Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книжка Нетеп.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Вступ

Управління - це вид суспільної пращ, основним завданням якої є забезпечення цілеспрямованої координації діяльності як окремих учасників трудового процесу, так і трудових колективів в цілому. Ефективність управлінської пращ визначається багатьма факторами. Одним з них, є вміння головного керівника організовувати не тільки працю підлеглих, а і свою особисту.

Написання посібника "Організація пращ менеджера" обумовлено прагненням оптимізувати підготовку управлінців. Вивчення та розуміння пропонованих методик і підходів дозволить Вам по новому підійти до вирішення проблем управління, створить додаткові можливості для розвитку умінь і навичок організації особистої пращ і пращ підлеглих. Пропоновані приклади щодо ідентифікації основних бізнес-процесів у діяльності підприємств та організацій, методики з розробки і формулювання критеріїв оцінки стану їх протікання дозволять кристалізувати наявні знання теорії управління та знайти нові сфери їх застосування. Ви зможете вдосконалювати стан системи управління в цілому через моделювання розвитку бізнесу та організації як сукупності бізнес-процесів, у якій кожна складова піддається оцінці та коригуванню.

Робота із посібником дозволить читачу розвинути власне розуміння закономірностей і методів організації управлінської пращ, адаптації управлінських рішень у життя і працю підпорядкованого персоналу.

Дисципліна „Організація пращ менеджера" тісно пов'язана з курсом „Основи менеджменту", „Менеджмент організацій", „Основи психології та педагогіки", „Економіка підприємства", „Управління персоналом", „Ділова українська мова" та інші.

Даний посібник допоможе Вам пізнати організацію управлінської пращ та її складових на різних рівнях управління, пізнати сучасні принципи та напрями наукової організації пращ, організацію процесу документування в управлінні. Розуміння знань даного курсу дозволить Вам більш ефективно планувати та організовувати робочі місця шдлелих, застосовувати технології управління мисленням у формуванні рішень, організовувати та проводити наради і збори, здійснювати підготовку та вести ділові зустрічі, переговори.

Тема 1. Особливості управлінської праці.

 • Складові управління підприємством (заАнрі Файолем).

 • Загальні принципи адміністрування.

 • Загальні правила адміністрування.

 • Техніка адміністрування.

 • Практикум з адміністрування.

 • Завдання для самостійної роботи.

Вчення про адміністрування являє собою сукупність принципів, правил і прийомів, метою яких є полегшення управління підприємствами всіх типів: великими, малими, промисловими, торпвельними, політичними, громадськими...

І. Основні складові функції управління.

Підприємство можна уявити як сукупність операцій, що об'єднані у шість груп (Мал. 1.1.):

 1. Технічні (виробництво, виготовлення, переробка).

 2. Комерційні (купівля, продаж, обмін).

 3. Фінансові (пошук капіталів і управління ними).

 4. Охорона майна й осіб.

 5. Облікові (інвентар, баланс, витрати, статистика).

6.Адміністративні (передбачення, організація, розпоряд-ництво, узгодження і контроль).

Наука про адміністрування зосереджується лише на останній групі і тому вона не охоплює усіх особливостей управління підприємством.

Управляти - означає вести підприємство до мети шляхом щонайкращого використання його ресурсів, злагодженого і результативного прояву, впливу всіх шести основних функцій на стан функціонування всіх складових організації.

ІЛдміністрування - лише одна із шести функцій, з допомогою яких управлінець має забезпечувати правильний хід і розвиток підприємства. Але вона займає настільки суттєве місце серед обов'язків керівника підприємства, що може часом здаватися, начебто роль останнього є винятково адміністративна.

Предметом адміністративної функції є передбачення, організація, розпорядництво, узгодження і контроль.

Мал. 1.1. Операції в структурі підприємства.

^Передбачати - вивчати майбутнє, визначати програму дій з обов'язковим формулюванням критеріїв, згідно яких буде відбуватися вимір рівня досягнення бажаного результату.

Зорганізувати, означає будувати подвійний організм підприємства, - матеріальний і соціальний.

^Розпоряджатися - запускати в хід, ініціювати дії персоналу підприємства.

5.Узгоджувати - пов'язувати, поєднувати, сполучати всі дії і всі зусилля. На практиці процедура узгодження передбачає обговорення (зміну) показників підготовленого плану (бюджету, пропозиції) між двома і більш підрозділами (чи з вищестоящим керівництвом) з метою усунення можливих протиріч таким чином, щоб план відповідав можливостям і інтересам усіх сторін, що беруть участь, при його виконанні, зберігаючи при цьому задану керівництвом цільову настанову.

бЖонтролювати - спостерігати, щоб діяльність відбувалася згідно з встановленими правилами і відданими розпорядженнями.

За такого розуміння адміністрування не є ні винятковим привілеєм, ні персональним обов'язком ні директора, ні керівників підрозділів підприємства. Дана функція, як і інші основні управлінські функції, розподіляється між керівником і членами управлінської команди, членами трудового колективу.

Аналогічно, виконання технічної функції не обмежується робітником чи інженером. Вона також поширюється і на керівника підприємства. І як було сказано вище, адміністративна функція не є винятковою приналежністю ТОР-керівника. її також виконують службовці нижчих рангів. Але, участь однієї категорії персоналу у виконанні певної функції значно відрізняється від участі іншої, навіть якщо вони близькі за станом. Як результат, відсутня будь-яка спільність між технічною, адміністративною чи іншими настановами службовця нижчого рангу і того ж роду настановами для ТОР-керівника організації.

В загальній практиці управління підприємствами та організаціями склалося, що для функціонерів нижчої ланки головними у реалізації управлінської функції є професійно - технічні настанови, що відповідають спеціалізації підприємства. Водночас, для керівників вищого рангу основними є адміністративно-розпорядчі настанови.

Функція адміністрування присутня у самому змісті функцій передбачення, організації, розпорядництва, узгодження і контролю. Тому, якщо функція адміністрування виконується належним чином, то можна припустити, що й інші виконуються так само успішно.

2

Керівник великого підприємства має бути передусім здібним адміністратором. Тобто, насамперед він повинен передбачати, організовувати, погоджувати і контролювати; по-друге, він повинен бути компетентним у здійсненні виробничо-технічної функції, характерній для конкретно взятого підприємства.

Планувати Організовувати

Розпоряджатися Узгоджувати Контролювати

 1. ТеХНІЧНІ (виробництво, виготовлення, переробка).

 2. Комерційні (купівля, продаж, обмін).

 3. ФІНаНСОвІ (пошук капіталів і управління ними).

4. Охорона майна та осіб.

 1. ОбЛІКОвІ (інвентаризація, баланс, витрати, статистика).

 2. АдМІНІСПіративНІ (передбачення, організація, розпорядництво, узгодження і контроль).

Мал. 1. 2 Вплив адміністрування на операції підприємства.

Окрім того, головним керівникам підприємств та організацій бажано також володіти іншими якостями та знаннями:

 1. здоров'я і фізична сила;

 2. інтелігентність і розумова сила;

3)моральні якості: розумна воля, твердість і наполегливість, енергійність і, якщо необхідно, сміливість;

4)почуття відповідальності, обоє 'язку і турбота про спільний інтерес;

 1. високий рівень загальної культури;

 2. загальне розуміння змісту усіх складових діяльності підприємства. Адміністративний вплив частково базується на особистій обдарованості, частково - на поглибленому

життєвому знанні принципів та правил адміністративної доктрини. Розглянемо зміст принципів доктрини адміністрування.