Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Історія соціально-економічної думки Іспит

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.01.2022
Размер:
67.12 Кб
Скачать

Іспит з предмету Історія Соціально-економічної думки

1)

А. Маршалла можна вважати засновником: 

а) неокласичного аналізу;

б) емпіричного аналізу;

в) інституціонального;

г) історично-описового аналізу.

2)

Засновником якого напряму інституціоналізму був Коммонс? 

а) соціально-психологічного;

б) соціально-правового;

в) кон'юнктурно-статистичного;

г) індустріально-технологічного.

3)

Якими чинниками не визначається перехід від індустріального до постіндустріального суспільства: 

А) переважання сфери послуг над сферою виробництва;

Б) класовий поділ поступається місцем професійному;

В) на зміну стадіальному розвитку приходить концепція сталого розвитку суспільства;

Г) університети втрачають своє значення в організації навчального процесу;

Д) створюються нові інтелектуальні технології, запроваджується планування та контроль над технологічними змінами.

4)

Яку теорію із нижчеперелічених вперше розробив К. Маркс? 

а) абсолютної земельної ренти;

б) відносної переваги у зовнішній торгівлі;

в) основного і оборотного капіталу;

г) граничної корисності.

5)

Зі скількох книг складається праця А. Сміта «Багатств народів»? 

а) одної;

б) трьох;

в) чотирьох;

г) п'яти.

6)

Яка теорія Ж. Б. Сея відома під назвою «закон Сея»? 

а) теорія вартості;

б) теорія ринку;

в) теорія трьох факторів виробництва;

г) теорія відтворення.

7)

Який інститут із нижченаведених лежить в основі соціально-психологічного інституціоналізму? 

а) школа;

б) суди;

в) інстинкт;

г) гроші.

8)

Автор «Теорії монополістичної конкуренції»: 

а) Ж.Б.Сей;

б) Дж.Б.Кларк;

в) А.Маршалла;

г) О. Бем-Баверк.

д) Е.Чемберлін;

є) Дж. Робінсон.

9)

Головною працею А. Маршалла є: 

а) «Правові основи капіталізму»;

б) «Принципи економіксу»;

в) «Вартість і капітал»;

г) «Основні принципи економічної політики».

10)

Яка школа виникла у 70-х роках XIX ст. на базі теорій історичної школи? 

а) австрійська школа граничної корисності;

б) американська школа неокласики;

в) нова історична школа;

г) математична школа в політичній економії.

11)

Якій країні передбачалась допомога планом Дауеса для оздоровлення економіки: 

а) Англія;

б) Франція;

в) Німеччина;

г) Італія;

д) США.

12)

Першоосновою будь-якого доходу, як і будь-якої мінової цінності, за А. Смітом є: 

а) заробітна плата, прибуток і рента;

б) процент;

в) заробітна плата;

г) рента і прибуток.

13)

Теорія суперіндустріалізму належать перу: 

а) У. Ростоу;

б) Р. Аропа;

в) О. Тоффлера.

14)

У теорії Ж. Б. Сея основними факторами виробництва є: 

а) земля, праця, капітал;

б) людина, праця, капітал;

в) земля, людина, гроші;

г) підприємець, капітал, праця.

15)

Основи теорії витрат виробництва заклав: 

а) Ф. Кене;

б) А. Сміт;

в) Д. Рікардо;

г) Ж. Б. Сей.

16)

Предметом дослідження меркантилістів є: 

а) сфера обігу;

б) сільське господарство;

в) сфера виробництва;

г) сфера послуг.

17)

Термін «футурологія» запропонував соціолог: 

а) Даніел Белл;

б) Осип Флехтхайм;

в) Олвін Тоффлер.

18)

Які основні види мануфактур були характерними для мануфактурного періоду української промисловості

а) борошномельна;

б) ґуральництво;

в) броварництво;

г) медоваріння;

д) металургійне виробництво;

е) всі варіанти відповіді вірні.

19)

Верховна Рада СРСР прийняла указ «Про перехід на 8-годинний робочий день, на 7-деннийробочий тиждень і про заборону самовільного залишення робітниками йслужбовцями підприємств і установ». 

А) У червні 1940 р.

Б) У червні 1941 р.

В) У червні 1965 р.

