Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

База тестів на іспит

.docx
Скачиваний:
175
Добавлен:
15.06.2020
Размер:
288.74 Кб
Скачать

Для зняття марення i галюцинацiй у хворої на шизофренiю лiкар використав амiназин. Який механiзм антипсихотичної дiї препарату?

= Блокада адренергiчних i дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

~ Стимуляцiя адренергiчних i дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

~ Стимуляцiя холiнергiчних процесiв в ЦНС

~ Блокада холiнергiчних процесiв в ЦНС

~ Iнгiбування зворотнього нейронального захоплення МАО

Хворий з дiагнозом цукровий дiабет, вранцi натще отримав призначену дозу iнсулiну пролонгованої дiї. Пропустив черговий прийом їжi i невдовзi вiдчув слабкiсть, бiль голови, запаморочення, пiтливiсть, тремтiння тiла, судоми, вiдчуття голоду, явища гiпоглiкемiї. Застосування глюкози стан не полегшило. Який препарат необхiдно ввести для ку- пiрування даного стану?

= Адреналiн

~ Трiамцiнолон

~ Норадреналiн

~ Пренiзолон

~ Гiдрокортизон

Дитина 8-ми рокiв готувалася до тонзилектомiї. Аналiз кровi показав, що час згортання збiльшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днiв до операцiї слiд включити до комплексу лiкарських засобiв пiдготовчого перiоду в першу чергу?

= Вікасол

~ Кальцiю хлорид

~ Амiнокапронова кислота

~ Фiбриноген

~ Дицинон

Пiсля прийому препарату у хворого з серцевою недостатнiстю зменшилася частота скорочень серця, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збiльшився дiурез. Вкажiть, який препарат приймав хворий:

= Дигоксин

~ Анаприлiн

~ Верапамiл

~ Дилтiазем

~ Резерпiн

Хворому встановлено дiагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажiть, який iз препаратiв йому найбiльш доцiльно призначити в першу чергу:

= Iзонiазид

~ Сульфален

~ Циклосерин

~ Етiонамiд

~ Етоксид

Хворий похилого вiку страждає на хронiчний закреп, в основi якого лежить гiпотонiя товстого кишечнику. Який препарат слiд призначити хворому?

= Бiсакодил

~ Натрiю сульфат

~ Касторова олiя

~ Ацеклiдин

~ Прозерин

Лiкування туберкульозу здiйснюється за допомогою комбiнованої хiмiотерапiї, що поєднує речовини рiзного механiзму дiї. Який з протитуберкульозних засобiв пригнiчує транскрипцiю ДНК в РНК мi- кобактерiй?

=Рифампіцин

~ Iзонiазид

~ Стрептомiцин

~ Етiонамiд

~ ПАСК

Хворий на iшемiчну хворобу серця не повiдомив лiкаря, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лiкар призначив препарат, пiсля прийому якого напади стенокардiї стали рiдше, але напади бронхоспазму стали частiше. Який пре- парат був призначений?

= Анаприлін

~ Верапамiл

~ Нiтросорбiд

~ Нiтроглiцерин

~ Дилтiазем

До ендокринолога звернулась хвора 45-ти рокiв iз скаргами на пiдвищення апетиту, сухiсть слизових оболонок рото- вої порожнини, збiльшення дiурезу. При обстеженнi вперше виявлено iнсулiнне- залежний дiабет. Який з названих препа- ратiв доцiльно призначити хворiй?

= Глібенкламід

~ Iнсулiн

~ Адiурекрин

~ Вазопресин

~ Окситоцин

Хворому на гострий iнфаркт мiокарда у комплекснiй терапiї було призначено гепарин. Через деякий час пiсля введення даного препарату з’явилася гематурiя. Який антагонiст гепарину необхiдно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

= Протаміна сульфат

~ Вiкасол

~ Амiнокапронова кислота

~ Неодикумарин

~ Фiбриноген

У хворої при лiкуваннi гiпертонiчної хвороби на фонi прийому препарату виник сухий кашель. Для якого препарату характерна така побiчна дiя?

