Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Omelyanovich_L.O._ta_in._Finansoviy_menedgment....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
856.58 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган - барановського

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Л.О. Омелянович, О.В. Чайковська, О.Я. Костишина, Г.М. Александрова

для студентів денного і заочного відділення

спеціальності 7.050104 «Фінанси», 7.050105 «Банківська справа»,

7.050106 «Облік і аудит»

Узгоджено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол № 37

від 14. 06. 2006р.

Схвалено навчально-методичною

радою університету

Протокол №____

від “____”_________2006р.

Донецьк 2006

ББК 65.290 – 93 я 73

Ф 59

УДК 005.915 (075.8)

Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри банківської справи Кононенко А.Ф.

к.е.н., доцент кафедри фінансів Веретенникова О.В.

Фінансовий менеджмент: Структурно - логічні схеми з курсу для студентів денного і заочного відділення спеціальностей 7.050104, 7.050105, 7.050106. / Омелянович Л.О., Чайковська О.В., Костишина О.Я., Александрова Г.М. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 71 с.

Розроблені у відповідності з навчальним планом і робочою програмою курсу "Фінансовий менеджмент". Містять систематизований та ілюстрований матеріал з кожного модулю дисципліни. Схеми і рисунки відображають основні положення та ключові напрями фінансового управління підприємством.

Призначені для самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять, семінарів, екзамену.

ББК

© Омелянович Л.О., Чайковська О.В.,

Костишина О.Я., Александрова Г.М., 2006

© Донецький державний університет

економіки торгівлі

ім. М.І.Туган - Барановського, 2006

ЗМІСТ

стор.

Вступ 4

МОДУЛЬ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

6

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

10

МОДУЛЬ 2.

ТАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 3. Управління грошовими потоками підприємства

16

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

29

Тема 5. Управління прибутком

34

Тема 6. Управління активами підприємства

41

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу

44

Тема 8. Управління інвестиціями

53

МОДУЛЬ 3.

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 9. Управління фінансовими ризиками

58

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

60

Тема 11. Внутрішньофірмове прогнозування і планування

63

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

70

ВСТУП

Курс „Фінансовий менеджмент” в умовах становлення ринкової економіки є однією з профілюючих дисциплін навчального плану спеціальностей 7.050104 та 8.050104 „Фінанси”.

Мета дисципліни – оновлення студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною і інвестиційною діяльністю, віднайдення оптимальних фінансових рішень.

Програма курсу містить 12 логічних взаємопов’язаних тем, вивчення яких у комплексі дозволяє студенту вірно орієнтуватись у фінансових обставинах діяльності підприємства.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

  • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємства;

  • виробити навички управління грошовими потоками підприємства;

  • сформувати вміння використовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

  • обґрунтувати необхідність та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

  • навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та фінансовий стан підприємства.

Вивчення дисципліни „Фінансовий менеджмент” базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін, як гроші та кредит, фінанси підприємств, страхування, інвестування.

В результаті вивчення фінансового менеджменту студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його власників і працівників.

Структурно-логічні схеми з курсу наочно відображають основні положення і ключові питання теми. Можуть бути застосованими студентами при підготовці до семінарів і практичних занять, у самостійній роботі студентів.

МОДУЛЬ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.