Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

УПП_М1_В1_ответы

.docx
Скачиваний:
86
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
18.04 Кб
Скачать

Модульна робота 1

Управління потенціалом підприємства

ВАРІАНТ 1

1. Дайте стислу відповідь: Перелічить показники, за якими оцінюється якість інформації при оцінці потенціалу підприємства.

2. Тестові завдання:

1. Потенціал підприємства - це:

а) сукупність ресурсів підприємства, що забезпечують досягнення певних результатів

підприємства;

б) сукупність ресурсів і компетенції, які створюють певний ефект для зацікавлених сторін;

в) здатність управління забезпечувати досягнення цілей діяльності підприємства за рахунок

використання матеріальних ресурсів;

г) можливості системи ресурсів і компетенції підприємства створювати результат для

зацікавлених сторін за допомогою реалізації бізнес-процесів.

2. За ступенем реалізації розрізняють потенціал:

а) зовнішній і внутрішній;

б) виробничий і фондовий;

в) ринковий і неринковий;

г) досягнутий і перспективний.

3. Блок системи управління в структурі потенціалу підприємства включав підсистеми:

а) закупівля, виробництво, збут;

б) маркетинг, виробництво, персонал, фінанси;

в) організація, мотивація, контроль;

г) планування, реалізація, контроль.

4. Найбільш повно відбиває ринкові можливості підприємства:

а) місце розташування;

б) маркетинговий потенціал;

в) науково-технічний потенціал;

г) інформаційний потенціал.

5. До суб'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

а) інноваційний потенціал;

б) фінансовий потенціал;

в) інфраструктурний потенціал;

г) маркетинговий.

6. Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок

дії:

а) закону конкуренції;

б) закону пропорційності;

в) закону ефекту масштабу виробництва;

г) закону синергії.

7. Пріоритет якості при формуванні потенціалу підприємства як економічної системи означає:

а) забезпечення якості системи, починаючи з нижчих рівнів дерева цілей;

б) забезпечення високої якості пріоритетних компонентів виробничого потенціалу;

в) забезпечення якості системи на «вході»;

г) забезпечення високої якості об'єктних складових потенціалу.

8. Елементами відтворювального підходу до формування потенціалу є:

а) застосування випереджальної бази порівняння показників;

б) забезпечення технічної й інформаційної сумісності елементів потенціалу;

в) розробка нормативів по окремих елементах потенціалу;

г) підвищення якості продукції відповідно з вимогами споживачів.

9. В основі потенціалу підприємства лежать:

а) методи примусу;

б) методи переконання;

в) методи спонукання;

г) усі перераховані вище.

10. Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власність це:

а) Ціна:

б) вартість;

в) витрати;

г) собівартість.

11. Властивості підприємства як товару:

а) корисність;

б) цілісність;

в) нестаціонарність;

г) усі перераховані вище.

12. Яка вартість з перерахованих нижче є вартістю відтворення нової точної копії

об'єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких самих чи подібних матеріалів?

а) повна вартість заміщення;

б) обґрунтована ринкова вартість;

в) скрапова вартість;

г) повна вартість відновлення.

13. Що з нижчепереліченого не входить у визначення інвестиційної вартості?

а) вартість для конкретного користувача;

б) суб'єктивна вартість;

в) найбільш ймовірна ціна за даними ринку;

г) вартість при визначених цілях інвестування.

14. Вартість підприємства як сформованого єдиного цілого — це:

а) інвестиційна вартість;

б) вартість діючого підприємства;

в) утилізаційна вартість;

г) ліквідаційна вартість.

15. Яка функція застосовується для визначення залишку основного боргу в процесі

погашення позики, що самоамортизується?

а) внесок на амортизацію одиниці;

б) поточна вартість ануїтету;

в) поточна вартість одиниці;

г) майбутня вартість ануїтету.

16. Який підхід до оцінки власності заснований на економічному принципі очікування?

а) порівняльний;

б) витратний;

в) доходний;

г) усі перераховані.

17. Яке з нижченаведених положень неправильне?

а) ставка капіталізації - процентна ставка, що використовується для перерахування майбутніх

потоків доходів у величину поточної вартості;

б) ставка капіталізації - це процентна ставка, що дозволяє перетворити величину прибутку за один

період часу у величину вартості;

в) ставка капіталізації - різниця між ставкою дисконту і середньорічними темпами росту

прибутку;

г) ставка капіталізації І різниця між ставкою дисконту й очікуваними середньорічними темпами

росту грошового потоку.

18. Інформація, яка характеризує діяльність підприємства за певний період часу та

фіксується в фінансовій і статистичній звітності, називається:

а) нормативною;

б) оперативною;

в) обліковою;

г) плановою.

19. Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

б) оцінки витрат на створення земельних поліпшень;

в) експертної грошової оцінки земельної ділянки;

г) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок.

20. Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок

до цін продажу подібних земельних ділянок, - це:

а) метод капіталізації доходу;

б) метод зіставлення цін продажу аналогів;

в) метод скоригованих чистих активів;

г) індексний метод.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.