Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NMKZD_OND_2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Тема 5. Проведення дипломного дослідження (2 год.)

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 5 [25-26].

Визначити узгодженість думок експертів за допомогою коефіцієнта конкордації W.

Коефіцієнт конкордації найчастіше розраховується за формулою (7), запропонованої Кендаллом:

, (7)

де – сума квадратів різниць (відхилень);

хіj – сума рангів в і-му стовбці;

– середнє значення для сумарних рангів j-го ряду.

В нашому випадку m=5, n=4.

.

S = (16,5 – 12,5)2 + (10,5 – 12,5)2 + (11 – 12,5)2 +(12 – 12,5)2 = 22.

Коли який-небудь експерт не може встановити рангову відмінність між кількома суміжними факторами і присвоює їм однакові ранги (що ми і спостерігаємо в нашому випадку), розрахунок коефіцієнта конкордації здійснюється за формулою (8):

, (8)

,

де – число однакових рангів в j-му ряду.

Вихідні дані для визначення коефіцієнта конкордації представимо у вигляді табл. 6.

Таблиця 6

Визначення коефіцієнта конкордації

Експерти

Джерела фінансування

Число однакових рангів, tj

1

2

3

4

1

4

2,5

2,5

1

2

2

3,5

1,5

1,5

3,5

4

3

1

2,5

4

2,5

2

4

4

2

1

3

-

5

4

2

2

2

3

Сума рангів, хіj

16,5

10,5

11

12

.

Таким чином, коефіцієнт конкордації з урахуванням введеної корекції дорівнюватиме:

.

Значення коефіцієнта конкордації знаходиться в межах 0 ≤ W ≤ 1, W = 0 означає повну протилежність, а W = 1 – повний збіг думок експертів. Практично думки експертів вважаються узгодженими, якщо W > 0,5. У нашому випадку W = 0,352, тому думки експертів неузгоджені.

Значущість коефіцієнта конкордації (для деяких малих значень n) можна оцінити, використовуючи таблиці критичних значень, наведені в додатку Г.

Так як розрахований коефіцієнт конкордації Wрозр виявився меншим за табличний Wтабл за умови m=5, n=4, то він не є значущим (як для рівня значущості 0,01, так для рівня значущості 0,05), тобто можна стверджувати, що думки експертів неузгоджені. Якщо Wрозр > Wтабл, то підтверджується гіпотеза про узгодженість думок експертів.

Тема 6. Підготовка наукових публікацій (2 год.)

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 6 [25-26].

Визначити розмір джерел фінансування наукового проекту.

Зведемо багатокритеріальну задачу до однокритеріальної. Визначимо коефіцієнти значущості джерел фінансування даного проекту. Для цього перейдемо від рангів Ri до вагових коефіцієнтів і, за допомогою методу ранжування, який оснований на припущенні про лінійну залежність між рангом і відносною цінністю показника ефективності. Ваговий коефіцієнт визначається за формулою (9):

(9)

де – проміжна оцінка;

R’грi – ранг групи за i-м джерелом.

;

;

;

.

Розрахунок частки кожного джерела фінансування в реалізації проекту наводиться в табл. 7.

Таблиця 7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]