Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

политология-методичка

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
192.99 Кб
Скачать

2. Які характерні ознаки неоконсерватизму і неолібералізму? У чому проявляється зближення між неоконсерватизмом і неолібералізмом?

3. У чому полягає різниця структури цінностей класичного лібералізму та неоліберализму? Консерватизму та неоконсерватизму?

4.Що нового з'явилося в ідеологічній політиці світу з появою неоконсерватизму та неолібералізму?

5.У чому суть політичної доктрини соціал-демократичного руху?

5.Чи є перспективи у неофашизму в постсоціалістичних країнах?

Тема 8. Політика як суспільне явище.

Політика як об'єкт дослідження політології. Сутність політики як суспільного явища. Багатоманітність визначень політики. Макс Вебер про політику як покликання і професію. Походження політики. Структура політики: політичні відносини, політична свідомість, політична організація. Функції політики.

Роль політики в суспільному розвитку. Політика і інші сфери суспільного життя. Політика і економіка. Політика і мораль. Політика і право. Політика

ікультура. Політика і релігія. Політика і засоби масової інформації. Політика і екологія.

Суб'єкти політики. Індивід як суб'єкт політики. Права людини. «Загальна декларація прав людини». Права, свободи і обов'язки громадян України. Соціальні групи як суб'єкти політики. Нація як суб'єкт політики. Держава як суб'єкт політики. Політичні партії як суб'єкти політики. Політична еліта

ібюрократія як суб'єкти політики.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Який зміст вкладається в поняття «політика»?

2.У чому специфіка політики як сфери громадського життя?

3.Із чим пов'язане різноманіття трактувань політики?

4.Назвіть основні функції політики.

5.Яким чином політика впливає на інші сфери громадського життя?

6.Як співвідносяться політика і мораль як механізми регулювання суспільного життя? Сформулюйте основні критерії моральної політики з огляду на політичний розвиток сучасної України.

7.Розкрийте зміст таких елементів політики як форма політики, зміст політики, процес політики.

Тема 9. Влада як соціальний феномен.

Влада як суспільне і політичне явище. Сутність влади. Історичні форми влади. Еволюція вчень про владу. Сучасні концепції влади. Структура влади. Суб'єкт та об'єкт влади. Ресурси влади. Процес здійснення влади. Різновиди влади.

Природа і сутність політичної влади. Особливості і функції політичної влади. Принцип розподілу влади в демократичному суспільстві. Політичне панування і підлеглість. Природа підлеглості. Легітимність влади. Співвідношення понять «легітимність» влади і «легальність» влади. Типи легітимності за Максом Вебером. Кризи легітимності і способи їх врегулювання.

Особливості здійснення політичної влади в Україні.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Охарактеризуйте владу як суспільне явище.

2.Назвіть основні елементи структури влади.

3.Розкрийте зміст взаємин суб'єкта й об'єкта влади.

4.Виділіть характерні риси політичної влади.

5.Обґрунтуйте необхідність розділення влади в демократичному суспільстві.

6.На підставі Конституції України дайте характеристику механізму здійснення політичної влади в Україні.

7.Визначте причини процесу делегітимації влади.

8.Від чого залежить ефективність здійснення влади?

9.Покажіть співвідношення методів насильства і ненасильства в сучасній політиці.

ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 1

1.Азаркин Н. М. Монтескье. - М., 1988.

2.Акульчев А. А. Эффективность государственной власти: модели, критерии, факторы // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2004. - №1..

3.Аристотель. Политика // Соч., Т.4. - М., 1983.

4.Бойцова О. Ю. Политическая наука в ХХ веке: Общие характеристики и основные этапы становления // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2001. - №1.

5.Василенко И. А. Информационные ресурсы власти и формирование новой постклассической картины мира // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2004. - №2.

6.Вебер М. Политика как призвание и профессия // Новое время. - 1990. - №1.

7.Витюк В. В., Эфиров С. А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность. - М., 1987.

8.Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення. - К.,

2001.

9.Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія. Навчальний посібник. - К, 1999.

10.Гегель Г. Философия права. - М., 1991.

11.Гелей С. Д., Рутар С.М. Основи політологіі. Навчальний посібник. - Львів., 2001.

12.Гоббс Т. Левиафан // Соч.: в 2т., Т.2. - М., 1990.

13.Грушевський М. С. Історія Української козаччини. - К., 1991.

14.Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1993.

15.Ирхин Ю. Международная ассоциация политических наук и XIX Всемирный конгресс политологов // Вестник Московского университета. Серия12. Политические науки. - 2004. - №2.

16.История политических и правових учений. Древний мир. - М.,

1985.

17.История политических и правовых учений: Средние века и Возрождение / Под ред. Нерсесянца В.С. - М., 1986.

18.История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под ред. Нерсесянца В. С. - М., 2004.

19.Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. Посібник / Мадісон В.В., Ларченко Л. І. та ін. К., 1996.

20.Кирилюк Ф. М. Історія політології: Підручник. - К., 2002.

21.Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: Посібник. - К., 2003.

22.Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. - К.,

2002.

23.Кузнецов В. М. Немецкая классическая философия второй половини 17 ст. - начала 19 ст. / Учеб. пособие для университетов. - М. , 1989.

24.Кузьмин П. В. Профессиональная деятельность политолога в условиях трансформации украинского общества // Вестник Московского университета . Серия 12. Политические науки. - 2001. - №1.

25.Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. - К., 1994.

26.Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч., Т.3. - М., 1988.

27.Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

28.Мусский И. 100 великих мыслителей. - М., 2000.

29.Мухарямова Л. Политическая лингвистика: становление понятийного аппарта // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2004. - №3.

30.Націоналізм: Антологія. - К., 2000.

31.Нерсесянц В. С. Политические учения Древней Греции. - М., 1979.

32.Панов М. І., Герасіна Л. М., Осипова Н. П. та ін. Політологія. - К.,

2002.

33.Платон. Государство. // Соч., Т.3., ч.1, - М., 1971.

34.Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

35.Політологія / За ред. Дзюбка І. - К., 2001.

36.Політологія. Кінець XIVперша половина XX cт.: Хрестоматія. -

Львів, 1996.

37.Політологія: Навч. Посібник для вузів / За ред. Сазонова М. -

Харків . - 1998.

38.Політологія: наука про політику.: Підручник / За заг. ред. В. Кремень, М. Горлач. - К., 2002.

39.Політологія: Опорний конспект лекцій / Уклад. Кулагін Ю. І., Полуріз В. І., Латигіна Н. А. - К., 2003.

40.Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. -

К., 2001.

41.Потульницький В. А. Історія української політології. - К., 1992.

42.Примуш М. Соціал-демократія на сучасному етапі // Нова політика. - 2002. - №1.

43.Пугачёв В. П., Соловьёв А. И. Введение в политологию: учебник для студентов вузов. - М., 2003.

44.Рудич Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2000.

45.Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. - М., 1961.

46.Рябов С. Г. Політична теорія держави. - К., 1996.

47.Скакун О. Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні. - К.,

1990.

48.Соколов В. В. Средневековая философия. - М., 1979.

49.Соловьёв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. - М., 2004.

50.Становление философии на Востоке: Древний Китай и Индия. -

М., 1989.

51.Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима: III-I вв. до н.

э. - М., 1977.

52.Хижняк З. І. Київо-Могилянська академія. - К., 1981.

53.Шевчук В. Вячеслав Липинський - історик, політик та мислитель // Сучасність. - 1992. - № 6.

54.Шляхтун П. П. Політологія. - К., 2002.

Змістовий модуль 2. Інституціональні та неінституціональні засади політики

Тема 10. Політична система суспільства. Типи політичних систем. Сутність політичної системи як політичної організації демократичного суспільства. Структура та механізм її функціонування. Функції політичної системи.

Типологія політичних систем. Основні типи політичних систем за Д. Коулменом, С. Хантінгтоном, Г. Алмондом.

Тоталітарна політична система. Тоталітарні ідеї в історії. Праці Ф. Гайєка «Дорога до рабства», Дж. Оруелла «1984», Х. Арендт «Походження тоталітаризму», К. Фридриха і З. Бжезинського «Тоталітарна диктатура і автократія». Передумови виникнення, сутність і відмінні якості

тоталітаризму. Різновиди тоталітаризму. Тоталітаризм і сучасність. Е. Фромм про соціально-психологічні причини фашизму (книга «Втеча від свободи»).

