Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КРОК 1 з обгрунтуванням

.docx
Скачиваний:
74
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
122.84 Кб
Скачать
 1. Хімічна термодинаміка грунтується:

A. на п'ятьох основних законах

B. на двох основних законах

C. на різних законах і рівняннях фізики

D. на одному основному законі

E. на трьох основних законах термодинаміки

Правильна відповідь Е тому, що:

хімічна термодинаміка як складова класичної термодинаміки грунтується на трьох основних законах ( началах) термодинаміки

 1. Для ізобарного процесу тепловий ефект:

A. завжди мінімальний

B. дорівнює зміні ентальпії

C. дорівнює нулю

D. дорівнює зміні внутрішньої енергії

E. завжди максимальний

Правильна відповідь В тому, що:

для ізобарного процесу тепловий ефект вираховують за рівнянням Qp = dU + pdV = dU + А, звідси тепловий ефект процесу залежить від зміни ентальпії

 1. Ентальпія:

A. залежить тільки від початкових і кінцевих параметрів

B. є мірою невпорядкованості системи

C. залежить тільки від початкових і не залежить від кінцевих параметрів

D. не є функцією стану системи

E. залежить від шляху перебігу процесу

Правильна відповідь А тому, що:

ентальпія є функцією стану, тому її величина не залежить від шляху перебігу процесу, а тільки від значення початкових і кінцевих параметрів

 1. Виберіть вірні стандартні умови:

A. 101,3 кПа, 298 К

B. 100 кПа, 273 К

C. 101,3 кПа, 273 К

D. 101,3 кПа, 373 К

E. 100 кПа, 298 К

Правильна відповідь А тому, що:

стандартні умови характеризуються константами: р= 101.3 кПа, Т = 298 К

 1. Виберіть правильний вираз для Qp:

A. Qp = dS + pdV

B. Op = Qv-pdV

C. Qp = dU

D. Qp = dU-pdV

E. Qp = dU + pdV

Правильна відповідь Е тому, що:

тепловий ефект ізобарного процесу вираховують за рівнянням Qp = dU + pdV

 1. У технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого з процесів прискорює його?

A. Екзотермічний

B. Ізохорний

C. Ізобарний

D. Ендотермічний

E. Адіабатичний

Правильна відповідь А тому, що:

згідно принципу Ле-Шателье рівновага динамічного стану системи може бути зміщена за рахунок зміни температури, тиску або концентрації, у даному випадку зниження температури прискорюватиме екзотермічний процес

 1. За сталістю яких параметрів системи зменшення енергії Гібсса дорівнює максимально корисній роботі процесу?

A. об'єму і температурі

B. температурі і тиску

C. тиску

D. тиску й об'єму

E. масі і теплоємності

Правильна відповідь В тому, що:

для оборотного ізобарно-ізотермічного процесу максимальна робота дорівнює зменшенню вільної енергії Гіббса: Атах = -AG, тобто максимально корисна робота процесу буде за сталих температури і тиску максимальною

 1. В залежності від характеру взаємодії з навколишнім середовищем термодинамічні системи поділяють на:

A. гомогенні і гетерогенні.

B. ізольовані, відкриті, закриті

C. екзогенні і ендогенні.

D. рівноважні і нерівноважні.

E. одно-, дво-, трикомпонентні

Правильна відповідь В тому, що:

згідно положень термодинаміки залежно від від характеру взаємодії з навколишнім середовищем термодинамічні системи поділяють на ізольовані, закриті та відкриті

 1. Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:

A. нулю.

B. зміні ентропії системи.

C. зміні внутрішньої енергії.

D. зміні ентальпії процесу

E. зміні вільної енергії Гіббса.

Правильна відповідь С тому, що:

для ізохорного процесу тепловий ефект рівний зміні внутрішньої енергії системи

 1. Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HO, HN03, H2S04:

A. залежить від природи кислотного залишку

B. залежить від їх основності

C. постійний

D. визначається окислювальними властивостями

E. залежить від послідовності зливання компонентів кислота-луг

Правильна відповідь С тому, що:

максимальна кількість теплоти, яка виділяється або поглинається в необоротному процесі за сталого об'єму або тиску, називають тепловим ефектом хімічної реакції, яка є величиною сталою для нейтралізації сильних кислот лугами

 1. Деякі з хімічних процесів є рівноважними. Від якого з факторів залежить константа рівноваги?

A. температури

B. каталізатора

C. природи розчинника

D. тиску

E. концентрації

Правильна відповідь А тому, що:

константа рівноваги залежить від температури, оскільки хімічна реакція знаходиться у стані рівноваги характерного для даної реакції за відповідної температури

 1. Який з записів найбільш точно відбиває фізичний зміст формули Ор= Qv+pV:

A. тепловий ефект ізобарного процесу залежить від корисної роботи (роботи розширення)

B. зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів

C. зменшення вільної енергії залежить від зміни ентальпії в системі

D. тепловий ефект ізобарного процесу більше теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення

E. вільна енергія системи дорівнює різниці ентропійного і ентальпійного факторів

Правильна відповідь D тому, що:

згідно положень хімічної термодинаміки тепловий ефект ізобарного процесу більший від теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення

 1. Ентропія системи зменшується в процесі:

A. плавлення

B. дисоціації

C. випаровування

D. сублімації

E. полімеризації

Правильна відповідь Е тому, що:

при полімеризації система переходить до більш впорядкованого стану, тому ентропія зменшується.

 1. Для яких речовин стандартні теплоти згоряння рівні нулю?

A. СО, Н2

B. N02, N2H,

C. NO, NH3

D. C02, H20

E. P203, PH3

Правильна відповідь D тому, що:

стандартною теплотою згоряння прийнято вважати теплоту згоряння у кисні 1 моль речовини за стандартних умов до найпростіших оксидів. Речовини С02, Н20 не згоряють

 1. Що таке внутрішня енергія?

A. це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо), за винятком кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому

B. це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо), включно з кінетичною та потенціальною енергіями системи в цілому

C. це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо) та потенціальна енергія їх взаємодії, включно з кінетичною та потенціальною енергіями системи в цілому

D. це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо) та потенціальна енергія їх взаємодії, за винятком кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому

E. це повна енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо) за винятком потенціальної енергії їх взаємодії, кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому

Правильна відповідь D тому, що:

внутрішня енергія, згідно положень термодинаміки, є сума кінетичної енергії всіх часточок системи (молекул, атомів, електронів тощо) та потенціальної енергії їх взаємодії, за винятком кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому

 1. Теорія хімічної рівноваги широко описує процеси у фармацевтичному виробництві. Для якого з процесів підвищення температури збільшує вихід продуктів реакції?

A. ізохорного

B. ендотермічного

C. ізобарного

D. екзотермічного

E. адіабатного

Правильна відповідь В тому, що:

згідно принципу Ле-Шателье підвищення температури збільшуватиме вихід продуктів реакції ендотермічного процесу

 1. При складанні теплових балансів хімічних процесів у виробництві ліків часто неможливо експериментально визначити тепловий ефект процесу. У такому випадку для розрахунків застосовують закон:

A. Нернста

B. Вант-Гоффа

C. Фарадея

D. Гесса

E. Рауля

Правильна відповідь D тому, що:

теплові баланси хімічних процесів описуються законом Гесса

 1. Ентропія правильно утвореного кристалу чистої речовини при абсолютному нулі...

