Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

METODYChKAnew

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні мережі"

для студентів електроенергетичних спеціальностей (для заочного навчання)

Вінниця ВНТУ 2004

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні мережі"

для студентів електроенергетичних спеціальностей (для заочного навчання)

Затверджено на засіданні кафедри ЕСС

Протокол № 8 від 17.12.2002 р.

Вінниця ВНТУ 2004

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні мережі" для студентів електроенергетичних спеціальностей (для заочного навчання) /Уклад. Остапчук Ж.І., Головатюк М.О., Кулик В.В.

-Вінниця: ВНТУ, 2004. - 69 с./

Вметодичних вказівках відображені найбільш типові лабораторні роботи: аналіз режимів простих розгалужених і кільцевих мереж різних класів номінальної напруги; аналіз роботи ліній електропередачі міжсистемного зв'язку на моделі ЛЕП-330 кВ; регулювання напруги в електричних мережах, а також дослідження режимів електричних мереж з різними системами нейтралі трансформаторів або генераторів.

Укладачі: Жанна Іонівна Остапчук Микола Олександрович Головатюк

Володимир Володимирович Кулик Віра Володимирівна Тептя

Редактор В.О.Дружиніна Коректор З.В.Поліщук

Відповідальний за випуск зав. каф. Лежнюк Петро Дем'янович

Рецензенти: Б.С. Рогальсьский, доктор технічних наук, професор В.І. Нагул, кандидат технічних наук, доцент

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні мережі"

для студентів електроенергетичних спеціальностей (для заочного навчання)

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам.

Зауваження рецензентів враховані.

Укладач: _________ Ж.І.Остапчук

____________ М.О.Головатюк

__________ В.В.Кулик

__________ В.В.Тептя

Вимогам, які висуваються до інструктивно-методичної літератури, відповідає.

До друку і в світ дозволяю на підставі § 2 п.15 "Єдиних правил..."

Проректор з навчальної та науково-методичної роботи

В.О.Леонтьєв

Затверджено на засіданні кафедри ЕСС

Протокол № 8 від 17.12.2002 р. Зав. кафедри _______

/Лежнюк П.Д./

Вінниця ВНТУ 2004

З М І С Т

Стор Список скорочень………………………………………………….. 4 Вступ……………………………………………………………….. 5

1.Методика виконання і оформлення лабораторних

робіт…………….………………………….……………………… 6

2.Опис лабораторного стенда……………………………………….. 7

3.Лабораторна робота № 1. Дослідження режимів роботи

розімкнених мереж 35 і 110 кВ….………………………..……… 10

4.Лабораторна робота № 2. Дослідження режимів роботи

замкнених мереж 35 і 110 кВ …………………………………..…

13

5. Лабораторна робота № 3. Дослідження режимів роботи ЛЕП-

 

330 кВ.………………………………………………..………

16

6.Лабораторна робота № 4. Дослідження способів регулювання

напруги ЛЕП-330 кВ………………………………………..……… 19

7.Лабораторна робота № 5. Дослідження режимів нейтралі

високовольтних електричних мереж…….………………..……… 22

8.Лабораторна робота № 6. Дослідження регулювання напруги в

електричних системах….…………………………………..………

29

9 Лабораторна робота № 7. Створення розрахункової моделі стану

 

електричної системи засобами ПК АЧП…………………...

33

10Лабораторна робота № 8. Розрахунок втрат потужності і енергії в електричних мережах напругою 35 – 110 кВ за допомогою

програми “ВТРАТИ-110”………………………………………….. 44 Література…………………………………………………………... 59

Додаток А……………………………………………………………

61

Додаток Б……………………………………………………………

67

Додаток В……………………………………………………………

68

Додаток Г……………………………………………………………

69

3

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ЄСКД

- єдина серія конструкторської документації

ПУЕ

- правила устаткувань електроустановок

ЕС

- електрична система

ЕМ

- електрична мережа

ЛЕП

- лінія електропередачі

х.х.

