Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне 3,4.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
114.69 Кб
Скачать

Практичне заняття № 3.

Тема: Зміст і організація навчального процесу

У вищому педагогічному навчальному закладі

І. Теоретична частина

 1. Завдання вищих закладів освіти у світлі Державної національ­ної програми „Освіта” (Україна XXI століття).

 2. Структура педагогічного ВНЗ. Завдання вищої педагогічної школи.

 3. Основні форми організації навчального процесу в педагогічному ВНЗ

 4. Форми організації контролю й оцінки знань і вмінь студентів.

5. Права та обов'язки студентів педагогічного ВНЗ.

ІІ. Практична частина

1. Виконайте самостійну роботу № 3.

2. Виконайте пропоновані викладачем завдання.

Література

 1. Державна Національна програма “Освіта”. Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

 2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / Журавський В.С., Згуровський М.З. – К. : Політехніка, 2003. – 200 с.

 3. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 4. Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою / Розроб.: Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Губа А.В., Гончаров О.І., Стаканкова Т.П., Харченко Л.П. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – 28с.

 5. Про вищу освіту [Текст] : закон України // Освіта.– 2002. – 20–27 лютого. – С.5–12.

 6. Про загальну середню освіту [Текст] : закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28. – С. 230.

 7. Про освіту [Текст] : закон України. – К. : Парламентське вид-во, 1991. – 45 с. – (Закони України).

 8. Про позашкільну освіту [Текст] : закон України //Освіта України. – 2000. – №31. – 2 серпня. – С.8.

 9. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Кафедра педагогіки

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 3

ПРЕДМЕТ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КУРС: 1

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна

Завдання виконав:

Студент(ка) групи

Прізвище, ім’я __________________

Методичний матеріал і завдання

для самостійного опрацювання і виконання

Тема: Права та обовязки студентів

педагогічного ВНЗ

Мета: засвоїти поняття права студентів, обов’язки студентів, розуміти роль самоврядування в роботі ВНЗ, розвивати здібності щодо участі у студентському самоврядуванні БДПУ

 • За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, статуту БДПУ, конспекту лекцій виконайте наступні завдання.

ЗАВДАННЯ

1. Законспектуйте права та обов’язки студентів БДПУ.

2. Складіть модель вищого педагогічного навчального закладу середини ХХІ століття (визначте структуру навчального закладу, принципи та форми організації навчального процесу, форми організації контролю й оцінки знань і вмінь студентів, спеціальності, за якими готуватимуть педагогів майбутнього).

За результатами виконання завдань самостійної роботи кожен студент має звітуватися перед викладачем.

ЛІТЕРАТУРА

    1. Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – №3–4. – С. 157–162.

    2. Богданова А., Борисов С. Психологія організації творчого педагогічного процесу / А. Богданова, С. Борисов // Завуч. – 2001. – №6. – С. 6–9.

    3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка : теорія та історія / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К., 1995. – 236 с.

    4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

    5. Державна програма «Вчитель» / / Директор школи. – 2002. – №23–24 (червень). – С. 3–23.

    6. Євтух М. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя / Микола Євтух / / Педагогічна газета. – 2002. – №8–9. – С.7.

    7. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

    8. Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою / Розроб.: Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Губа А.В., Гончаров О.І., Стаканкова Т.П., Харченко Л.П. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – 28с.

    9. Про вищу освіту [Текст] : закон України // Освіта.– 2002. – 20–27 лютого. – С.5–12.

    10. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

    11. Сметанський М. Соціально-педагогічні умови професійного становлення, вчителя / Микола Сметанський / / Рідна школа. – 1995. – №5. – С.26–28.

    12. Статут Бердянського державного педагогічного університету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.