Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ по МК2.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
2.48 Mб
Скачать

Приклади розрахункІв з’єднань металевих конструкцій

Задача 1.1. Перевірити міцність з'єднання встик листів перетином b t = 500 8 мм на сумісну дію згинаючого моменту М = 30 кНм і поперечної сили Q = 300 кН (рис. 1.2, б). Матеріал листів – сталь марки С255. Зварка проводиться без виводу кінців шва за межі стику при візуальному контролі якості.

Вирішення

Перевіряємо міцність від дії моменту М=300 кНм за формулою (1.4):

,

де tw - товщина шва; tw= t = 8 мм = 0,8 см; wдовжина шва; при зварюванні без виводу кінців шва за межі стику lw = b - 2tw = 500 - 2·8 = 484 мм = 48,4 см; Rwy – розрахунковий опір шва, при візуальному контролі Rwy =0,85Ry. Для сталі С255 Ry = 240 МПа (табл. А.1 додатка А). Rwy =0,85·240 = 204 МПа = 20,4 кН/см2.

Нормальні напруження задовольняють умові міцності.

Дотичні напруження перевіряємо за формулою (1.6)

де Rws = Rs = 0,58Ry = 0,58·240 = 139,2 = 13,92 кН/см2

Дотичні напруження задовольняють умові міцності.

Додаткову перевірку на сумісну дію нормальних та дотичних напружень виконуємо за формулою (1.9). Середні дотичні напруження

16,05<23,46 кН/см2.

Умови міцності задовольняються.

Задача 2.1. З умови міцності з'єднання внапуск (рис. 2.1, а) визначити довжину lн накладок при дії сили N = 450 кН. Ширина накладок bн = 100 мм, товщина накладок tн = 10 мм товщина листів, що з'єднуються tл = 16 мм. Катети швів прийняти максимальними. Матеріал листів і накладок – сталь марки С255. Зварка проводиться вручну.

Вирішення

  1. Спочатку треба визначити небезпечну площину шва ( ff або z - z) для чого треба порівняти добутки Rwf·βf та Rwz·βz. Зварювання виконується вручну, для зварювання сталі марки С255 можна застосовувати електрод типу Э42 (табл. Б.1 додатка Б), тоді Rwf = 180 МПа = 18 кН/см2 (табл. Б.2 додатка Б). Коефіцієнти βf = 0,7; βz =1 (табл. Б.3 додатка Б). Rwz=0,45Run. Для товщини 16 мм Run= 370 МПа (табл. А.1 додатка А), Rwz=0,45·370 = 166,5 МПа = 16,65 кН/см2.

Rwf·βf = 18·0,7= 12,6 кН/см2 ,

Rwz·βz = 16,65 ·1 = 16,65 кН/см2.

Менший добуток відповідає небезпечній товщині ff.

З умови міцності шва за небезпечною товщиною

Потрібно визначити необхідну довжину кутових швів

,

Максимальний катет визначаємо за рисунком 2.2. накладка товщиною tн = 10 мм приварюється до листів товщиною tл = 16 мм, тоді Rf,max = tmin = 10 мм = 1 см (рис. 2.2, б).

Необхідна довжина кутових швів

По одну сторону від стику розташовано 4 шви довжиною lw . Тоді

lw = Σlw/4 = 35,7/4 = 8,9 см

Довжина накладки

lн = 2·8,9+2·1+5 = 24,8 см

Приймаємо довжину накладки lн = 25 см.

Задача 3.1. З умови міцності зварного з'єднання втавр визначити максимальну несучу здатність при роботі на зсув (рис. 3.1, а). Консоль має товщину tк = 10 мм, ширину b = 150 мм, приварюється до полиці колони, товщина якої t = 12 мм. Матеріал конструкції сталь марки С275. Зварка напівавтоматична в середовищі вуглекислого газу із застосуванням зварювального дроту марки Св-08Г2С діаметром 2 мм, положення шва “у човник”. Катети швів прийняти мінімальними.

