакстан

Мемлекет басшысынын колында зан шығарушы жане аткарушы билик тармактарынын болуы кандай баскару турине тан?

абсолютгик монархияға

Азаматтык коғамнын басты сипаты?

адамдардын жалпы тендиги туралы тусиниктерин негиздеу

Кукыктык мемлекетте саяси билик категориясы нени билдиреди?

коғамнын мемлекетке окилеттик беруи

Кай кезенде азаматтык коғам калыптасып, онын мемлекеттик институттардан айырмашылығы айкындалды?

жана заманда

Саяси партиянын саяси жуйедеги негизги максаты?

саяси биликти иелену ушин курес

Демократия кезиндеги партиялардын дамуынын негизги бағыттары?

партиялардын электоралдыкка айналуы

Копшилик саяси партиялар кашан пайда болды?

Екинши дуние согысынан кеинги

Кандай саяси партия саяси платформаны жиктеу критерийи ретинде алады?

консервативтик

Талкылаудын кайсысы дурыс?

барлык партия билик ушин куресе алады

“Саяси процесс” уғымынын мани?

кенистик пен уакыттағы коғамдык саяси жуйесинин функционалдык формасы

Саяси процестин кызмет ету режими бағыты немен аныкталады?

саясат субъектилеринин биризди арекет жиынтығы

Саяси шешим келисим негизинде кабылданатын адисте дауыс беруге койылмайды?

консенсус

Саяси модернизациянын басты мани неде?

саяси жуйенин жанаруы

Саяси модернизациянын тиимди улгиси?

саяси куштердин консенсусы негизиндеги эволюциялык тури

Кандай аныктама омирдин барлык салаларында батыстык улгилерди коширип алуды болжайды?

вестернизация

''Мемлекетти-тунги кузетши'' деген принципти абсолюттендиретин кандай идеология?

либералдык

Кратология – бул

билик туралы ғылым

Биликтин ресурстары дегенимиз –

биликти жузеге асыруда колданылатын адистердин жиынтығы

Биликтин легитимдилиги

биликтин зандылығы мен адилеттилигинин халык тарапынан мойындалуы

Билик болиниси-бул

зан шығарушы, аткарушы жане сот билиги арасындағы окилеттиликтин институционалдык болинуи

Оз енбектеринде элита теориясын баскаларға карағанда толыкканды карастырған

В.Парето, Г.Моска

«Мемлекеттик билик кудайдан, ал барлык монархтар тек кудайдын калауынын орындаушылары ғана»-деп тусиндиретин биликтин тужырымдамасы

теологиялык

Президентти тағылған айыптардын негизинде орнынан кетиру

импичмент

Саяси катысудын жоғарғы дарежесимен сипатталатын демократиялык режим (Р.Даль бойынша)

полиархия

Эгалитаризм дариптейтин жоғарғы саяси кундылык

адамдар тендиги

«Левиафан» саяси трактатынын авторы

Т.Гоббс

М.Вебер корсеткен билик легитимдилигинин 3 тури

дастурли, харизматикалык, рационалдык-кукыктык

Харизматикалык легитимдилик мынаған негизделген

баскарушынын ерекше касиетине

Вето кукығы-бул

парламентпен карастырылып усынылған занға президенттин кол коймау кукығы

«Идеология» терминин ғылыми айналымға енгизген ғалым

А.Дестют де Траси

«Саяси партиялар туралы» КР-сынын занына озгертулер мен толыктыруларға сайкес, ресми тиркеуден оту ушин саяси партияларға кажетти муше саны

40 мын муше

КР-сынын Конституциясы бойынша биликтин кози?

Халык

КР Парламенти Мажилисинин муше саны?

107

Полиархия теориясынын негизин салған?

Р. Даль

Саяси модернизациянын либералдык бағыттары окилдерин атаныз?

Р. Даль

Саяси модернизациянын консервативтик бағыттары окилдерин атаныз?

С. Хантингтон

«Екинши» модернизация варианты кайда жузеге асты?

Туркияда

Саяси ғылымда модернизация теориялары кай уакыттан бастап пайда болды?

ХХ ғасырдын 50 – 60 жж

Сонғы онжылдыкта коп дискуссия тудырған «Тарих соны» атты макаланын авторы ким?

Ф.Фукуяма

«Тарих соны» атты енбекке жауап ретинде шыккан С.Хантингтоннын енбеги калай аталады

Оркениеттер кактығысы

Саяси ойдағы конфликтик парадигманын авторы

Р. Дарендорф

Саяси конфликтинин кульминация шегин аныктаныз

Биржакты куш колдануға кошу

Ултаралык конфликтилердин терен себеби

Ултаралык катынастағы кукыктардын бузылуы

Халыкаралык саяси даулардын шешу оркениетти жолы

Конституция мен халыкаралык нормалар шенберинен шыкпау

Жалпыулттык биригу жолында этникалык жане алеуметтик-курылымдык айырмашылыктар кедерги болатын дағдарыс калай аталады

Бирегейлик дағдарысы

Казирги оркениеттеги басым тенденция

Саяси жане экономикалык куралдар аркылы сырткы кайшылыктарды шешу

Халыкаралык кукыктын жетекши принцип

Ар турли алеуметтик курлымдармен мемлекеттердин бейбит омир суруи

Алемдик саясатта мемлекеттердин карым-катынасындағы биринши кезекти принцип

Территориялык тутастык пен тауелсиздикти курметтеу

Халыкаралык катынастардын демократиялануынын принциптеринин бири

Куштеу кукығы кушин, кукык кушимен ауыстыру

Геосаясат дегенимиз

Саяси тужырым

Казакстан халкы Ассамблеясы курылған жыл

1995

Баскару тури бойынша Казакстан

Президенттик республика

Баска пикирге тозимдилик саяси ғылымда аталады

Толеранттык

Саяси мадениеттин негизи

Кундылыктар жуйеси, саяси процесс субъектилеринин ис-арекет улгилери

Саяси алеуметтендиру дегенимиз

Озиндик ерикти билдиретин саяси жекеликтин калыптасуы

Этникалык топтык жетекшилигине жане террор мен агрессияға суйенетин саяси идеология

Фашизм

Саяси минез-кулык тусиниги

Субъектин оз кызметин жузеге асыру ушин озара арекеттестик жуйе

Тулғанын саяси ис-арекетин аныктаушы фактор

Кундылык бағдары

Элитаны реттеудин антрпренерлик жуйесинин басты артыкшылығы

Жас лидерлер мен жанашылдыктарға ашыктык

Гильдия жуйесинин басты артыкшылығы

Сабактастык, консенсус

«Казакстан жолы» енбегинин авторы

Н.А. Назарбаев

Конфедерация бул

Накты максатты жузеге асыру ушин, егеменди мемлекеттердин туракты одағы

Казирги алемдеги кен тараған республика турлери

Парламенттик, президенттик жане аралас тури

Референдум дегенимиз

Халык билигин тикелей жузеге асырудын манызды куралы

Баяу айналым мен тенсиз мумкиндиктердин болуы баскару элитасына кайсысына тан.