= Лізиноприл

~ Резерпiн

~ Гiдрохлортiазид

~ Дротаверин

~ Но-шпа

У вiддiлення реанiмацiї був доставлений хворий з iнфарктом мiокарда. Який препарат необхiдно ввести хворому для лiкування больового шоку?

= Промедол

~ Анальгiн

~ Парацетамол

~ Целекоксиб

~ Налоксон

У жiнки, що тривало приймала антибiотики з приводу кишкової iнфекцiї, розвинулось ускладнення з боку слизо- вої порожнини рота у виглядi запального процесу i бiлого нальоту, у якому пiд час бактерiологiчного дослiдження були виявленi дрiжджеподiбнi грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратiв показаний для лiкування цього ускладнення?

= Флуконазол

~ Бiсептол

~ Тетрациклiн

~ Фуразолiдон

~ Полiмiксин

Хвора 57-ми рокiв для лiкування гiпертонiчної хвороби тривалий час приймала анаприлiн. Побiчнi ефекти спонукали пацiєнтку вiдмовитись вiд прийому препарату, що призвело до розвитку гiпертонiчного кризу i нападу стенокардiї. Як називається ускладнення, яке виникло?

= Синдром відміни

~ Лiкарська залежнiсть

~ Тахiфiлаксiя

~ Сенсибiлiзацiя

~ Звикання

Хворiй жiнцi iз захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили дiуретичний препарат, що пригнiчує реабсорбцiю в нирках iонiв Na+ i води, посилює виведення нирками iонiв K+ i Mg++, викликає гiперурикемiю, зумовлює потужний дiуретичний ефект. Назвiть цей препарат:

= Фуросемід

~ Трiамтерен

~ Спiронолактон

~ Дiакарб

~ Аллопуринол

Хворому призначили антибiотик хлорамфенiкол (левомецитин), який порушує у мiкроорганiзмiв синтез бiлку шляхом гальмування процесу:

=Елонгація трансляції

~ Утворення полiрибосом

~ Транскрипцiя

~ Процесiнг

~ Амплiфiкацiя генiв

Для проведення анальгезiї наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодiазепiнового ряду. Який засiб використали для потенцiювання анальгезiї?

= Діазепам

~ Хлорпротiксен

~ Трифтазин

~ Карбамазепiн

~ Iмiзин

Хворому iз больовим синдромом в суглобах постiйно призначають аспiрин. Який з перерахованих ферментiв вiн пригнiчує?

= Циклооксигеназа

~ Лiпооксигеназа

~ Фосфолiпаза А2

~ Фосфолiпаза Д

~ Фосфолiпаза С

У хворого з синдромом Iценко- Кушинга спостерiгаються стiйка гiперглiкемiя та глюкозурiя. Синтез та секрецiя якого гормону збiльшенi у цього хворого?

=Кортизол

~ Адреналiн

~ Глюкагон

~ Тироксин

~ Альдостерон

Який вiтамiнний препарат доцiльно призначити пацiєнту зi скаргами на зни- ження гостроти зору в сутiнках, сухiсть шкiри, частi застуднi захворювання, лам кiсть волосся?

=Ретинолу ацетат

~ Тiамiну хлорид

~ Нiкотинова кислота

~ Ергокальциферол

~ Пантотенова кислота

43-х рiчний капiтан корабля скар- житься на прояви сезонної алергiї. Який лiкарський засiб, що не має снодiйного ефекту, можна йому призначити?

= Лоратадин

~ Супрастин

~ Дипразин

~ Мiкосептин

~ Ванкомiцин

Хворому на хронiчний бронхiт при- значили муколiтичний препарат, що пiд- вищує синтез сурфактанту. Який препа- рат був використаний?

