Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕРЕДВИПУСКНА ПРАКТИКА ЖТК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПОГОДЖЕНО

________________________________________________________

“___”_____________2011 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор коледжу

____________В.П. Стельмашенко

“___”____________2011 р.

ПРОГРАМА

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДВИПУСКНОЇ ПРАКТИК

для студентів спеціальності 5.05010301

"Розробка програмного забезпечення"

Житомир – 2011

Галанець Г.М., Прищепа Д.А.

Програма технологічної та передвипускної практик студентів Житомирського технологічного коледжу зі спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". – Житомир, 2011. – 23 с.

Програма технологічної та передвипускної практик регламентує проведення технологічної та передвипускної практик студентів ЖТК денної форми навчання. В програмі висвітлені мета, зміст і організація практик, методичне забезпечення практик, вимоги щодо звіту та підведення підсумків практики.

Зміст

Вступ. 4

 1. Мета та завдання практик 4

 2. Організація та порядок проведення практик 11

 1. Бази практик 11

 2. Організація технологічної та передвипускної практик 12

 3. Керівництво практиками 14

3. Зміст технологічної та передвипускної практик 16

3.1. Об’єкти вивчення технологічної та передвипускної практик 16

 1. Зміст звіту з технологічної та передвипускної практик 16

 2. Індивідуальні завдання 16

4. Оформлення звіту з технологічної та передвипускної практик 17 Додатки 20

Вступ

В умовах розвитку інформаційних та комп’ютерних технологій Україні ще належить зайняти певне місце у світовій інформаційній системі. Підготовка фахівців у галузі програмування вимагає всебічної підготовки до швидкоплинних та комп’ютерних технологій, які змінюються. Перші практичні навики у цій галузі, з’ясування її особливостей, вимог студент отримує під час проходження технологічної та передвипускної практик.

1 Мета та завдання практик

Технологічна та передвипускна практики є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах. Вони розглядаються як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої професії і проводиться протягом 7 тижнів IV-го семестру. Під час цих практик поглиблюються та закріплюються теоретичні знання зі спеціальних та загальних дисциплін.

Основними завданнями технологічної та передвипускної практик є:

 • практична підготовка студентів до самостійної роботи;

 • поглиблення і засвоєння знань з операційних систем, мов програмування;

 • засвоєння практичних навиків роботи;

 • накопичення досвіду самостійної роботи згідно вибраного фаху;

При організації і проведенні технологічної та передвипускної практик повинні бути створені умови, які забезпечують не лише закріплення студентами теоретичних знань із спеціальних предметів, але і набуття ними практичних навиків роботи за спеціальністю.

В результаті проходження технологічної та передвипускної практик студенти повинні знати:

 • Визначати основні параметри електронних пристроїв на підставі принципів дії електронних і напівпровідникових приладів, підсилювальних та перетворювальних пристроїв в умовах вибору комплексу технічних засобів для автоматизованих систем.

 • Здійснювати заміну дефектних вузлів комп’ютерної техніки в процесі профілактичних та налагоджувальних робіт з метою забезпечення працездатності комп’ютерної техніки.

 • Вибирати процесорні блоки комп’ютерних інформаційних систем в умовах технічного і робочого проектування за допомогою методів аналізу і синтезу цифрових автоматів, застосовуючи сучасні алгоритми реалізації основних операцій комп’ютерів.

 • Вибирати та використовувати конкретні типи пам’яті потрібного обсягу в умовах технічного і робочого проектування комп’ютерних систем, аналізуючи сучасні досягнення інтегральної технології.

 • Приймати участь в обґрунтуванні та виборі середовища програмування та технічних засобів в процесі технічного та робочого проектування автоматизованих систем, використовуючи ма­теріали про технічне, програмне і інформаційне забезпе­чення автоматизованих систем.

 • Здійснювати декомпозицію складних систем в процесі аналізу та проектуванні програмних систем з метою зменшення їх складності, використовуючи методи декомпозиції, відповідні програмні та технічні засоби проектування.

 • Розраховувати показники економічної діяльності підприємств з метою прогнозування їх ефективної діяльності в ринкових умовах, використовуючи відповідні алгоритми та механізми ринкової економіки.

 • Розробляти програмне забезпечення прикладних задач, застосовуючи принципи побудови обчислювальних систем, архітектуру команд процесора, системи числення

 • Розробляти логічну структуру бази даних в процесі технічного проектування за допомогою методу нормалізації відношень, використовуючи методів реляційної алгебри, рівні абстракції даних, вимоги вибраної СУБД.

 • Розробляти фізичну структуру бази даних в процесі робочого проектування за допомогою вибраної СУБД, використовуючи сучасні технічні і програмні засоби розробника баз даних.

 • Створювати таблиці баз даних в умовах розробки баз даних за допомогою програмних і технічних засобів проектування баз даних, використовуючи візуальні інструменти інтегрованих оболонок розробника програмного забезпечення.

 • Реалізовувати введення, модифікацію, виведення, відображення даних в таблиці бази даних в процесі робочого проектування за допомогою технічних і програмних засобів, використовуючи форми введення та модифікації даних і табличні режими

 • Розробляти програмні модулі сортування, фільтрації, пошуку даних в процесі відбору потрібних даних, що відповідають будь-яким критеріям, за допомогою програмних засобів СУБД, використовуючи методи зміни індексів полів

 • Розробляти запити до баз даних в умовах роботи з локаль­ними і віддаленими серверами за допомогою структурованої мови запитів SQL, використовуючи процедури вибору, коректування, вилучення, вставлення записів.

 • Наладжувати розроблений програмний продукт в умовах державних, міжвідомчих випробувань за допомогою сучасної технічної бази, використовуючи реальні вхідні дані, виробничі ситуації, критичні режими роботи програми, штатні і нештатні ситуації

 • Адаптувати прикладне програмне забезпечення до технічних особливостей, операційного середовища і вимог автоматизованих систем в процесі експлуатації і супроводження програмного забезпечення за допомогою технічних засобів, використовуючи вихідні коди, реальні бази даних тощо.

 • Обробляти помилки, що виникають, і виключні ситуації, що приводять до припинення програм або невірним результатам, в умовах розробки програмних продуктів за допомогою сучасних технічних і програмних засобів, використовуючи механізм оброблення виключних ситуацій.

 • Виявляти, аналізувати та оперативно усувати збої в роботі програмного забезпечення в процесі його експлуатації за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи технічну документацію на програмну систему, ситуаційний аналіз об’єкта

 • Супроводжувати розроблений програмний продукт в період його експлуатації за допомогою технічних засобів, використовуючи технічну документацію на програмну продукцію.

 • Забезпечувати захист даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу за допомогою спеціальних програмних і технічних засобів, використовуючи процедури дистанційної реєстрації подій, резервування даних на сервері, перевірки захищеності комп’ютера і паролів, контроль змін в системних файлах, систему аутентифікації тощо.

 • Налагоджувати розроблене програмне забезпечення перед здачею замовнику автоматизованої інформаційної системи, використовуючи технології налагодження програм і технічні засоби.

 • Приймати участь у розробці технічної документації на автоматизовану інформаційну систему, спираючись на міжнародні та державні стандарти, вимоги замовника, кон­кретні виробничі ситу­ації, використовуючи програмні та технічні засоби розробки документації.

 • Здійснювати адаптацію прикладного програмного забезпечення до кон­кретної виробничої задачі та ситу­ації в умовах впровадження та налагодження автоматизованих та інформаційних систем, використовуючи дані системного аналізу об’єкту автоматизації.

 • Здійснювати пошук потрібних даних для аналізу існуючих рішень з певного питання, використовуючи пошукові системи Internet за допомогою процедур складання запитів на пошук інформації.

Проходження технологічної та передвипускної практик – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов’язків.

В результаті проходження технологічної та передвипускної практик студенти повинні вміти:

 • Відновлювати роботу комп’ютерної мережі в умовах аварійних ситуацій за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи технології відновлювання працездатності мережі.

 • Адмініструвати комп’ютерні мережі в умовах виникнення несправностей і конфліктів за допомогою платформи мережного управління, використовуючи процедури пошуку несправностей в шлюзах, серверах, окремих комп’ютерах, сегментів мережі, автоматизованого тестування мережі, контроль адміністративної бази даних.

