Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Що таке світогляд

.docx
Скачиваний:
45
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
31.52 Кб
Скачать

1.Що таке онтологія?

буття

2.Як розуміється матерія в сучасній філософії?

Філософська категорія,яка позначає об’єктивну реальність

3.Як розуміється матерія в античній філософії?

4.Що таке рух з філософської точки зору?

Б.-я. зміна,зміна взагалі.

5.Що є джерелом руху з точки зору сучасної філософії?

Внутрішні протиріччя,що притаманні всім об’єктам

6.Які є підходи до визначення джерела руху, в чому вони полягають?

7.Що таке простір?

її протяжність, структурність, співіснування і взаємодію елементів в усіх матеріальних системах.

8.Як співвідносяться матерія , простір, час і рух?

9.Для якого з філософських напрямків основною проблемою є дослідження свідомості?

феноменологія

10.Як співвідносяться матерія і свідомість с позиції діалектичного матеріалізму?

Матерія-первинна,свідомість вторинна

11.Що таке свідомість?

свідомість – це властивість високоорганізованої матерії;2) свідомість – це вища форма відображення дійсності, ідеальний образ матеріального світу;

12.Як співвідносяться свідомість і ідеальне?

13.Як розуміється свідомість з точки зору вульгарного матеріалізму?

це властивість високоорганізованої матерії

14.Які елементи містить структура свідомості?

Несвідоме,автоматизм,інтуїція

15.Які елементи містить несвідоме?

інстинкти

16.Що таке діалектика?

мистецтво вести бесіду

17.Хто є засновником діалектичного матеріалізму?

Маркс,Енгельс

18.Які Ви знаєте принципи діалектики ?

розвиток і зв'язок

19.Що таке закон з точки зору діалектики?

Об’єктивний,суттєвий,необхідний,стійкий,загальний зв'язок матеріальних та духовних явищ, який визначає характер і напрямок їхнього руху та розвитку

20.Який із законів діалектики вказує на механізм розвитку?

закон переходу кількісних і якісних змін

21.Який із законів діалектики вказує на напрямок розвитку?

закон заперечення заперечення

22.Який із законів діалектики вказує на джерело розвитку?

закон діалектичної протилежності

23.Які особливості відрізняють філософські категорії?

24.Які категорії діалектики є парними?

філософські категорії

25.Які існують альтернативи діалектики?

гносеологія

26.Як називається філософське вчення про пізнання?

емпіризм

27.Що таке агностицизм?

Але є філософи, які стоять на позиції непізнаванності фундаментальних основ реальності (насамперед матерії, свідомості, причинності), називаючи свою позицію агностицизмом.

28.Що є метою пізнання?

пізнання абсолютної істини

29.Що є джерелом пізнання?

практична діяльність людей

30.Дайте визначення практиці.

Практика - це матеріальна, перетворююча діяльність суспільства.

31.Що є істиною с точки зору науки?

адекватне знання суб’єкта про об’єкт

32.Як співвідносяться абсолютна і відносна істина?

вони знаходяться у діалектичній єдності

33.Що є критерієм істини?

Суспільно-історична практика

34.Що означає конкретність істини?

істина,в якій правильно відображено сутність певних явищ і тих конкретних умов,у яких ці явища розвиваються

35.Що таке теорія?

система узагальненого знання,основних наукових ідей ,законів та принципів, які відображають певну частину навкол. світу,а також матер. і дух. діял.-ть людей

36.Що передбачає абстрагування?

відокремлення об’єкта і концентрація на суттєвих його ознаках

37.Що передбачає моделювання?

перенесення властивостей одного об’єкта на інший

38.Що передбачає формалізація?

вираження в знаковій форсі властивостей об’єкта

39.Що є "посередником" в процесі пізнання?

40.Що таке поняття?

Сукупність понять предмета

41.С позиції якого напрямку джерелом достовірного знання є почуття?

емпіризм

42.С позиції якого напрямку джерелом достовірного знання є розум?

раціоналізм

43.Яку назву має розділ філософського знання про суспільство?

соціальна філософія

44.Які основні підходи до розуміння суспільства Вам відомі?

45.Яких представників натуралістичної концепції суспільства Ви знаєте?