- холостий хід

ПК

- поздовжня компенсація

ППК

- пристрій поперечної компенсації

ОЗЗ

- однофазне замикання на землю

КЗ

- коротке замикання

ДГР

- дугогасячий реактор

ЦП

- центр постачання електричної енергії

СП

- вузол споживання електричної енергії

ДРП

- джерело реактивної потужності

min

- режим мінімальних навантажень

max

- режим максимальних навантажень

АС

- провід сталевоалюмінієвий

4

ВСТУП

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні системи і мережі" призначені для студентів електроенергетичних вузів, що отримують підготовку за спеціальностями: 7.090601 – "Електричні станції", 7.090602– "Електричні системи і мережі", 7.090603– "Електротехнічні системи електроспоживання і енергозбереження". Дані методичні вказівки є доповнене і перероблене видання методичних вказівок, розроблених у 1997 р.

Однією з основних задач даних методичних вказівок є розвиток у студентів творчого підходу до теоретичного матеріалу, формування нахилів до спостережень і узагальнень, придбання студентами навичок здійснювати екстремальні дослідження явищ і процесів, що відбуваються в електричних мережах.

Автори намагались відобразити в методичних вказівках найбільш типові лабораторні роботи:

-Справді, аналіз режимів простих розгалужених і кільцевих мереж різних класів номінальної напруги дають студентам уяву про закономірності розподілу потужностей і встановлення рівня напруг у вузлах схеми в залежності від типу схеми.

-Особливості експлуатації ліній електропередачі міжсистемного зв'язку певною мірою знаходять своє відображення в експериментах на моделі ЛЕП-330.

-Найпоширеніша задача регулювання напруги в електричних мережах знайшла своє відображення в лабораторній роботі, що дозволяє дослідити способи регулювання напруги.

Нарешті, дослідження режимів електричних мереж з різними режимами нейтралі трансформаторів або генераторів, дозволяють студентам наочно спостерігати вплив нейтралі на параметри режиму.

Таким чином, набір лабораторних робіт даних методичних вказівок практично дозволяє сформулювати у студентів навички експериментальних досліджень електричних мереж радіально-магістральних та кільцевого типу.

Екстремальні дослідження і аналіз складнозамкнених електричних мереж здійснюється на комп'ютерних моделях на базі сучасних програмних комплексів. Варто зауважити, що для студентів заочного відділення, зайнятих у виробництві, вже знайомих з режимами радіально-магістральних

ікільцевих електричних мереж більш доцільно проводити лабораторні роботи з дисципліни "Електричні системи і мережі" на базі програмних комплексів "АЧП" та "DAKAP".

5

1 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Виконання лабораторних робіт базується на теоретичному матеріалі і практичних аспектах процесів, які досліджуються. Студент зобов'язаний виявити мету, завдання і порядок виконання роботи, скласти схему експериментальної установки і вибрати прилади для вимірювання необхідних величин.

У підготовці до роботи можна використовувати літературу для довідок, перелік якої надано в методичних вказівках. Під час виконання лабораторних робіт студентам слід дотримуватись правил техніки безпеки. Кожного студента необхідно ознайомити з інструктажем з техніки безпеки, про що робиться запис у відповідному журналі.

Для виконання робіт студенти мають бути поділені на бригади. На початку проведення роботи студент має скласти допуск з відповідної лабораторної роботи .Студенти, що не склали допуск під час встановленого заняття роботи не виконують. Під час проведення експериментів дані слід записувати в робочий протокол, один на бригаду.

Звіт з лабораторної роботи оформляє та захищає кожен студент індивідуально. Якщо студент не захистив дві лабораторні роботи, то до третьої він не може бути допущений.

Звіт з лабораторної роботи оформляють відповідно з вимогами ЄСКД. Виконують його на одній стороні з брошурованих сторінках формату А4/210*297/, або на розгорнутих сторінках зошита, обрізаних по формату А4. На кожній сторінці накреслюють рамку, відступаючи знизу зверху і справа по 5 мм, а з лівої сторони 20 мм. Звіт починають з титульної сторінки.

