Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zvit_2_211.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
1.59 Mб
Скачать

Навчальна практика з дисципліни Інформатика та комп’ютерна техніка студента денного відділення 211групи спеціальності 5.03090501 Бухгалтерський облік Оробчука Юрія Васильовича 14.11.2020

Розділ 2.

Текстовий редактор MC Word.

Завдання 1.

Технологічно бухгалтерський облік як процесс розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування. Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це початок і основа бухгалтерського обліку. Без належно оформленого документа не може бути бухгалтерського запису, від нього залежить повнота і достовірність облікової інформації для користувачів. ( шрифт – Bookman Old Style – 13 пт)

Документ буквально означає свідоцтво, доказ. У широкому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що його використовують у процесі спілкування, на якому за допомогою різних засобів і способів зафіксовано в доцільній для сприйняття формі інформацію. Документи складають у різних сферах людської діяльності (науці, освіті, медицині, техніці, економіці, тощо).

Бухгалтерський документ – письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення.

Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією.

Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки служить для первинного спостереження за господарськими операціями, і обов’язковою умовою для відображення їх в обліку.

Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час господарської операції.

Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів регламентуються статтею 9 («Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку») Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-XIV.

Первинне спостереження, документування та документація відіграють важливу роль в управлінні підприємства, а саме:

дають уявлення про фактичний стан господарських засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів;

Забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності та руху майна і коштів;

є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій, що здійснюються;

є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності.

Первинні документи мають бути складені не паперових або машинних носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних, записів у регістрах

бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів установлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Сучасні інформаційні технології здатні швидко одержувати інформацію і обмінюватися нею. Електронний документ може бути доказом, якщо його складено з дотриманням усіх вимог і можна довести його цілісність і справжність. На сьогодні електронний документообіг і цифровий підпис набули широкого розповсюдження у сфері проведення банківських операцій і комерційних операцій електронної торгівлі.

Використання електронного документообігу і цифрового підпису тепер узаконено і регулюється законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851 – IV, «Про електронний цифровий підпис». Однак успішне функціонування системи електронного документообігу залежатиме від уряду та Національного банку України, які повинні розв’язати цілу низку невирішених питань.

Завдання 2.

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його

активи зобов’язання і власний капітал. Можна виділити такі особливості складання балансу.

Зміст і форма балансу, а також загальна вимоги до розкриття статей балансу регламентуються Положенням бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 37. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

У статті балансу порівнюються на дані на початок і кінець звітнього періоду.

Статті балансу групуються за певною ознакою.

Не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу.

Статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації.

Оцінка статей балансу здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів.

Порівняння структури балансу за національними та міжнародними стандартами наведено в таблиці.

Активна частина

Пасивна частина

П(С)БО 2

МСБО 1

П(С)БО 2

МСБО 1

Актив

Актив

Пасив

Пасив

1

Необоротні активи

1

Довгострокові активи

1

Власний капітал

1

Власний капітал

2

Оборотні активи

2

Короткострокові активи

2

Забезпечення наступних витрат і платежів

2

Довгострокові зобов’язання

3

Витрати майбутніх періодів

3

Довгострокові зобов’язання

3

Короткострокові зобов’язання

4

Поточні зобов’язання

5

Доходи майбутніх періодів

Актив = Власний капітал + Зобов’язання

Завдання 3.

Список використаних джерел

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /за ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 680с.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні /Львів «Інтелект-Захід», 2004. – 908с.

 3. Грабова Н.М., Домбровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельних підприємствах 2000.

 4. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні:Навчальний посібник

 5. Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. – КНЕУ,2001. -334с.

 6. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку :Підручник. - :Центр навчальної літератури, 2005. – 784с.

 7. Настоящий бухучет. – Харьков:Издательський дом «ФАКТОР»,2006 – 1069с.

 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий на підприємствах України:Підручник для студентів вищих закладів

 9. Швець В.Г.Теорія бухгалтерського обліку:Підручник.К: Знання, 2004

Завдання 4.

Приклад1.

Придбані 1000 штук 8 відсоткових облігацій по 104 $ кожна.

Номінальна вартість 100 $, термін облігації 10 років.

Сплачено комісійному брокеру за посередництво 1000 $

Фактична собівартість = 1000 шт.* 104$ + 1000$ = 105000 $.

Дебет «Інвестиції» 105000 $;

Кредит «рахунок у банку».

Сума відсотків по облігаціях щорічно відображається в складі доходів підприємства й одночасно списується сума премій.

Фактична здатність – номінальна = 105000 – 100000-5000 $.

5000/10 років = 500 $ щорічно відображається в складі фінансових витрат підприємства:

Дебет «Прибутки та збитки» 500 $.

Кредит «Інвестиції».

Приклад 2.

Придбано акції на суму 100000 $.

Наприкінці року отримані дивіденди 6000 $.

Ринкова ціна акцій на кінець року 95000 $.

Згідно з принципом консерватизму за рахунок прибутку підприємства відображається створення резерву по знеціненню цінних паперів наступною проводкою:

Дебет «Прибутки та збитки»

Кредит «Резерв по знеціненню цінних паперів»

У балансі:

 • Актив «Інвестиції в акції» - 100 тис.

 • Пасив «Резерв по знецінюванню цінних паперів» - 5 тис.

Завдання 5.

Прізвище, ім’я, по батькові

Ставка

Податки

Сума до видання

Кіл-ть дітей

Просп..

Пенс.

Податк.

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблиця 2.

Комплектуючі

Ціна,$

Ціна, грн..

Кількість

Вартість, грн

Системний блок

400

2160

1

2160

Монітор

150

810

1

810

Клавіатура

10

54

1

54

Маніпулятор «миша»

5

27

2

54

Колонки

15

81

4

324

Вартість комп’ютера в грн..

3402

Таблиця 3.

Автор

Назва

Кількість сторінок

Рік видання

7

Донцова

13 нещасть Геракла

250

2000

1

Іванов

Алгебра

120

1998

4

Іванов

Математика

75

1998

3

Мариніна

Чужа маска

230

2000

5

Мариніна

Стиліст

290

2002

9

Толстой

Війна та мир

670

1998

6

Толстой

Анна Кареніна

340

1999

2

Тургенєв

Ася

15

2001

8

Тургєнєв

Батьки та діти

180

1999

Завдання 6.

Завдання 7.

Завдання 8.

Завдання 9.

Завдання 10.

Завдання 11.

Завдання 12.

Директору Чернівецького кооперативного економіко правового коледжу

Кошкарову С. А.

Оробчук Юрія Васильовича

Що мешкає за адресою м.Чернівці, кВ Ватутіна, 67/47

Заява

Прошу вас прийняти мене на роботу на посаду лаборанта кабінету Інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій на 0,5 ставки з 12 січня 2012 року.

До заяви додаю:

 1. Автобіографію.

 2. Трудову книжку.

 3. Копію паспорту.

 4. Копію диплома про освіту.

 5. Копію ідентифікаційного коду.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]