= Амброксол

~ Кодеїн

~ Мукалтин

~ Фенотерол

~ Лiбексин

Хворому на туберкульоз легень при- значений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рiвноваги. Вкажiть цей лiкарський засiб:

= Ізоніазид

~ Бiсептол

~ Фуразолiдон

~ Цефазолiн

~ Левомiцетин

Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

=Стимулює альфа-адренорецептори

~ Стимулює в-адренорецептори

~ Блокує а-адренорецептори

~ Блокує в-адренорецептори

~ Стимулює а- і в-адренорецептори

Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інту- бацію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?

=Сукцинатдегідрогеназа

~ Сукцинатдегідрогеназа

~ Карбангідраза

~ N-ацетилтрансфераза

~ K-Na-АТФ-аза

У хворого із сечокам’яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?

=Промедол

~ Трамадол

~ Пірітрамід

~ Етилморфіну гідрохлорид

~ Морфіну гідрохлорид

Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?

= Інактивація бета-лактамази

~ Блокада транслокази

~ Гальмування аденозиндезамінази

~ Гальмування транспептидази

~ Активація фосфодіестерази

У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопу- рінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

= Ксантиоксидаза

~ Уреаза

~ Уратоксидаза

~ Дигідроурацилдегідрогеназа

~ Уриділтрансфераза

Чоловіку 18-ти років з приводу флегмони плеча було зроблено внутрі- шньом’язову ін’єкцію пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?

= Анафілаксія

~ Центральна дія

~ Рефлекторна дія

~ Потенціювання

~ Периферична дія

Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат після якого у нього з’явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

= Преднізолон

~ Ретаболіл

~ Спіронолактон

~ Естріол

~ Тестостерон

Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?

= Спіронолоктон

~ Фуросемід

~ Гіпотіазид

~ Триамтерен

~ Маніт

У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності факторів згортання крові ІІ, УІІ, ІХ, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?

= Вітамін К

~ Вітамін А

~ Вітамін С

~ Вітамін D

~ Вітамін Е

Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахиаритмі- єю призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?

= Дигоксин

~ Дофамін

~ Добутамін

~ Аміодарон

~ Мілдронат

Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигі- пертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?

=Лізиноприл

~ Анаприлін

~ Клофелін

~ Резерпін

~ Ніфедипін

У 60-річного пацієнта було виявлено гіперглікемію і глюкозурію. Для лікування хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?

= Глібенкламід

~ Фуросемід

~ Окситоцин

~ Панкреатин

~ Корглікон

Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

= Протаміну сульфат

~ Вікасол

~ Амінокапронова кислота

~ Неодикумарин

~ Фібриноген

До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

= Лоратадин

~ Норадреналіну гідротартрат

~ Анаприлін

~ Амброксол

~ Лозартан

Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстої кишки. Який препарат слід призначити хворому?

= Бісакодил

~ Натрію сульфат

~ Касторова олія

~ Атропіну сульфат

~ Новокаїнамід

Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в роботі серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?

= Гіпокаліємія

~ Гіперкаліємія

~ Гіперурікемія

~ Гіперглікемія

~ Гіпоглікемія

У хворого 45-ти років на тлі транс- мурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?

= Добутамін

~ Ізадрин

~ Ефедрин

~ Еуфілін

~ Промедол

Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на ка- шльовий центр вибірково, не пригнічуючи дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте препарат:

= Глауцин

~ Кодеїну фосфат

~ Лібексин

~ Окселадин

~ Бромгексин

Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:

= Прозерин

~ Ацеклідин

~ Галантаміну гідробромід

~ Армін

~ Алоксим

Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?

= Холіноміметики

~ Реактиватори холінестерази

~ Адреноблокатори

~ Токолітики

~ Гангліоблокатори

Чоловік 40 років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових H2- рецепторів ІІІ покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:

= Фамотидин

~ Пірензепін

~ Метацин

~ Атропіну сульфат

~ Платифіліну гідротартрат

Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не- глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює ві- адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?

