Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Пособие

.pdf
Скачиваний:
54
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.35 Mб
Скачать

Відсутність круглих дужок може привести до неправильного порядку обчислення, оскільки препроцесор не оцінює вставляючи текст з точки зору синтаксису. Наприклад, якщо до макросу #define sqr

(x) (х * х) звернутися як sqr (y + l), в результаті підстановки отримаємо вираз (у +1 * у +1).

22.3 Директиви умовної компіляції

Директиви умовної компіляції #if, #ifdef і #ifndef застосовуються для того, щоб виключити компіляцію окремих частин програми. Це буває необхідним при налагодженні або, наприклад, за підтримки кількох версій програми для різних платформ.

Формат директиви #if:

#if константний_вираз

[# elif константний_вираз

…]

[#elif константний_вираз

…]

[#else

…]

#endif

Кількість директив #elif – довільне. Блоки коду, що виключаються, можуть містити як опис, так і виконувані оператори. Приклад умовного включення різних версій:

#if VERSION == 1

#define INCFILE "versl.h" #elif VERSION == 2

#def1ne INCFILE "vers2.h" / * і так далі * / #else

#define INCFILE "versN.h" #endif

#include INCFILE

У константних виразах може використовуватися перевірка чи визначена константа за допомогою defined (ім’я_константи).

Інше призначення директиви – тимчасово закоментувати фрагменти коду, наприклад:

# if 0

171

int i, j; double x, у; #endif

Оскільки допускається вкладеність директив, такий спосіб досить зручний.

Найбільш часто в програмах використовуються директиви #ifdef та #ifndef, що дозволяють управляти компіляцією в залежності від того, чи визначено за допомогою директиви #define зазначений у них символ (хоча б як порожній рядок, наприклад,

#define 32_BIT_SUPP0RT):

#ifdef символ

//Розташований нижче код компілюється, якщо символ визначено

#ifndef символ

//Розташований нижче код компілюється, якщо символ не визначений

Дія цих директив поширюється до першого #elif, #else або

#endif.

Директива #ifndef часто застосовується для того, щоб забезпечити включення заголовного файлу лише один раз:

#ifndef HEADER_INCLUDED #include "myheader.h" #define HEADER_INCLUDED #endif

22.4 Директива #undef

Директива #undef ім’я видаляє визначення символу. Використовується рідко, наприклад, для відключення будь-якої опції компілятора.

172

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

1.

1.

Обчислить значення функції: y =

 

sin(x)

 

. Значення змін-

 

x

2 4 x +

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ної х уведіть із клавіатури. Передбачте перевірку області при-

 

пустимих значень змінної х.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Знайдіть добуток усіх чисел, кратних 3 і 5, у діапазоні від 50

 

до 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елемен-

 

тів, обчислити: – суму від’ємних

чисел; – добуток елементів

 

масиву, що розташовані між максимальним і мінімальним еле-

 

ментами; – впорядкувати елементи масиву за зростанням.

 

 

4.

Дано двомірний масив цілих чисел: – заповніть його випад-

 

ковим

чином

натуральними

 

числами,

 

менше

100;

 

– знайдіть суму всіх елементів головної діагоналі; – знайдіть

 

суму всіх елементів масиву, кратних одночасно 3 і 7.

 

2.

1.

Обчисліть значення функції: y =

 

 

ln(x 7)

 

. Значення змін-

 

x2

 

 

 

 

 

 

 

+15 x +9

 

 

ної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція для

 

введеного значення змінної х.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дано натуральне тризначне число N. Знайдіть суму всіх його

 

цифр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

нтів, обчислити: –

суму додатних чисел; – добуток елементів

 

масиву, що розташовані між максимальним по модулю і міні-

 

мальним по модулю елементами; –

 

впорядкувати елементи ма-

 

сиву за спаданням.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Дано двомірний масив дійсних чисел: – заповніть його випа-

 

дковим чином числами від –50 до 50; – знайдіть добуток всіх

 

елементів j-го стовпця, номер стовпця j введіть із клавіатури; –

 

квадратна матриця задана в вигляді одновимірного масиву. Ви-

 

вести на екран верхній трикутник матриці (включаючи елемен-

 

ти головної діагоналі по рядкам).

 

 

 

 

 

 

3.

1.

Обчисліть значення функції:

y = x3 1,

 

x < 0 . Значення

 

змінної х уведіть із клавіатури.

 

 

| x 3 |,

 

x 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

 

2. Дано число N. Розкласти його на прості дільники.

