Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота на тему Електропривод відцентрового насоса К9020.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
01.03.2019
Размер:
313.68 Кб
Скачать

Вступ

У сільському господарстві воду використовують в основному для виробничих та комунальних потреб.

Широке використання електричної енергії у сільському господарстві є однією з умов постійного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Завдяки широкому застосуванню електроенергії сільськогосподарське виробництво стає високомеханізованою галуззю народного господарства. За останні роки значно розширилась і якісно змінилась енергетична база сільськогосподарських підприємств. Розширюється використання електромеханізованих поточних технологічних ліній на птахофермах, в кормоцехах та на зерноочисних потоках. Швидко зростає оснащення ферм сучасним обладнанням.

Основними складовими насосної установки є насос, приводнийелектродвигун ,апаратура керування та захисту.

Для забирання води з відкритихводойм, шахтнихколодязів і свердловин до 5…7 м застосовують відцентрові насоси типів К , КМ , ЦВ та вихрові насоси типів В , ВК , ВКС.

У водопровідну мережу насос може подавати воду :

-безпосередньо;

-через напірнийрегулюючий резервуар(бак водонапірної башти , або герметичний повітряно-водяний котел);

-комбіновано.

Керування електроприводом насосної установки може бути : неавтоматизованим , автоматизованим , автоматичним.

Електропривод є невід’ємною складовою частиною багатьох робочих машин, і правильність його вибору великою мірою визначає ефективність і надійність їх роботи. Від електропривода залежать такі основні показники робочих машин, як точність, надійність, а також швидкість і діапазон її регулювання, величина навантажень, особливо під час пуску та гальмування, та інше.

Підвищення вимог до електропривода, розширення його функцій приводить до зростання його складності. Сьогодні ціна електропривода часто складає значну частину від загальної ціни робочої машини, тому правильний вибір тієї чи іншої системи електропривода суттєво впливає на собівартість.

Для надійної роботи електроприводів , збільшенню строку їх служби дуже важливо технічно грамотно вибрати необхідну апаратуру керування та захисту, вид електропроводки, марку та спосіб прокладання проводів та кабелів.

Правильне поєднання механічних характеристик виконавчих органів робочих машин та механічних характеристик електродвигунів є умовою вдалого конструктивного і технологічного рішення при проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин і агрегатів.

У сільськогосподарських машинах, агрегатах, потокових лініях дуже часто застосовують складні в налагодженні та обслуговуванні електроприводи. Деякі з них мають напівпровідникові перетворюючі пристрої, мікропроцесори, тощо. Тому належну експлуатацію електроприводів можуть забезпечити лише висококваліфіковані спеціалісти.

1.Технічні дані установки к 90/20 , опис роботи технологічної схеми.

Насоси типу К це відцентрові, консольні одноступінчаті насоси з однобічним підведенням рідини до робочого колеса. Вони призначені для перекачування чистої води виробничо-технічного призначення.

Електронасосний агрегат К90/20 складається з насоса і двигуна, змонтованих на загальній фундаментній плиті з профілю Обертання від двигуна до ротора насоса передається через муфту, огороджену захисним кожухом.

Технічні дані установки К90/20:

-продуктивність-90 м3/год;

-напір-20м;

-швидкість обертання ротора-2900 об/хв.;

-діаметр робочого колеса -148 мм;

-коефіцієнт корисної дії-78%;

-вага насоса -64 кг

Рис. 1.1. Схема насосної установки:

1 – приймальний резервуар; 2 – напірний резервуар; 3 – напірний трубопровід; 4 – витратомір; 5 – манометр; 6 – електродвигун; 7 – насос; 8 – регулююча засувка; 9 – мановакуумметр; 10, 14 – зворотний клапан; 11 – монтажна засувка; 12 – всмоктувальний трубопровід; 13 – запобіжна приймальна сітка.

До насоса 7 рис. 1.1, який приводиться в дію електроприводом 6, вода надходить з приймального резервуара 1 по всмоктуючому трубопроводу 12. Насос нагнітає рідину в напірний резервуар 2 по напірному трубопроводу. На напірному трубопроводі є регулююча засувка 8, за допомогою якої можна змінювати подачу  насоса. Інколи на напірній магістралі встановлюють зворотній клапан 10, який автоматично перекриває напірну магістраль при зупинці насоса. Якщо тиск в приймальному резервуарі відрізняється від атмосферного, або насос розташований нижче рівня рідини в приймальному резервуарі , то на всмоктуючому трубопроводі встановлюють монтажну засувку 11, яку перекривають при зупинці чи ремонті насоса. На вході у всмоктуючу магістраль передбачають запобіжну приймальну сітку 13 для запобігання засмічування насоса і зворотній клапан 14, що дає змогу залити насос і усмоктуючий трубопровід перед пуском. Робота насоса контролюється витратоміром 4, манометром 5, і мановакуумметром 9.

2. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна з розрахунком і побудовою механічної характеристики робочої машини та двигуна. Визначення режиму роботи електродвигуна.

Режим роботи двигуна-тривалий ( процесс наповнення резервуару більше 15 хв.). Розрахункову потужність насоса можна визначити за виразом:

Ррозр.= кВт (2.1)

деQнас-подача насоса, м3/с (90 м3/год=0,025м3/с);

Ннас-напір, м (20м);

ηнас=0,78-ККД насоса.

𝜌-густина рідини , яку перекачують , кг/м3 ,( 𝜌води=1000 кг/м3);

𝘨=9,8 м/с2 –прискорення вільного падіння;

Ррозр.==6,3 кВт

Номінальну потужність привідного електродвигуна визначають за співвідношенням:

Рн.дв.≥КзРрозр.пер , (2.2)

деКз-коефіцієнт запасу , який залежить від споживаної потужності .

Кз=1,5 при Р≤1,5 кВт , Кз=1,2 при 1,5≤Р≤4,0 кВт , Кз=1,15 при 4≤Р≤35 кВт , Кз=1,1 при Р≥35 кВт ;

ηпер–ККД передачі, для муфти ηпер=1.

Рн.дв=1,15•6,3/1=7,245кВт.

З довідника вибираємо електродвигун з номінальною потужністю за умовою Рн≥Рр: АИР112М2У3 , Рн=7,5 кВт, Ін=14,8А, Кі=7,5, n=2900 об/хв., кратності критичного та пускового моментів: μ к=2,2 , μ п=2,0, ККД=87,5%, соsφ=0,88.p=1-кількість пар полюсів,Jp=0,01кг·м2.

Розраховуємо механічну характеристику асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, який працює в мережі з напругою 380В частотою 50Гц, АИР112М2У3

1.Визначаємо кутову частоту обертання магнітного поля статора:

wо= (рад/с) (2.3)

wо==314 (рад/с)

2.Визначаємо номінальнековзання:

Sн=(nо-nном)/ nо (2.4)

Sн =(3000-2900)/3000=0,033

3. Визначаємономінальнукутову частоту обертання ротора двигунаwном:

ЗформулиSн=(wо-wном)/ wо,

wном= wо(1- Sн)=314 (1-0,033)=303,5(рад/с).

4. Визначаємономінальний момент:

Мном=103Рном/ wном (Н м) (2.5)

Мном=10007,5/303,5=24,7 (Н м)

5. Визначаємокритичний та пусковиймоменти:

Мк= Мном· μ к(Н·м).(2.6)

Мк=24,7 2,2=54,34(Н·м).

Мп= Мном· μп(Н·м).(2.7)

Мп=24,72,0=49,4(Н·м).

6.Визначаємо критичнее ковзання:

Sк =(2.8)

Sк== 0,4

7.Визначаємо коефіцієнт

(2.9)

=7

8. По уточненій формулі Клосса визначаємо інші обертальні моменти для різних значень ковзання:

М= (2.10)

Для S=0,01 , М==10,4( Н м)

Для інших значень ковзання проводимо аналогічні розрахунки і результати зводимо в таблицю2.1.

Таблиця 2.1.Зведені дані розрахунку моментів М

S

0,01

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

М,Нм

10,4

43,5

53,8

54,34

54

53,35

52,5

51,5

50,4

49,4

По визначеним точкам будуємо механічну характеристику мал. 2.1.

Визначаємо координати для побудови графіка механічної характеристики робочої машини за формулою і будуємо механічну характеристику робочої машини:

Мсс.о+(Мс.номс.о) ·(Wс/Wc.ном)х (2.11)

де, Мс.о- момент статичних опорів тертя в рухомих частинах машини

Мс.о =(0,7…0,8) Мс.ном (2.12)

Мс.ном- момент статичних опорів при номінальній кутовій швидкості

Мс.ном=24,7Нм

Wс.ном- номінальна кутова швидкість

Wс.ном=Wном=303,5( рад/сек.)

Wс- задана кутова швидкість

Х- показник степеня, який враховує вид характеристики.

Для насосів,Х=2;

Приймаємо Мс.о =0,75Мс.ном, Мсо=0,75·24,7=18,525Нм;

Мс1=18,525+(24,7-18,525) ·(311/303,5) 2=25Нм;

Аналогічно розраховуємо інші значення Мс, дані розрахунків заносимо в таблицю 2.2

Таблиця 2.2.Зведені дані розрахунку моментів Мс

S

0,01

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Wс,рад/с

311

283

220

188,4

157

125,6

94,2

62,8

31,4

0

Мс,,Нм

25

23,9

21,7

20,94

20,2

19,6

19,1

18,8

18,6

18,5

Механічна характеристика двигуна та насоса приведені на мал.2.1.

Рис 2.1Механічна характеристика двигуна , насоса та динамічна характеристика.

Соседние файлы в предмете Электропривод