Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВАЯ.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
156.16 Кб
Скачать

6. Удосконалення бухгалтерських документів.

В інформаційній системі використовуються різноманітні бухгалтерські документи, від якості котрих значною мірою залежить ефективність управління. На якість інформації суттєво впливає й те, чи дотримуються вимог, що пред'являються до бухгалтерських документів, працівники підприємства в процесі фіксації фактів здійснення господарських операцій. А тому питанням удосконалення бухгалтерських документів належить чільне місце в обліковій політиці підприємств.

Удосконалення бухгалтерських документів — це складний процес, що потребує від працівників бухгалтерії постійної копіткої творчої роботи. Передовсім необхідно знати стан інформаційного забезпечення, засади гарантування раціональності документообороту, якості первинних документів, порядок відповідальності виконавців за належне оформлення й опрацювання бухгалтерських документів. Корисним буде також використання зарубіжного досвіду, досвіду роботи інших галузей і виробництв. Робота з удосконалення бухгалтерських документів має бути чітко скоординованою і відображуватись у конкретних заходах підприємства стосовно його облікової політики.

Нині є три форми удосконалення бухгалтерських документів: централізована, децентралізована та змішана. За централізованої форми обов'язки вдосконалення бухгалтерських документів покладаються на державні органи — Мінфін і Держкомстат України. Децентралізована форма реалізується в системі міністерств, відомств, підприємств. За змішаної форми вдосконаленням бухгалтерських документів можуть займатись на госпдоговірних умовах залучені спеціалісти та науковці з науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, конструкторських бюро, а також інші юридичні та фізичні особи.

Багаторічний досвід показав, що найбільш ефективною є централізована форма. Результатом діяльності Держкомстату та Мінфіну України з удосконалення бухгалтерських документів і звітності вже стала розробка багатьох нових та вдосконалення чинних форм документації. Майже з усіх розділів облікової роботи видано альбоми типових форм первинного обліку зі вказівками щодо їх застосування та заповнення.

Ясна річ, що робота з удосконалення бухгалтерських документів децентралізованої та змішаної форм ніколи не матиме такого загальнодержавного значення, бо вона має суто локальний характер, обмежуючись одним відомством, галуззю, а то й окремим підприємством.

Проте незалежно від рівня використання побудова документів має бути завжди раціональною: документи повинні бути зручними і змістовними, складатись і опрацьовуватись у стислі строки, використовуватись у різних галузях економіки. А тому вдосконалення бухгалтерських документів найчастіше здійснюється через стандартизацію, типізацію та уніфікацію.

Стандартизація документів потребує розробки раціональніших форм і розмірів документів із чітко визначеною системою розміщення реквізитів. Нині виготовляються в основному стандартні документи, що спрощує і полегшує технологію їхньої обробки, знижує собівартість та підвищує якість обліку. Але у сферах обліку витрат на виробництво, надання послуг, виконання робіт, обліку фінансових результатів, накопичення та розподілу непрямих витрат, випуску готової продукції, обліку розрахункових операцій ще й досі застосовується багато нестандартних документів.

Типізація документів — це розробка й застосування бланків документів, придатних для оформлення однорідних операцій у різних галузях економіки. Усі типові документи є стандартними за формою. До таких належать касові та банківські документи, авансові звіти, документи з обліку основних засобів, виробничих запасів, незавершеного виробництва, інвентаризації коштів та товарно-матеріальних цінностей, обліку праці та її оплати, бланки довіреностей, рахунків-фактур тощо.

Наступним кроком у розвитку типізації документів є їх уніфікація. Уніфікація — це створення документа, який за своїм змістом і формою може бути використаний для оформлення багатьох господарських операцій у всіх чи принаймні в кількох галузях економіки. Уніфікація сприяє скороченню кількості первинних документів, але збільшує час їх опрацювання, а відтак уніфіковані документи ще не набули великого поширення.

Висновок

Документ, як носій інформації, виступає в якості неодмінного елемента внутрішньої організації будь-якої установи, підприємства, фірми,забезпечуючи взаємодію їх частин. Інформація є підставою для прийняття управлінських рішень, є доказом їх виконання і джерелом для узагальнень, а також матеріалом для довідково-пошукової роботи.

Багато форм управлінської діяльності виражаються за допомогою відповідних документів. Таким чином, документація, будучи тісно пов'язана з усіма формами управлінської діяльності, використовується апаратом управління як спосіб і засоби реалізації покладених на нього функцій.

Крім того, документування в багатьох випадках є обов'язковим,пропонується законом і актами державного управління, тому воно є одним із засобів зміцнення законності і контролю.