 • Здійснювати кодування інформації в процесі передавання даних по каналу зв’язку, з метою захисту даних, використовуючи відповідні алгоритми кодування, програмне та технічне забезпечення.

 • Здійснювати запис та зчитування даних на магнітних та оптичних носіях, використовуючи відповідні технології в процесі кодування, запису та зчитування інформації.

 • Приймати участь в розробці технічного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи довідкову інформацію з технічних засобів, працюючи в колективі розробників, на підставі технічного завдання на розробку системи та даних обстеження об’єкту автоматизації.

 • Вибирати конфігурацію персо­нального комп’ютера, використовуючи технічну документацію та технічні характеристики складових комп’ютера в процесі проектування автоматизованих систем і розв’язання поставлених задач

 • Вибирати необхідні апаратні пристрої комп’ютерних мереж в процесі проектуванні топології, складу та конфігурації технічних засобів розподілених комп’ютерних мереж, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень і нормативно-довідкову інформацію.

 • Встановлювати програмне забезпечення комп’ютерних мереж в процесі проектуванні інформаційного та прикладного програмного забезпечення розподілених комп’ютерних мереж, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень і нормативно-довідкову інформацію.

 • Вибирати СУБД в процесі технічного проектування на основі оціночних варіантів баз даних, вимог користувачів, аналізу технічних, економічних, функціональних, сервісних характеристик СУБД, використовуючи науково-технічну, довідкову інформацію.

 • Створювати прикладне програмне забезпечення ведення баз даних в процесі розробки інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи мови програмування, системи керування базами даних, засоби візуального програмування.

 • Приймати участь в розробці програмного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи технології та мови програмування, працюючи в колективі розробників, на підставі технічного завдання на розробку системи та даних обстеження об’єкту автоматизації.

 • Розробляти та включати до програмної системи програмні модулі, використовуючи технології та мови програмування, працюючи в колективі розробників, на підставі технічного завдання на розробку системи та даних обстеження об’єкту автоматизації.

 • Експлуатувати локальні та корпоративні комп’ютерні мережі в процесі супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи технічну документацію та відповідне програмне забезпечення.

 • Користуватися методами маршрутизації в комп’ютерній мережі в процесі супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи технічну документацію та відповідне програмне забезпечення.

 • Вибирати мережну операційну систему, що найбільш повно реалізує можливості задач автоматизованих системи в умовах розгортання нових комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довід­кової інформації, використовуючи процедури аналізу операційних систем, що діють на ринку.

 • Встановлювати операційні системи на комп’ютерах та в комп’ютерній мережі в процесі налагодження програмного та технічного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи дистрибутивні диски та відповідні технології.

 • Управляти файлами в операційній системі в процесі роботи користувачів, використовуючи розподілення ресурсів, файлову систему, механізми керування об’єктами тощо.

 • Відновлювати роботу операційних систем після аварійних ситуацій, використовуючи відповідні програмні засоби та технології в процесі налагоджувальних робіт.

 • Використовувати системне програмне забезпечення в процесі експлуатації операційних систем і діагностики технічних пристроїв комп’ютерів.

 • Проводити тестові перевірки і профілактичні огляди комп’ютерних систем з метою своєчасного виявлення несправностей, зараження вірусами тощо, використовуючи тестове програмне забезпечення, контрольно-вимірювальні прилади і устаткування.

 • Освоювати нові прикладні програмні продукти в процесі підвищення кваліфікації користувача, використовуючи меню дій, спливаючі вікна, елементи діалогових вікон текстового та графічного інтерфейсів тощо.

 • Встановлювати причини відмовлень в роботі комп’ютерних систем в процесі обробки інформації, використовуючи тестове програмне забезпечення, контрольно-вимірювальні прилади і устаткування.

 • Оцінювати робочі параметри комп’ютерних систем, користуючись тестовим програмним забезпеченням, відповідними приладами і устаткуванням в процесі налагодження та профілактики комп’ютерних систем.

У даній програмі розглядаються загальні питання організації, проведення та підведення підсумків технологічної та передвипускної практик студентів спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". Програма складена у відповідності з діючим Положенням “Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів” від 8.04.1993р., розробленим Міністерством освіти України, та на основі програм спеціальних курсів для закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.