Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
567.3 Кб
Скачать

3. Конверсія і порядок слів у реченні

В англійській мові дуже поширене явище, коли одне і те ж слово (словоформа) виступає різними частинами мови, а отже виконує функції різних членів речення. Таке явище називається конверсією, яка є засобом збагачення словникового складу англійської мови. Перекласти таке слово, тобто визначити, якою частиною мови воно виступає, допомагає правило порядку слів у реченні.

Таблиця 3

Члени речення

Приклади

Переклад

Умовні скорочення у словнику

Підмет

The doctor’s round

begins

at nine

Обхід лікаря по­чинається о 9 го­дині

round (n)

Присудок

You

must round

the building

Ви повинні обій­ти навколо бу­динку

round (v)

Означе­ння

The table

was round

Стіл був круглий

round (adj)

Обста­вина

They

were sitting

round а table

Вони сиділи нав­коло стола

round (prep)

Вправа 3. Згідно з правилом порядку слів визначіть функцію виділеного слова у реченні та знайдіть його переклад у словнику. Перекладіть речення українською мовою.

1. The book | has | a considerable run. 2. His book | is out. 3. They | live | out of town. 4. The team’s out match | will be | in London. 5. He | was outed | in the first round. 6. They | went | to the wrong station. 7. Don’t wrong | her! 8. This rule | is a must. 9. You | must come | in time. 10. We | dust | our rooms once a week. 11. His mistakes | spring | from his carelessness. 12. They | always | yes | all the teacher’s questions.

4. Двоскладні та односкладні речення

Особливістю англійської мови є те, що просте речення завжди являє собою двочленну граматичну структуру, яка складається з підмета та присудка. Такі речення називаються двоскладними. Винятком виступають односкладні речення, які характерні для усного мовлення — це формули ввічливості (Good bye!); окличні речення (Attention!); дієслова-речення у наказовому способі (Stand up!); речення-ствердження та речення-заперечення (Yes. No.). Необхідність дотримуватися двочленності призводить до того, що в англійському реченні широко вживаються слова-замінники підмета (формальний підмет): it, one; допоміжні та модальні дієслова замість усього присудка (формальний присудок).

Двоскладні англійські речення з замінниками (формальним підметом і формальним присудком) перекладаються українськими односкладними реченнями, які називаються неозначено-осо­бовими, узагальнено-особовими та безособовими реченнями.

Таблиця 4

Типи речення

Двоскладне речення

Односкладне речення

Склад речення

Підмет + присудок

Формальний підмет + присудок

Підмет + формальний присудок

Підмет

Присудок

Приклади

He is reading Він читає

It is winterЗима

(Must he read?)

Yes, he mustТак

s he reading?)

Yes, he isТак

(Does he study?)

Yes, he doesТак.

Attention! Увага!

Read! — Читайте!

Splendid! — Чудово!

It is cold — Холодно

It  is interesting — Цікаво

One must do (one’s duty) — Необхідно (виконувати свій обов’язок)

Вправа 4. Перекладіть українські неозначено-особові та безособові речення англійськими двоскладними реченнями, користуючись словами, поданими у колонці праворуч.

1. В цій кімнаті тепло

1. room, is, this, it, warm, in

2. Ще зовсім світло

2. it, still, is, quite light

3. Сьогодні холодно?

3. cold, today, it, is?

4. Зараз сьома година

4. is, o’clock, seven, it

5. Важко говорити іноземною мовою без помилок

5. difficult, is, it, without mistakes to speak a foreign language

6. Звідси далеко до вокзалу

6. far, to the station, is, it, from here

7. Приємно плавати у морі

7. to swim, it, in, pleasant, sea, the, is

8. Зараз ранок

8. is, morning, it, now

9. Неможливо говорити про це

9. to speak, about, it, impossible, is, it

10. Треба виконувати свій обо­в’язок

10. one’s, do, must, one, duty

11. Коли не знаєш граматики, робиш багато помилок

11. makes, one, when, one, does not know, grammar, mistakes, many

12. Це можна знайти в довід- нику

12. can, in the handbook, one, find, it

Соседние файлы в папке 01-2497