 

 

 

 

 

10.2

1Е-92

Л.Р. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив

 

 

 

 

 

Лист

Листів

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каф. ЕСС

 

 

 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Звіт містить в собі:

 

 

 

 

-мету роботи;

-електричну схему дослідження;

-порядок виконання роботи;

-результати експериментальних досліджень;

-аналітичні розрахунки, обробку одержаних результатів, побудову необхідних графіків і т.д.;

6

-висновки по роботі з критичним оцінюванням результатів;

-список використаної літератури.

У звіті слід вказувати назву розрахункової величини, формулу розрахунку в загальному вигляді та з підстановкою числових значень, а також результати розрахунків.

Всі розрахунки слід виконувати в системі СІ. Ілюстрації потрібно виконувати олівцем на одній сторінці з текстом або на окремих сторінках міліметрівки. Всі ілюстрації повинні мати нумерацію арабськими цифрами, а також тематичні назви, а за необхідністю і пояснювальні дані. Елементи схем слід позначити відповідно стандартам.

При побудові графіків у координатах необхідно позначити вимірювальні величини; справа від осі ординат і зверху від осі абсциспозначення величини вимірювання, а зліва від осі ординат і знизу від осі абсцис одиниці величин, які вимірюються .За необхідністю відкладання по осях декількох величин слід для кожної побудувати вісь з масштабом від нульового значення. Крапки необхідно ставити чітко (наприклад, хрестиком або кружечком). Прямолінійні побудови слід виконувати під лінійку, криві під лекало. У список літератури включають в алфавітному порядку джерела використані у звіті або вивчені студентом самостійно у процесі роботи.

Бібліографічні дані слід проводити у такому порядку: прізвище та ініціали автора назва джерела, місце видання, назва видавництва, назва журналу чи збірника (для статті), номер журналу (для статті), рік видання.

2 Опис лабораторного стенда

Електрична схема лабораторного стенда показана на рисунку 1.1. На лабораторному стенді змодельована трифазна електрична мережа 330, 110, 35 кВ. Масштаб моделювання вказаний в таблиці 1.1. Для виконання лабораторних робіт 1-4 застосовується однофазна лінійна модель. Для лабораторної роботи з дослідження режимів нейтралі використовується трифазна модель.

Таблиця 1.1 - Масштаб моделювання.

Величина

 

 

 

Масштаб моделювання на одну фазу

Напруга

Mv=

u

HММЕРЕЖ

10 3

 

 

 

 

 

 

 

 

U H .МОД

 

 

 

Cтрум

MI=

M

103

 

 

 

 

 

 

 

M A

 

 

 

 

Активний опір

MA=1

 

 

 

 

 

 

Реактивний опір

MXL=1 MXC=1

 

Частота

Mf=

 

f

мережі

 

50

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f мод

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Л-2

 

Л-3

330 кВ

 

3

5

7

 

1

Л-1

 

 

 

 

 

 

2

4

6

8

 

 

Л-4

Л-5

Л-6

 

 

13

15

17

12

14

16

18

9

110 кВ

10 кВ

10

11

35 кВ

330 кВ

19

20

H1

23

21

22

H2

H3

29

 

 

H4

36

25

Л-7

 

27

39

Л-12

41

 

 

 

 

 

26

A B C

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

40

 

 

 

A

B C

 

 

Л-8

Л-13

 

28

32

47

 

 

 

30

 

33

34

 

 

Л-14

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

Л-9

 

 

Л-15

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

31

 

 

X Y Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л-10

 

 

 

44

46

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

45

 

37

Л-11

38

 

 

 

H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

H5

49

H6

 

50

51

52

56

57

58

55

53

54

H8

59

Рис. 1.1 - Електрична схема лабораторного стенду

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]