Сутність і особливості авторитарної політичної системи. Різновиди авторитаризму: партійні, корпоративні, військові, національні та режими особистої влади.

Демократична політична система. Сутність, принципи та ознаки демократії. Основні теорії демократії. Колективістські концепції демократії. Ліберальні теорії. Плюралістичні концепції. Ринкова демократія. Теледемократія.

Теорії безпосередньої демократії. Концепції репрезентативної демократії. Політична система сучасної Україні.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Назвіть структурні елементи політичної системи. Дайте їм характеристику.

2.Чому, на Вашу думку, демократія з'явилася саме в Європі?

3.Яке розуміння демократії характерно для плюралістичної концепції демократії? Чи згодні Ви з таким розумінням сутності і змісту демократії в сучасному світі?

4.Співставте і порівняйте дві форми демократії - безпосередню і представницьку. Яку із них Ви вважаєте більш ефективною?

5.Які існують підтипи демократичного режиму?

6.В чому полягають особливості радянського тоталітаризму?

Тема 11. Держава в політичній системі.

Держава як головний інструмент політичної влади. Загальні ознаки держави. Походження держави: основні концепції. Сутність і функції держави. Історичні типи держав.

Устрій сучасної держави. Конституція. Форми державного правління. Монархія та її різновиди: абсолютна, дуалістична, парламентська. Республіка та її різновиди: президентська, парламентська, змішана. Британська модель - парламентська монархія. Американська модель - президентська республіка. ФРН - парламентська республіка. Сучасна Франція - змішана система. Державне правління та Конституційна реформа в Україні.

Форми державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація. Україна - унітарна держава.

Політичний режим. Типи політичних режимів. Характеристики і основні риси авторитарного, тоталітарного і демократичного політичних режимів. Місцеве самоврядування: поняття, завдання, принципи організації. Правова держава та її ознаки. Громадянське суспільство. Соціальна держава. Соціальна політика. Соціальна політика в Україні.

Співвідношення соціального і правового принципів. Проблема побудови правової держави в Україні.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Чому держава є основним інститутом політичної системи?

2.Які типи держав існують у сучасному світі і що їх характеризує?

3.У чому полягає відмінність державного і політичного режимів.

4.Визначте спільні риси і відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів.

5.Як розподіляються функції управління між інститутами влади і громадянського суспільства в політичній системі?

6.Назвіть основні ознаки громадянського суспільства.

7.Яку роль грає приватна власність у процесі зародження й функціонуванні громадянського суспільства?

8.У який період всесвітньої історії починається формування громадянського суспільства? Чому?

9.Які інститути громадянського суспільства Ви знаєте?

10.Який взаємозв'язок громадянського суспільства із правовою державою, з розвитком демократії?

Тема 12. Групи інтересів, партії і партійні системи.

Поняття груп інтересів. Функції груп інтересів. Типологія груп інтересів. Місце і роль груп інтересів в політичному процесі. Форми їх впливу на владу. Лобізм і корпоративізм.

Політичні партії в політичній системі суспільства. Поняття політичної партії. Праця М. Дюверже «Політичні партії». Виникнення і етапи розвитку політичних партій. Функції політичних партій. Феномен політичної партії в зарубіжній і вітчизняній політології. Типологія політичних партій. Політичні партії та громадянське суспільство. Політичні партії в сучасній України.

Сутність і різновиди партійних систем. Суспільні рухи і їх роль у сучасному суспільстві.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Чим відрізняються групи інтересів від політичних партій?

2.Назвіть методи діяльності легального лобізму. Охарактеризуйте особливості українського лобізму.

3.Яку роль виконують політичні партії в політичній системі демократичного суспільства?

4.Що являють собою політичні партії «нової хвилі»? Чим вони відрізняються від традиційних політичних партій?

5.Які основні риси однопартійної, двопартійної і багатопартійної систем?

6.Визначте етапи становлення партійної системи в новітній історії України. Обґрунтуйте необхідність багатопартійності для розвитку демократії в Україні.

7.Чим суспільно-політичні організації і рухи відрізняються від політичних партій?

Тема 13. Політична свідомість і політична культура.