плюралистистик элитаға

Президентке тағылған айыпка байланысты кызметтен босату:

импичмент

Элитаны рекруттеудин антрепренерлик жуйеси

Кандай да бир когамдык топтардын ашык тандауы

Психоаналитикалык бағыттағы саясаттағы саяси идеологияны зерттеген

З. Фрейд

Адам табиғатынын анализи жане олардын саясатка ыкпал ететин саяси мадениетти зерттейтин адисти корсетиниз

Антропологиялык

Букаралык партиялардын пайда болуына ыкпал еткен негизги фактор

Жалпылык сайлау кукыгынын енгизилуи

Саяси партиялардын басты максаты

мемлекеттик биликке кол жеткизу

Саясаттанудын негизги объектиси

Саясат когам омиринин саяси саласы

Саяси партияларды ишки курылымына карай- кадрлык жане букаралык деп болген

дюверже

Полития дегенимиз

Мемлекеттин аралык баскаруы

Аристотель бойынша мемлекеттин дурыс емес формалары

Тирания олигархия

Консерватизм дегенимиз -

Когамдагы калыптаскан тартипти жане моральдик кукыктык катынасты сактау коргау

Саясаттанудын негизги объектиси

саясат, коғам омиринин саяси саласы

Саяси партияларды ишки курылымына карай- кадрлык жане букаралык деп болген

М.Дюверже

Батыс саяси ғылымынын негизин калаған болып есептелетин

Н.Макиавелли

Букаралык партиялардын пайда болуына ыкпал еткен негизги фактор

жалпылык сайлау кукығынын енгизилуи

Саяси партиялардын басты максаты

мемлекеттик биликке кол жеткизу

Партиялардын биликти жузеге асыруына карай болинуи

билеуши жане оппозициялык

«Саяси жуйе» термининин ғылыми айналымға енген кезени

ХХ ғ. 50-60 жж

Тоталитаризм терминин саяси лексиконға алғашкы болып енгизген

Б.Муссолини

Саясаттанудын негизги объектиси

саясат, коғам омиринин саяси саласы

Тоталитаризмге тан емес белги

коппартиялык

Саяси жуйени алғашкы болып кибернетикалык машинаға тенеген ғалым

К.Дойч

Дж.Локк бойынша адамдардын негизги кукыктары

омир суруге, еркиндикке, меншикке

Коғамдык-саяси уйымдарды зерттейтин саяси ғылым

партология

Жана заманда жанғыртылған ежелги грек ойшылдарынын ойлары

табиғи кукык пен табиғи жағдай

Полития дегенимиз

мемлекеттин аралык баскаруы

Президенттик республикада аткарушы билик кимнин алдында жауапты

президенттин

Аристотель бойынша мемлекеттин дурыс емес формалары

тирания, олигархия, демократия

Н.Макиавелли бойынша дурыс мемлекеттик курылыс

республика

Харизматикалык легитимдилик мынаған негизделген

баскарушынын ерекше касиетине

Саясаттану жеке академиялык пан ретинде калыптаскан кезен

ХИХ ғ. екинши жартысында

Ш.Монтескье бойынша биликти болудеги негизги максат

биликти шексиз пайдаланудан корғау

Саясаттанудын гносеологиялык кызметинин мани

саяси кубылыстарды танып-билу у

«Билеуши анға тан дореки кушти колдана отырып, озинин бойына арыстан мен тулкинин касиеттерин сайкестендире алуы керек» деген ойшыл

Н.Макиавелли

Кратология – бул

билик туралы ғылым

Биликтин ресурстары дегенимиз –

биликти жузеге асыруда колданылатын адистердин жиынтығы

Г.Алмонд саяси жуйелерди кандай олшем турғысынан жиктейди

саяси мадениеттердин ерекшелиги турғысынан

Биликтин легитимдилиги

биликтин зандылығы мен адилеттилигинин халык тарапынан мойындалуы

Республикаға сайкес келетин негизги белги

биликтин барлык жоғарғы органдары сайланатын жане окилдик мекемемен калыптастырылатын баскару формасы

Саясаттанудын манызды функциялары

танымдык, бағалау, саяси алеуметтендиру, болжау

Саясаттанудағы жуйелик адис-бул

объектини жуйе ретинде зерттеуге, онын тутастығын ашуға жане тутас теориялык сипат куруға бағдарланған бағыт

Топтар мен индивидтердин саяси минез-кулкын зерттеу ушин колданылатын адис

бихевиористик

Саяси кубылыстарды жане фактилерди хронологиялык жағынан карастыруды кажет ететин, уакыттык дамуы жағынан зерттейтин адис

тарихи

Оз енбегинде еркиндик пен ашык коғамды демократиянын басым кундылығы ретинде сипаттаған

К.Поппер

Оз енбектеринде элита теориясын баскаларға карағанда толыкканды карастырған

В.Парето, Г.Моска

Саяси илимдер тарихында алғашкы болып идеалды мемлекет моделин курған

Платон

Элитанын ауысуына немесе циркуляциясына («арыстандар» элитасы жане «тулкилер» элитасы) жетелейтин циклдык процесс идеясын усынған ғалым

В.Парето

Мемлекеттин пайда болуын коғамдык келисим теориясы негизинде тусиндиретин ойшылдардын бири

Ж.Ж.Руссо

Либерализмнин кошбасшысы ретинде танылған ойшыл

Дж.Локк

М.Бакунин жактаған саяси тужырымдама

анархизм

Рационалды бюрократия теориясынын авторы

М.Вебер

Билик болиниси-бул

зан шығарушы, аткарушы жане сот билиги арасындағы окилеттиликтин институционалдык болинуи

