Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка 2006.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
1.16 Mб
Скачать

Мінистерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Програма та методичні вказівки

з учбової практики

для студентів напрямків 0501, 0502

Дніпропетровськ,

2006

Мінистерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Програма та методичні вказівки з учбової практики

для студентів напрямків 0501, 0502

Рекомендоване до видання

науково-методичною радою університету

(протокол № від р.)

Дніпропетровськ,

2006

Програма та методичні вказівки з учбової практики для студентів напрямків 0501, 0502– Дніпропетровськ: НГАУ, 2006. - 41 с.

Укладачі:

Нецветаєв В.А., кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій (ЕКІТ) НГА України,

Борщ Т.В., ассистент кафедри ЕКІТ НГА України.

Рецензенти:

Алексєєв М.О., кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедрою ПЗ и КС НГУ,

Деміденко М.А., кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕКІТ НГУ.

1. Вступ

Учбова практика проводиться зі студентами інституту економіки після закінчення першого року навчання. Метою практики є поглиблення отриманих знань і практичних навичок роботи при вирішенні економіко-математичних задач на персональних комп'ютерах в середовищі Linux в офісних додатках, що входять до пакету прикладних програм OpenOffice 2.02.

Практика проводиться у відповідності зі стандартами НГА України по дисципліні «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Комп’ютерні мережі і комунікації» та «Системи управління базами даних» та у відповідності з розробленою на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій концепцією підготовки студентів економічного факультету у галузі інформатики та комп’ютерної техніки.

2. Програма практики

На учбовій практиці студенти повинні виконати завдання, у відповідності з індивідуальним варіантом (див. розділ 6), що видається викладачем. Передбачається два рівня складності завдань: звичайної та підвищеної складності, а також завдання (теми) з творчим та науково-дослідницьким спрямуванням.

2.1. Завдання звичайного рівня складності

Ці завдання рекомендується виконувати студентам, які мають середній рівень знань.

Завдання №1. Побудова таблиці значень та графіків функцій, арифметичних та умовних виразів. Обчислення визначних інтегралів цих функцій за допомогою формул трапецій і Симпсона.(16 балів).

Завдання №2. Формування матриць та вектору із елементів матриці по заданому признаку. Вирішення матричних рівнянь.(16 балів).

Завдання №3. Формування бази даних (списку) та виконання операцій сортування, фільтрації та обчислення проміжних результатів в Calc.(16 балів).

Завдання №4. Вирішення рівнянь та систем лінійних та нелінійних рівнянь.(16 балів).

2.2. Завдання підвищеного рівня складності

Ці завдання рекомендується виконувати студентам, які мають високий рівень знань. Достатньо виконати тільки два завдання з трьох.

Завдання №1. Скласти макрос побудови таблиці значень та графіків функцій, арифметичних та умовних виразів. (32 бали).

Завдання №2. Скласти макрос формування матриць та вектору із елементів матриці по заданому признаку. Скласти макрос вирішення матричних рівнянь.(32 бали).

Завдання №3. Скласти макроси або програми вирішення рівнянь та систем лінійних та нелінійних рівнянь.(32 бали).

По результатам виконаних завдань звичайного та підвищеного рівня складності студентами оформляється звіт.

4. Методичні вказівки

При виконанні завдання №1 треба побудувати таблицю значень заданих в варіанті індивідуального завданя функції F1(x), арифметичного вираження F2(x) і умовного вираження F3(x) у діапазоні заданих викладачем значень від початкового значення xn до кінцевого значення xk зі збільшенням dx. Побудувати графіки цих функцій. По формулах трапеції і Симпсона чисельного інтегрування функцій обчислити значення визначених інтегралів у заданих діапазонах значень. Погрішність обчислень не повинна перевищувати 1%.

Формула трапецій має вид

Формула Симпсона має вид

Приклад. Обчислити визначений інтеграл функції по формулам трапеції та Симпсона

де а=5,4 b=2,6 c=6,7 d=3,1 – константи, N=9 – кількісь інтервалів розбивки інтервалу інтегрування.