A. мінімальна

B. дорівнює одиниці

C. дорівнює нулю

D. від'ємна

E. максимальна

Правильна відповідь С тому, що:

ентропія, як міра невпорядкованості або термодинамічної ймовірності стану системи за названих умов, дорівнюватиме нулю

 1. Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції:

A. не залежить від шляху перебігу реакції.

B. не залежить від природи реагуючих речовин.

C. залежить від природи продуктів реакції.

D. залежить від природи вихідних речовин.

E. залежить від природи продуктів реакції.

Правильна відповідь А тому, що:

закон Гесса встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху перебігу реакції, а лише від початкового і кінцевого стану системи

 1. Дибазол володіє спазмолітичною та гіпотензивною дією. Для обчислення кількості хлороформу, що необхідно додати до 1 л водного розчину, щоб екстрагувати 99 % дибазолу з його водного розчину за кімнатної температурі, необхідно знати

A. ентропію процесу розчинення дибазолу у воді

B. коефіцієнт розподілу дибазолу між хлороформом і водою

C. коефіцієнт дифузії

D. ебуліоскопічну константу води

E. температуру кипіння хлороформу

Правильна відповідь В тому, що:

коефіцієнт розподілу дорівнює відношенню концентрацій розчи­неної речовини у двох розчинниках, що не змішуються; із цього співвідношення обчислюють потрібну кількість екстрагента і число екстракцій

 1. Будь-який рівноважний процес характеризується певними кількісними показниками. В аналізі та при виробництві ліків широко застосовується рівноважна екстракція. Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

A. константа розподілу

B. константа солюбілізації

C. константа дисоціації

D. константа стійкості

E. константа гідролізу

Правильна відповідь А тому, що:

на процес екстракції впливає співвідношення, в якому розпо­діляється між двома розчинниками розчинена речовина; це співвідношення чисельно характеризує константа розподілу

 1. Екстракцію широко використовують для вилучення з рослинної сировини різноманітних фізіологічно активних речовин. Її ефективність визначають за величиною:

A. коефіцієнта дифузії

B. константи рівноваги

C. коефіцієнта розподілу

D. коефіцієнта поглинання

E. коефіцієнта активності

Правильна відповідь С тому, що:

коефіцієнт розподілу дорівнює відношенню концентрацій розчиненої речовини в екстрагенті і розчиннику, з якого проводиться екстракція; чим більший коефіцієнт розподілу, тим ефективніша екстракція

 1. Були приготовлені водні розчини сахарози, КС1, Na2S04, A1CI3 однакової моляльності. Який з перелічених вище розчинів буде мати найвищу температуру кипіння?

A. розчин фруктози

B. розчин сахарози

C. розчин А1СІ3

D. розчин Na2S04

E. розчин КС1

Правильна відповідь С тому, що:

найбільше число йонів (4) при розчиненні утворює молекула А1С13, тому температура кипіння цього розчину найвища

 1. Для визначення молекулярної маси нових лікарських речовин, а також оцінки ізотонічності концентрації, може бути використаний метод

A. полярографія

B. кріоскопія

C. калориметрія

D. потенціометрія

E. рН-метрія

Правильна відповідь В тому, що:

зниження температури замерзання розчину пропорційне моляльній концентрації розчину. Знаючи масу розчиненої речовини, масу розчинника і моляльну концентрацію, можна обчислити молекулярну масу речовини

 1. Серед перелічених водних розчинів лікарських речовин, моляльність яких складає 0,1 моль/кг, максимальне збільшення температури кипіння відповідає розчину

A. нікотинової кислоти

B. натрій ацетату

C. глюкози

D. аскорбінової кислоти

E. етанолу

Правильна відповідь В тому, що:

CH3COONa - сильний електроліт, який повністю дисоціює у воді на 2 йони (осмотична концентрація дорівнює 0,2 моль/кг). Усі інші речовини у воді не дисоціюють, або дисоціюють дуже слабко

 1. Були приготовлені водні розчини сахарози, СаС12, КС1, Na,S04, A1C13 однакової моляльності. Який з перелічених вище розчинів буде замерзати при вищій температурі?

A. КС1

B. сахарози

С. АІСІз

D. Na2S04

E. СаС12

Правильна відповідь В тому, що:

сахароза у воді не дисоціює на йони (на відміну від інших наведених речовин), тому зниження температури замерзання її розчину найменше

 1. Ізотонічність - одна з вимог, що ставиться до інфузійних розчинів і очних крапель. Чи будуть ізотонічними 1 % розчини глюкози і калій йодиду за однакової температури ?

A. так, за температури 298 К

B. так, за температури 273 К

C. так

D. ні

E. так, за температури 310 К

Правильна відповідь D тому, що:

розчини не будуть ізотонічними, оскільки осмотичний тиск пропорційний не масовій частці розчиненої речовини, а її молярній концентрації, яка в розчині глюкози менша

 1. При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який з перелічених 0,01 М розчинів: сечовини, A12(S04)3, Cu(N03)2, КСІ, фруктози, має найбільший осмотичний тиск?

A. фруктози

B. сечовини

С. КСІ

D. A12(S04),

Е. Cu(N03)2

Правильна відповідь D тому, що:

молекула алюміній сульфату у розчині утворює найбільше число (5) йонів, тому осмотичний тиск AI2(S04), є найбільший

 1. Ізотонічність - одна з вимог, що застосовується до ін'єкційних розчинів. Що відбувається з еритроцитами, вміщеними в гіпотонічний розчин?

A. набрякають і руйнуються

B. набувають заряд

C. зморщуються

D. змінюють колір

E. змін немає

Правильна відповідь А тому, що:

внаслідок осмосу розчинник з гіпотонічного розчину проникає крізь мембрану всередину еритроцитів. Надмір рідини в еритроцитах призводить до їх набрякання і руйнування

 1. Зниження температури кристалізації розчину пропорційне концентрації розчиненої речовини, вираженої

A. молярною концентрацією еквівалента

B. молярністю

С масовою часткою

D. моляльністю

E. молярною часткою

Правильна відповідь D тому, що:

згідно із другим законом Рауля, депресія температури замерзання пропорційна моляльній концентрації розчиненої речовини

 1. Осмосом називають процес:

A. однобічна дифузія розчинника і розчину при підвищенні температури

B. рівноважна дифузія розчинника і розчину крізь напівпроникну мембрану

C. однобічної дифузії розчинника крізь напівпроникну мембрану до розчину до розчину більшої концентрації

D. однобічна дифузія розчину крізь напівпроникну мембрану до розчинника

E. однобічна дифузія розчинника і розчину при зниженні температури

Правильна відповідь С тому, що:

ця відповідь випливає з визначення поняття осмосу

 1. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:

A. однакова молярна концентрація

B. однаковий осмотичний тиск

C. однакова нормальна концентрація

D. однаковий онкотичний тиск

E. однакова масова частка

Правильна відповідь В тому, що:

однаковий осмотичний тиск є умовою ізотонічності розчинів

 1. У якого з наведених 0,01М розчинів депресія температури замерзання буде найбільшою?

A. калій броміду

B. кальцій хлориду

C. натрій хлориду

D. глюкози

E. гліцерину

Правильна відповідь В тому, що:

молекула кальцій хлориду у розчині утворює найбільше число (3) йонів, тому депресія температури замерзання його є найбільшою

 1. Осмотичний тиск колоїдних систем

A. не змінюється з часом

B. дуже великий

C. не змінюється зі зростанням температури

D. дуже малий

E. сильно змінюється при освітленні

Правильна відповідь D тому, що:

дуже малий осмотичний тиск колоїдних систем пояснюється великим розміром колоїдних частинок, які складаються з багатьох

молекул і йонів

 1. У відповідності до закону Рауля, відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином дорівнює:

А. масовій частці розчиненої речовини

B. масовій частці розчинника

C. об'ємній частці розчиненої речовини

D. молярній частці розчинника

E. молярній частці розчиненої речовини

Правильна відповідь Е тому, що:

відповідно до закону Рауля, відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином дорівнює молярній частці розчиненої речовини

 1. Для характеристики яких розчинів використовують ізотонічний коефіцієнт?

A. колоїдних

B. електролітів

C. високомолекулярних речовин

D. неелектролітів

E. колоїдних ПАР

Правильна відповідь В тому, що:

ізотонічний коефіцієнт входить у формули для обчислення депресії температури замерзання й кипіння, осмотичного тиску і вносить поправку у зв'язку з дисоціацією розчинених електролітів

 1. Визначення Ткип водно-спиртових сумішей є фармакопейним методом кількісного визначення спирту. Який метод дозволяє визначити Ткип ?

