Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.Рекоменд-ции курс роб ХПП-по требованиям...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
133.12 Кб
Скачать

Донецький університет економіки та права

Затверджую

Перший проректор

з навчальної роботи

к.е.н., доцент

_____________Т.С. Жорняк

_______________________р.

МЕТОДИЧНІ рекомендації

з написання КУРСОВої РОБоти

з нормативної дисципліни

Господарський процес

для спеціалістів

Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство»

РОЗРОБЛЕНО

к.ю.н., доцент О.М. Зубатенко

РОЗГЛЯНУТО

Протокол засідання кафедри

господарського і цивільного права

та процесу

№____від__________

Завідувач кафедри

д.ю.н., с.н.с.

І.Є Замойський

_________________

_________________ р.

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

Науково-методичної ради

№____від___________

ВСТУП

Курсова робота є видом індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яка має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням. використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Завдання методичних рекомендацій обумовлено нормативною програмою курсу «Господарський процес», вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та європейською системою стандартів якості освіти і має за мету надати допомогу студентам отримати практичні навички, необхідні для реалізації теорії цивільного права, тактики його застосування в сучасних умовах.

Тематика курсової роботи відповідає вимогам КМСОНП і передбачає вільний вибір теми з числа запропонованих. Не відхиляється пропозиція студента щодо ініціативної тематики. У список літератури включено лише ті джерела інформації, які доступні студентам (бібліотеки, Інтернет).

Студенти, що не захистили курсову роботу до складання екзамену не допускається.

Мета написання курсової роботи

Основними цілями курсової роботи є:

  • поглиблення і закріплення знань за курсом «Господарський процес»;

  • розвиток навичок самостійної роботи з науковою і довідковою літературою, нормативними документами, придбання навичок їхнього творчого використання при розробці наукових проблем ефективного використання потенціалу підприємства:

  • придбання навичок самостійного аналізу і узагальнення правової інформації, обґрунтування вирішення теоретичних та практичних питань;

  • розвиток уміння зв'язувати теоретичні положення з умовами реальної ситуації на практиці.

Виконана курсова робота повинна показати, як студент опанував знаннями за курсом «Господарський процес» і може застосовувати їх у практичних умовах; при використанні літературних джерел уміє робити узагальнення і висновки; аналізує чинне законодавство та практику його застосування і дає пропозиції щодо усунення недоліків правового регулювання конкретних суспільних відносин.

Основні вимоги до курсової роботи

Основні вимоги до курсової роботи:

- робота повинна бути виконана самостійно;

- тема курсової роботи розкрита з урахуванням всіх аспектів її розгляду, на основі вивчення нової літератури (за 3 останні роки);

- у курсовій роботі повинні міститись елементи наукової новизни, показане знання правового регулювання відповідних відносин, можливість використання їх на практиці;

- робота повинна мати складний план, що відображає зміст теми, а в його структурі виділяються вступ, основна частина з главами і підпунктами, висновок;

- правильно оформлений науковий апарат - висновки, посилання, бібліографія;

- текст викладається самостійно, відповідно до плану не допускається дослівне запозичення з вивченої літератури;

- робота повинна містити аналіз статистичного матеріалу, згрупованого в таблиці, та рекомендації щодо поліпшення правового регулювання відповідних відносин;

- у тексті повинні бути чіткі формулювання, наприкінці кожного розділу і підрозділу зроблені висновки, підведені підсумки дослідження.

Виконання курсової роботи спрямовано на:

розвиток здібностей студентів щодо поглибленого аналізу наукової літератури, чинних нормативних актів і практики їх застосування;

придбання навичок по систематизації, узагальненню і критичному осмисленню наукових, нормативних і практичних джерел;

формування творчого дослідницького підходу до питань та проблем, що розглядаються в роботі;

розвиток навиків щодо логічної, послідовної та грамотної аргументації та викладу аналізованих положень, концепцій, власних думок, висновків і пропозицій за підсумками дослідження, а також письмової юридичної мови;

формування світогляду у сфері юриспруденції.

При написанні курсової роботи студент повинен показати уміння щодо:

пошуку наукової і практичної інформації, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;

аналізування наукової літератури, нормативних актів і юридичної практики за темою курсової роботи;

самостійної розробки і аналізу існуючих пропозиції, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства і правозастосовчої практики;

формулювання висновків, теоретичних і практичних результатів дослідження.

Послідовність виконання курсової роботи.

1. Вибір теми курсової роботи. Оформлення курсового завдання. Реєстрація.

2. Виконання курсової роботи:

2.1. Складання календарного плану виконання курсової роботи.

2.2. Огляд наукової літератури і нормативно-правових актів за темою курсової роботи (при цьому обов’язково за останні 2-3 роки).

2.3. Огляд матеріалів практики застосування чинного законодавства за темою курсової роботи за останні 2-3 роки.

2.4.Обробка і аналіз отриманої інформації теоретичного і практичного характеру із застосуванням методів наукового пізнання.

2.5.Узагальнення результатів виконання курсового завдання, формулювання висновків.

3. Оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог.

4. Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

Вибравши тему, студент, спільно з науковим керівником, заповнює за встановленою формою «Курсове завдання».

Оформлену відповідно до цих рекомендацій курсову роботу студент підписує на останньому листі списку використаних джерел з вказівкою дати передачі роботи на кафедру. Потім студент передає курсову роботу на кафедру.

Після отримання відгуку наукового керівника, студент переплітає курсову роботу в швидкозшивач (або іншим способом).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.