Поняття політичної свідомості. Структура і функції політичної свідомості. Політична ідеологія. Сутність і історичні умови виникнення ідеологій. Функції політичної ідеології. Типологія політичних ідеологій.

Політична психологія. Політична поведінка. Типи політичної поведінки. Громадська думка. Психологічні механізми формування політичної свідомості. Політичні комунікації. Політичне маніпулювання. Поняття, функції і особливості політичного впливу ЗМІ.

Політична культура. Сутність і значення політичної культури в політичному житті суспільства. Концепції політичної культури. Функції і структура політичної культури. Типи політичної культури. Політична субкультура. Громадянська політична культура Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.

Політична соціалізація. Типи і механізми політичної соціалізації. Етапи політичної соціалізації. Первинна і вторинна соціалізація особистості. Учасники процесу політичної соціалізації. Стан системи політичної соціалізації особистості в сучасному українському суспільстві.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Охарактеризуйте основні форми політичної свідомості.

2.Які основні функції політичної свідомості?

3.Дайте визначення поняття «громадська думка».

4.Спробуйте сформулювати прийоми політичного маніпулювання.

5.Сформулюйте визначення поняття «політична культура» і перелічіть основні компоненти внутрішньої структури політичної культури.

6.Виділіть характерні риси громадянської політичної культури. Чому такий тип політичної культури відповідає демократичному суспільству?

7.Що являє собою «політична субкультура»? Які типи політичної субкультури Вам відомі?

8.Розкрийте зміст поняття «політична соціалізація». Яка модель, на Вашу думку, характеризує процес політичної соціалізації особистості в сучасній Україні?

Тема 14. Політична еліта і політичне лідерство.

Поняття про політичні еліти. Ранні теорії еліти: теорія «політичного класу» Г. Моски, концепція «циркуляції еліт» В. Паретто і «залізний закон олігархії» Р. Міхельса.

Основні напрямки сучасної елітарної теорії. Макіавеллістська школа. Ціннісні теорії. Теорії демократичного елітизму. Концепції плюралізму еліт. Ліволіберальні концепції. Концепція «національної аристократії» В. Липинського.

Типологія еліт. Системи рекрутування еліт. Коефіцієнт еліти.

Поняття лідерства. Ідеї лідерства в історії. Дефініції лідерства. Об'єктивна та суб'єктивна сторони лідерства.

Природа політичного лідерства. Теорії лідерства. Ситуаційна концепція. Теорія конституентів. Психологічні концепції і інтерактивний аналіз. Типи лідерства за М. Вебером.

Класифікація, функції і тенденції розвитку лідерства. Типи, види та стилі лідерства. Імідж лідера.

Політична еліта і лідери в Україні.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Чому в індустріально розвинених країнах середній клас вважається соціальною основою і гарантом політичної стабільності? Охарактеризуйте процес формування середнього класу в Україні.

2.У чому суть «залізного закону олігархізації» Р. Міхельса?

4. Чому в природі політичного лідерства провідна роль належить формальному лідерству, а не неформальному?

6.Розкрийте зміст «ситуаційної теорії» лідерства.

7.Які Ви знаєте системи рекрутування еліти?

8.Дайте визначення поняття «правляча еліта». Охарактеризуйте правлячу еліту сучасної України.

Тема 15. Конфлікти у суспільстві.

Сутність соціального конфлікту. Функції соціального конфлікту. Типологія соціальних конфліктів.

Політичні конфлікти як різновид соціальних конфліктів. Сутність політичного конфлікту. Структура політичного конфлікту. Позитивні і негативні функції конфліктів. Причини політичних конфліктів. Типологія політичних конфліктів. Етнополітичні конфлікти.

Технологія управління політичними конфліктами. Сутність управління конфліктами. Основні стратегії управління конфліктами. Етапи врегулювання і розв'язання конфліктів. Способи розв'язання конфліктів. Стратегії поведінки учасників конфлікту. Посередництво. Надання добрих послуг. Превентивна дипломатія. Слідчі і узгоджувальні комісії. Переговори. Техніка переговорного процесу.

Роль ООН в мирному розв'язанні міжнародних конфліктів.

Контрольні питання і завдання до теми:

1. У чому складається специфіка політичного конфлікту?