A. осмометрія

B. кріоскопія

C. ентероскопія

D. кондуктометрія

E. ебуліоскопія

Правильна відповідь Е тому, що:

метод дослідження, який базується на вимірюванні Ткип, називають ебуліоскопією

 1. Осмотичний тиск є важливою характеристикою біологічних рідин. Вкажіть, в якому з наведених розчинів осмотичний тиск має непостійне значення?

A. кальцій сульфату

B. золь аргентум хлориду

C. глюкози

D. магній сульфату

E. натрій хлориду

Правильна відповідь В тому, що:

колоїдні частинки не мають постійного складу і розмірів, а тому осмотичний тиск таких розчинів непостійний

 1. Які з наведених йонів мають найбільшу швидкість руху?

A. гідроксид-іон

B. алюмінію

C. сульфат-іон

D. кальцію

E. плюмбуму

Правильна відповідь А тому, що:

внаслідок так званого "естафетного" механізму переміщення, найрухливішими є йони Н+ і ОН-

 1. Який з наведених електролітів має найбільшу електричну провідність?

A. калій хлорид

B. ацетатна кислота

C. хлоридна кислота

D. натрій сульфат

E. калій гідроксид

Правильна відповідь С тому, що:

йон Н+ найрухливіший серед усіх йонів, тому сильний електроліт НС1, яка має в своєму складі цей йон, має і найбільшу електричну провідність

 1. З наведених катіонів найбільшу рухливість має катіон:

A. натрію

B. калію

C. гідроксонію

D. амонію

E. літію

Правильна відповідь С тому, що:

йон Н30+ найрухливіший серед усіх йонів завдяки так званому "естафетному" механізму переміщення

 1. Який з наведених електролітів має найбільшу електропровідність?

A. хлоридна кислота

B. літій нітрат

C. цезій йодид

D. калій гідроксид

E. барій сульфат

Правильна відповідь А тому, що:

йон Н+ найрухливіший з-поміж усіх йонів, тому сильний електроліт НС1, яка має в своєму складі цей йон, має і найбільшу електричну провідність

 1. Одним із електрохімічних методів аналізу є кондуктометрія. Кондуктометричне титрування не може бути використане для визначення вмісту у досліджуваному розчині у випадку, якщо вихідні речовини і продукти реакції:

A. комплексні сполуки

B. речовини, які мають окисно-відновні властивості

C. не є електролітами

D. є слабкими електролітами

E. є речовинами, які утворюють нерозчинні сполуки

Правильна відповідь С тому, що:

в разі титрування розчинів речовин-неелектролітів з утворенням продуктів реакції, які теж є неелектролітами, неможливо зафіксувати зміну електропровідності

 1. Метод кондуктометрії, який базується на вимірюванні електричної провідності розчинів, широко використовують у медико-біологічній та фармацевтичній практиці. Як впливає розбавлення на величину питомої електричної провідності розчину сильної кислоти?

A. питома електрична провідність не змінюється

B. питома електрична провідність весь час зростає

C. питома електрична провідність спочатку зменшується, а потім зростає

D. питома електрична провідність спочатку зростає, а потім зменшується

E. питома електрична провідність зростає і досягає граничного значення

Правильна відповідь D тому, що:

розбавлення концентрованого розчину сильного електроліту збільшує його ступінь дисоціації, що призводить до зростання к; після досягнення максимуму ступеня дисоціації із розбавленням зменшується концентрація йонів у розчині, що викликає зменшення к

 1. Каломельний електрод внесений у ДФ України як допоміжний електрод для виміру рН. До якого типу електродів відносять каломельний електрод?

A. газових

B. другого роду

C. йонселективних

D. першого роду

E. окисно-відновних

Правильна відповідь В тому, що:

каломельний електрод відносять до електродів другого роду, оскільки він складається з ртуті, яка покрита шаром каломелі (важкорозчинної солі) та знаходиться у розчині калій хлориду, що має однаковий з нею аніон

 1. Який метод заснований на функціональній залежності концентрації досліджуваного компонента від величини електродного потенціалу

A. потенціометричний

B. амперметриний

C. атомно-абсорбційна спектроскопія

D. кондуктометричний

E. електрофорез

Правильна відповідь А тому, що:

в процесі потенціометричного титрування відбувається зміна потенціалу індикаторного електрода, потенціал якого залежить від концентрації йонів які визначаються, або від концентрації йонів титранту

 1. При проведенні окисно-відновної реакції потрібно знати, яка із реагуючих речовин буде відновником, а яка - окисником. Напрямок проходження окисно-відновної реакції визначається:

A. величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції.

B. різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції.

C. величиною стрибка потенціалу в ході окисно-відновної реакції.

D. температурою системи.

E. величиною водневого показника системи.

Правильна відповідь В тому, що:

різниця стандартних електродних потенціалів учасників реакції характеризує напрямок реакції, чим більша позитивна величина різниці потенціалів тим краще відбувається пряма реакція.

 1. До якого типу електродів відносять хлорсрібний електрод:

A. першого роду

B. другого роду

C. йонселективних.

D. окисно-відновних

E. газових

Правильна відповідь В тому, що:

хлорсрібний електрод складається з срібної дротини, яка покрита шаром аргентум хлориду та знаходиться у розчині калій хлориду, тобто це електрод другого роду

 1. При проведенні перманганатометричного визначення калій йодиду кінець титрування визначали потенціометричним методом. Який індикаторний електрод застосовували:

A. хлорсрібний

B. ртутний

C. скляний

D. водневий

E. платиновий

Правильна відповідь Е тому, що:

за будь-якого ОВП платиновий індикаторний електрод приймає потенціал, що відповідає ОВ системі, яка утворюється під час титрування

 1. Для кількісного визначення калій гідроксиду обраний метод потенціометричного титрування. Точку еквівалентності в цьому методі визначають за різкою зміною:

A. сили струму

B. інтенсивності флуоресценції

C. напруги

D. дифузійного струму

E. електрорушійної сили

Правильна відповідь Е тому, що:

для потенціометричного титрування складають гальванічний елемент, зміну ЕРС якого контролюють в процесі титрування

 1. Концентрацію натрій броміду визначають методом потенціометричного титрування. Титрант - стандартний розчин срібла нітрату. Виберіть індикаторний електрод:

A. хлорсрібний

B. срібний

C. водневий

D. платиновий

E. стібієвий

Правильна відповідь В тому, що:

лише потенціал срібного електрода залежить від концентрації катіонів срібла (титранта), яка змінюється в процесі титрування

 1. Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний гальванічне коло якого складають з індикаторного електроду ( електроду визначення) та електроду порівняння. Який із запропонованих електродів можна застосувати у якості електроду визначення?

A. стибієвий

B. платиновий

C. каломельний

D. хлор срібний

E. срібний

Правильна відповідь А тому, що:

лише потенціал стибієвого електрода залежить від рН середовища досліджуваного розчину

 1. Розчин FeS04 титрують стандартним розчином калій перманганату. Для потенціометричного визначення кінцевої точки титрування в якості індикаторного електрода використовують:

A. каломельний

B. хлорсрібний

C. скляний

D. платиновий

E. водневий

Правильна відповідь D тому, що:

за будь-якого ОВП платиновий індикаторний електрод приймає потенціал, що відповідає ОВ системі, яка утворюється під час титрування

 1. Для потенціометричного визначення в розчині, який містить амоній і натрій гідроксид, придатний індикаторний електрод:

A. платиновий

B. скляний

C. цинковий

D. хлорсрібний

E. срібний

Правильна відповідь В тому, що:

лише потенціал скляного електрода залежить від активності йонів гідроксонію, концентрація яких змінюється в процесі титрування

 1. Проба вміщує розчин сульфосаліцилової кислоти. її концентрацію визначають методом потенціометричного титрування. Підберіть індикаторний електрод:

A. ртутно крапельний

B. цинковий

C. хлорсрібний

D. скляний

E. каломельний

Правильна відповідь D тому, що:

лише потенціал скляного електрода залежить від активності йонів гідроксонію, концентрація яких змінюється в процесі титрування

 1. Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної фармакопеї. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

A. каломельний - хлорсрібний

B. водневий - хлорсрібний

C. скляний - водневий

D. скляний - хінгідронний

E. водневий - хінгідронний

Правильна відповідь В тому, що:

водневий електрод є електродом визначення, а хлорсрібний -електродом порівняння

 1. При дослідженні лікарських речовин застосовується потенціометричний метод визначення рН. Який з електродів не можна використовувати як індикаторний (електрод визначення) для вимірювання рН розчину?