20)

Найважливішим елементом ринкової економіки за Маршаллом є: 

а) праця;

б) ціна;

в) капітал;

г) організаторські здібності.

21)

В теорії трьох хвиль Е. Тоффлера поділ усього суспільного розвитку поділяється на етапи: 

А) додустріальний, індустріальний та суперіндустріальний.

Б) індустріальний та постіндустріальний

В) натуральний та товарний

Г) ринковий ,традиційний, командно-адміністративний, змішаний.

22)

Хто за А. Смітом є «економічною людиною»? 

а) підприємець;

б) лихвар;

в) фінансист;

г) досконалий егоїст, що прагне до особистого збагачення.

23)

Яка форма власності, на думку Аристотеля, породжує найменше взаємних нарікань? 

а) приватна;

б) колективна;

в) державна;

г) общинна.

24)

Термін «пролетаріат» в економічну науку запровадив: 

а) Ф. Ліст;

б) К. Маркс;

в) С. Сісмонді;

г) К. Сен-Сімон.

25)

Хто з економістів сформулював закон спадної родючості ґрунтів? 

а) А. Сміт;

б) Ж. Б. Сей;

в) Д. Рікардо;

г) Т. Мальтус.

26)

За А. Маршаллом величина попиту на певний товар залежить від: 

а) споживчої корисності;

б) граничної корисності;

в) ринкової ціни;

г) граничного доходу.

27)

На думку Т. Мальтуса розмноження всіх форм земного життя обмежує? 

а) надмірна тіснота;

б) брак засобів до життя;

в) шлюбні закони;

г) інтелект.

28)

Засновником якого напряму інституціоналізму був Т. Веблен? 

а) соціально-психологічного;

б) соціально-правового;

в) кон'юнктурно-статистичного;

г) індустріально-технологічного.

29)

Лідером якої економічної школи був Дж. Кларк? 

а) кембріджської;

б) лондонської;

в) чиказької;

г) американської.

30)

Яку з нижченаведених категорій населення Платон не відносив до жодного стану? 

а) філософів;

б) землеробів;

в) воїнів;

г) рабів;

31)

До якої школи належить Т. Мальтус? 

а) класичної школи політекономії;

б) критичної школи;

в) історичної школи;

г) неокласичної школи.

32)

Система «постіндустріалізму» Д. Белла характеризується такими ознаками (укажіть помилку): 

а) перехід від виробництва товарів до виробництва послуг;

б) переважання в соціальній структурі малих підприємців;

в) провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства;

г) орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінка можливих напрямів розвитку технології;

д) прийняття рішень на засадах нової «інтелектуальної технології».

33)

Автор теорії технотронной ери і концепції американської гегемонії нового типу: 

а) М. Алле;

б) З. Бжезинський;

в) Д. Картер;

г) Андерс Війкман.

34)

Яка з цих книг належить перу Дж. М. Кейнса? 

а) «Принципи економічної науки»;

б) Лекції з економічної теорії державного сектору;

в) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;

г) «Економічні цикли та національний дохід».

35)

Вперше інституціоналізм як напрям економічної теорії з'явився в: 

а) Англії;

б) Франції;

в) США;

г) Німеччині.

36)

У яких галузях почався промисловий переворот в Україні: 

а) харчові галузі і промисловість;

б) залізничний транспорт;

в) машинобудування;

г) металургійне виробництво.

37)

Інститут економічної кон‘юнктури створений в 1918 р. очолив 

М. Птуха

К. Воблий

Р. Орженцький.

М.Туган-Барановський

М. Руденко.

38)

Коли вперше була видана знаменита праця Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»? 

а) у 1929 р.;

б) у 1933 р.;

в) у 1936 р.;

г) у 1939 р.

39)

В якій формі рабства рабська праця стала основною продуктивною силою суспільного виробництва: 

а) античне рабство;

б) обширне рабство;

в) східне рабство.

40)

Хто з економістів відкрив закон ефективного попиту? 

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Т. Мальтус;

г) Ж. Б. Сей.

41)

Якому виду господарської діяльності належала вирішальна роль в економічному житті Стародавнього Риму: 

а) сільському господарству;

б) торгівлі;

в) лихварству;

г) ремеслу.

42)

Яка з перелічених праць належать Т. Мальтусу? 