= Добутамін

~ Дигоксин

~ Адреналін

~ Корглікон

~ Анаприлін

Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування:

= Фосфоліпази А2

~ Циклооксигенази

~ Фосфоліпази С

~ Ліпоксигенази

~ Пероксидази

Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:

= Метронідазол

~ Тетрациклін

~ Левоміцетин

~ Лінкоміцину гідрохлорид

~ Цефтріаксон

У пацієнта після переохолодження на губах з’явились герпетичні висипання. Для лікування призначений крем ацикловіру, терапевтичний ефект якого пояснюється здатністю:

= Гальмувати активність ДНК -полімерази

~ Порушувати функцію зворотної транскриптази

~ Інгібувати нейрамінідазу

~ Гальмувати активність протеази

~ Уповільнювати реплікацію РНК- і ДНК-геномних вірусів

Для знеболювання використовують новокаїн, під дією якого нервове волокно втрачає здатність проводити збудження. Який мембранно-іонний механізм дії цього препарату?

= Блокування нарієвих іонносклективних канілів

~ Блокування калієвих іоноселектив- них каналів

~ Блокування кальцієвих іоноселектив- них каналів

~ Блокування калій-натрієвого насоса

~ Блокування натрій-протонного насоса

Пацієнтка тривалий час приймала снодійний засіб нітразепам. Після відміни препарату у неї розвинулись безсоння, зниження апетиту, агресивність. Як називається такий стан?

= Абстиненція

~ Тахіфілаксія

~ Сенсибілізація

~ Кумуляція

~ Ейфорія

Хворому на шизофренію призначено аміназин для купіювання психічного стану. Вкажіть механізм дії препарату:

=Блокада Д2 дофаміновиих рецепторів

~ Стимуляція опіоїдних рецепторів

~ Блокада ГАМК-рецепторів

~ Стимуляція серотонінових рецепторів

~ -

Хворому на пневмонію призначений антибіотик із групи макролідів. Вкажіть цей препарат:

= Азітроміцин

~ Гентаміцин

~ Ампіцилін

~ Тетрациклін

~ Стрептоміцин

Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

= Стимулювання альфа-адренорецепторів

~ Стимулює бета-адренорецептори

~ Блокує альфа-адренорецептори

~ Блокує бета-адренорецептори

~ Стимулює альфа- і бета-адренорецептори

У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід надати перевагу в цьому випадку?

= Лізиноприл

~ Анаприлін

~ Празозин

~ Ніфедипін

~ Дихлотіазид

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

= М-холінорецепторів

~ Н-холінорецептори

~ а- та в-адренорецептори

~ а-адренорецептори

~ в-адренорецептори

Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглі- козидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?

= Добутамін

~ Кофеїн-бензоат натрію

~ Кордіамін

~ Етимізол

~ Бемегрид

Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?

= Спіронолактон

~ Фуросемід

~ Гіпотіазид

~ Триамтерен

~ Маніт

Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

= Етимізол

~ Лобелін

~ Празозин

~ Атропін

~ Прозерин

Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишківника. Який препарат слід призначити хворому?

= Бісакодил

~ Натрію сульфат

~ Касторова олія

~ Ацеклідин

~ Прозерин

Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензив- них засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?

= Лізиноприл

~ Анаприлін

~ Клофелін

~ Резерпін

~ Ніфедипін

Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилася гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

= Протаміна сульфат

~ Вікасол

~ Амінокапронова кислота

~ Неодикумарин

~ Фібриноген

У хворого 65-ти років діагностовано хворобу Паркінсона. Який засіб, що підвищує вміст дофаміну, слід йому призначити?

= Левадопа

~ Атропину сульфат

~ Скополаміну гідробромід

~ Амізил

~ Циклодол

У хворого 45-ти років на тлі транс- мурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?

= Добутамін

~ Ізадрин

~ Ефедрин

~ Еуфілін

~ Промедол

Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?