A. скляний

B. стибієвий

C. нормальний водневий

D. хінгідронний

E. водневий

Правильна відповідь С тому, що:

нормальний водневий електрод є електродом порівняння (стандартним), з активністю іонів Н30+ = 1 моль/л за температури 298 К. Величина його потенціалу дорівнює нулю і його не можна використовувати як індикаторний

 1. При дослідженні лікарських речовин застосовується потенціометричний метод визначення рН. Який з електродів можна використовувати як індикаторний при вимірюванні рН розчину?

A. каломельний

B. мідний

C. цинковий

D. хлорсрібний

E. скляний

Правильна відповідь Е тому, що:

лише потенціал скляного електрода залежить від активності йонів гідроксонію

 1. Чи залежить величина ентальпії хімічної реакції від наявності в системі каталізатора?

A. залежить

B. залежить у гетерогенних системах

C. залежить у біохімічних системах

D. не залежить

E. залежить у гомогенних системах

Правильна відповідь D тому, що:

каталізатор не змінює термодинамічні параметри системи, він лише зменшує час встановлення хімічної рівноваги

 1. Яку роль відіграє каталіз у хімічній реакції?

A. змінює природу реагентів

B. ці величини неспіврозмірні з каталізом

C. не змінює енергію активації

D. підвищує енергію активації

E. зменшує енергію активації

Правильна відповідь Е тому, що:

у присутності каталізатора реакція відбувається за іншим механізмом, який відбувається зі зменшенням енергії активації реакції

 1. Вкажіть порядок хімічної реакції, якщо експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність величини зворотної концентрації реагентів від часу:

A. нульовий

B. перший

С. третій

D. другий

E. дробовий

Правильна відповідь D тому, що:

лінійна залежність величини зворотної концентрації реагентів від часу свідчить про те, що реакція має другий порядок

 1. При фармацевтичному синтезі застосовують прості і складні реакції. Укажіть порядок простої реакції виду 2А + В = 3D.

A. 1

B. 2

С. 3

D. 0,5

E. 0

Правильна відповідь С тому, що:

цю реакцію описують кінетичним рівнянням: v = kcA·Св і сума степенів з- якими реагують вихідні речовини дорівнює : 2 + 1=3

 1. Укажіть яким кінетичним рівнянням описують реакцію розкладання лікарської речовини?

A. рівнянням реакції 0 порядку

B. рівнянням реакції 3 порядку

C. рівнянням реакції 1 порядку

D. рівнянням реакції 2 порядку

E. рівнянням реакції 4 порядку

Правильна відповідь С тому, що:

швидкість реакції розкладання лікарської речовини залежить лише від її концентрації, яку описують кінетичним рівнянням І порядку

 1. Метод "прискореного старіння ліків", що застосовують для визначення термінів зберігання лікарських препаратів, заснований на

A. постулаті Планка

B. правилі Паннета-Фаянса

C. правилі Вант-Гоффа

D. законі Рауля

E. законі Оствальда

Правильна відповідь С тому, що:

лише правило Вант-Гоффа пояснює вплив температури на зміну швидкості реакції. Метод "прискореного старіння ліків", грунтується на тому, що при підвищенні температури на 10 С швидкості реакції збільшується у 2-4 рази

 1. Більшість хімічних реакцій протікають у кілька стадій. Як називають реакції, в яких багаторазово повторюється цикл елементарних актів за участю активних часток.

A. ланцюгові

B. рівноважні

C. послідовні

D. фотохімічні

E. сполучені

Правильна відповідь А тому, що:

реакції в яких багаторазово повторюється цикл елементарних актів за участю хімічно активних часточок, вільних атомів чи радикалів з ненасиченою валентністю називають ланцюговими

 1. Вкажіть порядок і молекулярність реакції кислотного гідролізу етилацетату

A. мономолекулярна, другого порядку

B. мономолекулярна, першого порядку

C. бімолекулярна, третього порядку

D. бімолекулярна, псевдо-першого порядку

E. бімолекулярна, другого порядку

Правильна відповідь D тому, що:

ця реакція є реакцією першого порядку, оскільки в процесі її перебігу змінюється лише концентрація етилацетату, а концентрація води практично не змінюється, але за молекулярністю вона є бімолекулярною. Такі реакції називають псевдо-мономолекулярними, або псевдо першого порядку

 1. Період напівперетворення деякої реакції обернено пропорційно залежить від квадрата початкової концентрації. Якого порядку дана реакція?

A. першого

B. другого

C. третього

D. дробового

E. нульового

Правильна відповідь С тому, що:

згідно теорії хімічної кінетики, якщо залежність періоду напівперетворення реакції обернено пропорційна квадрату початкової концентрації, то така реакція є реакцією третього порядку

 1. Укажіть правильний вираз з поняттям "порядок реакції":

A. відсутній правильний вираз

B. порядок реакції обмежений числами 1,2,3

C. порядок реакції може бути будь-яким - дробовим, 0, мати цілі і навіть негативні числа

D. порядок реакції застосуємо тільки до елементних актів хімічної реакції

E. порядок реакції має фізичний сенс

Правильна відповідь С тому, що:

порядок реакції може бути будь-яким - дробовим, 0, мати цілі і навіть негативні числа , оскільки він характеризує кінетичну залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин

 1. Відповідно до правила Вант-Гоффа при підвищенні температури на 10 град, швидкість реакції зростає на певну величину. Чому дорівнює ця величина?

A. 2-4

B. температура не впливає на швидкість реакції

С 5

D. нескінченно

E. З

Правильна відповідь А тому, що:

згідно з правилом Вант-Гоффа при підвищенні температури на 10 °С швидкість хімічної реакції зростає у 2-4 рази

 1. Яку роль відіграють ферменти в біохімічних реакціях?

A. інгібують процес реакції

B. знижують енергію активації реакції

C. змінюють порядок реакції

D. підвищують енергію активації

E. змінюють константу швидкості реакції

Правильна відповідь В тому, що:

ферменти (біологічні каталізатори) знижують енергію активації відповідної біохімічної реакції

 1. Молекулярність та порядок хімічної реакції - кінетичні величини, значення яких, як правило, лежить в межах:

A. 1-3, 0-3 відповідно

B. 1-3, 1-3 відповідно

C. 0-3, 0-3 відповідно

D. 2-3, 1-3 відповідно

E. 2-3, 2-3 відповідно

Правильна відповідь А тому, що:

ці кінетичні величини характеризують більшість хімічних реакцій

 1. Більшість з хімічних реакцій є багатостадійними, складними. Як називаються реакції, з яких одна відбувається лише одночасно з другою?

A. спряжені

B. ланцюгові

C. паралельні

D. послідовні

Е. фотохімічні

Правильна відповідь А тому, що:

згідно класифікації хімічні реакції, в яких одна реакція відбувається тільки в присутності другої називають спряженими

 1. Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву

A. спряжена

B. оборотна

C. паралельна

D. послідовна

E. другого порядку

Правильна відповідь D тому, що:

реакції, в яких утворення кінцевого продукту з вихідних речовин, відбувається через декілька проміжних стадій, називають послідовними

 1. Усі біохімічні перетворення відбуваються за складним механізмом. Як називають реакції, в яких утворення кінцевого продукту з вихідних речовин відбувається через декілька проміжних стадій.