2.Чому тільки демократичне суспільство дає можливість реального керування конфліктом?

3.Чим розрізняються конфлікти цінностей і інтересів?

4.Приведіть приклади з вітчизняної і світової історії урядової, парламентської й конституційної криз.

5.Що являє собою компроміс як стиль конфліктної поведінки?

6.Які конституційні основи й правові норми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні?

7.Які причини міждержавних конфліктів у сучасних умовах? Які міжнародні організації покликані попереджати і розв'язувати ці конфлікти?

Тема 16. Міжнародні політичні процеси.

Міжнародні відносини як розвиток світового політичного процесу, як динамічна система політичних, економічних, військових, культурних, науково-технічних та інших відносин світового співтовариства. Структура міжнародних відносин. Форми і типи міжнародних відносин.

Формування і розвиток політичної думки з проблем зовнішньої політики й міжнародних відносин. Сутність і завдання зовнішньої політики. Основні принципи міжнародної політики.

Міжнародні політичні організації як суб'єкти світової політики. Глобальні проблеми сучасності. Політичні аспекти глобальних проблем. Геополітичний фактор в світовій політиці.. Виникнення і сутність геополітики. Класичні геополітичні теорії.

Політична модернізація. Виникнення і розвиток теорії модернізації. Зміст і основні характеристики політичної модернізації. Модернізаційний процес в Україні.

Сучасні тенденції розвитку світової політики. Глобалізація і її усвідомлення. Україна в сучасному геополітичному просторі.

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Дайте визначення поняттям «світова політика» і «міжнародні відносини».

2.У чому суть процесу демократизації міжнародних відносин?

3.Яким чином трансформувалася геополітична структура світового співтовариства в 90-ті роки ХХ століття?

4.Розкрийте сутність і зміст глобальних проблем сучасності. Які політичні умови їхнього вирішення?

5.Сформулюйте свою думку про місце й роль України на міжнародній арені.

6.У чому полягає політичний зміст теорії політичної модернізації?

7.Охарактеризуйте досвід України по здійсненню політичної модернізації у 90-х роках ХХ століття.

Тема 17. Вибори і виборчий процес.

Роль виборів в демократичній політичній системі. Основні принципи вільних демократичних виборів. Вибори в тоталітарних, авторитарних і перехідних суспільствах.

Виборчий процес і виборча кампанія. Виборчі системи. Мажоритарна виборча система. Пропорційна система. Змішана система. Моделі голосування. Виборчі технології. Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.

Основні стадії виборчого процесу. Нормативні засади виборів. Підготовка виборів. Висування кандидатів, голосування і підбиття підсумків виборів. Стратегія виборчої кампанії. Адресні групи. Імідж кандидата.

Тактика виборчої кампанії. Конкурентна боротьба в виборчому процесі. Закони України «Про вибори Президента України» та «Про вибори народних депутатів України».

Контрольні питання і завдання до теми:

1.Чому вибори є атрибутом демократії?

2.Назвіть основні принципи виборчого права.

3.Чим відрізняється виборча процедура від виборчої кампанії?

4.Які переваги і недоліки мажоритарної виборчої системи? Пропорційної?

5.Яка виборча система застосовується при виборах Президента України і депутатів Верховної Ради України?

6.Як впливають виборчі системи на формування владних структур?

ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 2

1.Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы // Международная жизнь. - 2004. - №4-5.

2.Бабкіна О. В., Волинка К.Г. Теорія держави и права у схемах і визначеннях: Навч. посібник . - К., 2004.

3.Барановський Ф. Партійна система України // Віче. - 2004. - №7.

4.Бебик В. Еліта, елітарність, лідерство // Віче. - 1993. - №7.

5.Бебик В., Трач Н. Три українські президенти (психологія політичного лідерства) //Віче. - 2006. - №21-22.

6.Бовин А. Е. Ведущие тенденции развития международных отношений // Международная жизнь. - 2004. - №4-5.

7.Василькова Ю. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. - Львов, 1996.

8.Вебер М. Политика как призвание и профессия // Новое время. - 1990. - №1.

9.Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення. - К.,

2001.

10.Гагалюк Б. Партійні коаліції як основа парламентської більшості // Історичний журнал. - 2006.- № 5.