Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
2.13 Mб
Скачать

Методичні вказівки

і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни

«Захист інформації в комп’ютерах, системах та мережах» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки»

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Методичні вказівки

і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерах, системах та мережах» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки»

Вінниця

ВНТУ

2010

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 1 від 24.09 2009 р.)

Рецензенти:

Кожем’яко В. П., доктор технічних наук, професор

Войтович О. П., кандидат технічних наук, доцент

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерах, системах та мережах» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ю­терні науки»/ Укладач О. І. Суприган, – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 28 с.

У виданні наведено методичні вказівки до вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв’язування її задач з урахуванням вимог до оформлення результатів, а також методику виконання лабораторного практикуму.

ЗМІСТ

Вступ 4

Зміст дисципліни 5

Завдання до контрольної роботи 6

Вимоги до оформлення контрольної роботи 8

Питання до іспиту 9

Завдання до лабораторних робіт 11

Лабораторна робота № 1. Знайомство та початок роботи із відкритою платформою Arduino для створення електронних прототипів. Дослідження криптографічних принципів обробки сигналів 11

Лабораторна робота № 2. Дослідження криптографічних алго­ ритмів шифрування сигналів 17

Лабораторна робота № 3. Дослідження криптографічних алго­ ритмів шифрування сигналів 20

Лабораторна робота № 4. Дослідження криптографічних алго­ ритмів шифрування сигналів 21

Лабораторна робота № 5. Вивчення криптографічних методів кодування інформації 24

Список літератури 27

Вступ

Сучасний розвиток світової економіки та інформаційного простору характеризується все більшою залежністю ринку від значного обсягу інформаційних потоків. Тому постає питання про збереження інформації в цілісності та захисті її від несанкціонованого доступу Незважаючи на всі зростаючі зусилля для створення технологій захисту даних, їх вразливість не тільки не зменшується, але й постійно зростає. Тому актуальність проблем, пов'язаних із захистом потоків даних і забезпеченням інформаційної безпеки їх обробки й передачі, усе більше підсилюється. Проблема захисту інформації є багатоплановою і комплексною й охоплює ряд важливих завдань. Інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій, і особливо мережних технологій, для цього створює всі передумови. Сюди необхідно також віднести бурхливий розвиток у цей час технічних і програмних засобів забезпечення інформаційних технологій, обумовлене прогресом, що відбулись в галузі мікроелектронної технології, і появою нових мультипроцесорних систем обробки даних. У результаті розширилися функціональні можливості й підвищився «інтелект» засобів обробки й передачі даних, а також технічних засобів, застосовуваних для захисту інформації. При рішенні перерахованих вище завдань обов'язковим є комплексний підхід, що потребує необхідного сполучення застосовуваних законодавчих, організаційних і програмно-технічних засобів.

Проблеми інформаційної безпеки постійно збільшуються процесами проникнення в усі сфери суспільства технічних засобів обробки й передачі даних й, насамперед, обчислювальних систем. Це дає підставу розглянути проблему комп'ютерного права, одним з основних аспектів якої є так звані комп'ютерні зазіхання. Про актуальність проблеми свідчить великий перелік можливих способів комп'ютерних злочинів.

Слід зазначити, що окремі сфери діяльності (банківські й фінансові інститути, інформаційні мережі, системи державного керування, оборонні й спеціальні структури) потребують спеціальних заходів безпеки й висувають підвищені вимоги до надійності функціонування інформаційних систем відповідно до характеру й важливості розв'язуваних ними завдань.

В даній дисципліні розглядаються можливості атак на мережі та їх частини, а також можливості захисту необхідної інформації різноманітними способами. Велика увага приділяється безпосередньо захисту самої інформації як за допомогою технічних, так і програмних засобів, а також криптографічно.