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

нтів, обчислити: – добуток елементів масиви з парними номе-

 

рами; – суму елементів масиву, що розташовані між першим і

 

останнім нульовими елементами; – перетворити масив так, щоб

 

спочатку розташовувались всі додатні елементи, а потім всі

 

від’ємні (елементи, рівні 0, вважати додатніми)

 

 

 

 

 

 

 

4. Дано двомірний масив цілих чисел: – заповніть його випад-

 

ковим чином числами від –20 до 70; – знайдіть суму всіх його

 

елементів, більших 25; – задана матриця А розмірності NхN,

 

сформувати два одномірні масиви, в один переслати по рядках

 

верхній трикутник матриці, включаючи елементи головної діа-

 

гоналі, в другий – нижній трикутник. Вивести їх на екран по

 

рядкам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

1. Обчислити значення функції:

y =

ln(x

2

6

x

+9)

.

Значення

 

 

 

 

 

 

x 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

змінної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція

 

для введеного значення змінної х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знайдіть суму всіх чисел, кратних 5, у діапазоні від 50 до 100.

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елемен-

 

тів, обчислити: – суму елементів масиви з непарними номерами;

 

– суму елементів масиву, що розташовані між першим і остан-

 

нім від’ємними елементами; – зжати масив, видалив із нього всі

 

елементи, модуль яких не перевищує 1.4. Елементи, що звіль-

 

нилися в кінці масиву, заповнити нулями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дано двомірний масив цілих чисел: – заповніть його випад-

 

ковим чином натуральними числами, менше 50. Знайдіть добу-

 

ток всіх елементів головної діагоналі; – задано масив Х розмір-

 

ністю N, сформувати з нього матрицю А, що містить по L еле-

 

ментів в рядку. Якщо при цьому в останніх рядках матриці А

 

залишаться порожні елементи, заповнити їх нулями. Вивести

 

одержану матрицю на екран.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

π

) 1,

x ≤ −

π

 

1. Обчислите значення функції:

 

cos(x +

6

 

6π .

 

y =

 

 

π

 

 

 

 

 

 

 

| x ln(x +

6

) |,

x > −

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значення змінної х уведіть із клавіатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виведіть на екран усі прості числа в діапазоні від 1 до 100.

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

нтів, обчислити: – максимальний елемент масиву;

– суму еле-

 

ментів масиву, що розташовані до останнього додатного елеме-

 

нтами; – зжати масив, видаливши з нього всі елементи, модуль

 

яких знаходиться в інтервалі [a,b]. Елементи що звільнилися в

 

кінці масиву, заповнити нулями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дано двомірний масив дійсних чисел; – заповніть його випа-

 

дковим чином числами від –10 до 10. Знайдіть суму всіх елеме-

 

нтів 3-го рядка; – задано дві матриці А і В розмірності NхN.

 

Сформувати з них прямокутну матрицю Х розміру Nх2N, вклю-

 

чаючи в перші N стовпців матрицю А, в наступні стовпці – мат-

 

рицю В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

1. Обчислите значення функції:

y =

 

 

x 3

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x3 + 2

x2

3 x + 4

 

Значення змінної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визна-

 

чена функція для введеного значення змінної х.

 

 

 

 

 

 

2. Дано натуральне число N. Виведіть на екран усі його дільни-

 

ки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

нтів, обчислити: – мінімальний елемент масиву; – суму елемен-

 

тів масиву, що розташовані між першим та останнім додатними

 

елементами; – перетворити масив таким чином, щоб спочатку

 

розташовувались всі елементи, рівні 0, а потім – всі інші.

 

4. Дана прямокутна матриця цілих чисел. Визначити: – кількість

 

рядків, що не вміщують жодного

нульового

 

елемента;

 

– максимальне із чисел, що зустрічаються в заданій матриці

 

більш одного разу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π

 

 

 

 

 

x

2,

x -

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π

 

 

 

 

 

1. Обчислите значення функції:

 

 

 

-

< x 0 . Значен-

 

y = tg(x),

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2 ,

x > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня змінної х уведіть із клавіатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дано натуральне число N. Знайти такі натуральні числа x, y,

 

z, що x2 +y2 + z 2 = N .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

нтів, обчислити: – номер максимального елементу масиву; – добуток елементів масиву, що розташовані між першим і другим нульовими елементами; – перетворити масив таким чином, щоб в першій його половині розташувались елементи, що стояли в непарних позиціях, а в другій половині – елементи, що стояли в парних позиціях.

4. Дана прямокутна матриця цілих чисел. Визначити: – кількість стовпців, що не містять жодного нульового елемента;

– характеристикою рядка назвемо суму її додатних парних елементів. Змінюючи рядки заданої матриці, розташувати їх у відповідності з ростом характеристик.