A. паралельні

B. оборотні

C. послідовні

D. спряжені

E. ланцюгові

Правильна відповідь С тому, що:

реакції, в яких утворення кінцевого продукту з вихідних речовин, відбувається через декілька проміжних стадій, згідно класифікації, називають послідовними

 1. Каталізатори широко використовують в технології виробництва лікарських речовин. Чим можна пояснити той факт, що в присутності каталізатора швидкість реакції збільшується?

A. зменшується число зіткнень молекул;

B. зростає енергія активації;

C. зростає загальне число зіткнень молекул;

D. зростає швидкість руху молекул.

E. зменшується енергія активації;

Правильна відповідь Е тому, що:

в процесі проходження реакції у присутності каталізатора швидкість реакції збільшується за рахунок зменшення енергії активації

 1. Для одержання водорозчинних препаратів йоду (йодофорів) їх розчиняють у поверхнево-активних речовинах. Процес самодовільного розчинення в міцелярних системах, нерозчинних у даному розчині речовин, це

A. нейтралізація

B. солюбілізація

C. седиментація

D. коагуляція

E. адсорбція

Правильна відповідь В тому, що:

самодовільний процес, який супроводжується зменшенням енергії Гіббса і переходом нерозчинних сполук у колоїдний стан, називають солюбілізацією

 1. При наданні швидкої допомоги для зняття інтоксикації, викликаної отруєнням препаратом, що містить солі алкалоїдів, була застосована суспензія деякого адсорбенту. Укажіть, суспензія якого з нижчеперелічених адсорбентів була застосована.

A. силікагель

B. активоване вугілля

C. крохмаль

D. бентоніт

E. каолін

Правильна відповідь В тому, що:

згідно правила вирівнювання полярностей (правило Ребіндера) активоване вугілля (гідрофобний адсорбент) має найкращі адсорбційні властивості у водних розчинах

 1. Використання активованого вугілля для очищення антибіотиків, стічних вод і ін., зумовлено процесом самодовільної зміни концентрації компонента в поверхневому шарі водних розчинів, у порівнянні з об'ємом фази. Цей процес називають

A. десорбцією

B. когезією С. адсорбцією

D. змочуванням

E. адгезією

Правильна відповідь С тому, що:

активоване вугілля є гідрофобним адсорбентом, тобто під час адсорбції відбувається процес самодовільної зміни концентрації компонентів на його поверхні, порівняно з концентрацією в об'ємній фазі на межі поділу фаз

 1. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовують в технології виробництва ліків. Укажіть поверхнево-активну речовину для межі поділу водний розчин-повітря?

A. масляна кислота

B. NaCl

C. сахароза

D. HC1

E. NaOH

Правильна відповідь А тому, що:

лише молекули масляної кислоти мають дифільну будову і є ПАР, тобто вони зменшують поверхневий натяг на межі поділу розчин-повітря

 1. Яке рівняння може бути використане для обчислення поверхневого натягу водного розчину пропіонової кислоти

A. Гельмгольца-Смолуховского

B. Ленгмюра

C. Фрейндліха

D. Шишковского

E. Релея

Правильна відповідь D тому, що:

з усіх наведених рівнянь лише рівняння Шишковського використовують для обчислення величини поверхневого натягу

 1. Характерною особливістю будови молекул поверхнево-активних речовин є:

A. дифільність

B. неполярність

C. неіногенність

D. полярність

E. йоногенність

Правильна відповідь А тому, що:

в молекулах ПАР розрізняють дві частини: неполярну (вуглеводневий радикал) та полярну (функціональну групу), тому молекули з такою будовою виявляють поверхневу активність і вони є дифільними

 1. Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і поверхнево-активними молекулами адсорбента, називають:

A. адсорбцією

B. сольватацією

C. сублімацією

D. хемосорбцією

E. десорбцією

Правильна відповідь D тому, що:

хемосорбція зумовлена хімічними реакціями між поверхневими молекулами адсорбенту і адсорбату

 1. Як змінюються наведені нижче фізико-хімічні властивості при зменшенні довжини вуглеводневого радикалу в молекулах ПАР?

A. зростає поверхнева активність.

B. зменшується поверхнева активність С зростає адсорбція.

D. посилюються гідрофільні властивості

E. зменшується міжфазний поверхневий натяг.

Правильна відповідь D тому, що:

гідрофобні властивості ПАР прямо пропорційно залежать від довжини вуглеводневого радикала, зменшення його довжини призводить до посилення гідрофільних властивостей ПАР

 1. У скільки разів (максимально) зростає поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикала на групу -СН2-?

A. в 4,5 рази

B. в 5,5 рази

C. в 2,5 рази

D. в 3,5 рази

E. в 1,5 рази

Правильна відповідь D тому, що:

згідно правила Дюкло-Траубе поверхнева активність жирних кислот, спиртів та інших дифільних сполук у водних розчинах однакової концентрації збільшується у 3-3,5 рази зі збільшенням довжини вуглеводневого радикалу на одну (-СН2-) групу

 1. Дія деяких лікарських препаратів на організм обов'язково включає стадію адсорбції. Від яких чинників не залежить адсорбція з розчинів на твердій поверхні?

A. рівноважної молярної концентрації адсорбтиву

B. природи адсорбтиву

C. природи адсорбенту

D. тиску

E. температури

Правильна відповідь D тому, що:

на адсорбцію речовин з розчинів на твердій поверхні не впливає тільки тиск, інші наведені чинники збільшують, зменшують, або не впливають на величину адсорбції

 1. Яке рівняння може бути використано для кількісної характеристики адсорбції на межі "тверде тіло-газ"?

A. рівняння Фрейндліха

B. рівняння Релея

C. рівняння Гіббса

D. рівняння Шишковського

E. рівняння Гельмгольца-Смолухвського

Правильна відповідь А тому, що:

лише це рівняння характеризує адсорбцію на межі "тверде тіло-газ"

 1. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля зумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називають:

A. адгезією

B. десорбцією

C. адсорбцією

D. змочуванням

E. когезією

Правильна відповідь С тому, що:

процес сорбції, який відбувається тільки на поверхні твердого тіла називають адсорбцією

 1. Важливої характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої з речовин він є максимальним ?

A. етанол

B. вода

C. ацетон

D. хлороформ

E. бензол

Правильна відповідь В тому, що:

вода з усіх перелічених рідин має найбільший поверхневий натяг і по відношенню до неї всі речовини поділяють на поверхнево-активні та поверхнево-інактивні

 1. В основі старіння колоїдних систем полягає процес

A. синерезису

B. пептизації

C. гелеутворення

D. тиксотропії

E. набрякання

Правильна відповідь А тому, що:

в процесі синерезису відбувається ущільнення драглів. Це явище супроводжується утворенням більш концентрованого розчину полімеру та виділенням дисперсійного середовища

 1. У фармації для необхідного впливу біологічно активної речовини на вогнище поразки, як лікарські форми використовують емульсії, мазі, пасти та ін., що можуть бути виготовлені диспергуванням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес є

A. конденсацією

B. седиментацією

C. адгезією

D. коагуляцією

E. диспергацією

Правильна відповідь Е тому, що:

у даному випадку ці лікарські форми одержують методом диспергування, тобто подрібненням різними методами твердих або рідких речовин у відповідному дисперсійному середовищі

 1. Золь золота має розмір часточок дисперсної фази 10-8 м. До якого типу дисперсних систем (класифікація за ступенем дисперсності) варто віднести дану лікарську форму?

A. дисперсних

B. мікрогетерогенних

C. ультрамікрогетерогенних

D. гетерогенних

E. грубодисперсних

Правильна відповідь С тому, що:

розмір часточок золю золота знаходиться у межах 10-9-10-7 м, що відповідає розмірам часточок ультрамікрогетерогенних систем.

