Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

7

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.06.2020
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Iмовiрнiснi основи обробки даних

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛIЗ ДАНИХ КВАНТИЛI

Ющенко Ольга Володимирiвна

Сумський державний унiверситет

12 жовтня 2015 року

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Статистичним рядом називається сукупнiсть пар i = xi , отриманих в результатi експерименту.

Зазвичай статистичнi ряди оформляються у виглядi таблицi (таблиця 2), в першому стовпцi яко¨ı сто¨ıть

номер дослiду (i), а в другому — спостережуване

значення випадково¨ı величини xi , яке називається варiантою.

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Статистичним рядом називається сукупнiсть пар i = xi , отриманих в результатi експерименту.

Зазвичай статистичнi ряди оформляються у виглядi таблицi (таблиця 2), в першому стовпцi яко¨ı сто¨ıть

номер дослiду (i), а в другому — спостережуване

значення випадково¨ı величини xi , яке називається варiантою.

Розмахом вибiрки

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

називають рiзницю мiж найбiльшою i найменшою варiантами вибiрки:

R = xmax − xmin.

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Якщо одна i та ж варiанта зустрiчається у вибiрцi кiлька разiв, то статистичний ряд зручнiше записувати у виглядi таблицi

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Частотою ni (i = 1, k) варiанти xi називається число повторень варiанти xi у вибiрцi, причому

k

ni = n.

i=1

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Частотою ni (i = 1, k) варiанти xi називається число повторень варiанти xi у вибiрцi, причому

k

ni = n.

i=1

Вiдносною частотою або вагою ni (i = 1, k) варiанти xi називається вiдношення частоти варiанти до об’єму

вибiрки n, тобто

ni = nni

k

ni = 1.

i=1

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

При великiй кiлькостi спостережень простий статистичний ряд перестає бути зручною формою запису статистичних даних. Для додання йому бiльшо¨ı компактностi i наочностi статистичний матерiал пiддають додатковiй обробцi — будують варiацiйнi ряди або групованi варiацiйнi ряди.

ni .

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Варiацiйним рядом називається упорядкована сукупнiсть варiант xi (i = 1, k) з вiдповiдними ¨ıм частотами ni або вiдносними частотами

Статистичнi ряди

Iмовiрнiснi

основи

обробки

даних

Ющенко Ольга Володимирiвна

Статистичнi

ряди

Гiстограма та полiгон частот

Квантилi

Ящик з вусами

Графiк

Q − Q

Варiацiйним рядом називається упорядкована сукупнiсть варiант xi (i = 1, k) з вiдповiдними ¨ıм частотами ni або вiдносними частотами ni .

Для побудови групованого варiацiйного ряду iнтервал змiни спостережених значень випадково¨ı величини

[xmin; xmax ] розбивають на N iнтервалiв, що не

пересiкаються (¨ıх називають частковими iнтервалами або розрядами).

Соседние файлы в предмете Теория вероятностей и математическая статистика