Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

10_-_Vuglevodi

.doc
Скачиваний:
88
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
185.86 Кб
Скачать

Розділ 10: Вуглеводи.Терпени

10.1. Як називається гідроксильна група, яка утворюється при циклізації моносахаридів?

A.* Напівацетальний гідроксил

В. Епімерний гідроксил

С. Фенольний гідроксил

D. Аномерний гідроксил

Е. Спиртовий гідроксил

10.2. Яка з цих сполук при відновленні перетворюється в шестиатомний спирт Сорбіт?

A. * Глюкоза

B. Еритроза

C. Лактоза

D. Мальтоза

E. Целобіоза

10.3. Вкажіть, який реагент використовують, щоб відрізнити альдозу від кетози?

A.* Реактив Селіванова

B. Реактив Толленса

C. Реактив Фелінга

D. Бромна вода

Е. Реактив Люголя

10.4. Вкажіть число стереоізомерів, яке можливе для альдогексози, формула якої:

A.* шістнадцять

B. вісім

  1. чотири

  2. тридцять два

Е. двадцять чотири

10.5. Який моносахарид є кінцевим продуктом гідролізу крохмалю

A.* Глюкоза

B. Фруктоза

C. Маноза

D. Рибоза

Е. Галактоза

10.6. До гетерополісахаридів відноситься:

A.* Хондроїтинсульфат

B. Глікоген

C. Метил-D-галактопіранозид

D. Дезоксирибоза

Е. Крохмаль

10.7. Невідновлюючим дисахаридом є:

A.* Сахароза

B. Мальтоза

C. Целобіоза

D. Лактоза

Е. Ксилоза

10.8. Представником кетогексоз є:

A.* Фруктоза

B. Глюкоза

C. Рибоза

D. Галактоза

Е. Маноза

10.9. Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції “срібного” дзеркала?

A.* Глюкозу

B. Сахарозу

C. Метилглюкопіранозид

D. Ацетон

Е. Оцтову кислоту

10.10. вкажіть продукт взаємодії глюкози з HCN

A.* Гідроксинітрил

B. Оксим

C. Гідразон

D. Амін

Е. Фенілгідразон

10.11. Вкажіть механізм реакції моносахаридів із синильною кислотою (HCN)

A.*AN

B. SN1

C. SN2

D. AE

Е. SR

10.12. Вкажіть кількість асиметричних атомів карбону в нециклічній формі глюкози.

A.* 4

B. 1

C. 2

D. 3

Е. 5

10.13. До якого класу органічних сполук можна віднести фруктозу.

A.* Багатоатомний кетоспирт

B. Альдегідоспирт

C. Багатоатомний спирт

D. Спиртокислота

E. Альдегідокислота

10.14. Фруктоза - кетогексоза, міститься в фруктах і меді. Вкажіть явище, яке є причиною позитивної реакції "срібного дзеркала"

A.* Епімеризація

B. Мутаротація

C. Таутомерія

D. Структурна ізомерія

E. Енантіомерія

10.15. Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю?

A.* Мальтоза

B. Лактоза

C. Целобіоза

D. Сахароза

E. Пірогалоза

10.16. В 3-х пронумерованих пробірках містяться розчини глюкози, фруктози і крохмалю. За допомогою якого реактиву можна виявити фруктозу?

A.* Реактив Селіванова

B. Реактив Люголя

C. Реактив Фелінга

D. Реактив Маркі

Е. Реактив Толленса

10.17. Вуглеводи в залежності від кількості атомів карбону поділяються на триози, тетрози, пентози, гексози. Який з наведених моносахаридів відноситься до пентоз?

A.* Рибоза

B. Глюкоза

C. Фруктоза

D. Галактоза

E. Маноза

10.18. Глюкоза відноситься до моносахаридів і є біфункціональною сполукою, вона належить до:

A.* Альдегідоспиртів

B. Кетоспиртів

C. Аміноспиртів

D. Гідроксикислот

E. Амінокислот

10.19. Целюлоза відноситься до полісахаридів. Вкажіть моносахарид з якого складається целюлоза .