8.

y = e

 

x3

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обчислите значення функції:

2 x3 +3 x2 4 x5

. Значення змін-

ної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція для

введеного значення змінної х.

 

 

 

 

 

 

2. Знайдіть добуток усіх парних чисел у діапазоні від 1 до 100.

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

нтів, обчислити: – номер мінімального елемента масиву;

– суму елементів масиву, що розташовані між першим і другим

від’ємними елементами; – перетворити масив таким чином, щоб

спочатку розташовувались всі елементи, модуль яких не пере-

вищує 1, а потім всі інші.

 

 

 

 

 

 

4. Дана прямокутна матриця цілих чисел. Визначити: – кількість

стовпців, що містять хоча б один нульовий елемент; – номер

рядка, де знаходиться найбільша серія однакових елементів.

9.

 

x2 x3

1,

x < 0

 

1. Обчислите значення функції:

e

 

. Значення

y =

 

 

 

 

 

2x +5,

x 0

 

змінної х уведіть із клавіатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дано натуральне число N. Указати такі натуральні числа x, y,

що x4 + y = N .

3.В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елементів, обчислити: – максимальний по модулю елемент масиву; – суму елементів масиву, що розташовані між першим і другим додатними елементами; – перетворити масив таким чином, щоб елементи, що рівні 0, були розташовані після всіх інших.

4.Дана прямокутна матриця цілих чисел. Визначити: – добуток елементів в тих рядках, що не містіть від’ємні елементи; –

176

максимум серед сум елементів діагоналей, паралельних головній діагоналі матриці.

10. 1. Обчисліть значення функції: y =

3 x2 5 x +3

. Значення

x 5

 

 

змінної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція для введеного значення змінної х.

2 3

2. Знайдіть суму перших N членів ряду S =1+ x2 + x 3 + x 4 +K, де х – довільне число.

3.В одновимірному масиві, що складається із n цілих елементів, обчислити: – мінімальний по модулю елемент масиву; – суму модулів елементів масиву, що розташовані після першого елемента, рівного нулю; – перетворити масив таким чином, щоб в його першій половині розташовувались елементи, що стоять в парних позиціях, а в другій половині – елементи, що стоять в непарних позиціях.

4.Дана прямокутна матриця цілих чисел. Визначити: – суму елементів в тих стовпцях, що не містять від’ємних елементів;

– мінімум серед сум модулів елементів діагоналей, паралельних побічній діагоналі матриці.

11.

x 2,

x -2

1. Обчисліть значення функції:

 

-2 < x 1. Значення

y = e x 2 ,

 

 

 

змінної х уведіть із клавіатури.

| x 2 |, x >1

 

 

2.Знайдіть суму всіх цілих чисел, кратних 4 і 7, у діапазоні від

101до 200.

3.В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елементів, обчислити: – номер мінімального по модулю елемента масиву; – суму модулів елементів масиву, що розташовані після першого від’ємного елемента; – зжати масив, видаливши із ньо-

го всі елементи, величина яких знаходиться в інтервалі [a,b]. Елементи в кінці масиву заповнити нулями.

4. Дана прямокутна матриця цілих чисел. Визначити: – суму елементів в тих рядках, що містить хоча б один від’ємний елемент; б) номера рядків і стовпців всіх сідлових точок. (Матриця А має сідлову точку Аij, якщо Аij є мінімальним елементом в i-тій строчці та максимальним в j-му стовпці).

177

12.1. Обчисліть значення функції: y = ln 1+ 1 . Значення змінної х

x

уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція для введеного значення перемінної х.

2.Дано натуральне чотиризначне число n. Переставте місцями першу й останню цифри числа n.

3.В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елементів, обчислити: – номер максимального по модулю елемент масиву; – суму елементів масиву, що розташовані після першого додатного числа; – перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувались всі елементи, ціла частина яких ле-

жить в інтервалі [a,b], а потім всі інші.

4. Елемент матриці називається локальним мінімумом, якщо він строго менший усіх його сусідів. Підрахувати кількість локальних мінімумів заданої матриці розміром 10х10. Знайти суму модулів елементів, що розташовані вище головної діагоналі.

13.

 

sin( x)

x

3

, x 0

. Значення

1. Обчисліть значення функції:

y = e

 

 

змінної х уведіть із клавіатури.

 

x +3,

 

x > 0

 

 

 

 

 

 

 

2.Дано натуральні числа N і M. Знайдіть їх найбільший спільний дільник НСД(n,m).

3.В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елементів, обчислити: – кількість елементів масиву, що розташовані в межах від А до В; – суму елементів масиву, що розташовані після максимального елемента; – впорядкувати елементи масиву за спаданням модулів елементів.