М.Вебер бойынша бурыннан омир сурип келе жаткан тартиптердин мызғымастығы мен касиеттилигине сенуге негизделген легитимдилик

дастурли

КР-да облыс, астана жане республикалык манызы бар каланын акимдерин тағайындайтын немесе сайлайтын

Президент

«Мемлекеттик билик кудайдан, ал барлык монархтар тек кудайдын калауынын орындаушылары ғана»-деп тусиндиретин биликтин тужырымдамасы

теологиялык

Президентти тағылған айыптардын негизинде орнынан кетиру

импичмент

Озине мемлекетти, саяси партияларды, коғамдык уйымдарды жане олардын арасындағы катынасты косатын саяси жуйенин бир тармағы (подсистема)

институционалдык

Саяси жуйенин сырткы ортамен байланысы мен арекеттестигинин сипатына жане денгейине карай жиктелуи

ашык жане жабык

КР-сынын Президенти оз окилеттилигин аткара алмайтын жағдай калыптаскан кезде, уакытша оны жузеге асыратын лауазымды тулға

Парламент Сенатынын торағасы

Казакстандағы тауелсиздик туралы Декларация кабылданған кун

1990ж. 25 казан

Саяси катысудын жоғарғы дарежесимен сипатталатын демократиялык режим (Р.Даль бойынша)

полиархия

Зан шығарушы жане аткарушы билик монархтын колында шоғырланған баскару формасынын тури

абсолюттик монархия

«Консерватизм» термининин мани

сактау, корғау

Плутократия-бул

Бай адамдардын билиги

Монарх пен онын бағынушыларынын катынасы аке мен отбасы мушелеринин карым-катынасына тендестирилетин, мемлекетти улкен отбасы ретинде сипаттайтын мемлекеттин пайда болуы туралы теория

патриахарлык

Мемлекет-бул

арнайы аппарат аркылы коғамды баскаруды жузеге асыратын, коғамдағы саяси биликти уйымдастыратын институт

Консерватизм дегенимиз -

Когамдагы калыптаскан тартипти жане моральдик кукыктык катынасты сактауга коргауга

Мемлекеттин сырткы функциясына жататыны

Ел корганысы

Мемлекеттин алеуметтик функциясынын мани

Адамдардын жумыска баспанага дегенкажеттиликтерин канагаттандыру

Мемлекеттин баскару формасы бойынша болинуи

монархиялык жане республикалык

Аралас баскару формасынын басты белгисин аныктаныз

укимет президенттин жане парламенттин алдында жуаупты

КР-сы Президентинин окилеттилиги тизиминдеги кателикти корсетиниз

Жогаргы сот

М. Дюверже бойынша мушелик жуйеси бар, катарына коптеп муше тартуға, туракты жумыс истеуге бағдарланған партия

кадрлык

Саяси партия-бул

Бир идеология аясында бириккен биликти колга алган

Жетекшилик орындарға умиткерлерди дайындау мен елдин саяси элитасын калыптастырудан коринетин партиянын функциясы

коммуникация функциясы

КР-сында саяси партияларды мемлекеттик тиркеуден откизетин орган

Адилет министрлиги

Анархизмнин негизги идеясы

Когам мемлекеттин миндеттеу билигинсиз уйымдаса алады

Нарыктык экономиканын кажеттилигин, мемлекеттик реттеуди шектеуди жане жеке тулға еркиндигин дариптейтин идеология

либерализм

Эгалитаризм дариптейтин жоғарғы саяси кундылык

Адамдар тендиги

Казакстандағы сайлау жуйесинин тури

пропорционалды

Бул идеологиянын жактастары «Мемлекет-тунги сакшы» принципин уағыздады

либерализм

Гильдий жуйеси жане антрепренерлик жуйе-бул

Элитага тандаудын жуйелери

Кукыктык жане демократиялык мемлекеттин даму дарежесин корсететин сайлау тури

жалпыхалыктык, тен емес, тикелей, ашык дауыс беру

Абсентеизм-бул

азаматтардын сайлауға катысудан жалтаруы

Копшилик принципине негизделген, яғни занда карастырылған копшилик дауысты жинаған кандидат жениске жетти деп есептейтин сайлау жуйесинин тури

мажоритарлык

«Левиафан» саяси трактатынын авторы

гоббс

М.Дюверже бойынша оз кызметин сайлау науканы кезинде жандандырып, калған уакыттарда белсендилик танытпайтын партиялар

букаралык партиялар

Саясаттануда орталык орын алатын уғым

Саяси билик

Казирги кездеги ғылыми тусиникте саясат дегенимиз - бул

Ен дурыс жаксы баскару жониндеги илим

Саяси билик-бул

Манызды алеуметтик проблемаларды шешуде

Халык та (сайлаушылар), династия да саяси биликтин кайнар кози болып табылатын баскару формасы

конституциялык монархия

Саяси максаттарға жетуге алып келетин кез-келген куралды актайтын илим

макиавеллизм

Мемлекеттик курылыстын унитарлы формасы калыптаскан ел

франция

Мемлекеттин баскару формасынын тури

республика

Латын Америкасындағы «аскери хунталар» кандай саяси режимнин бир тури

тоталитаризм

Федеративти мемлекетке жататын ел

германия

Мына томендеги терминдердин кайсысы тоталитаризмге кобирек тан

унификация

Бихевиоризмнин негизги зерттеу объектиси

саяси минез кулык

Адамзат кауымдастығынын табиғи жағдайын «баринин барине карсы соғысы» ретинде аныктаған ойшыл

гоббс

Ф.Аквинский дурыс корген баскару формасы

теократия

Платоннын минсиз мемлекетине тан баскару

ен жаксылардын адилетти баскаруы

«Билеуши» шығармасынын авторы

макиавелли

М.Вебер корсеткен билик легитимдилигинин 3 тури

Дастурли харизматикалык легальди

Аристотель бойынша мемлекеттин дурыс формалары

монархия, охлократия, анархия

Харизматикалык легитимдилик мынаған негизделген

баскарушынын ерекше касиетине

Биликтин бихевиористик тужырымдамасынын басты карастыратын маселеси

биликтик катынастын минез-кулыктык аспектиси

КР-сы Сенаты депутаттарынын окилетти мерзими

6 жыл

Саяси жуйенин негизги элементи

саяси партиялар

Аристотель бойынша саяси баскару

адамдардын емес, заннын баскаруы

Коғамнын саяси жуйеси

Саяси биликтик катынасты жузеге асыратынмемлекеттик жане емес

Жоғарғы билик динбасымен жузеге асырылатын баскару формасы

теократия

Вето кукығы-бул

Кол коймауы

Саяси партиялардын калыптасуындағы дамудын 3 кезенин корсеткен ғалым

дюверже

Букаралык саяси партиялардын пайда болған кезени

Екинши согыстан кейн

«Адам- саяси хайуан» деген тужырымнын авторы

Аристотель

Биликтин 3 идеалды турин болип корсеткен саясаттанушы

Вебер

Аристотель оз оку орнына неликтен «Академия» деп ат койған

Грек тилинен аударғанда «Жоғары билим» дегенди билдиреди

Билеуши элитаға карсы саясатты устанатын элитанын атауы

контрэлита

Мажоритарлык жуйенин кемшилиги

парламентте, укиметте басым партиянын болмауы

Л.Пай «батыстык емес» саяси процесстердин неше белгисин корсетти?

Он жети

Абсолюттик копшиликтин мажоритарлык жуйесинде жениске жету ушин кажетти минимум дауыс саны

51%

Кысым топтары-бул

биликти колға алуға умтылмайтын, тек ыкпал ететин муддели топтар

«Идеология» терминин ғылыми айналымға енгизген ғалым

Дестют де траси

КР-сынын акимшилик-аумактык курылысы

Астана мен Алматы республикалык манызы бар калалар жане он торт облыс

«Саяси партиялар туралы» КР-сынын занына сайкес, ресми тиркеуден оту ушин саяси партияларға кажетти муше саны

50 мын муше

КР-сынын Конституциясы бойынша биликтин кози

Президент

КР-сы Парламенти Мажилисинин муше саны

107

КР-сы курылыс формасы бойынша

Унитарлы

«Процесс» созинин мағынасы

Жалгасу

Саяси партияларды зерттейтин ғылым

партология

Билик туралы ғылым

Кратология

БАК-тын ыкпалына негизделген билик

Медиакратия

БАК билик ресурсинин кандай турине жатады

Акпараттык

Кандидаттын билик баспалдағымен баяу котерилуин карастыратын, жетекши посттар ушин изденушилерге коптеген формалды талаптар коятын элитаға тандаудын жуйеси

гильдий жуйе

Ашыктығымен, формальды талаптардын аздығымен жане кандидаттардын жеке касиеттерин ескеруимен ерекшеленетин элитаға тандаудын жуйеси

антрепренерлик жуйе

КР Президентимен Сенатка тағайындалатын депутаттардын саны

10

Партиялык тизим бойынша КР-сы Мажилисине сайланатын депутаттардын саны

25

КР Мажилис депутаттығына умиткер кандидатка Конституция бойынша койлатын талаптардын бири

25жаска толган

Баскару формасы бойынша парламенттик республика

Германия

Электорат дегенимиз -

сайлауға катысуға кукыктары бар азаматтардын жиынтығы

Коалиция бул -

Саяси партия мен когамдык уйымдар бирлесуи

КР-сынын «партиялар туралы» Заны бойынша мундай сипаттағы партиялар куруға тиым салынған

конфессионалды

КР-сы Мажилиси депутаттарынын окилетти мерзими

5 жыл

КР-сы Президентинин окилетти мерзими

5 жыл

КР-сы Мажилисин калыптастыруда колданылатын сайлау жуйеси

аралас

Саяси элита тужырымдамасын жасаушылардын бири

Моска

Укиметтин мани

Аткарушы биликти жузеге асыратын саяси институт

Монархиянын мани

Жогаргы мемлекеттик билик зан негизинде

Кукыктык мемлекет мани

кукыт

Унитарлы мемлекет мани

Биликтин орталыктандырылуынын жогаргы дарежесимен жане акимшилик аумактык курылымдардын

Парламенттин мани

биликтин окилдик жане зан шығарушы органы

Сот дегенимиз - бул

зандардын орындалуы мен бузылмауына бакылау функциясын аткаратын саяси институт

Федерация дегенимиз

Конфедерациянын мани

егемен мемлекеттердин одағын билдиретин мемлекеттин курылыс формасы

Авторитаризмнин мани

мемлекеттин коғам омиринин барлык сферасына жане жеке адамнын омирине тутастай бакылау жасауға умтылуымен ерекшеленетин саяси режим тури

Аристократиянын мани

букаралык акпарат куралдарынын ыкпалына негизделген билик

Демократиялык режим мани

Халыктын оз еркин тикелей немесе оздеринин окилдери аркылы жузеге асыратын

«Коғамдык келисим» теориясы

Мемлекеттин пайда болуын азаматтардын келисими негизинде

Охлократиянын мани

тобырдын билиги

Геронтократиянын мани

Аксакалдар билиги

Саяси режим мани

Когамдагы мемлекеттикбиликти жузеге асырудын адистери

Мына мемлекеттердин кайсысы абсолютти монархия болып табылады

Сауд арабиясы бруней оман

Мына мемлекеттердин кайсысы федерацияға жатпайды

финляндия

Теократия бул -

саяси билик ширкеу басшысынын, диниелеринин колында болатын баскару формасы

Плутократиянын мани

Негизги субектилерикогамнын аукатты

Полиархия бул -

Элиталардын саяси басекелестигинин жогаргы дарежесимен

Тоталитарлык режим мани

мемлекеттин коғам омиринин барлык сферасына жане жеке адамнын омирине тутастай бакылау жасауға умтылуымен ерекшеленетин саяси режим тури

«Саясат» термининин грек тилинен аударғандағы мағынасы

мемлекеттик жане коғамдык ис

Саясатты моральдан ажыраткан

макиавелли

Элитанын биликке катысына карай жиктелуи

билеуши элита жане контрэлита

В. Парето элитанын кандай басты еки типин корсетеди

Арыстандар мен тулкилер

«Саяси мадениет» терминин алғашкы рет ғылыми айналымға енгизген

И.Гердер

«Саяси мадениет» терминин ХХ ғ. 50 ж. саяси ғылымда алғашкы болып колданған ғалым

алмонд

Саяси элита дегенимиз -

Манызды саяси шешимдерди кабылдауга катысатын билик курылымында жетекшилик

Элитанын калыптасу жағдайын, онын коғамдағы ролин зерттеумен айналысатын арнайы билим саласы

элитология

Партиялык тизим бойынша дауыс беруди билдиретин сайлау жуйесинин тури

пропорционалдык жуйе

Алемдик саясаттын негизги 3 катысушылары

Мемлекет, халыкаралык уйымдар, жеке тулғалар

Казакстаннын БУУ-ға мушеликке кабылданған жыл

1992 ж.

Акимшилик кызметти иске асыратын адамдар тобы

бюрократия

Казакстаннын партиялык жуйеси

коппартиялык

Украинадағы болған саяси процестерди калай атайды

Революция

Шиеленистер теориясы кай кезеннен бастап зерттеле бастады

18 ғ. аяғы

Томенде келтирилген ғуламалар ишинен шиеленистер теориясынын дамуына комакты улес коскан есимдерин белгилениз

Г. Спенсер, Гегель, М.Вебер

Кенестик дауирде туындаған шиеленистик жағдайлар олардын катысушыларынын идеялык-саяси жетилмегендигинин кориниси деп бағаланатын. Онын себеби не

шиеленистерге деген ешкандай негиздин болмауымен тусиндириледи

Саяси шиеленистин баска шиеленистерден басты айырмашылығы неде

накты саяси мудделер мен максаттардын кактығысуы

Кай теория окилдери коғамдык класстардын арасындағы антагонистик карым-катынастарды – шиеленистин кайнар кози ретинде карастырды

марксистик

Саяси адиске сайкес шиеленистин кайнар коздери

коғамдык саяси жуйедеги азаматтардын, коғамдастыктардын тенсиздик жағдайы

Шиеленистанудағы саясаттанушылык (политологический) адистин окили

Р.Дарендорф

Сараптамалык корытындыларға сайкес шиеленистер кобирек болатын аймактар

Африка жане Таяу Шығыс елдери

Азаматтардын шиелениске тусуинин ен алғашкы концепциясын усынушылардын бири

З.Фрейд

20ғ. 70 жылдары шиеленистерди реттеуде кандай жанашылдык байкалды:

шиеленистерди реттеу уйымдар негизинде жузеге асырыла бастады

«Казакстан Республикасы 2006-2011жж. азаматтык коғам дамуынын тужырымдамасы» бойынша дамуынын 3 сатысын корсет

1.2006-2008 2.2009-2010 3.2011-….

Н. А. Назарбаевтын «Казакстан жолы» енбеги кашан жарык корди

2007ж.

Н. А. Назарбаевтын «Сындарлы он жыл» енбеги кашан жарык корди

2003ж.

2008ж. Президент жолдауы бойынша акимшилик реформанын басты максаты

баскарушы аппарат жумысынын тиимдилиги мен натижелилигин арттыру

2008ж. Президент жолдауы бойынша акимшилик реформанын негизги элементтеринин бири

елдеги жана кадр саясаты

2008ж. Президент жолдауы бойынша азаматтар ушин «алеуметтик котергиш» ролин аткаратын

«Нур Отан» партиясы

«Казакстан халкы ассамблеясынан» Казакстан Республикасы мажилисине неше депутат сайланады

9

Парламент палаталарында туракты курылатын комитеттер саны нешеден аспауы керек

7

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша халык мен мемлекет билик бирлигинин нышаны ари кепили

Президент

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша адам жане азамат кукыктары мен бостандыктарынын нышаны ари кепили

Президент

Казакстан Конституциясы Республикасынын бойынша Конституциянын мызғымастығынын нышаны ари кепили

Президент

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша мемлекеттик биликтин бирден бир бастау кози

халык

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша халык пен мемлекеттин атынан билик жургизуге кукылы

Президент

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша кандай органдарда партия уйымын куруға жол берилмейди

мемлекеттик

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша мемлекеттик тил

казак

Халыкаралык шиеленистин негизги субъектиси болып табылады

мемлекет

Мемлекеттин саяси жуйелеринин артурлилигинен туындайтын шиеленис тури

идеологиялык

Саясаттанудын негизги объектиси

саясат, коғам омиринин саяси саласы

Билик етуши топтын оппозиция колына биликти беруге мажбурлиги

Абдикация

Жоғарғы окимет билиги шексиз жеке дара бир адамнын колында турған мемлекеттик баскарудын тури

Абсолютизм

Бир елдин немесе белгили бир территориянын ен алғашкы тупкиликти халкы

Аборигендер

Саясаттан, билик жургизуде жане т.с.с. белгили бир максат -, муддеге жету ушин кудикти, шубали жолмен онай олжа издеушилик

авантюризм

Елдин экономикасын баска елдердин экономикасынан окшауландыруға бағытталған улттык максат

Автаркия

Бир адамға шексиз жоғары окимет билигин беру аркылы баскаруды немесе осындай баскарушылык орын алған мемлекет

Автократия

Бир мемлекеттин шенберинде озин-ози баскаруға кукык берилген саяси, улттык курылым

Автономия

Жергиликти, тупкиликти халыктарды белгилеу ушин колданылатын, абориген созине уксас термин

Автохтон

Баска елдердин жерин тартып алу, егемендигинен айыру немесе шектеу, халкын кушпен бағындыру максатымен карулы шабуыл жасау

агрессия

Жер бетиндеги тири организмдердин жоғарғы сатысы, саяси коғамдык катынастардын негизги субъектиси мен объектиси

Адам

Жеке тулғанын емин-еркин дамуын камтамасыз ететин коғамнын тури

Азаматтык коғам

Бир халыктын баска халыкпен катынасынын натижесинде сол халыкка тан формалар мен мадени белгилерин кабылдау

Аккультурация

Коғам дык омир субъектилеринин экономикалык, алеуметтик, идеологиялык, мадени, дини жане т.б. мудделеринин алуан турлилигин билдиретин пикир сайысы, жуйе

