Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
la_UNIX.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
121.86 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX. ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи з курсу

Системне програмування та операційні системи”

для студентів базового напрямку 6.0804

Комп’ютерні науки”

Затверджено

на засіданні кафедри

Системи автоматизації проектування”

Протокол № 1 від 31.08.2010 р.

Львів – 2010

Операційна система UNIX. Інтерфейс користувача: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Системне програмування та операційні системи” для студентів базового напрямку 6.0804 “Комп’ютерні науки”.

/ Укл.: В.В. Мазур. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. - 10 с.

Укладач Мазур В.В., канд, техн, наук, доц.

Відповідальний за випуск Ткаченко С.П., канд, техн. наук, доц.

Рецензент Каркульовський в.І., канд. Техн.Наук

  1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи - отримати практичні навики використання командної мови та ознайомитись з особливостями реалiзацiї операцiйної cистеми UNIX.

  1. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

    1. Основнi компоненти ОС UNIX

Ядро - керує основними ресурсами (процесор та оперативна пам'ять), а також периферiйними пристроями вводу-виводу та збереження даних (магнiтнi диски, принтери, термiнали, тощо). Однією з функцiй ядра є програмна пiдтримка файлової системи.

Командний iнтерпретатор Shell сприймає команди з термiналу i здiйснює звертання до ядра ОС.

    1. Основнi властивостi ОС UNIX

Iнтерактивнiсть ОС - забезпечує роботу користувача в режимi дiалогу з системою. Мультизадачнiсть ОС - забезпечує паралельне (квазiпаралельне) виконання декiлькох процесiв (задач). Зокрема можливе вирiшення задач у фоновому режимi. ОС UNIX забезпечує роботу в багатокористувацькому режимi (мультизадачнiсть при кiлькох користувачах).

    1. Початок та закiнчення сеансу

Кожний користувач має свої iм'я (для iдентифiкацiї i взаємодiї користувачiв) та пароль (для контролю і захисту). Користувачi можуть бути об'єднані в групи пiд вiдповiдними iменами. Один з користувачiв (superuser), який має iм'я root є адмiнiстратором системи. Вiн реєструє всiх iнших користувачiв.

Знак $ є запрошенням системи для вводу команди. Для входу в систему на запит login задається iм'я, а на запит password - пароль. Для виходу з сеансу вказується ^D(Сtrl+D).

Наприклад

login:user4

password:... (iм'я пароля при вводi не висвічується)

.....

$^D

login:

    1. Командна стрiчка

Командна стрiчка - це послiдовнiсть слiв роздiлених пропусками. Перше слово - назва команди, решта - її параметри. Команди роздiляються закiнченням стрiчки, або крапкою з комою.

Структура команди: iм'я_команди опцiї вираз iмена_файлiв.

Типи параметрiв:

опцiя - уточнює команду (може бути зi знаками + - або без знаку);

вираз - стрiчка символiв;

iм'я_файла - iдентифiкатор(символи a-z, A-Z,0-9,_,.,-,*,?)

Cимвол * означає пiдстановку будь-якої стрiчки символiв, а cимвол ? - будь-якого одного символа в iм'я файлу. Службовi символи .(крапка) та _(пiдкреслення) не можуть бути на початку iдентифiкатора. Крапка використовується для видiлення в iменi файлу так званого "розширення", яке характеризує тип файлу:

.с - програма на Сi;

.h - текст файла-заголовку, що долучається до програми на Сi;

.f - програма на Фортранi;

.p - програма на Паскалi;

.о - об'єктний код отриманий пiсля трансляцiї з мов;

.а - бібліотечний архiвний файл.

Приклади команд:

$ whо - вивiд списку всiх активних користувачiв;

$ date- вивiд біжучої дати;

$ rm text.c prog.c;

$ rm -fr good.c bad.o;

$ grep -o "mary" people.

Службовi комбiнацiї символiв:

^C(Break) - припинення виконання команди;

^S - призупинка виводу на екран;

^Q - продовження виводу на екран;

^D - кiнець файлу на стандартному вводi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]