Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Биофизика ТЕСТ ДЛЯ СТУД-580-экз.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
1.39 Mб
Скачать
 1. Қарапайым диффузия

 2. +жеңілдетілген диффузия

 3. электродифузия

 4. каналдардағы иондық транспорт;

 5. активті транспорты

50. Жеңілдетілген диффузия қарапайым диффузиямен салыстырғанда былай жүреді:

 1. қарама-қарсы жаққа;

 2. +тез;

 3. ақырын;

 4. сондай жылдамдықпен;

 5. сондай жылдамдықпен, бірақ энергия аз жұмсалады.

51. Валиномицин молекуласы мембрана арқылы.... тасмалдайды

A. K+ и Na+

B. Ca2+

C. Cl- және OH-

D. +K+

E. Cl-

52. Биологиялық мембрананың сұйық – мозаикалық моделі:

A. билипидті қабат

B. аралақтары белоктық қабаттан тұратын биқабатты липидтер

C. жоғарғы және төменгі жақтары екі тұтас белоктық қабатпен қоршалған билипидтік

қабат

D. +белок және микрофиламенттерден тұратын билипидтік қабат

E. белок және көміртегінен тұратын липидтік қабат

53. Латеральдық диффузия дегеніміз:

A. молекулалардың бір қабаттан басқа қабатқа орын алмастыруы

B. молекулалардың биологиялық мембрана арқылы өтуі

С. +молекулалардың бір мембраналық қабат бойымен орын алмастыруы

D. белоктық молекулалардың бір липидтік қабаттан басқа қабатқа өтуі

E. иондардың биқабаттық мембранадан өтуі

54. Молекуланың бір липидтік қабаттан басқа липидтік қабатқа өтуі:

 1. +«флип-флоп - өту»

 2. жеңілденген диффузия

 3. активті транспорт

 4. латериалдық диффузия

 5. пассивті транспорт

55. Молекуланың бір бағыттағы тұрғылықты өмірінің уақыты

 1. +

56. t уақыт ішіндегі молекуланың орташа квадраттық ығысуы:

 1. +

57. Липосома дегеніміз:

 1. Гидрофобты және гидрофильді фазаның бөліну шекарасындағы мономолекулярлы қабат

 2. Жазық биқабатты липидтік мембрана

 3. +Билипидті тұйықталған құрылым

 4. Судың беткі қабатындағы белоктар мен липидтер қабаты

 5. Мицелла

58. Липидтер биологиялық мембрананың құрамында:

 1. Қатты аморфтық күйде болады

 2. Қатты кристал күйде болады

 3. Сұйық аморфты күйде болады

 4. +Сұйық кристал күйде болады

 5. Қатты күйде болады

59. Мембрананың сұйық кристал күйден гель- күйге фазалық өтуінде липидтің бір молекуласына келетін мембрананың ауданы:

 1. +Азаяды

 2. Ұлғаяды

 3. өзгермейді

 4. қалыпты түрде болады

 5. бастапқы қалыпты сақтайды

60. Мембрананың сұйық кристал күйден қатты кристал күйге фазалық өтуінде мембрананың қалыңдығы:

 1. Азаяды

 2. +Ұлғаяды

 3. өзгермейді

 4. қалыпты түрде болады

 5. бастапқы қалыпты сақтайды

61. Екі байланысты липидтердің «құйрығы» қанша көп болса, фазалық ауысудың температурасы солғұрлым:

 1. жоғары

 2. +төмен

 3. бұған байланысты емес

 4. түзу сызықты өзгереді

62. Липидтердің полярлы бастары

 1. + зарядты;

 2. +гидрофилды;

 3. гидрофобты;

 4. +2 липидті қабатта сыртқа қарай бағытталған;

 5. су молекулаларымен байланыспайды;

63.Липидтердің полярлы емес «құйрықшалары»

A.зарядты;

B.гидрофильді;

C.+гидрофобты;

D. билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған;

E.су молекуласымен байланысуға ұмтылады;

64. Липидтердің полярлы емес «құйрықшалары»

A.зарядты;

B.гидрофильді;

C.+гидрофобты;

D. +билипидті қабатта ішке қарай бағытталған;

E.су молекуласымен байланысуға ұмтылады;

65. Липидтердің полярлы бастары

A.Зарядты емес;

B.гидрофобты;

C. +2 липидті қабатта сыртқа қарай бағытталған;

D. 2 липидті қабатта ішке қарай бағытталған;

E. +су молекулаларымен байланысуға ұмтылады;

66. Нернст теңдеуін көрсетіңіз:

 1. +

 2. мұндағы мембрананың өтімділік коэффициент

 3. Е.

67. Гольдман теңдеуін көрсетіңіз:

A.

B. +

C. мұндағы мембрананың өтімділік коэффициент

D. E)

68. Әсер потенциалына сәйкес келетін процесс:

 1. магниттелу;

 2. магнитсіздену;

 3. жылу бөлу;

 4. +деполяризация және реполяризация;

 5. поляризация;

69. Әсер потенциалы тұрады:

 1. магниттелу;

 2. магнитсіздену;

 3. жылу бөлу;

 4. +шығатын және кіретін фазалар;

 5. поляризация;

70. Мембрананың өтімділік коэффициенті:

А. В.

С.+ ; D. Е.

