Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Історія соціально економічної думки тести

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.01.2022
Размер:
24.05 Кб
Скачать

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

1) Першим сучасним фундаментальним дослідженням з історії економічних учень вважають працю „Історія економічного аналізу” (1954 р.) видатного західного економіста: 

D. Всі відповіді невірні.

В. Дж. М. Кейнса.

С. Й. Шумпетера. +

 А. А. Маршалла.

 

2) Історія економічних вчень є: 

А. Спеціальною історичною дисципліною.

В. Спеціальною політичної дисципліною.

С. Спеціальною соціологічної дисципліною.

D. Спеціальною філософською дисципліною.

Е. Правильної відповіді немає. +

 

 

3) Об’єктом вивчення дисципліни „Історії економічних учень” є: 

А. Поведінка економічних суб’єктів на макро- та мікро- рівнях.

В. Розвиток економічної науки від зародження економічних ідей у творах стародавніх мислителів до сучасних економічних концепцій. +

 С. Історичний процес розвитку народного господарства країн.

D. Історичний процес розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

 

4) Історія економічної думки вивчає погляди вчених переважно у сфері: 

А. Політичного устрою суспільства.

В. Перебігу природних явищ.

С. Розвитку аграрного справи.

D. Функціонування різних господарських процесів. +

 Е. Правильної відповіді немає.

 

5) Економічна історія як самостійна наука сформувалася: 

D. У середині XIX ст. E. У XX ст. +

 В. У XVII ст.

А. Наприкінці XVI ст.

F. Наприкінці XX ст.

С. У середині XVIII ст.

 

6) Економічні ідеї різних мислителів сформульовані у вигляді: 

В. Думок про розвиток економіки представників панівного класу.

С. Навчань представників шкіл економічної думки. +

 А. Поглядів політичної еліти про шляхи досягнення багатства нації.

D. Суджень звичайних громадян на предмет поліпшення їх матеріального добробуту.

 

7) Предметом економічної науки класики визначали: 

D. Сферу розподілу. +

С. Сферу виробництва.

Е. Правильної відповіді немає.

А. Сферу обігу.

В. Сферу споживання.

 

8) Дослідження еволюції економічних теорій без урахування їхнього зв’язку з історичними і соціально-економічними умовами формування характерне для: 

А. Формаційного методу.

В. Логічного методу. +

 С. Історичного методу.

D. Цивілізаційного методу.

 

9) Основним методом економічної науки класики вважали: 

В. Каузальний. +

 С. Наукову абстракцію.

А. Дедукцію.

D. Синтез.

Е. Немає вірної відповіді.

 

10) Ідеї одних вчених в історії економічних думки: 

С. Залишаються в непорушному вигляді в критичному осмисленні інших дослідників.

D. Змінюються під поглядами інших вчених. +

 А. Завжди є реалізованими на практиці іншими мислителями.

Е. Правильної відповіді немає.

В. Незмінні і не еволюціонують під впливом положень інших теорій.

 

11) Вихідним пунктом становлення економічної науки, теоретичного осмислення економічних проблем вважають ідеї мислителів: 

А. Стародавнього Китаю.

В. Стародавнього Єгипту.

С. Стародавньої Греції. +

 D. Стародавньої Індії.

 

12) З наведеного переліку предмет історії економічних вчень 

Е. Система економічних відносин.

С. Процес виникнення й розвитку економічних теорій. +

 В. Історія економічної науки.

D. Історія політичної економії.

А. Економічні категорії та закони.

13) По яких із наведених видів виробництв Україна в 1940 р. не займала лідируючі позиції:

в) видобуток залізної руди;

б) виробництво чавуну і сталі:

г) виробництво товарного цукру;

д) виробництво товарного м'яса; +

а) видобуток вугілля.

14) Яке із положень не відноситься до особливостей промислового перевороту в США:

д) всі варіанти відповіді вiрнi; +

е) не вірний варіант відповіді «а»

б) створення потужної самостійної держави;

в) високі темпи зростання населення за рахунок переселенців із Європи - підприемливих людей I кваліфікованої робочої сили;

г) використання європейських капіталів;

а) відсутність докапіталістичних пережитків.

15) Яке Із положень не відноситься до позитивів в період вступу у добу індустріалізації (остання третина 19- початок 20 ст.); *

д) поглиблення нерівномірності у розвитку окремих країн та загострення міждержавних суперечностей; +

в) концентрація і централізація виробництва і капіталу та виникнення монополій;

а) структурні зміни в господарстві окремих країн;

г) завершення формування світового ринку;

б) збільшення долі промислових підприємств у виробництві ВНП i НД.

16) До особливостей економічного розвитку Японії в другій половині 19 - початку 20 ст. відносяться:

а) збіг процесу промислового перевороту в часі з процесами індустріалізації та монополізації,

б) вiдiгравання державою важливої ролі в індустріалізації;

е) не вірний варіанти відповіді «б»;

д) всі варіанти відповіді вiрнi; +

г) вивчення та впровадження у виробництво досягнень західної цивілізації;

в) надання субсидій приватним підприємствам, звільнення їх від податків.

17) Як називається перший том «Капіталу>>?

г) «Теорії додаткової вартості»;

а) «Процес капіталістичного виробництва, узятий в цілому»;

б) «Процес виробництва капіталу»; +

в) «Процес обігу капіталу».

18) К. Маркс визначав капітал як:

г) сукупний дохід.

а) засоби виробництва;

б) вартість, що самозростае; +

в) гроші в обігу;

19) На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

а) середніми витратами;

6) граничними витратами;

в) загальними,

г) змінними. +

20) В якій з відповідей вірно сформульоване визначення органічної побудови капіталу:

а) сума постійного і змінного капіталу;

б) різниця між постійним i змінним капіталом;

в) співвідношення між основним та обіговим капіталом;

г) співвідношення між постійним капіталом i змінним; +

д) співвідношення між змінним капіталом та постійним.

21) Хто з представників маржиналiзму ввів в економічну науку термін "граничний":

а) У.Джевонс:

6) В.Парето;

в) Дж.Б.Кларк:

г) Ф.Вiзер; +

Д) К.Менгер.

22) Що не було причиною виникнення кембрiзької школи:

а) маржиналіська революція;

б) виникнення транснаціональних корпорацiй та подальший розвиток вiльної конкуренції; +

в) виникнення великих капіталістичних підприємств;

г) накопичення економічних знань;

д) необхідність вдосконалення управління виробництвом.