Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lekts_y_audit.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
4.35 Mб
Скачать

Розширений конспект лекцій з курсу «Аудит»

Перелік умовних скорочень

АКЗ - аудиторські комп'ютерні засоби

АПУ- Аудиторська палата України

АРМ- автоматизоване робоче місце

ВР- властивий ризик

ЕОД- електронна обробка даних

КМПА- Комітет з міжнародної практики аудиту

МСА- міжнародні стандарти аудиту

МФБ- міжнародна федерація бухгалтерів

ННА- національні нормативи аудиту

ПМПА- положення з міжнародної практики аудиту

ППП- пакети прикладних програм

РВК- ризик внутрішнього контролю

РЗК- ризик зовнішнього контролю

РН- ризик невиявлення помилок

САУ- Спілка аудиторів України

Тема 1. Аудит у системі економічного контролю та його суть

1.1. Місце аудиту в системі економічного контролю

1.2. Суть аудиту, його мета і завдання

1.3. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, які впливають на нього

1.4. Становлення і розвиток аудиту в Україні

1.1. Місце аудиту в системі економічного контролю

З розвитком продуктивних сил і виробничих відносин виникає об'єктивна потреба у вдосконаленні функцій управління процесом виробництва. До таких функцій належать планування, облік, еко­номічний аналіз, регулювання, контроль.

Контроль як функція управління - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управлін­ня прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт, виявлення відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.

Контроль проявляється як функція системи управління всіма суспільними процесами. Це стосується соціального, економічного, державного управління. Важливим складником цієї системи управ­ління є економічний контроль. Він як динамічна система спрямова­ний на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку проду­ктивних сил і виробничих відносин з метою своєчасного регулюван­ня їх у розширеному відтворенні суспільно необхідного продукту.

Економічний контроль здійснюється на макро-, міді- та мікро рівнях. Функції економічного контролю на макрорівні виконують державні органи влади (Рахункова палата Верховної Ради України, Контрольне управління при Адміністрації Президента України, Головне контрольно-ревізійне управління при Міністерстві фінансів України, Міністерство економіки, Національний банк України, інші міністерства та державні республіканські комітети).

На регіональному (міді) рівні економічний муніципальний кон­троль здійснюють місцеві органи управління Адміністрації Прези­дента України та місцевих Рад народних депутатів України. На мікрорівні економічний контроль виконують власники підприємств і організацій та їхні органи управління. Цей вид контролю назива­ється внутрішньогосподарським. Якщо підприємство входить до складу концерну, корпорації, холдингу або підпорядковується певному міністерству, державному комітету, то контроль за діяльністю суб'єкта господарювання буде називатися внутрішньовідомчим. За періодичністю здійснення економічний контроль поділяють на попередній (перспективний), ретроспективний, оперативний. Попередній (перспективний) економічний контроль здійснюєть­ся перед виконанням господарської операції, ретроспективний - після завершення господарських операцій. Оперативний економічний контроль здійснюється в процесі ви­конання господарських операцій. Отже, до організаційних видів кон­тролю належать: державний, муніципальний, незалежний (аудитор­ський), власника (внутрішньовідомчий, внутрішньогосподарський) Як показано на рис. 1.1, основними формами економічного контролю є тематична перевірка, слідство, ревізія, аудит (зовнішній внутрішній), службове розслідування. Державні органи управління переважно використовують з метою контролю такі форми, як тематична перевірка, слідство, ревізія. Аналогічні форми контролю використовують муніципальні органи управління за діяльністю підвідомчих їм суб'єктів. Внутрішньовідомчий контроль (власника) проводять міністерст­ва, відомства, органи державного управління стосовно діяльності підвідомчих їм підприємств і організацій у формі тематичних пере­вірок і ревізій. Внутрішньогосподарський контроль власник підприємства здій­снює через апарат управління, в тому числі через службу бухгал­терії. За наявності в структурі управління служби внутрішнього аудиту внутрішньогосподарський контроль за фінансово-господарсь­кою діяльністю підприємства додатково буде здійснюватися праців­никами цієї служби.

Незалежний (аудиторський) контроль виконують за діяльністю суб’єктів господарювання незалежні аудитори (аудиторські фірми) у формі аудиторської перевірки (аудиту). Мета його полягає в тому щоб підтвердити достовірність фінансової звітності. Беручи до уваги зміст економічного контролю, періодичність, інформаційне забезпечення і форми здійснення, виділяємо загаль­ноекономічний І фінансово-господарський контроль.

Загальноекономічний контроль здійснюється на макроекономічному рівні, маючи такі об'єкти дослідження: виконання планів соціального і економічного розвитку країни, окремих регіонів; вико­ристання ресурсів країни, діяльність окремих міністерств, відомств та інших урядових структур.

Фінансово-господарський контроль здійснюється на мікрорівні та досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств.

Аудиторська діяльність за останні роки підтверджує факти, що аудит може проводитися не тільки на рівні підприємств (мікрорівні), а й на макрорівні. Наприклад, у 2000 р. про­водився незалежний аудит діяльності Національного банку України. Отже, доцільно розглядати місце аудиту не тільки в системі фінансово-господарського контролю, а й у системі загально­економічного контролю.

Незалежні аудитори (аудиторські фірми), окрім підтвердження достовірності фінансової звітності, надають суб'єктам господарювання супутні аудиту послуги. До них належать: складання бізнес-плану; консультації з питань обліку, оподаткування, права, фінансів; постановка, ведення або відновлен­ня обліку; складання звітності тощо. У цьому випадку доцільно розглядати місце окремих аудиторських послуг не лише в системі контролю, а ще як функцію управління, наприклад, складання прогнозів (плану), ведення обліку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]