Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gost.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
86.02 Кб
Скачать

1 Вимоги до оформлення науково-дослідних та

Дипломних робіт

  1. Загальні вимоги

Матеріал науково-дослідних та дипломних робіт слід подати у такій послідовності:

 • титульна сторінка;

 • бланк завдання;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (у разі потреби);

 • вступ;

 • основна частина;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Мова науково-дослідної або дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Робота має бути написана розбірливим почерком ручкою синього кольору або надрукована на одному боці сторінок стандартного паперу формату А4 (210×297 мм). у друкованому варіанті текст розташовується через 1,5 міжрядкових інтервали до 40 рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт – Times new Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3.

Текст науково-дослідної або дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку –20-25 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему науково-дослідної або дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток А).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання науково-дослідної або дипломної роботи.

Заголовки структурних частин науково-дослідної або дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ», а також назва розділів, друкуються великими літерами симетрично до тексту. Якщо текст пишеться від руки, то заголовки структурних підрозділів оформлюються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 1 інтервал основного тексту.

Кожний розділ науково-дослідної або дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

  1. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ, ДОДАТКИ не нумеруються як розділи. Номер розділу ставиться перед його назвою. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, «1.4 (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]