а) «Основи політичної економії»;

б) «Нові начала політичної економії»;

в) «Елементи політичної економії»;

г) «Принципи політичної економії».

43)

Перу Дж.М.Кейнса належить праця: 

а) «Трактат про гроші»;

б) «Трактат про грошову реформу»;

в) «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

44)

Що таке хрематистика Арістотеля? 

а) це наука про багатство;

б) це наука про обмін, торгівлю, збагачення;

в) це наука про управління майном;

г) це наука про зовнішню торгівлю

д) наука про господарювання, гонитва за грошима, в основі якої лежить діяльність з метою задоволення потреб та отримання прибутку..

Вариант 6

45)

Хто вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію? 

а) Арістотель;

б) Платон;

в) Ксенофонт.

г) Черба

46)

Кому належить вислів: «раби - це знаряддя, що говорить»? 

а) Ксенофонту;

б) Платону;

в) Аристотелю;

г) Конфуцію.

47)

Хто вперше в науці побачив зв'язок між поділом праці та розмірами ринку? 

а) Ксенофонт;

б) Аристотель;

в) Платон;

г) Сократ.

48)

Концепція постіндустріального суспільства належить: 

а) У. Ростоу;

б) Д. Беллу;

в) Ж. Эллюлу;

г) Ж. Фурастьє.

49)

На думку Ж. Б. Сея бідність пояснюється: 

а) надмірним тиском з боку податкової системи;

б) надлишком населення порівняно із засобами існування;

в) недосконалим політичним управлінням;

г) низькою заробітною платою.

50)

Що вивчає «економікс» Маршалла? 

а) родинні основи ведення домашнього господарства;

б) внутрішні залежності буржуазних відносин виробництва;

в) економічні закони розподілу багатства;

г) людство в його повсякденному житті.

51)

Хто в XX столітті розвинув теорію ефективного попиту Т. Мальтуса? 

а) Дж. М. Кейнс;

б) М. Фрідмен;

в) Л. Ергард;

г) Ф. Гайєк.

52)

В основу якого вчення лягли наукові погляди Д. Рікардо? 

а) монетаризму;

б) кейнсіанства;

в) марксизму;

г) фізіократизму.

53)

Радикальний варіант концепції постіндустріального суспільства, базується на європейській моделі представлений у концепціях: 

а) Р. Арона, А. Турена,

Б) Д. Белла, Дж. Ґелбрейта

В), Е. Тоффлера, К. Боулдінга

Г) Ж. Фурастьє, М. Кастельса.

54)

К. Маркс визначав капітал як: 

а) засоби виробництва;

б) вартість, що самозростає;

в) гроші в обігу;

г) сукупний

55)

Ренту Д. Рікардо розглядав як: 

а) особливий дар землі;

б) складова частина ціни товару;

в) надлишок продуктивної праці землероба;

г) плата за користування землею.

56)

Яка перешкода зростанню людності відноситься до природних? 

а) утримування від шлюбу;

б) атмосфера великих міст;

в) моральна стриманість;

г) геній людського розуму.

57)

Праця А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» вийшла друком у: 

а) 1780;

б) 1782;

в) 1784;

г) 1776.

58)

Автор твору «Економічна теорія недосконалої конкуренції»: 

а) Ж.Б.Сей;

б) Дж. Робінсон;

в) А.Маршалла;

г) Бем-Баверк.

д) Е. Чемберлін;

є) Дж.Б.Кларк.

59)

Послідовник Кейнса: 

а) М. Алле;

б) М. Фрідмен;

в) Є.Домар.

60)

Від чого не залежить обсяг грошової маси за А. Маршаллом? 

а) від швидкості обігу грошей;

б) від обсягу експортно-імпортних операцій;

в) загального рівня цін на товари;

г) обсягу валового національного продукту.

61)

За Т. Мальтусом людство зростає: 

а) за арифметичною прогресією;

б) за геометричною прогресією;

в) пропорційно виробництву матеріальних благ;

г) пропорційно виробництву продуктів споживання.

62)

Який учений запровадив поняття граничних витрат? 

а) А. Маршалл;

б) А. Пігу;

в) В. Парето;

г) Дж. Б. Кларк.

63)

Хто з класиків-економістів вважав, що «пропозиція породжує попит»? 