плюрализм

Бирнеше мумкиндиктин ишинен маселелнин шешимин тандап, биреуин ғана алу

Альтернатива

Ортак максаттарға жету ушин келисимшарт негизинде жасалған уйымдардын одағы, бирлестиги. адетте жағымсыз мағынада айтылады

Альянс

Мемлекет территориясынын бир болиги озге мемлекет немесе мемлекеттер территориясынын коршауында жату жағдайы

Анклав

Коғамнын дағдарысы, жарияланған максаттын копшилик ушин жузеге асуынын мумкин еместигинин салдарынан кундылыктар жуйесинин ыдырауын билдиретин термин

Аномия

Мемлекеттик биликсиз ар турли кауымдастыктар, бирлестиктер, одактар аркылы озин-ози баскаратын коғам куруға тырысушылык

анархия

Баска мемлекеттин, халыктын жерин тутас, не бир болигин кушпен жаулап алу немесе баскаға алып беру

Аннекция

Мудделери карама-карсы куштердин, жауласкан топтардын, таптардын, партиялардын жане т.б. аракатынасынын шиеленискен тури

Антагонизм

Еврейлерге карсы бағытталған, оларды кудалауға арналған саясат пен идеологиянын бир тури

Антисемитизм

Ишки жане мемлекетаралык карама-кайшылыктарды шешу максатында карулы зорлык кушин колдануға карсы алеуметтик куштердин саяси козғалысы

Антимилитаризм

Ешбирмемлекеттин азаматы болып саналмайтын адамдар. Олар кай елде турса, сол елдин занына бағынады, бирак саяси кукыктары болмайды

Апатридтер

Бай, ерекше кукыктар мен женилдиктерге ие аксуйектер тобы

Аристократия

Бир халыктын оз тилин, мадениетин, улттык сана-сезимин жоғалтып, екинши халыкка синип кетуи

Ассимиляция

Бийликтин болинуи негизинде калыптаскан мемлекеттин баскару органдарынын жуйеси. Оған укимет пен акимшилик жатады

Аткарушы билик

Коғамнын ен жаксы дамуын камтамасыз етуге, алеуметтик мудделер мен кажеттиликтерди канағаттандыруға бағытталған саяси шешимдер мен ис-арекеттер жиынтығы

алеуметтик саясат

Азаматтардын, халыктын бир болигинин саясатка, саяси омирге самаркау катынасы

Бейсаясаттык (аполитичность)

Еки жактын айтыс, талас, дау-жанжалдарына кириспеу миндетин алған мемлекеттин халыкаралык кукыктык мартебеси

Нейтралитет (бейтараптылык)

Бир мезгилде еки немесе одан да коп мемлекеттердин азаматы болып есептелуи

Бипатридтер

Жеке адамдар мен топтардын ис-арекетин талдауға негизделген ХХ ғасырдын 20-30 жж. пайда болған адистемелик бағыт

бихевиоризм

Оз дегендерин истету ушин карсы жактын жерин немесе бир болигин коршауға алып, сырт алемнен болип тастау

Блокада

озинин экономикалык немесе саяси талаптарын орындату максатында жеке адаммен, уйыммен, мемлекетпен толык немесе ишинара катынастарды токтату

Байкот

Кудалау, аскери ис-арекеттин салдарына немесе ерекше жағдайларға байланысты туракты турған елин тастап кеткен адамдар

Боскындар

Бир топ адамнын мемлекеттик тонкерис жасау максатымен жасаған ис-арекети

Булик (путч)

Азаматтардын муддесине нуксан келтирип, оз миндетин формальды турде аткаратын кызмет адамы

Бюрократ

Сырткы саясатты, коғамдык-саяси уйымдары мен экономикалык тиршилигин батыстык омир салтына бейимдеу

Вестернизация

Зан шығару орындарына тиым салу, немесе заннын кушин токтату

Вето

Укиметке, онын кейбир мушелерине сеним билдиру немесе сеним билдирмеу максатында кабылданған шешим

вотум

Адамдарды шығу тегине, бир улттын, диннин окили болуына байланысты адейи кыру немесе кудалау

Геноцид

Сырткы саясатты географиялык факторларға байланысты жургизетин саясат

Геосаясат

Геосаясат теориясынын негизин калағандар

Ф. Ратцель, Х. Маккиндер жане т.б.

Аксакалдардын билик жургизу принципи

Геронтократия

Кайта Орлеу дауиринде дин мен феодализм курсауынан адам баласын босатып, еркин жетилуди максат еткен алеуметтик козғалыс

Гуманизм

Идеологиянын асеринсиз еркин, таза, ғылымды жасауға, коғамдык прогрести идеологиядан аластатуға тырысуды белгилейтин термин

Деидеологизация

Укиметтин, саяси партиянын, халыкаралык уйымнын атынан кандай болмасын негизги кағидаларды, максат-мудделерди жариялайтын малимдеме

Декларация

Баскаларға тозимдиликпен, тусинистикпен карайтын, плюрализмди жактайтын партиялар

Демократиялык партиялар

Келисилген еки жакты халыкаралык шарттын бузылғандағын малимдеу

Денонсация

Жеке адамдарды, халыктарды, олардын бир болигин еркиксиз, кушпен жер аудару

Депортация

Жеке адамнын бостандығын мейиримсиз, катал басып жаншып, кол астындағы азаматтардын ериксиздигине негизделген мемлекеттик курылыстын жуйеси

Деспотизм

Кейбир этностардын немесе дини топтын сырт елде туракты туратын болиги

Диаспора

Занмен санаспай, куштеу мен кудалауға суйенетин шексиз билеп тостеуши

Диктатор

Насилине, ултына, динине немесе саяси козкарасына жане т.б. байланысты адамдарды кукығынан айыру не шектеу

Дискриминация

Устемдик етуши, билик жургизуши идеологиямен келиспеген адам

Диссидент

Саяси, экономикалык, аскери максаттарды жинакталған турде билдиретин саяси теория, илим

Доктрина

Еуропалык бирлестиктин 12 елин камтитын мемлекетаралык саяси мекеме

Еуропарламент

Ғылым, билим, мадениет, адебиет, онер жане т.б. жетистиктери тек Еуропада ғана дамыды деп далелдеуге тырысатын ғылыми тужырым

Еуроцентризм

Мемлекеттин ишки жане сырткы истери мен катынастарындағы саяси тауелсиздиги жане елди баскаруда, шешимдер кабылдауда, жоғарғы биликти жургизудеги еркиндик

