Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

5 лабораторна

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.07.2022
Размер:
118.44 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЗАГАЛЬНИМ

ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРИ ТА ВМІСТОМ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК

Постановка задачі

По 10 замірах димових викидів на ТЕС є дані про загальне забруднення  атмосфери і вміст твердих частинок (пилу) в ньому (табл. 5.1). Провести  кореляційно-регресійний аналіз зв'язку між двома показниками: загальним  забрудненням і вмістом в ньому твердих частинок. 

Таблиця 5.1 

№ п/п

Загальні забруднення  

в мг на 1 м3

Вміст твердих частинок  

в мг на 1 м3

x

28,0 – 0,1m 

3,40 – 0,01n

29,0 – 0,1m 

3,60 – 0,01n

21,0 – 0,1m 

2,80 – 0,01n

27,0 – 0,1m 

3,30 – 0,01n

18,5 – 0,1m 

2,90 – 0,01n

19,2 – 0,1m 

3,20 – 0,01n

22,0 – 0,1m 

3,20 – 0,01n 

28,0 – 0,1m 

3,60 – 0,01n 

32,0 – 0,1m 

3,50 – 0,01n 

10 

42,0 – 0,1m 

3,80 – 0,01n 

Для характеристики цього зв'язку необхідно визначити: 

1) форму зв'язку й математичне рівняння зв'язку, для чого побудувати  графік кореляційної залежності (кореляційне поле) між загальним  забрудненням (у – результативна ознака) і вмістом твердих частинок (х – факторна ознака); 

2) параметри рівняння регресії; 

3) щільність зв'язку (коефіцієнти кореляції, детермінації); 

4) достовірність вибіркових коефіцієнтів регресії й кореляції.

Методика розв’язку задачі

Параметри парної лінійної регресії 

При побудові кореляційно-регресійних моделей суть зводиться до  знаходження рівняння регресії і його параметрів. 

У більшості випадків зв’язок між ознаками можна вважати лінійним,  тому він може бути описаний лінійним рівнянням регресії: 

yˆ= a + bx

Коефіцієнти а та b знаходяться за формулами:

Тут хі, yi – значення варіант, відповідно першої та другої ознак; n – обсяг вибірки. 

Розрахунок коефіцієнта кореляції 

Однією з найбільш вживаних і зручних для розрахунку є формула

де хі, yi значення змінних; 

x , y – середні значення змінних; 

n – кількість спостережень. 

Коефіцієнт детермінації розраховується за формулою d = r2 

Помилку коефіцієнта кореляції розраховують за формулою:

Для розрахунку критерія достовірності коефіцієнта кореляції  використовується формула:

Комп'ютерна модель задачі

За виглядом кореляційного поля робимо висновок, що залежність між  факторами х і y є лінійною, яка задається рівнянням 

yˆ= a + bx

Для визначення цього рівняння і всіх характеристик зв’язку необхідно  знайти коефіцієнти а і b

Розв’язок задачі зручно проводити за допомогою таблиці  з використанням MS Excel.

п/п

Загальні забруднення в мг на 1 м3

Вміст твердих частинок в мг на 1 м3

теоретичні значення

теоретичні значення

і

y

х

ху

у2

х2

yˆ= a + bx

1

=28-0,1*I1

=3,4-0,01*I2

=C3*B3

=B3^2

=C3^2

=$B$19+$B$20*C3

2

=29-0,1*I1

=3,6-0,01*I2

=C4*B4

=B4^2

=C4^2

=$B$19+$B$20*C4

3

=21-0,1*I1

=2,8-0,01*I2

=C5*B5

=B5^2

=C5^2

=$B$19+$B$20*C5

4

=27-0,1*I1

=3,3-0,01*I2

=C6*B6

=B6^2

=C6^2

=$B$19+$B$20*C6

5

=18,5-0,1*I1

=2,9-0,01*I2

=C7*B7

=B7^2

=C7^2

=$B$19+$B$20*C7

6

=19,2-0,1*I1

=3,2-0,01*I2

=C8*B8

=B8^2

=C8^2

=$B$19+$B$20*C8

7

=22-0,1*I1

=3,2-0,01*I2

=C9*B9

=B9^2

=C9^2

=$B$19+$B$20*C9

8

=28-0,1*I1

=3,6-0,01*I2

=C10*B10

=B10^2

=C10^2

=$B$19+$B$20*C10

9

=32-0,1*I1

=3,5-0,01*I2

=C11*B11

=B11^2

=C11^2

=$B$19+$B$20*C11

10

=42-0,1*I1

=3,8-0,01*I2

=C12*B12

=B12^2

=C12^2

=$B$19+$B$20*C12

сума

=СУММ(B3:B12)

=СУММ(C3:C12)

=СУММ(D3:D12)

=СУММ(E3:E12)

=СУММ(F3:F12)

 

середнє

=СРЗНАЧ(B3:B12)