Декарт,Монтескє, Локк

46.Хто є засновником діалектико-матеріалістичної концепції суспільства?

Маркс

47.Кому належить концепція інтерпретації соціальної дії в розумінні суспільства?

Вебер

48.З позиції якого філософського напрямку розвиток суспільства визначається Світовим Розумом?

об’єктивний ідеалізм

49.Чим визначається розвиток суспільства з точки зору Монтеск'є ?

Кліматичними умовами

50.Чим визначається розвиток суспільства з точки зору У. Ростоу?

технічним прогресом

51.Хто є засновником концепції методологічного індивідуалізму в розумінні суспільства?

52.В чому полягає відмінність законів розвитку суспільства від природних законів

53.Що є основою суспільства з позиції матеріалістичної філософії?

54.Що таке соціальний інститут?

стала форма організації і регулювання суспільного життя

55.Що є основою суспільних відносин?

Суспільна діяльність

56.Що таке діяльність?

цілеспрямоване активне ставлення до світу

57.Які виділяють сфери суспільного (соціального) життя?

58.В який період розвитку людства виникає мова як засіб обміну інформацією?

59.Як називається філософське вчення про людину?

антропологія

60.Кому належить вислів "Людина є мірою усіх речей"?

Протагор

61.Як визначається людина в німецькій класичній філософії?

суб’єкт духовної діяльності

62.С точки зору якої концепції людина така, якою її виховали?

63.Які якості відрізняють людину від тварини?

є суспільною істотою

64.Яка риса людини є визначальною з точки зору екзистенціалізму?

65.В чому полягає сенс антропосоціогінезу?

Формування людини і суспільства –взаємозумовлений процес

66.Через які якості (здатності) найбільше розкривається сутність людини?

67.В чому полягає сутність біологізаторських концепцій людини?

психологізм

68.Яка із відомих Вам концепцій походження людини вважає, що людина є продуктом природного відбору?

69.В чому полягає сенс життя людини з точки зору евдемонізму?

щастя

70.В чому полягає сенс життя людини з точки зору прагматизму?

блага,користі

71.В чому полягає сутність гедонізму?

насолода

72.Які якості є визначальними щодо сутності людини як особистості?

73.Як визначається свобода як філософська категорія?

одна з основних,найскладніших філософських категорій,яка визначає сутність людини,що складається з її здатності мислити і діяти відповідно до своїх намірів, бажань та інтересів, а не внаслідок якогось примушування

74.Чим визначаються межи свободи?

свободою ін. людей,суспільства

75.Як визначається відповідальність?

готовність сприймати наслідки своєї діяльності

76.В чому полягає діалектика свободи і відповідальності?

77.Як визначається свобода з точки зору фаталізму?

доля

78.Якому філософському напрямку притаманне розуміння свободи як форми об'єктивації духу?

79.Як визначається свобода з точки зору волюнтаризму?

абсолютизує свободу і відкидає необхідність в історії суспільства і житті окремої людини

80.Що таке духовне життя суспільства?

81.Що означає духовне виробництво?

82.Що таке суспільна свідомість?

інтегральна сукупність індивідуальних свідомостей

83Що таке ідеологія?

сфера суспільної свідомості

84.Внаслідок чого формується буденна свідомість?

85.Хто є суб'єктом теоретичної свідомості?

86.Які форми суспільної свідомості Вам відомі?

право

87.Які сфери суспільної свідомості Вам відомі?

88.Чим відрізняється суспільна психологія від ідеології?

89.Що таке масова свідомість?

типові для більшості населення погляди і емоції

90.Що таке культура, які елементи вона містить?

сукупність створенних людьми цінностей

91.Хто вперше визначив поняття "культура"?

Гердер

92.Які функції культури Вам відомі?

пізнавальна, інформативна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, світоглядна, а також виховна

93.Який розділ філософії вивчає питання закономірностей розвитку суспільства?

соціологія

94.Що є критерієм періодизації історії за Шпенглером?

цивілізація

95.Що є критерієм періодизації історії з позиції марксизму?

96.Назвіть представників гносеологічного напрямку філософії історії

Кроче,Зіммель

97.Назвіть представників онтологічного напрямку філософії історії

Рамон,Мель

98.Назвіть представників аксіологічного напрямку філософії історії

Віндельбанг