4.Коефіцієнти системи лінійних рівнянь задані у вигляді прямокутної матриці: – за допомогою можливих перетворень привести систему до трикутного вигляду; – знайти кількість рядків, середнє арифметичне елементів яких менше заданої величини.

14.1. Обчисліть значення функції: y = ln(5 x2 3 x + 4) . Значення

змінної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція для введеного значення змінної х.

2.Знайдіть суму всіх цілих чисел, кратних 8, у діапазоні від -

100до 0.

3.В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елементів, обчислити: – кількість елементів масиву, рівних 0;

178

– добуток елементів масиву, що розташовані після мінімального елемента; – впорядкувати елементи масиву за зростанням модулів елементів.

4. Ущільнити задану матрицю, видаливши з неї рядки та стовпці, що заповнені нулями. Знайти номер першого рядка, що містить хоча б один додатній елемент.

15.

 

 

 

 

 

 

| x |,

x 0

 

 

1. Обчисліть значення функції:

 

 

 

π

. Значення

y = ctg(x), 0 < x

2

 

 

 

π

 

 

 

x >

 

 

 

 

 

 

 

x,

2

 

 

змінної х уведіть із клавіатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знайдіть суму ряду Y =1+ 2x + 23 x + 34 x +K. Розрахунок про-

довжувати, доки приріст Y буде більше заданої точності

ε, ε <= X .

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елементів, обчислити: – кількість елементів, що більші за С;

– добуток елементів масиву, що розташовані після максимального по модулю елемента; – перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувались всі від’ємні елементів, і потім всі додатні (елементи, що дорівніють 0, вважати додатними).

4. Здійснити циклічний зсув елементів квадратної матриці розмірності MxN вправо на k елементів таким чином: елементи 1- ого рядка переміщуються в останній стовпець зверху вниз, із нього – в перший рядок, для останніх елементів – аналогічно.

16. 1. Обчисліть значення функції: y = ln

 

 

1

. Значення

 

x2

3 x + 4

5

 

змінної х уведіть з клавіатури. Перевірте, чи визначена функція для введеного значення змінної х.

2.Дано натуральне число N, N>7. Указати такі натуральні числа a, b, що 3 a +5 b = N .

3.В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

нтів, обчислити: – кількість від’ємних елементів масиву;

– суму модулів елементів масиву, що розташовані після мінімального по модулю елемента; – перетворити масив таким чином,

179

 

щоб елементи, що рівні 0, були розташовані після всіх інших.

 

4. Дана ціла матриця прямокутна матриця: – визначити номер

 

першого із стовпців, що містять хоча б один нульовий елемент;

 

– характеристикою

рядка цілої

 

матриці

 

назвемо суму його

 

від’ємних парних елементів, переміщуючи рядки заданої мат-

 

риці, розташувати їх у відповідності із зменшенням характерис-

 

тик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cos(x)

 

 

 

 

 

 

1. Обчисліть значення функції:

 

 

 

 

 

 

x 1

1,

x <1. Значення

 

y =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 3x 7 |,

x 1

 

змінної х уведіть із клавіатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знайдіть суму ряду Y =1+

x1

+

x2

 

+

 

 

x3

+K, при |Х|<1. Розра-

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хунок продовжувати, доки приріст

 

Y

 

 

 

 

буде більше заданої точ-

 

 

 

 

ності ε, ε <=

 

X

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

нтів,

обчислити:

– кількість

 

додатних

елемент масиву;

 

– суму елементів масиву, що розташовані після останнього еле-

 

менту, рівного нулю; – перетворити масив таким чином, щоб

 

спочатку розташовувались всі елементи, ціла частина яких не

 

перевищує 1, а потім всі інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Впорядкувати рядки цілої прямокутної матриці за зростанням

 

кількості однакових елементів в кожному рядку. Знайти номер

 

першого із стовпців, що не містить від’ємних елементів.

18.

1. Обчисліть значення функції:

y = ln

 

 

4 x

2

13 x + 4

 

 

. Значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

змінної х уведіть із клавіатури. Перевірте, чи визначена функція

 

для введеного значення змінної х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дано натуральне число n, n>10, з’ясувати, чи входить цифра

 

3 у запис числа n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В одновимірному масиві, що складається із n дійсних елеме-

 

нтів,

обчислити:

– кількість елементів масиву, менших С;

 

– суму цілих частин елементів масиву, що розташовані після

 

останнього від’ємного елементу; – перетворити масив таким

 

чином, щоб спочатку розташовувались всі елементи, відмінні

 

від максимального не більш, ніж на 20%, а потім всі інші.

 

4. Шляхом переміщення елементів квадратної дійсної матриці

180