егемендик

Тауелсиздигин алған мемлекеттерди, саяси, экономикалыкаскери, мадени, идеологиялык адис-тасилдерди шебер пайдалану аркылы оз ыкпалында устау, кысым жасау саясаты

Неоколониализм

Бурынғы калыптаскан дастурли казыналар мен арман-мураттарды сактап, оларды омирдин бугинги талапка сай жанғыртуға тырыскан батыс саясаттану ғылымындағы ағым

Неоконсерватизм

Дастурли либерализмнин кағидаларын сактап, оларды ХХ ғасырдын жана талаптарына сай озгертуши идеялык-саяси ағым

Неолиберализм

Коршаған ортаны корғап, жер бетинде тиршиликти сактау ушин куресетин халыкаралык сипаты бар экологиялык козғалыс

«Жасылдар» («Зеленые»)

Саяси кайраткерди шексиз дариптеу, ол тоталитарлык елдерде дамиды

Жеке баска табынушылык

Зан шығарумен, оны бекиту, озгерту немесе жоюмен айналысатын билик

Зан шығарушы

Саяси салада саясатты жасап, оны жузеге асырушылардын алдына койған жоғары саяси арман-мураты

Идеал

Жеке адамнын белгили бир алеуметтик (улттык, таптык, саяси) топка жататындығын, сонымен тағдыры бир екенин сезинуи, тусинуи

Идентификация

Белгили бир алеуметтик топтар, таптар, партиялардын максат-мудделерин бейнелейтин, устемдик етип отырған коғамдык катынастарды орныктыруға немесе оларды озгертуге кызмет ететин тужырымдамадардын, пикирлердин, идеялардын жуйеси

Идеология

Акпарат билиги, немесе копшиликтин акпаратты шоғырландыру аркылы кол жеткизген саяси билиги

Инфократия

Баскаларға ози туралы белгили бир пикир тудыру ушин жасаған субъекттин сырткы бейнеси

имидж

Угит-насихат, жарнама жане т.б. аркылы субъект туралы кенейтилген мағлуматтар берип, арнайы бейнесин жасау

Имидж

Жоғары лауазымды адамдарды конституцияны бузғаны ушин немесе баска кылмысы ушин жауапкершиликке тартуға жане исин сотта карауға мумкиндик беретин ерекше тартип

Импичмент

Мемлекет басшысынын оз кызметине салтанатты турде кирисуи

Инагурация

Мемлекет аралык саяси, экономикалык, аскери жане т.б. одактардын курылуы

Интеграция

Укиметке немесе онын жеке мушесине белгили бир маселе жонинде немесе онын жалпы саяси бағыты туралы тусиниктеме беруди талап еткен депутаттардын ерекше сурауы

Интерпелляция

К. Маркстин илимин басшылыкка алатын партиялар

Коммунистик партиялар

Катарында сайлаушылардын 10 пайызынан кеми ғана болатын, муше саны аз партиялар

Кадрлык партиялар

Казирги алеуметтик омирдин негизги сипат ерекшеликтерин туракты сактап калғысы келетин партиялар

Консервативтик партиялар

Мемлекеттик жане коғамдык курылыстын негизги кағидаларын, принциптерин билдиретин зан

Конституция

Биркатар елдерде конституциялык ережелердин бурмаланбауын, баска шығарылған зандардын соған сайкес келуин тексеретин сот органы

Конституциялык сот

Элитаға тан психологиялык касиеттери бар адамдардан туратын, бирак биликке кол жеткизбеген элитанын болиги

Контрэлита

Каралма-карсы куштердин, партиялардын, козкарастардын манин, табиғатын, зардаптарын зерттеуге, оларды алдын-ала болжауға арналған илим

Шиеленистану (конфликтология)

Иштей келиспесе де, копшиликтин ой-пикири, козкарастарына икемделу, асиресе билик басындағы адамдардын ығына жығылып бейимделу

Конформизм

алеуметтик-саяси жуйелердин, аскери одактардын, мемлекеттердин арасындағы немесе бир елдин ишиндеги ар турли саяси куштердин карама-карсылығы

Конфронтация

Лауазымды адамдардын жеке басын байыту максатында оз кызметин кылмыстык жолмен пайдалануы, паракорлығы

коррупция

«алемдик азаматтык» идеясынын идеологиясы, онын негизги мазмуны – улттык дастурлер мен мадениеттен, патриотизмнен бас тартуды дариптейди

Космополитизм

Мемлекеттик билик ушин курес барысында бирнеше саяси партиялардын ар турли мудделери мен пкир алуандылығын пайдалана отырып баскару тури

Коппартиялык

Саяси-алеуметтик маселелерди куш колданбай шешуге тырысушылык, оны жактаушылар оз жумысында адамгершилик, жалпыхалыктык принциптерди басшылыкка алады

Куш колданбау саясаты

Халыктын белгили бир тобынын муддесин билдирип, корғайтын, озин-ози баскаратын адамдардын бирлестиги

Коғамдык-саяси уйымдар

Демократиялык жолмен кабылданған зан устемдик ететин, онын алдында бари тен саналатын, жеке адамнын кукыктары жан-жакты камтамасыз етилетин мемлекеттик курылыс

Кукыктык мемлекет

Екинши дуниежузилик соғыстан кейин басталып, 80-жылдарға дейин созылған социалистик жане капиталистик жуйелер арасындағы халыкаралык шиеленис катынастарынын атауы

Кырғи-кабак соғыс

Билик институттарына максатты ыкпал ету аркылы оз мудделерин канағаттандыруға тырыскан коғамдык бирлестиктер

Кысым корсету топтары

Халыктын устемдик етип отырған саяси биликти мойындауы, онын зандылығы мен шешимдерин мойындауы

Легитимдик

Жеке адамнын саяси жане экономикалык кукыктарын макулдап, мемлекеттин экономикаға араласуын шектеуге тырысатын илим, саяси бағыт

Либерализм

Белгили бир зан жобаларына, кабылданатын шешимдерге ыкпал ету максатында арекет ететин ерекше саяси уйым

Лобби

Окиметти, онын зандарын, каулыларын курметтеу, орындау

Лоялдык

Коғамнын азғындаған болиги, канғыбастар, кайыршылар, кылмыскерлердин жалпылама аты