 1. Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину.

A. вільний радикал

B. атом С. йон

D. міцела

E. молекула

Правильна відповідь D тому, що:

структурною одиницею колоїдного розчину є міцела тобто часточка дисперсної фази, що оточена подвійним електричним шаром.

 1. З наведених систем до зв'язано дисперсних належать:

А. розчини ВМС.

B. драглі

C. гідрозолі

D. емульсії

E. аерозолі

Правильна відповідь В тому, що:

лише драглі є зв'язано дисперсними системами, тобто такими в яких часточки дисперсної фази утворюють просторову структуру і не можуть вільно переміщуватись.

 1. Вільнодисперсними системами є:

A. пасти

B. мазі

C. емульсії

D. гелі

E. піни

Правильна відповідь С тому, що:

лише емульсії є вільно дисперсними системами, тобто такими в яких часточки дисперсної фази не утворюють просторову структуру і можуть вільно переміщуватись.

 1. Який з електролітів необхідно використовувати як стабілізатор, щоб золь аргентум йодиду мав позитивно заряджені гранули:

A. AgNO3

B. Nal

C. КІ

D. KN03

E. КС1

Правильна відповідь А тому, що:

згідно з правилом Панета-Фаянса, на агрегаті адсорбуються ті йони, які мають до нього спорідненість. У даному випадку на агрегаті можуть адсорбуватися йони срібла або йоду, але позитивний заряд ядру надають йони срібла, тому необхідно використати електроліт AgNO3

 1. Який з електролітів необхідно використати як стабілізатор, щоби золь берлінської блакиті мав позитивно заряджені гранули:

A. FeCl3

B. K4[Fe(CN)6]

C. Fe4[Fe(CN)6]3

D. KC1

E. Nal

Правильна відповідь А тому, що:

згідно з правилом Панета-Фаянса, на агрегаті адсорбуються ті йони, які мають до нього спорідненість. У даному випадку на агрегаті можуть адсорбуватися йони заліза або [Fe(CN)6]4-, але позитивний заряд ядру надають йони заліза, тому необхідно використати електроліт FeCl3

 1. Позитивно заряджений золь ферум гідроксиду одержали методом гідролізу. Який з йонів-коагуляторів буде мати найменше значення порогу коагуляції?

A. нітрат

B. сульфат

C. фосфат

D. хлорид

E. бромід

Правильна відповідь С тому, що:

згідно з правилом Шульце-Гарді йони-коагулятори повинні мати заряд протилежний заряду гранули і чим вища їх валентність, тим краща коагулююча дія електроліту. У даному випадку найбільшу коагулюючи дію (найменше значення порогу коагуляції) матимуть фосфат-іони.

 1. Позитивно заряджений золь ферум гідрокисиду одержали методом гідролізу. Який з йонів-коагуляторів буде мати найбільше значення порогу коагуляції?

A. карбонат

B. хлорид

C. оксалат

D. фосфат

E. сульфат

Правильна відповідь В тому, що:

згідно з правилом Шульце-Гарді йони коагулятори повинні мати заряд протилежний заряду гранули і чим вища їх валентність, тим краща коагулюючи дія електроліту. У даному випадку найменшу коагулюючи дію (найбільше значення порогу коагуляції) матимуть хлорид-іони.

 1. Процес очищення крові за допомогою "штучної нирки", при якому кров під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються зовні фізіологічним розчином грунтується на

A. диспергації

B. діалізі та ультрафільтрації

C. седиментації

D. коагуляції

E. електрофорезі

Правильна відповідь В тому, що:

в процесі діалізу та ультрафільтрації кров очищується від низь­комолекулярних домішок, що неможливе при застосуванні інших запропонованих методів.

 1. За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, що є колоїдною системою, від продуктів обміну – низькомолекулярних речовин. Кров під тиском протікає між двома мембранами, що омиваются ззовні фізіологічним розчином. З крові виділяються "шлаки". Цей процес базується на

A. адсорбції

B. седиментації

C. коагуляції

D. диспергації

E. діалізі

Правильна відповідь Е тому, що:

в процесі діалізу кров очищується від низькомолекулярних домішок, що неможливе при застосуванні інших запропонованих методів.

 1. Очистити колоїдний розчин від низькомолекулярних домішокможна:

A. діалізом.

B. фільтруванням крізь паперовий фільтр.

C. ультрафільтрацією.

D. коагуляцією розчину.

E. електрофорезом.

Правильна відповідь А тому, що:

в процесі діалізу колоїдного розчину він очищується від низькомолекулярних домішок, що неможливе при застосуванні інших запропонованих методів.

 1. Колоїдні розчини з найвищим ступенем дисперсності одержують:

A. пептизацією

B. заміною розчинника

C. хімічною конденсацією

D. диспергуванням

E. фізичною конденсацією

Правильна відповідь С тому, що:

процес хімічної конденсації полягає і утворенні молекул або атомів нерозчинної сполуки які об'єднуються у міцелу і мають найменшій ступень дисперсності, що відповідає золям з найменшим ступенем дисперсності.

 1. У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення лікарських форм у вигляді колоїдно-дисперсних систем. До методів фізичної конденсації відноситься:

A. гідроліз

B. заміна розчинника

C. відновлення

D. подвійний обмін

Е. окиснення

Правильна відповідь В тому, що:

під час одержання колоїдно-дисперсних систем методом заміни розчинника відбувається лише процес об'єднання часточок дисперсної фази, розчинність яких зменшується в наслідок розбавлення розчинника у якому вони добре розчинні.

 1. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?

A. хімічний

B. електродний

C. дзета-потенціал

D. дифузійний

E. термодинамічний

Правильна відповідь С тому, що:

згідно теорії будови ПЕШ, лише дзета-потенціал визначає величину потенціалу гранули і є мірою стійкості колоїдних розчинів.

 1. Важливим способом для виявлення колоїдного стану, тобто гетерогенності системи, є проходження світла крізь систему. При цьому пучок світла:

A. відбивається

B. проникає усередину часточки

C. розсіюється у виді світного конуса

D. поглинається

Е. заломлюється

Правильна відповідь С тому, що:

розміри часточок колоїдних розчинів співрозмірні із довжиною хвилі світла, внаслідок чого вони розсіюють світло, що проявляється у появі світного конусу

 1. Для підвищення якості пористих лікарських препаратів їх просочують розчином речовин, що викликає спрямоване переміщення дисперсної фази в постійному електричному полі, цей процес називають

A. потенціал седиментації

B. електроосмос

C. електрофорез

D. потенціал протікання

E. адсорбція

Правильна відповідь В тому, що:

рух дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази у постійному електричному полі називають електроосмосом.

 1. Фармакопейним методом визначення ступеня чистоти антибіотиків, вітамінів і інших лікарських речовин є вивчення руху часточок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів. Це явище називають

A. електрофорезом

B. потенціалом дифузії

C. потенціалом седиментації

D. потенціалом протікання

E. електроосмосом

Правильна відповідь А тому, що:

рух заряджених часточок дисперсної фази у постійному електрич­ному полі до протилежно зарядженого електрода електрофорезом.

 1. Як змінюється інтенсивність розсіяного світла для однієї й самої колоїдної системи, якщо довжину хвилі падаючого світла збільшити вдвічі?

A. не зміниться

B. зменшиться в 16 разів

C. зросте у 4 рази

D. зменшиться у 8 разів

E. зросте у 24 рази

Правильна відповідь В тому, що:

у рівнянні Релея, яке описує залежність інтенсивності розсіяного світла від багатьох чинників, у тому числі і від довжини хвилі падаючого світла, ця величина знаходиться у знаменнику у четвертій степені. Тому, при збільшенні довжини хвилі світла вдвічі інтенсивність розсіяного світла зменшиться у 42 = 16 разів.

