Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ 9.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
102.4 Кб
Скачать

9.2 Загальні вимоги та порядок подання фінансової звітності

Вимоги щодо складання і подання фінансової звітності регламентуються Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419.

Під час підготовки фінансової звітності, формування її показників необхідно дотримуватись таких принципів:

 • автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

 • безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

 • періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

 • історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

 • нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

 • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

 • послідовності, який передбачає постійне із року в рік застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

 • обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

 • превалювання змісту над формою, за яким операції повинні облікову- ватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці.

Для забезпечення достовірності показників, перед складанням бухгалтерської звітності необхідно провести відповідні підготовчі роботи:

 • відобразити всі господарські операції на рахунках синтетичного і аналітичного обліку включно на останній день звітного періоду, підбити підсумки і їх звірити;

 • провести інвентаризацію активів та зобов’язань (для річної звітності), відобразити в обліку розходження між фактичною наявністю і обліковими даними;

 • провести закриття рахунків витрат і доходів, визначити фінансові результати, провести їх розподіл і списання;

 • виконати інші підготовчі роботи відповідно до законодавчих актів і нормативних документів з питань облікової політики.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Фінансова звітність подається: органам, до сфери управління яких належать підприємства; трудовим колективам на їх вимогу; власникам (засновникам) відповідно до установчих документів; органам державної статистики згідно із законодавством; органам Державного казначейства щодо використання бюджетних асигнувань; фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань подається підприємствами не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальний - не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніше 22 січня наступного за звітним року.

Об’єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. В такому ж порядку подають власну і зведену фінансову звітність об’єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Відкриті акціонерні товариства зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.