Спочатку заносимо величини констант в клітинки рядка 3. Потім будуємо таблицю

A

B

C

D

E

F

2

Интегрування

функції F(x)

а

в

с

d

N

3

5.4

2.6

6.7

3.1

9

4

5

Номер

крапки

x

f(x)

Формула

трапеций

Формула Симпсона

Погріш-

ність

6

0

1

0

0

0

7

1

1.1

0.2118

0.023533

0.0313778

8

2

1.2

0.405159

0.045018

0.0300118

9

3

1.3

0.583032

0.064781

0.0863751

10

4

1.4

0.747716

0.08308

0.0553864

11

5

1.5

0.901034

0.100115

0.1334865

12

6

1.6

1.044453

0.11605

0.0773669

13

7

1.7

1.179174

0.131019

0.1746924

14

8

1.8

1.306193

0.145133

0.096755

15

9

1.9

1.426342

0.158482

0.2113099

16

10

2

1.540327

0.085574

0.0570492

17

Значення інтеграла

0.952785

0.9538109

0.0010258

У стовбчику А записани номери крапок, у яких обчислюється значення функції (їх кількість N+1). У стовбчику В обчислюється значення агрументу х на відрізку інтегрування. У стовбчику С – значення підінтегральної функції.У стовбчиках D і E – записани вирази із формул трапеції і Симпсона, додаток яких дає у рядку 17 значення інтегралу. Різниця між значеннями є погрішність обчислення інтегралу, при цьому треба мати на увазі, що формула Симпсона дає більш точніше значення.

При виконанні завдання №2 треба сформувати матриці A і C розмірністю n*n, вектор B, розмірністю n, що сформований з елементів матриці С по заданому викладачем признаку. Вирішити задане варіантом індивідуального завдання матричне рівняння (визначити вектор X), обчислити визначники вихідних і проміжних матриць, виконати перевірку отриманого результату.

Елементи матриць і векторів можуть бути сформовані з функції генерації випадкових чисел. Ознака, по якому формуються елементи вектора B задається умовою, наприклад, кожен елемент вектора B дорівнює сумі (добутку, середньому значенню і т.д.) елементів i-го рядка (j-го стовпця) матриці С, значення яких лежать у заданому викладачем діапазоні cm <=bi <=ck. Матричне рівняння задається в варіанті індивідуального завдання, та може мати вид, наприклад AX=(C-1)-1B, де 1 – одинична матриця.

Приклад. Сгенерувати 6 наборів з 6 чисел випадкових чисел. З элементів матриці, що отримана, сформувати вектор, кожен елемент якого дорівнює сумі позитивних елементів i-го рядка матриці.

6.69

3.10

7.91

-1.42

1.68

-11.91

9.24

3.11

2.67

5.67

2.30

8.40

-3.06

1.55

3.82

9.97

8.58

3.33

0.98

-1.35

5.14

1.05

-5.32

-2.69

-1.37

0.50

9.46

6.39

1.70

-1.08

7.25

0.38

14.14

5.65

9.91

3.35

Вектор

6.69

3.10

7.91

0.00

1.68

0.00

19.39

9.24

3.11

2.67

5.67

2.30

8.40

31.38

0.00

1.55

3.82

9.97

8.58

3.33

27.24

0.98

0.00

5.14

1.05

0.00

0.00

7.17

0.00

0.50

9.46

6.39

1.70

0.00

18.05

7.25

0.38

14.14

5.65

9.91

3.35

40.68

При виконанні завдання №3 треба скласти і сформувати базу даних (список), у якому міститься задане в варіанті індивідуального завдання кількість записів, що містять поля: порядковий номер запису, ФІП вкладника, номер банківського рахунка, сума на рахунку, категорія вкладника. Відфільтрувати вкладників, чиї внески знаходяться в заданому викладачем діапазоні значень. Відсортувати список по категоріях і за алфавітом. Обчислити проміжні результати (суми) по категоріях.

При виконанні завдання №4 треба, використовуючи функції та надбудови «Підбор параметра» і «Solver», вирішити запропоновані в варіанті індивідуального завдання:

  • Систему лінійних рівнянь

  • Нелінійне (трансцендентне) рівняння

  • Систему нелінійних (трансцендентних) рівнянь

Звіт повинний містити підшивку в яку входять наступні розділи: титульний лист, робочу книгу, що містить рішення завдань 1-4, електронну презентацію, створену в додатку Impress, короткі висновки про виконану роботу і список літератури. Звіт представляється в електронному вигляді на дискеті в архіві, або на СD. Оцінка по практиці (диференційований залік) виставляється на підставі захисту окремих етапів виконаної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.