Вирішення

1. Визначаємо небезпечну площину шва. Для зварювального дроту Cв-08Г2С та сталі марки С275 з Run=370 МПа (табл. А.1 додатка А) Rwf=215 МПа (табл. А.2 додатка А). Мінімальний катет приймаємо за табл. Б.4 додатка Б. При товщині більш товстого елементу t=12 мм kf.min = 5 мм = 0,5 см. Коефіцієнти βf = 0,9; βz= 1,05; Rwz= 0,45Run = 0,45·370 = 166,5 МПа = 16,65 кН/см2

Rwf· βf = 21,5·0,9 = 19,35 кН/см2,

Rwz· βz= 16,65·1,05 = 17,48 кН/см2.

Менший добуток відповідає небезпечній площині z – z.

2. З умови міцності шва по небезпечній площині

Визначаємо несучу здатність з´єднання

N = 2 βz ·kf. · lw ·Rwz·γwz·γc,

де lw довжина шва, lw=b - 2 см = 15-2 = 13 см.

Несуча здатність з’єднання

N= 2·1,05·0,5·13·16,65·1·1 = 227,23 кН

Задача 4.1. Визначити максимальну несучу здатність з’єднання на болтах кутників з фасонкою (рис. 4.1, а). Болти нормальної точності класу 5.6 діаметром 16 мм. Кількість болтів n = 2. Матеріал конструкції – сталь марки C235.

Вирішення.

  1. Визначаємо несучу здатність болтового з’єднання з умови міцності болтів на зріз:

,

ns = 2 – кількість площин зрізу одного болта; Rbs = 190 МПа = 19 кН/см2 (табл. В.3 додатка В); γb = 0,9 – для болтів нормальної точності (табл. В.1 додатка В).

кН.

  1. Визначаємо несучу здатність болтового з’єднання з умови міцності листів на зминання:

Σtmin = 12 мм = 1,2 см; Run = 360 МПа (табл. А.1 додатка А), Rbp= 350 МПа = 35 кН/см2 (табл. В.3 додатка В).

N = 2·1,6·1,2·35·0,9·1= 120,96 кН.

Несуча здатність болтового з’єднання N = 120,96 кН.

Задача 5.8. Визначити діаметр болтів у з’єднанні (рис. 5.1, б), що знаходиться під дією сили N = 200 кН. Кількість болтів n = 3. Болти класу 5.8.

Вирішення

З умови міцності болтів на розтяг

треба визначити площу болта нетто ,

де Rbt = 200 МПа= 20 кН/см2,

За табл. В.4 додатка В приймаємо болти d = 24 мм, Abn = 3,52 см2/

Задача 6.1. Перевірити несучу здатність високоміцних болтів у з’єднанні (рис. 6.1, а), що знаходиться під дією сили Q = 700 кН. Марка сталі болтів 30ХЗМФ, діаметр болтів 20 мм. Кількість болтів з однієї сторони від стику n=6. Обробка поверхні з’єднуваних елементів – сталевими щітками без консервування; контроль натягу болта – за кутом повороту гайки.

Вирішення

Болти у з’єднанні працюють на зсув. Несучу здатність одного болта визначають за формулою (6.1), число болтів у з’єднанні – за формулою (6.2).

Несучу здатність з’єднання перевіряємо за формулою

де Qbh – несуча здатність одного болта.

Qbh = Rbh·Abn·µ·nµ·γb/ γn

Abn – площа болта нетто (табл. В.4 додатка В), Abn=2,45 см2, Rbun=1550 МПа = 155 кН/см2 (табл. В.6 додатка В), Rbh = 0,7·Rbun =0,7·155=108,5 кН/см2, µ=0,35 (табл. В.5 додатка В); nµ - кількість площин тертя, = 2 (див. рис. 6.1, а); γb=0,9 при n=6, де n - кількість болтів по одну сторону від стику (напівнакладці); γn=1,06 при статичному навантаженні та різниці діаметрів створів δ=3 мм: контроль натиску болта – за кутом повороту гайки α.

Q=108,5·2,45·0,35·2·0,9/1,06=157,99 кН.

Несуча здатність з'єднання 6·157,99 =947,94 кН перевищує діючу силу

Q = 700 кН. Несуча здатність з'єднання забезпечена.

70