Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

IstSSSR

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
217.09 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Кафедра історії Росії____

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор

___________________________________

“____” _____________ 20

р.

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

ІСТОРІЯ СРСР І КРАЇН СНД

 

 

 

 

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки

історія 6.020302____________________________

 

 

 

 

 

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності

 

всесвітня історія -_07.00.02____________________

 

 

 

 

 

(шифр і назва спеціальності(тей))

спеціалізації

 

історія Росії_____________________________

 

 

 

 

 

(назва спеціалізації)

факультет

історичний_________________________________

 

 

 

 

(назва факультету)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Харків

___Історія СРСР та країн СНД ___

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки

історія , спеціальністю історія України

“____”

 

 

2010

 

р. ___ с.

 

 

Розробник: Волосник Юрій Петрович. Доктор історичних наук, професор.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

 

історії Росії

 

Протокол № ____від “____”

 

 

 

2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

 

історії Росії_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

 

 

(Духопельников В. М.)_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

(прізвище та ініціали)

“ ”

2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено методичною комісією

 

 

 

 

 

історичного факультету

 

 

 

 

 

 

Протокол № _______від

” _____”

 

2010р.

 

 

“_____”

2010 р.

Голова _________

( Тумаков О. І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

2

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

 

 

 

 

 

Галузь знань, напрям

Характеристика

Найменування

навчальної дисципліни

підготовки, освітньо-

показників

 

кваліфікаційний рівень

денна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань

 

 

 

історіяРосії та СНД

 

 

 

07.00.02

Нормативна

Кількість кредитів

2

(шифр і назва)

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрям підготовки

 

 

 

історія 07.01

 

 

 

(шифр і назва)

 

 

 

 

 

Модулів 2

 

 

Рік підготовки:

 

Спеціальність

 

 

 

 

Індивідуальне

 

(професійне спрямування):

3-й

науково-дослідне

 

історія

 

 

завдання – курсова робота

 

 

 

Семестр

(назва)

 

 

 

 

 

Загальна кількість

 

 

6-й

годин – 80

 

 

 

 

 

 

 

 

Л е к ц і ї

 

 

 

48 год.

Тижневих годин для денної

Освітньо-кваліфікаційний

Практичні , семінарські

форми навчання:

 

 

 

рівень:

16 год.

аудиторних – 4

 

 

 

Самостійна роботи

самостійної роботи

 

 

 

„бакалавр ”

16 год.

студента – 8

 

 

 

 

ІНДЗ: – год.

 

 

 

Вид контролю: іспит

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – на основі аналізу історичного матеріалу показати особливості розвитку історії радянської держави з передвоєнного часу до моменту розпаду СРСР та утворення країн СНД, ознайомити студентів з чинниками, що обумовили перетворення СРСР на наддержаву та причинами, що призвели до краху Радянського Союзу, із загальними термінами та специфічними поняттями, що характеризують радянську епоху. Звернути увагу на зміни, що відбуваються на пострадянському просторі, процеси ринкових та політичних перетворень в СНД.

Завдання курсу історії радянської держави та СНД полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових здобутків показати ґенезу, специфіку та основні етапи розвитку радянської держави, еволюцію її внутрішньої та зовнішньої політики, причини та чинники, що зумовили її розпад та зміну державнополітичного устрою. В центрі уваги не лише інституціональний зріз історії СРСР але і соціокультурні аспекти життя радянського суспільства, специфічні риси відносин соціуму з державною владою упродовж всього її існування. Важливою складовою курсу є аналіз розвитку країн на пострадянському просторі, їхня класифікація, а також показ модернізаційних процесів та їх соціальної «ціни» та наслідків. Під час лекцій, семінарських занять і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи із різноманітними джерелами, загальною та спеціальною літературою, використовувати основні історичні терміни і поняття, робити аргументовані узагальнення і висновки, користуватися наочними приладами, інтернетресурсами, додатковою літературою, вміти аналізувати різні аспекти розвитку країн, що утворилися на пострадянському просторі.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: що історія радянського суспільства та країн СНД є невід'ємною частиною циклу історичних дисциплін і є складовою частиною всесвітньої історії ХХ – початку ХХІ ст. Засвоєння питань курсу дозволить студентам розширити знання про один з дуже суперечливих, складних та багато в чому трагічних періодів історії Росії, виявити причини, що зумовили перетворення СРСР на наддержаву, а також чинники, що призвели до краху радянської тоталітарної держави та утворенню на її теренах пострадянських незалежних держав і специфіку розвитку останніх.

вміти: логічно і послідовно мислити та викладати матеріал, робити аргументовані висновки та узагальнення, користуватися додатковою літературою, наочними прикладами, технічними засобами навчання, використовувати наукову термінологію, оперувати понятійним апаратом, вести діалог і полеміку, аналізувати сучасні проблеми розвитку Росії та інших пострадянських держав.

