Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кредитування лекц_я.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
338.94 Кб
Скачать

Тема . Кредитування підприємств.

1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.

2. Функції кредиту.

3. Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам.

4. Принципи кредитування.

5. Відсоток за кредит, нарощення за простими та складними відсотковими ставками.

1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможли­ва без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економiчного погляду кредит - це форма позичкового капiталу (в грошовiй або товарнiй формах), що надається на умовах повернення i обумовлює виникнення кредитних вiдносин мiж тим, хто надає кредит, i тим, хто його отримує.

Загальноекономiчною причиною появи кредитних вiдносин є товарне виробництво. Основою функцiонування кредиту є рух вартостi у сферi товарного обмiну, в процесi якого виникає розрив у часi мiж рухом товару i його грошовим еквiвалентом, вiдбувається вiдокремлення грошової форми вартостi вiд товарної. Якщо рух товарних потокiв випереджає грошовий, то пiдприємства - споживачi товарiв iз настанням моменту плати за них не завжди мають достатнi кошти, що може зупинити нормальний процес вiдтворення. Коли рух грошових потокiв випереджає товарнi, то на пiдприємствах нагромаджуються тимчасово вiльнi кошти. Виникає суперечнiсть мiж безперервним вивiльненням грошей у кругооборотi оборотних коштiв i потребою в постiйному використаннi матерiальних i грошових ресурсiв. Таким чином, виникнення i функцiонування кредиту пов'язане з необхiднiстю забезпечення безперервного процесу вiдтворення, iз тимчасовим вивiльненням коштiв у одних пiдприємствах і появою потреби в них у iнших.

Але оборот товарiв є не єдиною причиною появи кредитних взаємовiдносин. Нинi кредитнi вiдносини виникають за будь-якої економiчної чи фiнансової операцiї, що пов'язана iз заборгованiстю одного з учасникiв такої операцiї. Поряд з об'єктивною основою iснують специфiчнi причини виникнення i функцiонування кредитних вiдносин, що пов'язанi з необхiднiстю забезпечення безперервностi процесу вiдновлення:

 • Сезонний характер окремих виробництв

 • Розбіжності між нагромадженням коштів та їх витраченням на підприємстві

 • Відхилення фактичного використання оборотних коштів від їх нормативу в процесі індивідуального кругообігу оборотних фондів підприємства.

Рис.1. Причини винекнення кредитних відносин.

Особливості індивідуального обороту коштів зумовлюється багатьма факторами:

До об'єктивних факторiв належать:

 • галузева належнiсть пiдприємства;

 • характер виробничого процесу;

 • сезоннiсть виробництва.

До суб 'єктивних факторiв належать:

 • рiвень органiзацiї виробництва;

 • рiвень органiзацiї збуту й постачання;

 • iншi фактори.

Кредит дає змогу доцільніше організувати оборот кош­тів підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на ство­рення зайвих запасів сировини й матеріалів.

Суб'єктами кредитних вiдносин можуть бути будь-якi самостiйнi пiдприємства. Кредитнi вiдносини характеризуються тим, що їх суб'єктами є двi сторони: одна з них у рамках конкретної кредитної угоди називається кредитором, iнша - позичальником. Грошовi чи товарно-матерiальнi цiнностi, витрати або виконана робота та наданi послуги, щодо яких укладається кредитний договiр, є об'єктом кредиту.

Основними об'єктами короткострокового кредитування в оборотнi кошти є:

- виробничi запаси (сировина, основнi й допомiжнi матерiали, запаснi частини, паливо, iнструмент);

- незавершене виробництво та напiвфабрикати власного виробництва;

- витрати майбутнiх перiодiв (сезоннi витрати, витрати на освоєння випуску нових виробiв тощо);

- готова продукцiя i товари;

- платiжнi та розрахунковi операцiї з постачальниками й покупцями

Об'єктами довгострокового та середньострокового кредитування є капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства його технічним переозброєнням, впровадженням нової техніки, удосконаленням технології виробництва. Підприємства отримують такі кредити, якщо відчувають брак власних коштів, призначених на ці цілі, а саме: прибутку та амортизаційних відрахувань.

Визначаючи потребу в кредитах, підприємства виходять із загальної потреби у коштах і наявності таких. Планування потреби в кредиті здійснюється в декілька етапів:

 • на першому етапі розраховується потреба в оборотних коштах у цілому та за окремими напрямками: формування виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції;

 • на другому етапі визначається необхідний розмір залучення кредитів банку на покриття збільшення потреби в оборотних коштах:

(1)

Коб = ОК – ОКн - ОКпр + КЗ,

де Коб — необхідний розмір кредитів, які залучаються в оборотні кошти;

ОК — потреба в оборотних коштах;

ОКн — власні оборотні кошти на початок періоду;

ОКпр — поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підприємства;

КЗ — зменшення кредиторської заборгованості;

на третьому етапі визначається період залучення коштів.

Він визначається банком і на сьогодні не перевищує 3 місяців.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.