Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Архив3 / Kursach(33) / 02.ТСПП (ІН. завдання)

.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
07.08.2013
Размер:
13.99 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. каф. КН, д.т.н., проф.

_________ С.І.Перевозніков

«__» _____________ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» студенту ___________________________________________________

факультету комп’ютерних наук групи _________________

1. Тема курсового проекту «Розробка програмного блоку системи моделювання руху ліфта в технології .NET», затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних наук , протокол № від _______________р.

2. Термін здачі студентом зазначеного проекту: “30 листопада 2012 р.

3. Вихідні дані по проекту: Розробка програмного блоку системи моделювання руху ліфта в технології .NET з використанням об’єктно-орієнтованої мови програмування C#.

4. Зміст пояснювальної записки: Вступ; Аналіз предметної області; Обґрунтування аналізу предметної області; Обґрунтування вибору мови; Особливості діаграм станів; Проектування програмного блоку; Проектування системи; Управління часом; Діаграма станів для програми ELEV; Стратегія роботи ліфтів; Реалізація програмного блоку мовою С# в технології .NET; Результати тестування; Cтворення компонента; Розробка інструкції користувачу; Висновки; Список літератури; Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу:

-Схема алгоритму програми;

-Схема структури програми.

6. Дата видачі завдання “ __”__________20 р.

Завдання видав Сілагін О.В. _________

(ПІП керівника курсового проекту) (підпис)

Завдання прийняв до виконання Романець І.В. _________

(ПІП студента) (підпис)

Соседние файлы в папке Kursach(33)