4

3. Програма навчальної дисципліни МОДУЛЬ І

СРСР у 1939–1953 рр.

ТЕМА 1. Вступ. Предмет і завдання курсу

Предмет курсу. Джерела. Зв'язок історії СРСР з іншими науками.

ТЕМА 2. Внутрішньополітичне становище СРСР 1939–1941 рр. Підготовка СРСР до війни

Характеристика радянської тоталітарної системи. Режим особистої влади Й. Сталіна. Репресії в Червоній Армії. Переозброєння армії. Заходи щодо підвищення продуктивності військово-промислового комплексу. Створення нових видів озброєння. Перехід від міліційного до кадрового принципу комплектування армії. Радянське стратегічне планування.

ТЕМА 3. Зовнішня політика радянської держави напередодні війни

СРСР та передвоєнна політична криза. Переговори з Англією та Францією щодо утворення антигітлерівської коаліції. Зрив англо-франко-радянських переговорів. Радянсько-німецький пакт про ненапад та таємні протоколи. Договір про «дружбу і кордони» між СРСР та Німеччиною. Приєднання Західної України та Білорусії до СРСР. Анексія країн Балтії. Радянсько-фінська війна та її наслідки. Співробітництво СРСР і Німеччини 1939–1941 рр. Катинська трагедія. Прорахунки сталінського керівництва напередодні війни.

ТЕМА 4. Початковий період Великої Вітчизняної війни

Початок війни. Періодизація. Характер війни. Мобілізація ресурсів країни на відсіч ворогу. Евакуація промисловості на Схід. Діяльність радянського тилу. Битви влітку–восени 1941 р. Битва за Москву та її значення. Кінець гітлерівського «бліцкригу». Початок створення антигітлерівської коаліції. Причини поразок Червоної армії на початку війни. Військова кампанія Червоної Армії: поразки і перемоги.

5

ТЕМА 5. Корінний перелом у Великій Вітчизняній війні

Сталінградська битва та її значення. Початок корінного перелому у війні. Зимовий наступ 1942–1943 рр. Завершення перебудови народного господарства СРСР на воєнний лад. Курська битва. Завершення корінного перелому. Допомога союзників по ленд-лізу. Рух Опору. Нацистський «новий порядок» і боротьба з ним на окупованих територіях. Колабораціонізм та його прояви. Тегеранська конференція та її рішення.

ТЕМА 6. Переможне закінчення війни

Бойові дії на радянсько-німецькому фронті. Визволення території радянської держави, Південно-Східної та Центральної Європи. Ялтинська конференція. Берлінська наступальна операція. «Ціна» радянської перемоги. Співвідношення людських втрат СРСР і Німеччини у війні. Потсдамська конференція.

ТЕМА 7. Радянська держава у перше повоєнне десятиріччя

Радянська країна після війни. Матеріальні та людські втрати. Відбудова радянської економіки, повернення до тоталітарної моделі розвитку. Грошова реформа 1947 р. та її наслідки. Голод 1946–1947 рр. Політична криза: посилення боротьби за владу у верхніх ешелонах державно-партійного апарату. «Справа військових», «справа авіаторів», «Ленінградська справа», «Мінгрельська справа», «справа лікарів», «справа «Єврейського антифашистського комітету». Ждановщина та посилення ідеологічного контролю над суспільством. Лисенківщина. Розгром генетики. «Творчі дискусії» у суспільних науках та їх наслідки. Смерть Й. Сталіна і посилення боротьби за владу у верхах.

6

МОДУЛЬ ІІ

СРСР у 1950-х – 1991 рр.

Соціально-економічні процеси на пострадянському просторі у 90-х рр. ХХ ст. – в першому десятиріччі ХХІ ст.

ТЕМА 8. СРСР у роки хрущовської «відлиги»

Початок процесу десталінізації суспільства. Загострення боротьби за владу. М. С. Хрущов як політичний діяч. Хрущовські реформи в економіці та соціальній сфері. «Відлига» та «заморозки» в культурному та політичному житті країни. Три «надпрограми» М. С. Хрущова. Волюнтаристські та суб'єктивістські тенденції в діяльності М. С. Хрущова. Зовнішня політика СРСР. «Дипломатія катастроф» Хрущова. Карибська криза та її наслідки. Непослідовний та незавершений характер реформ М. С. Хрущова. Відставка Хрущова.

ТЕМА 9. Радянський Союз в епоху «застою» – середина 1960-х – середина 1980-х рр.

Нове радянське керівництво. Номенклатура – новий панівний клас радянського суспільства. Курс на стабільність. Економічні реформи О. М. Косигіна. Економічний розвиток СРСР у 1960-х – середині 1980-х років. Посилення закритості радянського суспільства та консервативних і неосталіністських тенденцій в житті радянської держави. Політика «розрядки». Вторгнення в Афганістан. Новий виток гонки озброєнь. Л. І. Брежнєв як радянський лідер.

ТЕМА 10.