=СРЗНАЧ(C3:C12)

=СРЗНАЧ(D3:D12)

=СРЗНАЧ(E3:E12)

=СРЗНАЧ(F3:F12)

 

Номер залікової книжки 2019/101

I1=0

I2=1

За даними таблиці та використовуючи вищенаведені формули, отримуємо  значення а і b та всі характеристики зв’язку.

y

=B13/A12

x

=C13/A12

a

=B17-B20*B18

b

=(A12*D13-C13*B13)/(A12*F13-C13^2)

r

=G27/КОРЕНЬ(H27*I27)

d

=B21^2

mr

=(1-B21^2)/КОРЕНЬ(A12-2)

tr

=B21/B23

Для знаходження коефіцієнта b я створила таблицю:

 

хі-х

уі-у

(хі-х)*(уі-у)

х^2

у^2

1

=C3-$C$14

=B3-$B$14

=E17*F17

=E17^2

=F17^2

2

=C4-$C$14

=B4-$B$14

=E18*F18

=E18^2

=F18^2

3

=C5-$C$14

=B5-$B$14

=E19*F19

=E19^2

=F19^2

4

=C6-$C$14

=B6-$B$14

=E20*F20

=E20^2

=F20^2

5

=C7-$C$14

=B7-$B$14

=E21*F21

=E21^2

=F21^2

6

=C8-$C$14

=B8-$B$14

=E22*F22

=E22^2

=F22^2

7

=C9-$C$14

=B9-$B$14

=E23*F23

=E23^2

=F23^2

8

=C10-$C$14

=B10-$B$14

=E24*F24

=E24^2

=F24^2

9

=C11-$C$14

=B11-$B$14

=E25*F25

=E25^2

=F25^2

10

=C12-$C$14

=B12-$B$14

=E26*F26

=E26^2

=F26^2

сума

 

 

=СУММ(G17:G26)

=СУММ(H17:H26)

=СУММ(I17:I26)

Аналіз отриманого розв'язку і висновок

За допомогою діаграми розсіювання побудую кореляційне поле.

Рис. 5.1. Кореляційне поле

За виглядом кореляційного поля робимо висновок, що залежність між  факторами х і y є лінійною, яка задається рівнянням 

yˆ= a + bx

Для визначення цього рівняння і всіх характеристик зв’язку необхідно  знайти коефіцієнти а і b

Розв’язок задачі зручно проводити за допомогою таблиці  з використанням MS Excel.

п/п

Загальні забруднення в мг на 1 м3

Вміст твердих частинок в мг на 1 м3

теоретичні значення

теоретичні значення

і

y

х

ху

у2

х2

yˆ= a + bx

1

28

3,39

94,92

784

11,4921

28,01243

2

29

3,59

104,11

841

12,8881

31,84795

3

21

2,79

58,59

441

7,7841

16,50588

4

27

3,29

88,83

729

10,8241

26,09467

5

18,5

2,89

53,465

342,25

8,3521

18,42364

6

19,2

3,19

61,248

368,64

10,1761

24,17691

7

22

3,19

70,18

484

10,1761

24,17691

8

28

3,59

100,52

784

12,8881

31,84795

9

32

3,49

111,68

1024

12,1801

29,93019

10

42

3,79

159,18

1764

14,3641

35,68346

сума

266,7

33,2

902,723

7561,89

111,125

 

середнє

26,67

3,32

90,2723

756,189

11,1125

 

За даними таблиці та використовуючи вищенаведені формули, отримуємо  значення а і b та всі характеристики зв’язку. А саме: 

a – -36,9996

b – 19,17758

Рівняння регресії yˆ= -36,9996+ 19,17758x

Коефіцієнт кореляції (r) 0,859078

Коефіцієнт детермінації (d) 0,738015

Похибка коефіцієнта кореляції (mr) 0,092626 

Критерій достовірності (tr) 9,274722

Тоді графік залежності факторів, накладений на кореляційне поле, буде  мати вигляд:

Графік залежності загальної забрудненості атмосфери ТЕС від вмісту  твердих частинок (пилу) 

Табличне значення t-критерію при рівні ймовірності 0,05 і 8 ступенях  вільності рівне tT=0,306 (див. табл. t-критерію Стьюдента). Оскільки tФ>tT (9,274722>2,306), то можна зробити висновок про вірогідність коефіцієнта  кореляції. 

Висновок: залежність узагальненої забрудненості атмосфери ТЕС від  вмісту твердих частинок (пилу), виходячи з коефіцієнта кореляції (r = 0,859078) є  сильна, частка варіації результативного показника (загального забруднення) у  великій мірі зумовлена вмістом пилу, про що свідчить коефіцієнт детермінації  (d = 0,738015). При цьому похибка коефіцієнта кореляції 9,2 %, критерій  достовірності 9,274722

Соседние файлы в предмете Математическое моделирование