 1. Білі золі - це золі, які

A. не поглинають світло

B. виготовлені з білої речовини

C. світяться у темряві

D. повністю поглинають світло

E. заломлюють світло

Правильна відповідь А тому, що:

золі з найменшим ступенем дисперсності в основному розсіють світло (явище дифракції) і мають матове (біле) світіння.

 1. Яке з перелічених явищ не є електрокінетичним?

A. стандартний електродний потенціал

B. електрофорез

С потенціал седиментації

D. потенціал протікання

E. електроосмос

Правильна відповідь А тому, що:

усі перелічені явища, крім стандартного електродного потенціалу, який виникає на межі поділу метал - розчин електроліту, є електрокінетичним и.

 1. Яким є значення критичної величини дзета-потенціалу?

A. для більшості золів - 45-50 мВ

B. для більшості золів - 25-30 мВ

C. для більшості золів - 30-35 мВ

D. для більшості золів - 20-25 мВ

E. для більшості золів - 35-40 мВ

Правильна відповідь В тому, що:

найменша величина дзета-потенціалу при якому золь є стійким дорівнює 25-30 мВ

 1. Яке з оптичних явищ у суспензіях більш інтенсивне?

A. поглинання світла

B. відбиття світла

C. розсіювання світла

D. пропускання світла

E. заломлення світла

Правильна відповідь В тому, що:

розмір часточок дисперсної фази суспензій більший від довжини хвилі світла, що призводить в основному до його відбиття.

 1. Для аналізу розчинів високомолекулярних речовин широко застосовуються оптичні методи аналізу. Яке з явищ забезпечує блакитне забарвлення білувато-каламутного золю хлориду срібла?

A. проходження світла крізь золь

B. заломлення світла часточками дисперсної фази С поглинання світла часточками дисперсної фази

D. розсіювання світла (опалесценція)

E. відбиття світла часточками золю

Правильна відповідь D тому, що:

розмір молекул ВМС наближається до розмірів часточок колоїдно-дисперсних систем.

 1. У колоїдний розчин була додана необхідна кількість желатину для того, щоб:

A. викликати коагуляція

B. підсилити дія електроліту-стабілізатора

C. підвищити його стійкість

D. понизити його стійкість

E. викликати седиментацію

Правильна відповідь С тому, що:

додавання до колоїдних розчинів гідрофільних ВМС призводить до підвищення їх стійкості.

 1. Захисні числа деяких високомолекулярних речовин рівний: желатин - 0,1; казеінат натрію - 0,5; крохмаль - 35; декстрин - 20; сапонін - 40. Яка із запропонованих високомолекулярних речовин володіє найбільшою захисною дією?

A. желатин

B. декстрин

C. казеінат натрію

D. сапонін

E. крохмаль

Правильна відповідь А тому, що:

найбільшою захисною дією володіють ВМС, які мають найменше захисне число.

 1. У лабораторії отриманий колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину?

A. для підвищення його стійкості

B. для посилення дії електроліту-стабілізатора

C. для седиментації

D. для коагуляції

E. для зниження його стійкості

Правильна відповідь А тому, що:

додавання до колоїдних розчинів гідрофільних ВМС призводить до підвищення їх стійкості.

 1. Протаргол і коларгол можуть втрачати агрегатну стійкість внаслідок злипання часточок дисперсної фази, цей процес називають

A. седиментацією

B. коагуляцією

C. набряканням

D. пептизацією

E. драглюванням

Правильна відповідь В тому, що:

втрату агрегатної стійкості внаслідок їх укрупнення називають коагуляцією.

 1. Коагулююча здатність електроліту залежить від:

A. концентрації електроліту

B. ступеня дисперсності золю

C. об'єму золю

D. валентності йона-коагулятора

E. густини золю

Правильна відповідь D тому, що:

згідно правилу Щульце-Гарді коагулюючи здатність електроліту залежить від валентності йона-коагулятора. Чим вона вища, тим менший поріг коагуляції.

 1. Фармацевтичний препарат протаргол - це колоїдний розчин оксиду срібла. Для підвищення його агрегативної стійкості до нього додають високомолекулярні сполуки (білки). Користуючись величинами срібного числа (в мг) виберіть ВМС, яка матиме найбільшу захисну дію?

A. желатин - 0,035 мг

B. сапонін - 35,0 мг

C. гемоглобін - 0,25 мг

D. декстрин - 100,0 мг

E. яєчний альбумін - 2,5 мг

Правильна відповідь А тому, що:

одавання до колоїдних розчинів гідрофільних ВМС призводить до підвищення їх стійкості. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначається захисним числом. Чим воно менше, ти захисні властивості ВМС більші.

 1. Фармацевтичний препарат коларгол - це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?

A. викликає коагуляцію

B. зменшує агрегатну стійкість С збільшує ступінь дисперсності

D. сприяє седиментації

E. підвищує агрегатну стійкість

Правильна відповідь Е тому, що:

додавання до колоїдних розчинів гідрофільних ВМС призводить до підвищення їх стійкості.

 1. Розв'язання багатьох проблем у медицині пов'язане із застосуванням ліків, які будучи антикоагулянтами або коагулянтами, впливають на процеси згортання крові. Золь ферум(Ш) гідроксиду , часточки якого заряджені позитивно, коагулюють електролітами. Який з наведених електролітів має найбільшу здатність до коагуляції?

A. алюмінію карбонат

B. алюмінію нітрат

C. натрію фосфат

D. феруму(П) сульфат

E. калію хлорид

Правильна відповідь С тому, що:

згідно правилу Шульце-Гарді, йоном-коагулятором є той йон який заряд протилежний заряду гранули і чим вища його вален­тність тим він має більшу коагулюючи властивість.

 1. Розв'язання багатьох проблем у медицині пов'язане із застосуванням ліків, які будучи антикоагулянтами або коагулянтами, впливають на процеси згортання крові. Золь аргентум йодиду одержаний в надлишку калій йодиду. Який з наведених електролітів матиме найбільшу коагулюючу здатність по відношенню до цього золю?

 1. феруму(ІІ) хлорид

B. алюмінію нітрит

С калію гексаціаноферат (III)

D. калію сульфат

E. цинку нітрат

Правильна відповідь В тому, що:

у надлишку калій йодиду золь аргентум йодиду матиме негативний заряд. Тому, згідно з правилом Шульце-Гарді, найкращим коагулятори буде алюмінію нітрит.

 1. Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Що таке поріг коагуляції?

A. мінімальна концентрація золю, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

B. мінімальна концентрація електроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

C. мінімальна концентрація неелектроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

D. мінімальна концентрація емульсії, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

E. мінімальна концентрація гелю, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

Правильна відповідь В тому, що:

під порогом коагуляції розуміють мінімальну кількість електроліту, яку необхідно додати до золю, щоби відбулась явна коагуляція.

 1. Золь - є однією з лікарських форм. При зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами відбувається:

A. седиментація

B. взаємна коагуляція

C. колоїдний захист

D. підвищення агрегатної стійкості

E. підвищення седиментаційної стійкості

Правильна відповідь В тому, що:

зливання золів з протилежно зарядженими гранулами призводить до його руйнування (гетерокоагуляції).

 1. Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Коагулююча здатність аніонів зростає в ряду:

A. температури

B. величини потенціалу поверхні

C. величини його валентності

D. концентрації електроліту

E. величини електрокінетичного потенціалу

Правильна відповідь С тому, що:

згідно з правилом Шульце-Гарді, чим вища валентність іона-коагулятора, тим сильніша його коагулююча здатність.

 1. Чим пояснюється злиття дрібних крапель води в більш великі?

A. збільшенням площі поверхні поділу

B. збільшенням ступеня дисперсності краплин

C. збільшенням поверхневої енергії

D. збільшенням поверхневого натягу

E. зменшенням поверхневої енергії

Правильна відповідь Е тому, що:

злиття дрібних крапель води у більші можливе лише за зменшення вільної енергії Гіббса, яке за умови питання може відбуватися тільки внаслідок зменшення вільної поверхневої енергії

 1. Під час контракції гелів:

A. об'єм набряклого гелю менший, ніж сума об'ємів сухого гелю і поглиненого розчинника

B. відбувається сумарне збільшення об'єму

C. відбувається явище коагуляції

D. відбувається висолювання гелю

E. відбувається процес седиментації

Правильна відповідь А тому, що:

контракція є зменшення об'єму системи у цілому в процесі набрякання, тобто сума об'ємів ВМС і розчинника менша, ніж їх доданок

 1. Чим відрізняються порошки від аерозолів з твердою дисперсною фазою?

A. розміром частинок дисперсної фази

B. густиною частинок дисперсної фази

C. видом дисперсійного середовища

D. способом одержання

E. концентрацією дисперсної фази

Правильна відповідь Е тому, що:

аерозолі, по-перше, є дисперсними системами, що складаються з часточок твердої або рідкої дисперсної фази на відміну від порошків у яких дисперсною фазою є тільки тверда речовина. По-друге - концентрація дисперсної фази в аерозолях завжди менша від її концентрації в аерозолях

 1. Який з емульгаторів є найбільш оптимальним для виготовлення прямої емульсії?

A. желатин

B. калій пальмітат

C. каолін

D. бутанол

E. плюмбум олеат

Правильна відповідь В тому, що:

для виготовлення прямої емульсії, згідно правилу Банкрота використовують гідрофільні емульгатори. Таким серед наведених прикладів є лише калій пальмітат

 1. Емульгатор, що застосовують для стабілізації емульсії о/в, повинен мати гідрофільно-ліпофільний баланс у межах:

A. 8-20

B. 5-8

C. 21-25

D. 1-8

E. 3-6

Правильна відповідь А тому, що:

лише емульгатори гідрофільно-ліпофільний баланс яких лежить у межах 8-20 стабілізують емульсію о/в

 1. Міцели колоїдних ПАР використовують як моделі біологічних мембран, завдяки тому, що деякі властивості структур мембран та міцел подібні. Критична концентрація міцелоутворення йонних поверхнево-активних речовин не залежить від:

A. характеру полярної групи

B. здатності до адсорбції

C. присутності в розчині електроліту

D. довжини вуглеводневого радикалу

E. температури

Правильна відповідь В тому, що:

ритична концентрація міцелоутворення йонних ПАР залежить від усіх перелічених чинників, крім їх здатності до адсорбції

 1. У фармації використовують міцелярні розчини ПАР з метою зміни швидкості всмоктування ліків, зменшення концентрації вільних ліків. Яким з наведених методів можна визначити критичну концентрацію міцелоутворення?

A. кріометрією

B. кондуктометричним

C. електрофорезом

D. віскозиметрією

E. седиментацією

Правильна відповідь В тому, що:

одним з методів встановлення ККМ серед вказаних методів є лише кондуктометричний. На графіку залежності електропровідності вид концентрації йоногенної ПАР, з'являється перетин, що відповідає значенню ККМ

 1. Для яких систем характерна седиментація?

A. розчинів ВМС

B. суспензій

C. золів

D. розчинів неелектролітів

E. розчинів електролітів

Правильна відповідь В тому, що:

седиментація є однією з властивостей суспензій, оскільки її часточки мають розмір > 10-7 м

16.11. Велике практичне значення в медицині мають лікарські форми, які являють собою грубодисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Подібні системи мають назву:

A. суспензії

B. аерозолі

C. емульсії

D. піни

E. порошки

Правильна відповідь А тому, що:

грубодисперсні системи з розміром не розчинних часточок > 10-7 м називають суспензіями

 1. Пінні аерозолі застосовують при опіках. До якого типу дисперсних систем відносять піни?

A. г/р

B. т/р

C. т/т

D. р/р

E. р/г

Правильна відповідь А тому, що:

піни є висококонцентрованими гетерогенними системами, в яких дисперсною фазою є бульбашки повітря, а дисперсійним середовищем - рідина або тверде тіло

 1. Емульсії, які містять 0.1 - 74 % за об'ємом дисперсної фази відносяться до:

A. розбавлених

B. типу в/о

C. типу о/в

D. висококонцентрованих

E. концентрованих

Правильна відповідь Е тому, що:

згідно класифікації емульсій за вмістом дисперсійного середовища дані емульсії відносять до концентрованих

 1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних ПАР використовують для визначення ККМ?

A. показника заломлення

B. усі перераховані

C. осмотичного тиску

D. електричної провідності

E. поверхневого натягу

Правильна відповідь В тому, що:

для визначення ККМ колоїдних поверхнево-активних можна використати всі перелічені методи, оскільки на ізотермах властивостей завжди має місце фігуративна точка

 1. Які властивості не характерні для розчинів ВМС?

A. світлорозсіювання

B. термодинамічна нестійкість

C. гомогенність

D. термодинамічна нестійкість

E. великий осмотичний тиск

Правильна відповідь D тому, що:

усі перелічені властивості, крім термодинамічної нестійкості, характерні для розчинів ВМС. Оскільки розчини ВМС є молекулярно-дисперсним и і є термодинамічно стійкими, то для них не характерна термодинамічна нестійкість

 1. Який з перелічених чинників не впливає на ступінь набрякання ВМС?

A. природа розчинника

B. рН середовища

C. присутність електролітів

D. об'єм розчинника

E. температура

Правильна відповідь D тому, що:

якщо розчинник, узятий у достатньої кількості, не впливає на ступінь набрякання ВМС

 1. Розчини ВМС одержують:

A. реакцією полімеризації

B. пептизацією

С розчиненням у відповідному розчиннику

D. реакцією поліконденсації

E. диспергуванням

Правильна відповідь С тому, що:

розчини ВМС (молекулярно-дисперсні системи) одержують розчиненням у відповідних розчинниках. Гідрофільні ВМС - у полярних, а гідрофобні - у неполярних розчинниках

 1. Зворотну денатурацію білків викликає:

A. додавання лугів

B. додавання етанолу в невеликій кількості

C. додавання сильних кислот

D. жорстке йонізуюче випромінювання

E. тривале нагрівання за температури понад 60 °С

Правильна відповідь В тому, що:

тому, що лише додавання етанолу до розчину білків не викликає денатурації- незворотного осадження білків

 1. Стійкість розчинів високомолекулярних лікарських речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів. Висолюючий ефект електролітів залежить, головним чином, від:

A. ступеня гідратації йонів

B. швидкості руху йонів

C. температури

D. тривалості дії

E. молекулярної маси електролітів

Правильна відповідь А тому, що:

згідно теорії Гофмейстера висолюючий ефект йонів електролітів прямо пропорційно залежить від ступеня їх гідратації

 1. Осмотичний тиск розчинів полімерів обчислють за рівнянням:

A. Пуазейля

B. Штаудінгера

C. Рауля

D. Галлера

E. Вант-Гоффа

Правильна відповідь D тому, що:

осмотичний тиск розчинів ВМС можна обчислити лише за рівнянням Галлера

 1. Ізоелектрична точка міозину м'язів дорівнює 5. За яких значеннях рН електрофоретична рухливість макроіонів міозину дорівнює нулю?

A. 2,0

B. 4,0

C. 5,0

D. 7,0

E. 3,0

Правильна відповідь С тому, що:

лише за рН, що дорівнює рН1ЕТ (5,0) молекули міозину матимуть нейтральний заряд і їх електрофоретична рухливість дорівнюватиме нулю

 1. Характерною особливістю розчинів високомолекулярних речовин, у тому числі і тих, що застосовують у фармації, є їх висока в'язкість. В'язкість розчинів білків буде найменшою при:

A. рН > ІЕТ

B. рН=14

C. рН = ІЕТ

D. рН = 0

E. рН < ІЕТ

Правильна відповідь С тому, що:

при рН, який дорівнює рН1ЕТ, молекули білків мають глобулярну форму, якій відповідає найменша поверхня поділу і, відповідно, найменше значення в'язкості