а) А. Сміт;

б) Ж. Б. Сей;

в) У. Петті;

г) Т. Мальтус.

64)

Лідером якої економічної школи був А. Маршалл? 

а) кембріджської;

б) лондонської;

в) чиказької;

г) австрійської.

65)

Основними причинами світової економічної кризи 1929-1933 рр. являються: 

а) над монополізація економіки;

б) зниження ефективності механізму ринкової саморегуляції;

в) відсутність контролю з боку держави за виробництвом;

г) різке зменшення платоспроможності населення;

д) всі варіанти відповідей вірні;

е) вірні варіанти відповідей «а», «в».

66)

До якого важливого висновку прийшов Ж. Б. Сей у своїй теорії збуту? 

а) розширення виробництва викликає розширення внутрішнього ринку;

б) зростання ціни прямо пропорційне попиту і обернено пропорційне пропозиції;

в) обмін між суб'єктами в суспільстві має вартісний характер;

г) сукупний дохід в економіці за будь-який проміжок часу дорівнює сумі витрат усіх факторів виробництва.

67)

Який засіб обмеження розмноження народонаселення є, на думку Т. Мальтуса, найстрашнішим? 

а) голодомор;

б) неврожайні роки;

в) епідемії;

г) людська порочність.

68)

Слова «Пролетарі всіх країн, єднайтеся» належать: 

а) Ф. Лісту;

б) К. Сен-Сімону;

в) С. Сісмонді;

г) К. Марксу.

69)

Завдяки існуванню якого класу Т. Мальтус вирішує проблему реалізації? 

а) класу робітників;

б) класу капіталістів;

в) непродуктивного класу;

г) класу ремісників.

70)

Хто був передвісником теорії А. Сміта про поділ праці? 

а) Ксенофонт;

б) Платон;

в) Арістотель;

г) Демокріт.

71)

Засновником якого напряму інституціоналізму був У.Мітчел? 

а) соціально-психологічного;

б) соціально-правового;

в) кон'юнктурно-статистичного;

г) індустріально-технологічного.

72)

Перу видатного вченого Дж. Гелбрейта належать праці: 

а) «Нове індустріальне суспільство»;

б) «Суспільство достатку»;

в) «Гроші»;

г) «Економічні теорії та цілі суспільства»;

д) «Вік невпевненості»;

ж) всі відповіді вірні;

з) всі відповіді не вірні;

к) вірні відповіді, а, г;

л) вірні відповіді г, д.

73)

Філософи Стародавньої Греції основною галуззю економіки вважали: 

а) скотарство;

б) землеробство;

в) ремесло;

г) мистецтво.

74)

Хто вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію? 

а) Арістотель;

б) Платон;

в) Ксенофонт;

г) Варрон.

75)

Хто вважається засновником терміну «економіка»? 

а) Ксенофонт;

б) Аристотель;

в) Платон;

г) Сократ.

76)

Який з названих творів належить Т. Мальтусу? 

а) «Дослідження про природу і зростання ренти»;

б) «Дослідження про наслідки хлібних законів»;

в) «Дослідження про ремісничу працю»;

г) «Нарис про закон народонаселення».

77)

Засновник макроекономічної теорії: 

а) Дж. Робінсон;

б) Дж. Кейнс;

в) Фон Хайєк;

г) А. Маршал.

78)

Своїми попередниками Дж. М. Кейнс визнає: 

а) меркантилістів;

б) фізіократів;

в) класиків;

г) неокласиків.

79)

Чим зумовлене утвердження нових форм господарювання в період неоліту (новий кам’яний вік): 

а) виснаження мисливських ресурсів;

б) криза привласнюючого господарства;

в) зародження відтворюючого господарства;

г) зародження та поширення землеробства і скотарства як нових форм господарювання;

д) всі варіанти відповідей вірні;

80)

Який автор визначає постіндустріальне суспільство як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг" 

а) Ж.Б.Сей;

б) Дж. К. Гелбрейт;

в) Д. Белл;

г) О. Бем-Баверк.

81)

Яку теорію вперше створив А. Маршалл? 

а) теорію розрахунку міжнародного руху капіталу;

б) теорію цінової еластичності попиту;

в) теорію спадної граничної корисності;

82)

Товариство економістів, до якого входили такі видатні вчені як Є. Слуцький, К. Воблий, Р. Орженцький, М.Птуха, Ф. Задорожний було засновано: 

А. 1920 р.