A.*β- D - глюкопіраноза

B. α- D - глюкопіраноза

C. β- D-фруктопираноза

D. α- D-фруктофуранозази

E. β- D - глюкофураноза

10.20. Який із наведених сахаридів не утворює осаду цегляно-червоного кольору при нагріванні з реактивом Фелінга?

A * Сахароза

B. Глюкоза

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Маноза

10.21. Яка із наведених кислот називається вітаміном С ?

A.* Аскорбінова

B. Барбітурова

C. Нікотинова

D. Фолієва

E. Оротова

10.22. Який з моносахаридів не є ізомером глюкози?

A.* Рибоза

B. Галактоза

C. Маноза

D. Фруктоза

E. Ксилоза

10.23. Фракцією крохмалю є:

A.* Амілоза

B. Мальтоза

C. Фруктоза

D. Целюлоза

E. Глікоген

10.24. Оптична активність моносахаридів зумовлена:

A.* наявністю асиметричних атомів карбону в молекулі

B. асиметрією кристала

C. ускладненням обертання навколо σ-зв'язку

D. наявністю альдегідної чи кетонної групи

E. кількістю гідроксильних груп в молекулі

10.25. Усі перелічені сполуки дають реакцію “срібного дзеркала”, за виключенням:

A.* Сахарози

B. Манози

C. Галактози

D. Лактози

E. Мальтози

10.26. Які види таутомерії можуть мати місце в молекулі глюкози?

A.* Цикло-оксо

B. Ален-ацетиленова

C. Кето-єнольна

D. Лактам-лактимна

E. Азольна

10.27. Із залишків яких моносахаридів складається молекула сахарози

A.* Глюкоза, фруктоза

B. Тільки глюкоза

C. Глюкоза, гелактоза

D. Тільки фруктоза

E. Фруктоза, маноза

10.28. Глюкоза взаємодіє з: 1)Br2 (H2O); 2) HNO3; 3) (CH3CO)2O; 4) [Ag(NH3)2]OH;

5)CH3OH (HCl). В які з цих реакцій глюкоза вступає у циклічній формі?

A.* 3, 5

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 2, 5

E. 1, 2

10.29. Вкажіть при якому атомі карбону знаходиться глікозидний гідроксил в молекулі

α-D-глюкопіранози:

A.* С1

B. С2

C. С3

D. С4

E. С6

10.30. Яка із наведених речовин дає реакцію “срібного дзеркала”?

A * Глюкоза

B. Сахароза

C. Сорбіт

D. Метил-альфа-D-глюкопіранозид

E. Пентаацетил альфа-D-глюкопіраноза

10.31. За допомогою якого реактиву можна якісно визначити наявність альдегідної групи в структурі глюкози?

A.* Аміачного розчину Ag2О

B. Бромної води

C. КОН

D. Розчину КМnО4

E. HCl

10.32. При взаємодії гідроксиду міді (II) з глюкозою утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність у молекулі глюкози:

A.* Декількох гідроксильних груп

B. Однієї гідроксильної групи

C. Альдегідної групи

D. карбонільної групи

E. Карбоксильної групи

10.33. Який із дисахаридів не буде реагувати з реактивом Фелінга?

A.* Сахароза

B. Лактоза

C. Мальтоза

D. Целобіоза

E. Лактоза і мальтоза

10.34. Озазон фруктози одержують при її взаємодії з:

A.* Фенілгідразином

B. Гідроксиламіном

C. Амоніаком

D. Сульфатною кислотою

E. Розчином гідроксиду натрію

10.35. Яке з наведених висловлювань відповідає визначенню напівацетального гідроксилу?