= Ниркова недостатність

~ Анорексія

~ Гіперацидний гастрит

~ Гіпоацидний гастрит

~ Гіпертонічна хвороба

Сучасні антиатеросклеротичні препарати застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу. Такі препарати як гемфіброзил та фенфібрат гальмують біосинтез холестерину шляхом інгібування ферменту:

= в-ГОМК-редуктаза

~ Гексокиназа

~ Глюкозо-6-фосфатаза

~ Ацилтрансфераза

~ Ацил-КоА-холестеринацилтрансфераза

Хворий на атеросклероз приймає антисклеротичний засіб - фенофібрат. Який механізм дії має цей засіб?

= Підвищує захоплення ліпопротеїдів Низької щільності та Блокує біосинтез ендогенного холестерину

~ Поліпшує мікроциркуляцію крові

~ Знижує рівень хіломікронів

~ Інгібує абсорбцію холестерину в ШКТ

~ Поновлює негативний електричний заряд ендотелію судин

Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпер- тензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?

= Гіпохлоремічний алкалоз

~ Метаболічний ацидоз

~ Гіперкаліємія

~ Гіпермагніємія

~ Збільшення об’єму циркулюючої крові

При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?

= Переважне Пригнічення циклооксигенази-2

~ Переважне пригнічення циклооксигенази-1

~ Пригнічення фосфоліпази А2

~ Переважна стимуляція аденілатциклази

~ Пригнічення фосфодіестерази

Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки зі зсувом. Перед репозицією уламків необхідна анальгезія. Який препарат слід обрати?

= Промедол

~ Анальгін

~ Морфіну гідрохлорид

~ Панадол

~ Омнопон

Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?

= Ацетилцестиїн

~ Лібексин

~ Бромгексин

~ Трава термопсису

~ Натрію гідрокарбонат

Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю неглікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює ві-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?

= Добутамін

~ Дигоксин

~ Адреналін

~ Корглікон

~ Анаприлін

Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 48- ми років виникли явища невриту зорового нерва, порушення пам’яті, судоми. Який із зазначених протитуберкульозних препаратів приймала хвора?

= Ізоніазид

~ ПАСК

~ Рифампіцин

~ Етамбутол

~ Канаміцину сульфат

Школяр 8-ми років звернувся до стоматолога з герпетичним висипанням на нижній губі. Який найбільш ефективний засіб слід призначити?

= ацикловір

~ Ампіцилін

~ Кетоконазол

~ Фурадонін

~ Оксацилін

Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерію підлітком. Час останньої імунізації лікаря проти дифтерії - 12 років. Який препарат необхідно ввести стоматологу?

= антитоксична Протидифтерійна Сироватка

~ Інтерферон

~ Жива вакцина

~ Хімічна вакцина

~ Рекомбінантна вакцина

При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпо- хромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?

= Ферковен

~ Ціанокобаламін

~ Пентоксил

~ Гепарин

~ Вікасол

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецепто- ри доцільно заблокувати для цього?

= М холіно-рецептори

~ Н-холінорецептори

~ а- та в-адренорецептори

~ а-адренорецептори

~ в-адренорецептори

Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

= Преднізолон

~ Ретаболіл

~ Спіронолактон

~ Естріол

~ Тестостерон

Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

= Етимізол

~ Лобелін

~ Празозин

~ Атропін

~ Прозерин

Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?

= Бісакодил

~ Натрію сульфат

~ Касторова олія

~ Ацеклідин

~ Прозерин

Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигі- пертензивних засобів. Артеріальний

тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?

= Лізиноприл

~ Анаприлін

~ Клофелін

~ Резерпін

~ Ніфедипін

Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигіста- мінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено?

= Лоратадин

~ Димедрол

~ Гепарин

~ Вікасол

~ Окситоцин

Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?

=Преднізолон

~ Аскорбінова кислота

~ Но-шпа

~ Сульфацил-натрій

~ Рифампіцин

Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

= Етанол

~ Тетурам

~ Налоксон

~ Протаміну сульфат

~ Ацетилцистеїн

Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?

= Рифампіцин

~ Цефалексин

~ Циклосерин

~ ПАСК

~ Тетрациклін

При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації окадо темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

Соседние файлы в предмете Фармакология