В 1940 р.

В 1976 р.

В 1991 р.

83)

Ж. Б. Сей був представником: 

а) класичної школи політекономії;

б) критичної школи політекономії;

в) неокласичної школи економічної теорії;

г) неолібералізму.

84)

Вкажіть назву праці, в якій висунуто ідею про те, що «некорисна річ не може бути багатством»: 

а) «Закони» Платона;

б) «Політика» Арістотеля;

в) «Домострой» Ксенофонта

г) «Про доходи» Ксенофонта.

85)

Що із зазначеного не відноситься до формування українського національного ринку у продовж 17-18 ст.: 

а) торги і базари;

б) ярмарки;

в) постійна торгівля через стаціонарні заклади (крамниці, корчми т.ін);

г) товарні біржі;

86)

Яке із положень не відноситься до головних напрямків програм та практики ринкових реформ в постсоціалістичних країнах: 

а) перехід до природної ринкової економіки;

б) роздержавлення і приватизація;

в) подолання державного монополізму та розвиток конкуренції;

г) лібералізація цінової політики та зовнішньо - економічної діяльності;

д) кардинальні зміни грошової, фінансово-кредитної та соціальної політики;

е) орієнтація на подальший розвиток економічних зв’язків економічної доби.

87)

Ж. Б. Сей був видатним економістом: 

а) Англії;

б) Франції;

г) США.

88)

Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в економічну науку запровадив: 

а) Ф. Кене;

б) К. Маркс;

в) А. Сміт;

г) Д. Рікардо.

89)

Яка економічна категорія є висхідною в теоретичні системі А. Сміта? 

а) товар;

б) гроші;

в) поділ праці;

г) багатство.

90)

Визначна економічна праця «Монетарна історія США 1860-1960 рр.» належить перу: 

а) М. Фрідмена;

б) А.Шварц;

в) Муррея Росбарта;

г) Бруно Леоні;

д) В. Репке;

ж) М. Фрідмена і А.Шварц;

з) М. Фрідмена і Бруно Леоні.

91)

Правозахисники України об’єднались в Українську групу сприяння виконанню Гельсінської угоди (УГС – Українська Гельсінська Спілка) у 

А) листопаді 1976 року

Б) листопаді 1980 року

В) листопаді 1986 року

Д) У червні 1940 р.

92)

Який фактор виробництва є зайвим у трифакторній теорії виробництва Ж. Б. Сея? 

а) праця;

б) капітал;

в) організація;

г) земля.

93)

Найпоширеніша грошова одиниця Стародавнього Риму: 

а) ас;

б) драхм;

в) денарій;

г) сестерцій;

д) ауерс;

е) солід.

94)

На думку А. Маршалла в довгостроковому періоді часу постійні витрати стають: 

а) середніми витратами;

б) граничними витратами;

в) загальними;

г) змінними.

95)

До рушійних сил ринкової економіки А. Сміт зачисляв: 

а) дію законів попиту і пропозиції;

б) повну зайнятість;

в) сильну державну владу;

г) цільові державні капіталовкладення.

96)

Від якого чинника, на думку Т. Мальтуса, залежить щастя народу? 

а) від того, рідко чи густо вони населені;

б) від того, багаті вони чи бідні;

в) від того, в якому відношенні перебуває кількість людей до кількості їжі;

г) від того, чи мають давню чи ранню історію.

97)

Якою буде величина вартості товару, якщо відомо: C = 20;V=10; m' = 300%? 

а) 60;

б)90;

в) 30;

г)80.

98)

Хто був лідером соціально-психологічного напрямку інституціоналізму? 

а) Т. Веблен;

б) У. Мітчелл;

в) Р. Коуз;

г) Дж. Коммонс.

99)

Хто з економістів увів поняття короткостроковий та довгостроковий періоди: 

а) А. Маршалл;

б) К. Менгер;

в) А. Сміт;

г) У. Мітчелл.

100)

Хто був лідером соціально-правового напрямку інституціоналізму? 

а) Т. Веблен;

б) У. Мітчелл;

в) Р. Коуз;

г) Дж. Коммонс.