Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сем__нари фк.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
123.39 Кб
Скачать

7

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу під проводом б.Хмельницького, її політичні результати (2 год.).

Мета: охарактеризувати причини, привід, рушійні сили, характер війни під проводом Б.Хмельницького. Описати у хронологічному порядку хід військових дій на першому етапі визвольної війни. Дати характеристику Гетьманщині.

Семінарське заняття № 3 План

1.Україна напередодні визвольної війни. Причини, характер і рушійні сили.

2.Початок війни. Перші перемоги козацько-селянської армії (1648 р.). Політична програма Б.Хмельницького.

3.Воєнні дії 1649-1653 рр. Формування органів державної влади в Україні в ході війни.

4.Українсько-російський договір 1654 р. та його оцінка в історіографії. „Березневі статті”.

5.Розвиток подій в Україні в 1654-1657 рр. Політичні та соціально-економічні наслідки Визвольної війни.

Питання, винесені на самостійне вивчення

 1. Втручання українців у вибори короля.

 2. Облога Замостя.

 3. Політична програма Б.Хмельницького .

 4. Переговори у Переяславі (лютий 1649 р.) Збаразько - Зборівська кампанія.

 5. Зборівський договір, наростання хвилі антифеодальної боротьби.

 6. Формування органів державної влади.

 7. Зміцнення міжнародного становища Української держави.

 8. Турецька протекція.

 9. Молдовські походи.

 10. Військові дії у 1651р.

 11. Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір.

 12. Утворення антигетьманської опозиції.

 13. Особливості політичного устрою і соціально-економічних відносин в українській державі.

 14. Розгром польського війська під Батогом та його наслідки.

 15. Визнання Хмельницьким соціально-економічних наслідків Селянської війни.

 16. Воєнна кампанія 1653 р. Погіршення геополітичного становища козацької України.

 17. Жванецька облога.

 18. Кам’янецька угода між Річчю Посполитою і Кримським ханством та її наслідки для України.

 19. Українсько-російські відносини.

 20. Рішення Земського Собору 1653 р.

 21. Переяславська Рада 1654 р.

 22. «Березневі статті» та їх оцінка у історіографії.

 23. Після Переяслава. Військові дії наприкінці 1654-1655 рр.

 24. Битва під Охматовим.

 25. Похід українсько-російського війська на Поділля і Галичину.

 26. Втручання у війну Швеції та Криму.

 27. Угода з Трансільванією.

 28. Суспільно-політичне та соціально-економічне становище України в 1654-1657 рр.

 29. Смерть Б.Хмельницького та її наслідки для Української держави.

Література

1.Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

2.Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

3.Бойко О.Д. Історія України: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2006.

4.Документи Богдана Хмельницького / Упорядники І. Крип'якевич та І. Бутич. - К.: вид-во АН УРСР, 1961. - С. 544-546; С. 559-560; 619-622.

5.Історія України в документах і матеріалах. Том ІІІ. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки). – К.: вид-во АН УРСР, 1941. – С. 265.

6.Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. Київ-Чернівці: Книги ХХІ, 2008. С. 221.

7.Історія України: навч. посіб. / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів: Світ, 1998.

8.Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Донецьк, 1998.

9.Каденюк О. С. Історія України. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. – 408 с.

10.Лiтопис Самовидця / Видання підготував Я. І. Дзира. - К.: Наукова думка, 1971. - С. 45-46.

11.Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. - К.: Т-во «Знання» України, 1992. – С. 25, 39-41, 41-43, 46-48, 73, 76-80, 84-87.

12.Самійло Величко. Літопис. Т. І. / Пер. З книжної української мови, вст. Стаття, комент. В. О. Шевчука.– К.: Дніпро, 1991. – С. 136-138.

13.А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко Історія української конституції. -К.: Знання, 1993. - С 14-17.

14.Світлична В.В. Історія України: Навч. Посіб. – К.: Каравелла, 2005. – 400 с.

15.Юрій М.Ф.Історія України: Навч. Посіб. – К.:Кондор, 2004. – 252 с.

16.Хрестоматія з історії Української РСР: Том І: З найдавніших часів до кінця 50-х років ХІХ ст.: Посібник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1959. - С. 276-277.

17.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3-х т. – Львів, 1991.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]