Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsia_7.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
528.38 Кб
Скачать

2. Основні схеми з’єднання трьохфазних кіл.

Фазні обмотки трьохфазного генератора можна зєднати з трьома приймачами електроенергії шістьома проводами (рис.2.1).

Рис 2.1.

Таким чином, створюються три незалежні фазні кола, вони називаються незв'язаними. Незв'язана трифазна система практично не застосовується, але вона важлива для з'ясування співвідношень при об'єднанні фазних ланцюгів.

Кожна фазна обмотка електричної машини має два виводи. За початок фази обмотки генератора звичайно приймають вивід, до якого спрямована позитивна ЭРС. Позначаються початкові виводи залежно від фази символами A, B і С. Протилежні виводи називаються кінцями фаз обмоток і позначаються відповідно через х, у и z.

Через “початок” позитивно спрямований струм виходить із обмотки, а через “кінець” цей струм входить в обмотку.

При з'єднанні за схемою зірка всі кінці обмоток з'єднуються в одну точку, що називається нульовою або нейтральною і позначається буквою О або N. (рис 2.2.).

Рис 2 .2

Такий же вузол n утворює з'єднання трьох фаз навантаження, а три зворотних проводи фаз системи обєднуються в один загальний провід. Цей провід називається нульовим або нейтральним проводом. Згідно з першим законом Кірхгофа струм у нейтральному проводі дорівнює векторній сумі струмів трьох фаз системи:

(2.1)

Провід, який з'єднує початки фаз обмоток генератора з навантаженням називаються лінійними.

Кожну із трьох ЭРС генератора називають фазою генератора, кожну із трьох навантажень – фазою навантаження .

Струм, що протікає по фазі генератора або навантаження, називається фазним струмом відповідно генератора або навантаження, струм у лінійному проводі – лінійним струмом.

Струм у нульовому проводі називається нульовим. Якщо всі фази навантажені однаково, то фазні струми утворять симетричну систему струмів і, згідно рівняння (2.1.) їхня сума дорівнює нулю.

Напруга на фазі генератора або навантаження – фазна напруга. Напруга між лінійними проводами – лінійна.

Розглянемо співвідношення між фазними струмами і напругами.

При з'єднанні зіркою лінійні струми рівні фазним, тому що обмотка генератора і лінійний провід з'єднані послідовно.

Iл=Iф

Складемо рівняння по другому закону Кірхгофа для напруг (рис2.2).

звідки

аналогічно

В загальному випадку:

Т аким чином, у трифазній системі, з'єднаній за схемою зірки, лінійні напруги більше фазних у раз.

Рис 2.4.

Наприклад, лінійна напруга 380 В, а фазна 220 В. Отже, в одному джерелі можна одержати дві напруги.

Кожний трифазний двигун рівномірно навантажує всі три фази і відповідно струм у нульовому проводі дорівнює нулю. Це дає можливість живити їх по трьохпроводній схемі без нульового провода. Але для побутового навантаження нульовий провід необхідний, так як в цьому випадку немає підстав розраховувати, що навантаження в кожній фазі буде однакове. У нульовому проводі чотирьох провідної освітлювальної системи (Рис.2.4) забороняється установка запобіжників або вимикачів, тому що при відключенні нульового провода фазні напруги на навантаженні можуть стати нерівними.

Соседние файлы в предмете Электротехника