Люмпен

Сайлау натижесинде умиткердин округ бойынша копшилик дауыс алуына негизделген жуйе

Мажоритарлык

Алға койған максатка жету ушин амал айланын кандай тури болмасын пайдалану тасили

Макиавеллизм

Кайсыбир жерде, елди мекенде елди баскару ушин берилетин кукык

Мандат

Белгили бир себептерге байланысты коғамнын негизги алеуметтик тобына, табына киртей калған аралык жағдайдағы адамдар

Маргиналдар

озара байланысты философия, саяси экономия, ғылыми коммунизмнен туратын илим

Марксизм

Дау-жанжалға катысушы жактардын озара кеширимдилик билдирип, ымыраға келуи

Мамиле (компромисс)

Адамнын, топтын, халыктын дуниетанымы, омирге, саясатка, биликке катынасы, рухани омирдин ерекшелиги, ойдын бағыты

Менталитет

Ерекше кабилетти, кузыретти, таланттылардын билиги

Меритократия

Кол астында колониялары бар мемлекет

Метрополия

Жаппай карулану, соғыска азирлену ишки жане сырткы маселелерди краулы кушпен шешуге тырыскан саясат

Милитаризм

Саясатта саяси жуйенин, адис-тасилдердин, бағдарлама, тужырымдамалардын озгеруи

Модернизация

Мемлекеттин жоғары билиги жеке дара бир билеушинин колында болып, ол акеден балаға мура ретинде калатын тури

Монархия

Ишки жане сырткы миндеттемелерди орындауды уакытша токтату, узилис жариялау

Мороторий

Кейбир елдерде озин-ози баскаратын аумактык коғамдастык, жергиликти озин-ози баскару органы

Муниципалитет

Шығу тегине жане ар турли тукым куалайтын ерекшеликтерине байланысты бирлескен адамдар тобы

Насил

Жалпы кабылданған зандык ережелер, коғамдык саяси тартиптерди жане т.б. жокка шығару

Нигилизм

Саяси жане экономикалык билик азғана топтын колында турған биликтин тури

Олигархия

Бир саясатка, саяси ис-арекетке, кайраткерге карсылык ету, кедерги жасау

Оппозиция

Жасалатын озгеристердин натижесинде туатын болашактағы коғамдык кубылыстын улгиси, бейнеси

Парадигма

Конституция бойынша жоғарғы билик иеси парламент болып саналатын мемлекеттик курылыстын тури

Парламенттик республика

Саяси партиялардын пайда болу, институциялануы, даму мен кулдырау процеси, партиялардын генезиси

Партогенез

Халыктын копшилигинин кайыршылануы, жаппай жарлы-жакыбайлык

Пауперизм

Соғыстын кандай турине болмасын карсы турып, бейбитшиликти жактайтын ағым козғалыс

Пацифизм

Жоғарғы укиметке жолданатын ужымдык турде жасалған жазбаша отиниш

Петиция

Ерекше манызды маселе туралы барлык халыктын пикирин сурау, аныктау

Плебисцит

Соғыстын жане карулы кактығыстардын себептерин, манин, ерекшеликтерин, салдарларын зерттейтин ғылым

Полемология

Алға койған максатка ис жузинде тез жету ушин кобине адамгершилик кағидалармен санаспай, нактылы натижеге жетуге тырысатын бағыт

Прагматизм

Кушти мемлекеттин алсиз мемлекетти формальды турде камкорлыкка алуы

протекторат

Улттык экономиканы шетелдик басекелестерден корғау ушин жургизилген мемлекеттик саясат

Протекционизм

Партиянын, козғалыстын, жеке басшынын коғамда калыптаскан жағдайды озгерту максатымен жасалатын батыл ис арекети

Радикализм

Мемлекеттер арасында жасалған шартты жоғарғы окимет органдарынын бекитуи

Ратификация

Жазыксыз айыпталған адамды актап, жаксы атын калпына келтиру

Реабелитация

Коғамнын барлык алеуметтик-экономикалык саяси курылымындағы тубегейли, сапалы тонкерис

Революция

Кери шегинушилик, бир нарсенин дамуында пайда болған кулдырау, озегристин нашар жағы

Регресс

Бурынғы пикирлеринен, козкарастарынан айнып, душпандар жағына шығып кеткен опасыз, азғын адам

Регенат

Соғысты бастап, бирак женилип калған мемлекеттин женген мемлекетке соғыс шығынын толеуи

Репарация

Соғыс кезинде туткындалған адамдардын, боскындардын, саяси жане т.б. себептермен баска жерге коныс аударғандардын оз елине кайтып оралуы

Репатриация

Мемлекеттик курылымдардын жазалау шарасы, куғын-сургинге ушырату

Репрессия

Коғамдык саяси омирге катысуына зан жузинде руксат етилип, мемлекеттик тиркеуден откен партиялар

Ресми партиялар

Коғамдык курылысты жане онын институттарын жетилдиру ушин билик жуйесине, саяси кызметтердин турли жактарына озгеристер енгизу

Реформа

Сайлауда, референдумда умиткер ушин немесе баска маселе бойынша дауыс беруге кукығы бар адам

Сайлаушы

Коп ултты мемлекеттердеги аз улттын окилдери озин болек мемлекет болып болинип шығуға немесе автономия алуға умтылуы, болектенуге, окшаулануға тырысу

Сепаратизм

Саястта, экономикада, мадениетте жане т.с.с. токырау

Стагнация

Коғамдағы алеуметтик жағдайға байланысты адамдардын ар турли топка болинуи

Страта

Инженерлерге, менеджерлерге, техника ғылымдарына иек артатын саяси тартип

Технократия

Баскалардын пикирине, сенимине, тартибине шыдамдылык корсету, саясатта алуан пикирликти колдау, оппозициянын жумысына мумкиндик беру

Толеранттылык

Тайпалык, этникалык болину, жекелену, болинуге умтылу, руаралык араздык

Трайбализм

Белгили бир индивидтин, коп жағдайда мемлекеттик немесе коғамдык кайраткердин ерекше кабилеттилиги, озгелерден оны даралайтын касиет

харизма

Коғамдык-саяси омирде биртиндеп, баяу даму

эволюция

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]