71. Электрокардиография - бұл:

 1. Бұлшық еттерiнiң жұмыс iстеу нәтижесiнде пайда болатын биоэлектрлiк активтiлiгiн тiркеу әдiсi

 2. +Жүрек бұлшық еттерiнiң жұмыс iстеу нәтижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу әдiсi

 3. Ми қызметiнiң биоэлектрлiк активтiлiгiн тiркеу әдiсi

 4. Жүректiң динамикасы өлшемдерiнiң өзгерiсiн өлшеу әдiс

 5. Қан ағысының жылдамдығын өлшеу әдiсi

72. Электроэнцефалография – бұл … тіркейді және биопотенциалдарға анализдейді:

 1. +Бас миын

 2. жүрек

 3. теріні

 4. көз торын

 5. нерв талшықтары мен бұлшық еттерін

73. Электромиография - бұл … тіркейді және биопотенциалдарға анализдейді:

 1. жүрек

 2. теріні

 3. көз торын

 4. +нерв талшықтары мен бұлшық еттерін

74. Жүректің магнит өрісінің индукциясының уақытпен тәуелділігін тіркеуге негізделген әдіс:

 1. +магнитокардиография

 2. электромиография

 3. электрорентгенография

 4. баллистокардиография

 5. баллистокардиография

75. Биопотенциал деп:

 1. +ұзақ өмiр сүру процесiнде ағзада, ұлпада және жасушада пайда болатын электр кернеуi

 2. Кеңiстiктегi заттардың құрылымында пайда болатын электр кернеуi

 3. Кез келген өткiзгiштегi екi нүктенiң потенциалдар айырымы

 4. Тiрi ортада пайда болатын электр тоғы

 5. Кеңiстiктегi заттардың құрылымында пайда болатын электр тоғы

76. Жүрек биопотенциалдарын тiркеу және анализ жасаудың медицинада қолданылуы

 1. +Жүрек қан тамырларының ауруын анықтау мақсатында

 2. Жүрек қан тамырларының ауруын емдеу мақсатында

 3. Жүйке ауруын анықтау мақсатында

 4. Жүрек қан тамырларының қысымын анықтау мақсатында

 5. Тiрi ұлпаның импедансын анықтау мақсатында

77. Электрокардиография негiздері:

 1. +Жүрек биопотенциалын анықтаудағы Эйнтховен теориясы

 2. Электрмагниттiк құбылысты анықтаудағы Максвелл теориясы

 3. Мембрана үшін Нернст теңдеуi

 4. Кванттар үшін Планк теориясы

 5. Эйнштейн теориясы

78. ЭКГ тiстерi тiзбектері:

 1. +P-Q-R-S-T-U

 2. U-P-R-S-T-Q

 3. U-Q-P-R-S-T

 4. P-Q-S-R-T-U

 5. P-Q-R-S-U-T

79. Жүрек ауруларындағы өзгерістер:

 1. +ЭКГ интервалы және биiктiгi өзгередi

 2. ЭКГ тiстерiнiң биiктiгi өзгередi

 3. ЭКГ интервалы өзгередi

 4. ЭКГ формасы өзгермейдi

 5. R-тiстiң болмауы

80. Электрокардиография:

 1. +Жүрек биопотенциалдар өзгерiсiн тiркеу

 2. Жүрек бұлшық еттерiнiң қозуы

 3. Ми биопотенциалдар өзгерiсiн тiркеу

 4. Жүрек бұлшық еттер ауруын емдеу

 5. Электр өрiсiнiң әсерiнен биопотенциалдар модулiнiң өзгеруi

81. Қабылданған сигналдың әсерiнен ток күшi немесе кернеудi түрлендiретiн датчиктер:

 1. +Активтi

 2. Пассивтi

 3. Параметрлiк

 4. Тензодатчик

 5. Резистор

82. Қабылданған сигналдың әсерiнен электр параметрi өзгеретiн датчиктер:

 1. Активтi

 2. Пъезоэлектрлік

 3. +Параметрлiк

 4. Тензодатчик

 5. Резистор

83. Поляризация құбылысын электр өрiсiнiң әсерiнсiз де, деформация кезiнде байқауға болады:

 1. +Пьезэффект

 2. Фотоэффект

 3. Пельтье эффектiсi

 4. Комтон эффектiсi

 5. Термоэмиссия

84. Параметрлік датчиктерді көрсетіңіз:

 1. Пьезоэлектрлік, тензометрлік

 2. пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік

 3. сыйымдылықты, фотоэлектрлік

 4. +сыйымдылықты, реостатты

 5. реостатты, фотоэлектрлік

85. Электрлiк емес шамаларды электр сигналына түрлендiретiн, тiркейтiн құралдар:

 1. +Датчиктер

 2. Электродтар

 3. Изоляторлар

 4. Жартылай өткiзгiш

 5. Электролит

86. Активтi (генераторлы) датчиктер:

 1. Пьезоэлектрлiк, тензометрлiк

 2. +Пьезоэлектрлiк, фотоэлектрлiк

 3. Сыйымдылықты, фотоэлектрлiк

 4. Сыйымдылық, реостатты

 5. Реостатты, фотоэлектрлiк

87. Механикалық деформация әсерінен активті кедергісі өзгеретін датчикті көрсетіңіз:

 1. Пьезоэлектрлік.

 2. +Тензодатчик.

 3. Индуктивтік.

 4. Реостаты.

 5. Активті.

88. Терможұп деп:

 1. +Әр түрлi екi өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тұратын тұйықталған тiзбек

 2. Бiрдей екi өткiзгiштен тұратын тұйықталған тiзбек

 3. Кедергi термометрi

 4. Өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тұратын тұйықталған тiзбек

 5. Бiрдей екi өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тұратын тұйықталған тiзбек

89. Термоэлектрқозғаушы күш мына формуламен анықталады:

 1. =I(R+r)

 2. =E1 - E0

 3. =L DI/Dt

 4. =IR

 5. += (T2-T1)

90. Термоэлектрлік датчиктің кіріс шамасы: