Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Korenets_YU._M._Universitetska_osvita.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
155.14 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2. «структура інституцій вищої освіти та академічна робота. Виховна робота зі студентами. Студентське самоврядування»

 1. Контроль, який здійснюється при повному завершенні семестру; може проводитися у будь-якій формі (екзамену, тестування) з виставленням оцінки:

  1. підсумковий;

  2. поточний;

  3. рубіжний;

  4. ректорський.

 1. Тривалість академічної години складає:

  1. 60 хвилин;

  2. 80 хвилин;

  3. 40 хвилин;

  4. 90 хвилин.

 1. Форма проведення теоретичного навчання, пов’язана з викладенням викладачем матеріалу з певної теми:

  1. семінар;

  2. лекція;

  3. лабораторне заняття;

  4. практичне заняття.

 1. Форма аудиторної роботи, при якій відбувається поглиблене вивчення певної теми у режимі обговорення з викладачем і одногрупниками:

  1. семінар;

  2. лекція;

  3. лабораторне заняття;

  4. практичне заняття.

 1. Вид аудиторної навчальної роботи, у рамках якої проходить засвоєння вмінь та навичок з дисципліни, передбачених програмою:

  1. семінар;

  2. лекція;

  3. лабораторне заняття;

  4. практичне заняття.

 1. Письмове або усне випробування, що проводиться на встановлених етапах (наприклад, в кінці або в середині семестру, або іншого встановленого періоду навчання, або в кінці освітньої програми, розділу курсу або модуля):

  1. семінар;

  2. колоквіум;

  3. екзамен;

  4. консиліум.

 1. Аудиторне заняття, що проводиться під керівництвом викладача, має за мету поглиблене вивчення певної теми і передбачає належну підготовку та активну участь у ньому осіб, що навчаються. Зазвичай проводиться одним викладачем з академічною групою студентів:

  1. семінар;

  2. лекція;

  3. групові консультації;

  4. лабораторне заняття.

 1. Аудиторне заняття, що проводиться викладачем і має за мету більш поглиблене вивчення або повторення обговорюваного матеріалу розділу курсу або модуля. Зазвичай проводиться одним викладачем з академічною групою студентів:

  1. семінар;

  2. лекція;

  3. колоквіум;

  4. групові консультації.

 1. Навчальна діяльність викладача, спрямована на пояснення особам, що вчаться, нових тем або інших навчальних матеріалів. Зазвичай передбачає участь одного викладача і великого числа студентів:

  1. семінар;

  2. лекція;

  3. групові консультації;

  4. лабораторне заняття.

 1. Кількість годин, яка потрібна середньому студентові для досягнення підсумків навчання і отримання кредитів за наслідками контролю знань:

  1. триместр;

  2. термін навчання;

  3. семестр;

  4. курс.

 1. Об’єднання студентів, викладачів і співробітників університету для захисту професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів:

  1. спілка;

  2. академічна група;

  3. профспілка;

  4. гурток.

 1. Встановлений графіком навчання період проведення підсумкового контролю з вивчених дисциплін:

  1. атестація;

  2. сесія;

  3. державний іспит;

  4. захист дипломних проектів (робіт).

 1. Контроль знань студентів у формі аудиторних самостійних і контрольних робіт, модулів, колоквіумів з усіх навчальних дисциплін семестру. Проводиться раз на семестр і є проміжним результатом роботи студента:

  1. атестація;

  2. сесія;

  3. державний іспит;

  4. захист дипломних проектів (робіт).

 1. Посада викладача, що присвоюється кандидатам наук або висококваліфікованим фахівцям, які мають певний стаж викладацької роботи у вузі, наукові праці або винаходи:

  1. старший викладач;

  2. асистент;

  3. доцент;

  4. лаборант.

 1. Посада викладача вузу, який має вчену ступінь доктора наук:

  1. професор;

  2. доцент;

  3. асистент;

  4. лаборант.

 1. Один із співробітників кафедри; стежить за виконанням студентами лабораторних дослідів, здійснює видачу необхідного обладнання та матеріалів, методичних вказівок під відповідальність студента:

  1. професор;

  2. доцент;

  3. асистент;

  4. лаборант.

 1. Викладач вузу, який не має (як правило) вченого ступеню і проводить практичні семінарські і лабораторні заняття:

  1. професор;

  2. доцент;

  3. асистент;

  4. лаборант.

 1. Основна структурна одиниця вузу, яка організує навчальну, методичну, наукову та виховну роботу за певними напрямками:

  1. кафедра;

  2. факультет;

  3. філія;

  4. інститут.

 1. Диплом - ...:

  1. документ, який підтверджує кваліфікацію випускника і у більшості випадків є підставою для прийому на роботу;

  2. підсумковий контроль знань, який проходить у формі комплексного випробування;

  3. самостійно (під керівництвом фахівця) виконане рішення будь-якої проблеми у професійній галузі та оформлене у відповідності до вимог діючих стандартів.

 2. Дипломний проект (робота), магістерська робота - ...:

  1. документ, який підтверджує кваліфікацію випускника і у більшості випадків є підставою для прийому на роботу;

  2. підсумковий контроль знань, який проходить у формі комплексного випробування;

  3. самостійно (під керівництвом фахівця) виконане рішення будь-якої проблеми у професійній галузі та оформлене у відповідності до вимог діючих стандартів.

 3. Співробітник деканату факультету (дирекції інституту), посередник між адміністрацією та студентами:

  1. куратор;

  2. т`ютор;

  3. староста;

  4. методист.

 1. Відповідальна особа в академічній групі, є ланкою, що утворює зв’язок між студентською групою і деканатом факультету (дирекцією інституту):

  1. куратор;

  2. т`ютор;

  3. староста;

  4. методист.

 1. Викладач, який курирує групу студентів, здійснює контроль відвідування занять та успішність, а також допомагає у різних ситуаціях порадою або справою:

  1. куратор;

  2. т`ютор;

  3. староста;

  4. методист.

 1. Письмова робота за затвердженою темою, яка виконується під керівництвом фахівця та оформляється у відповідності до вимог вузу:

  1. конспект;

  2. реферат;

  3. диплом;

  4. курсовий проект (робота).

 1. Стисле викладення змісту будь-якого письмового, аудио- або відеоджерела, лекційного заняття:

  1. конспект;

  2. реферат;

  3. диплом;

  4. курсовий проект (робота).

 1. Дострокове припинення навчання студента у вузі, яке оформлюється відповідним наказом та відбувається на основі різних підстав:

  1. відрахування;

  2. академічна відпустка;

  3. прогул;

  4. звільнення.

 1. Можливість переривання навчання (на 1 рік), яке надається вузом при наявності поважних (підтверджених документально) причин:

  1. відрахування;

  2. академічна відпустка;

  3. прогул;

  4. звільнення.

 1. Відсутність на заняттях з поважної або неповажної причини:

  1. відрахування;

  2. академічна відпустка;

  3. прогул;

  4. звільнення.

 1. Замісник ректора за конкретним напрямком діяльності вузу: навчальній роботі, науці, виховній роботі тощо:

  1. декан;

  2. директор;

  3. проректор;

  4. завідувач кафедри.

 1. Контроль знань за окремими темами навчальної дисципліни:

  1. підсумковий;

  2. рубіжний;

  3. поточний;

  4. міжсесійний.

21

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]