Від чіткості й оперативності обробки та руху документів в кінцевому підсумку залежить швидкість ухвалення рішень. Тому в раціональної організації документообігу завжди приділяється велика увага, особливо в бухгалтерії,де несвоєчасна обробка фінансових документів може призвести до негативних економічних наслідків.

Список використаної літератури.

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.06.2003)

2. Климова М.А. Бухгалтерское дело: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007.

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: Инфра -М, 2007

4. Варенова И.Г. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – М.: Приор-издат, 2006

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.06.2003)

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: Инфра -М, 2007.

7. Кутер М.И. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

8. Теория бухгалтерского учета / Под ред. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007.

9. Русалева Л.А. Теория Бухгалтерского учета: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

10. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Музиковского. - М.: Юрист, 2007.

11. Русалева Л.А. Теория Бухгалтерского учета: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

12. Русалева Л.А. Теория Бухгалтерского учета: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

13. Печерская Г.А. Основи бухгалтерського обліку (конспект лекцій). – М.: «Издательство ПРИОР», 2008.

14. ДСТУ 2732: 2004 ">Діловодство іархівна справа.Терміни тавизначення зрозуміти" від 28травня 2004 р. № 97. Стандартнабувчинності 1 июля 2005 року.

Закон України "Пробібліотеки йбібліотечнусправу" //Бібліотечнийвісник. - 1995. - № 2. -С.1 - 5.

15. Закон України "Продрукованізасобимасовоїінформації (>пресу) в Україні" // Голос України. - 1992. - 8грудня.

16. Закон України "Проінформацію" // Голос України. - 1992. - 13 листопаду.

17. Закон України "Пронауково-технічнуінформацію" // Голос України. - 1993. - 23 июля.

18. ДСТУ 3017-95.Видання.Основнівиди.Терміни тавизначення. -Чинний від 1996-01-01. - До.:Держстандарт України, 1995. - 47 з.

19. ДСТУ 3018-95.Видання.Поліграфічневиконання.Терміни тавизначення. -Чинний від 1996-01-01. - До.:Держстандарт України, 1995. - 24 з.

20. ДСТУ 2732-94.Діловодство іархівна справа.Терміни тавизначення. -Чинний від 1995-07-01. - До.:Держстандарт України, 1994. - 53 з.

21. ДСТУ 2737-94.Записування йвідтворенняінформації.Терміни тавизначення. -Чинний від 1995-07-01. - До.:Держстандарт України, 1994. - 158 з.

22. ДСТУ 2392-94.Інформація тадокументація.Базовіпоняття.Терміни тавизначення. -Чинний від 1995-01-01. - До.:Держстандарт України, 1994. - 53 з.

23. ДСТУ 2395-94.Інформація тадокументація.Обстеження документа,встановлення його предмета тавідбіртермінів дляіндексування.Основнівимоги. -Чинний від 1995-01-01. - До.:Держстандарт України, 1994. - 10 з.

24. ДСТУ 2394-94.Інформація тадокументація.Комплектування фонду,бібліографічнийопис,аналіздокументів.Терміни тавизначення. - До.:Держстандарт України, 1994. - 89 з.

25. ДСТУ 2628-94.Системиобробленняінформації.Оброблення тексту.Терміни тавизначення. -Чинний від 1995-01-07. До.:Держстандарт України, 1994. - 35 з.

26. ДСТУ 2732: 2004 ">Діловодство іархівна справа.Терміни тавизначення зрозуміти" від 28травня 2004 р. № 97. Стандартнабувчинності 1 июля 2005 року.

27.БирснбаумИ.Е. Історія книжки. - 2-ге вид. - М.: Книжка, 1981. - 247 з.

28. ВоробйовГ.Г. Документ: інформаційний аналіз. - М.: Наука, 1973. - 256 з.

29. Ільюшенка М.П., КузнєцоваТ.В., ЛівшицьЯ.З.Документоведение. Документ і системи документації. - М.:МГИАИ, 1977. - 132 з.

30.Мигонь До. Наука щодо книжки. Нарис проблематики. - М.: Книжка, 1991. - 198 з.

31. СтоляровЮ.Н. Класифікація документа: рішення і проблеми /'/ Книжка:Исслед. і матеріалів. - М., 1995. -Сб.70. -С.24-40.

32.Швецова-ВодкаГ.М.Типологія документа:Навч.посібник длястуд.ін-тів культури />Рівн.держ.ін-т культури. - До.:Кн. палата України, 1998. - 80 з.

33.Швецова-ВодкаГ.Н. Функції й поліпшуючи властивості документа у системі соціальних комунікацій // Книжка:Исслед. і матеріалів. - 1994. -Сб.69. -С.37-57.

34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]