Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ochrona własności intelektualnej- ćwiczenia.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
37.19 Кб
Скачать

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Własność intelektualna – co to jest?

Własność intelektualna- są to efekty pracy intelektualnej (są chronione przez różne przepisy). W powstaniu dóbr musi być zaangażowany intelekt człowieka.

Własność intelektualna to prawa związane z efektami działalności intelektualnej.

Zaliczamy do nich:prawa autorskie- jedna z głównych dziedzin własności intelektualnej,

 1. prawa pokrewne- podobne do praw autorskich, wyrosły z praw autorskich i w konsekwencji znajdują się w jej ustawie

 2. prawa do baz danych- są chronione przez różne przepisy (musi spełniać określone warunki). Aby ustalić jak jest chroniona należy najpierw zadać pytanie jaki ma charakter, gdzie się mieści

 3. prawa do odmian roślin- odmiana roślin i zwierząt (np.; gdy ktoś wyhoduje nową odmianę jakiejś rośliny może ją zarejestrować, co=koszty)

 4. prawa własności przemysłowej do (poniżej znajdują się te prawa, które mają największe znaczenie, aczkolwiek nie są to wszystkie prawa, które tutaj się mieszczą; knowing how- obejmuje wiedzę jak wykonać pewne działania):

 • wynalazków,

 • wzorów użytkowych,

 • wzorów przemysłowych,

 • znaków towarowych,

 • topografii układów scalonych,

 • oznaczeń geograficznych.

 1. Ochrona praw własności intelektualnych- może być wielopłaszczyznowa, może mieć swoje źródło w różnych przepisach; traktowana, jako dobro podlegające prawu cywilnemu. Może obejmować dwa przepisy:

 1. Ochrony- prawo własności towarowej

 2. Logo- prawo własności inelektualnej

Jak się chroni własność intelektualną

Powstanie ochrony:

 1. z mocy prawa, w momencie powstania przedmiotu ochrony – prawa autorskie, pokrewne i bazy danych, (ochrona rozpoczyna się w momencie stworzenia dzieła)

 2. ochrona „urzędowa”, rejestracyjna – pozostałe (odpowiedni urząd musi określić czy spełnione są warunki i wtedy dobro uzyskuje urzędowe stwierdzenie ochrony- od tego momentu rozpoczyna się jego ochrona)

copyright, symbol: © ) – pojęcie prawnicze oznaczające:

 1. ogół praw przysługujących autorowi utworu albo

 2. przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

©- w praktyce nie ma żadnego znaczenia, zaczerpnięte z systemu amerykańskiego (ma tu istotne znaczenie dla ochrony- w Europie nie ma znaczenia poza W. Brytanią)

Ochrona intelektualna swoje podłoże ma w konwencji berneńskiej. Jest to pierwsza konwencja zawarta w 1886 roku (świat nie rozpoczął się od ACTA)

UWAGA!!! - W krajach, które ratyfikowały konwencję berneńską, stosowanie tego znaku nie jest konieczne, ponieważ uznaje się, że samo utworzenie dzieła jest wystarczające do ustanowienia prawa autorskiego.

Wynalazek:

 • polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania materii, a jego rezultatem musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię, przy czym techniczny charakter mają rozwiązania, które dotyczą jednej z dziedzin techniki jako sfery działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może lepiej oddziaływać na materię i przez to zaspokajać swoje potrzeby ( z wyroku WSA w Warszawie z dn. 25.08.2010r., VI SA/Wa 853/10). Prawo do wynalazku określa ustawa z 30.06.2000 roku prawo własności przemysłowej (zawiera 300 artykułów), def. wynalazku zawarta jest w artykule 24. Wynalazek jest przedmiotem materii, coś co można poznać wzrokiem, dotykiem, smakiem, zapachem, zmierzyć, zwarzyć itp. (dobrem jest treść książki, a książka jest przedmiotem), stanowi element własności intelektualnej.

Wynalazek – cechy (art. 24)- wszystkie 3 elementy muszą cechować dany wynalazek, jeżeli wynalazek nie spełnia choć jednego z tych kryteriów- nie jest to wynalazek (może być uznane za inne dobro intelektualne o ile spełni określone warunki). Cechy wynalazku to:

 • Nowość – nie jest częścią techniki (wiedzy, która przed datą ustalenia pierwszeństwa stała się powszechnie znana oraz opisy zawarte w innych zgłoszeniach patentowych). Nie wyłącza opatentowania nowego zastosowania znanych substancji,

 • poziom wynalazczy – nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, świadczy o niepowtarzalności wynalazku, odnosi się do znawcy techniki

NOWOŚĆ ODNOSI SIĘ DO STANU TECHNIKI, A POZIM DO ZNAWCY TECHNIKI!!!!!!!!!!!!

 • nadający się do przemysłowego wykorzystania (stosowalność) – może według niego być uzyskiwany nowy wytwór lub wykorzystywany sposób wytwarzania, w jakiejkolwiek dziedzinie przemysłowej i rolnictwie (wykorzystanie nowych albo lepszych wyrobów; oznacza, że ma (choć) jedną z cech- pozwala produkować: lepiej, szybciej bądź taniej)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]