A.* Гідроксил, який утвориться при взаємодії альдегіду й спирту

B. Гідроксил, який утвориться при гідратації етиленових вуглеводнів

C. Гідроксил, що зв язаний з ароматичним ядром

D. Гідроксил, що зв’язаний з атомом вуглецю в sp3-гібридизації

E. Гідроксил, що утворюється в результаті гідролізу галогенпохідних

10.36. Який реагент використовується для одержання з мальтози мальтобіонової кислоти?

A.* Бромна вода

B. H3PO4

C. NH4OH

D. SO3

E. Сульфатна кислота.

10.37. Який реагент використовується для одержання етил-D-глюкопіранозиду з

D-глюкопіранози?

A.* Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2

10.38. Який із моноцукрів відноситься до представників альдопентоз?

A * Рибоза

B. Глюкоза

C. Галактоза

D. Фруктоза

E. Маноза

10.39. Молекули моносахаридів містять декілька асиметричних атомів карбону. Вкажіть число стереоізомерів для кетогексози формули:

A.* Вісім

B. Шість

C. Десять

D. Чотири

E. П'ять

10.40. Яка речовина дає синій колір з йодом:

A.* Амілоза

B. Целюлоза

C. Сахароза

D. Глюкоза

E. Глікоген

10.41. Яку з цих сполук можна віднести до 5 атомних альдегідоспиртів?

A.* Глюкоза

B. Арабіноза

C. Рибоза

D. Ксилоза

E. Фруктоза

10.42. Класифікуйте даний вуглевод:

A.* Альдопентоза

B. Кетогексоза

C. Альдогексоза

D. Кетопентоза

E. Дисахарид

10.43. Яка з перелічених реакцій відбувається з глюкозою у цьому випадку

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 ?

A.* Спиртове бродіння

B. Гідроліз глюкози

C. Окислення глюкози

D. Молочно-кисле бродіння глюкози

E. Відновлення глюкози

10.44. Який реагент використовується для одержання етил-D-глюкопіранозиду з

D-глюкопіранози?

A.* Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2

10.45. Макромолекула крохмалю утворюється внаслідок реакції:

A.* Поліконденсації

B. Полімеризації

C. Співполімеризації

D. Гідролізу

E. Електролізу

10.46. Який з наведених нижче дисахаридів є невідновним?

A.* Трегалоза (мікоза, грибний цукор)-1-0--Д-глюкопіранозідо)- -Д-глюкопіранозід

B. Мальтоза (солодовий цукор)-4-0--Д-глюкопіранозідо– Д-глюкоза

C. Лактоза (молочний цукор)-4-0--Д-галактопіранозідо)–Д –глюкоза

D. Целобіоза (целлоза)-4-0--Д-глюкопіра-нозідо)– Д-глюкоза

E. Генцибіоза– 6 – 0 --Д-глюкопіранозідо) – Д-глюкоза

10.47. Які з наведених нижче полісахаридів після часткового гідролізу,

використовується у фармації у виробництві плазмозамісників „поліглюкін” „реополіглюкін”

A.* Декстрани

B. Декстрини

C. Глікоген

D. Інулін

E. Пектини

10.48. Котра з назв відповідає енантіомерові такої сполуки?

A.* L-Галактоза

B. D-Маноза

C. D-Глюкоза

D. D-Галактоза

E. L-Маноза

10.49. Котра з наведених сполук відносяться до гомополісахаридів?

A.* Крохмаль

B. Хондроїтинсульфат

C. Гепарин

D. Лактоза

E. Гіалуронова кислота

10.50. Яка із наведених сполук при додаванні розчину йоду забарвлюється у синій колір?

A.* Амілоза

B. Глюкоза

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Сахароза

10.51. Яка реакція є спільною для фруктози, глюкози і сахарози:

A.* З Cu(OH)2 за звичайних умов

B. ”Срібного дзеркала”

C. Відновлення іонів Cu2+

D. Гідроліз

E. Відновлення іонів Ag+

10.52. Лінійна форма крохмалю утворена:

A.*1,4-глікозидними зв’язками

B. 1,3-глікозидними зв’язками

C. 1,6-глікозидними зв’язками

D. 1,4 та 1,6-глікозидними зв’язками

E. 1,2-глікозидними зв’язками

10.53. Серед запропонованих дисахаридів виберіть невідновний дисахарид:

A.* сахароза

B. целобіоза

C. -мальтоза

D. -мальтоза

E. лактоза

10.54. Які продукти утворюються при окисненні глюкози реактивом Толленса

([Ag(NH3)2]OH)?

A.* Ag + продукти окиснення

B. Ag + глюконова кислота

C. Ag + глюкарова кислота

D. Ag + амонійна сіль глюконової кислоти

E. Ag + амонійна сіль глюкарової кислоти

10.55. В якій із наведених реакцій взаємодія проходить за рахунок тільки напівацетального гідроксилу?

A.*

B.

C.

D.

E.

10.56. Галактоза відноситься до альдегідоспиртів і подібно альдегідам взаємодіє з синильною кислотою (HCN) за механізмом:

А. SN1

В. AE

С. SR

D. *AN

Е. SN2

10.57. За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу від мальтози?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. K2CO3

D. H2SO4

E. CH3COOH

10.58. У якому середовищі відбувається епімеризація моносахаридів:

A.* Слабколужному середовищі

B. Слабкокислому середовищі

C. Нейтральному середовищі

D. Сильнокислому середовищі

E. Сильнолужному середовищі

10.59. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. * Виявити альдегідну групу

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів

D. Підтвердити СН-кислотність

E. Одержати напівацеталь

10.60. В молекулі моносаридів один із гідроксилів володіє підвищеною реакційною здатністю. Вкажіть, який тип сполук утворюється при взаємодії моносахаридів із спиртами.

A. *Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони

10.61. При окисненні ментолу дихроматом калія в сульфатній кислоті (хромова суміш) утворюється:

A.*

B.

C.

D.

E.

10.62. Вкажіть механізм реакції отримання бромкамфори із камфори.

A.*Радикальне заміщення

B. Електрофільне приєднання

C. Нуклеофільне заміщення

D. Електрофільне заміщення

E. Нуклеофільне приєднання

10.63. До терпенових вуглеводів відносяться ненасичені вуглеводні складу (С5Н8)n. З яких фрагментів складаються молекули терпенів?

A.* Ізопрену

B. Хлоропрену

C. Бутадієну

D. Метилізопрену

E. Диметилізопрену

10.64. Терпенові вуглеводи є ненасиченими органічними сполуками. Яку кількість ізопренових фрагментів містять монотерпени?

A.* Два

B. Три

C. Чотири

D. П’ять

E. Вісім

10.65. Вкажіть реагент, який підтверджує наявність в складі камфори кето-групи:

A.*Фенілгідразин

B. Амоніачний розчин аргентум оксиду

C. Бромна вода

D. Розчин перманагату калію

E. Нітратна кислота

10.66. Камфора – представник біциклічних монотерпенів. В яку із перерахованих нижче реакцій камфора не буде вступати?

A.*Реакція естерифікації

B. Відновлення до відповідного спирту

C. Взаємодія з гідроксил аміном

D. Бромування

E. Приєднання ціанідної кислоти

10.67. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність кето-групи в молекулі камфори:

A.* С6Н5NHNH2

B. Ag(NH3)2OH

C. Br2, H2O

D. KMnO4, H2O

E. HNO3

10.68. Терпени відносятьсяся до неомилювальних ліпідів і включають терпенові вуглеводні і терпеноїди. Терпеноїдами називають:

A*. Кисневмісних похідних терпенових вуглеводнів

B. Азотовмісних похідних терпенових вуглеводнів

C. Фосфоровмісних похідних терпенових вуглеводнів

D. Сірковмісних похідних терпенових вуглеводнів

Е. Кремнієвмісних похідних терпенових вуглеводнів