Політика «перебудови» та розпад СРСР

Криза радянської

системи. перші спроби реформ. Діяльність

Ю. В. Андропова. Посилення консервативних тенденцій у внутрішній та

зовнішній політиці. К. У. Черненко

– новий лідер "застою".

Початок

«перебудови».

Політика

гласності

та

демократизації.

Діяльність

М. С. Горбачова. Економічні реформи. Політична реформа. Початок створення багатопартійної системи. Посилення національних протиріч. Міжнаціональні конфлікти. Економічна криза. Протистояння союзного і російського центрів влади. Серпневий заколот 1991 р. Біловіжські угоди. Розпад СРСР. Створення Співдружності Незалежних Держав.

7

ТЕМА 11. Соціально-економічні та політичні процеси на пострадянському просторі у 90-х рр. ХХ ст. – першому десятиріччі ХХІ ст.

Економічна та політична криза у пострадянських країнах. Початок економічних реформ. Процеси лібералізації цін та приватизації державної власності. Виникнення нових суспільних верств. Класифікація пострадянських політичних режимів: демократичні, напівавторитарні, авторитарні, неототалітарні. «Ціна» економічних перетворень. Чеченські війни. Поява олігархії. Діяльність президента РФ Б. М. Єльцина. В. В. Путін та посилення авторитаристських тенденцій в Росії. Політичні реформи Путіна. Д. Медведєв – новий президент Російської Федерації. Партія «Єдина Росія». Діяльність політичної опозиції в Росії. Зовнішня політика російського керівництва. Відносини між країнами СНД. Процеси глобалізації – новий виклик країнам пострадянського простору.

8

4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви

 

Кількість годин

 

 

 

модулів і тем

 

 

Денна форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

Усього

Лекції

 

прак-

лаб.

інд.

с.р.

 

 

 

 

тичні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

 

М о д у л ь 1

 

 

 

 

 

 

Тема

1. Вступ. Предмет і завдання

 

2

 

 

 

 

 

 

курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

2. Внутрішньополітичне

 

 

 

 

 

 

 

 

становище СРСР 1939–1941

 

4

 

 

 

 

 

 

рр. Підготовка СРСР до війни.

 

 

 

 

 

 

 

Тема

3. Зовнішня політика

 

 

 

 

 

 

 

 

радянської держави

 

4

 

 

 

 

 

 

напередодні війни.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Початковий період Великої

 

4

 

 

 

 

 

 

Вітчизняної війни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Корінний перелом у Великій

 

4

 

 

 

 

 

 

Вітчизняній війні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

6. Переможне закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

війни." Ціна" радянської

 

2

 

 

 

 

 

 

перемоги.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Радянська держава у перше

 

4

 

8

 

 

 

 

повоєнне десятиріччя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього годин

 

24

 

8

 

 

 

 

М о д у л ь 2

 

 

 

 

 

 

Тема 8. СРСР у роки хрущовської

 

6

 

8

 

 

16

 

«відлиги»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Радянський Союз в епоху

 

 

 

 

 

 

 

 

«застою» – середина 1960-х –

 

4

 

 

 

 

 

 

середина 1980-х рр.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Політика «перебудови» та

 

4

 

 

 

 

 

 

розпад СРСР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

11. Соціально-економічні та

 

 

 

 

 

 

 

 

політичні процеси на

 

 

 

 

 

 

 

 

пострадянському просторі

 

10

 

 

 

 

 

 

у 90-х рр. ХХ ст. – першому

 

 

 

 

 

 

 

 

десятиріччі ХХІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього годин

 

24

 

8

 

 

 

 

Всього

84

48

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

5. Теми семінарських занять

 

Назва теми

 

Кількість

з/п

 

 

годин

 

 

 

1.

1.

Боротьба за владу у вищих колах радянсько-партійного

 

 

керівництва після смерті Й. В. Сталіна

та альтернативні

16

 

можливості розвитку радянської держави на початку 1950-х

 

 

років.

 

 

 

2.

Суб'єктивістські та волюнтаристські

прояви діяльності

 

 

М. С. Хрущова.

 

 

 

3.

Релігійна політика радянської держави у часи «відлиги»:

 

 

поновлення атеїстичного наступу.

 

 

 

4.

Особливості радянської зовнішньої політики у другій

 

 

половині 1950-х – на початку 1960-х рр. Виникнення

 

 

ускладнень у відносинах СРСР з Китаєм, Албанією та

 

 

Румунією та їх наслідки.

 

 

 

5.

Спроби реформування системи управління народним

 

 

господарством СРСР (середина – друга половина 50-х рр.):

 

 

причини, наслідки та прорахунки.

 

 

 

6.

«Відлига» та зародження дисидентського руху в СРСР.

 

 

7.

Особливості культурного розвитку країни в період

 

 

хрущовської «відлиги».

 

 

 

8.

М. С. Хрущов – як політичний діяч середини ХХ ст.

 

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]