Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тарасенко В.С. МПВ 2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
207.36 Кб
Скачать

Доц. Тарасенко В.С.

Теми практичних занять з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів

3 Курсу факультету міжнародно-правових відносин і юридичної журналістики - 20 годин

Тема 1. Соціальне забезпечення в україні: його форми та види

1. Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення

2. Соціальні ризики: поняття та класифікація

3. Організаційно-правові форми соціального забезпечення

4. Види соціального забезпечення

Теми наукових повідомлень і рефератів

1. Історичні аспекти соціального забезпечення в Україні.

2. Конституційне закріплення права людини на соціальне забезпечення: історичний розвиток та сучасний стан.

3. Досвід зарубіжних країн у створенні систем соціального забезпечення населення.

Нормативно-правові акти і література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141.

 2. Концепція соціального забезпечення населення України: Затв. постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року №3758-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 6. -Ст. 32.

 3. Основи державної політики України в галузі прав людини: Затв. постановою Верховної Ради України від 17 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №35. – Ст. 303.

 4. Про Стратегію подолання бідності: Затв. Указом Президента України від 15 серпня 2001 року №637/2001 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 18 серпня.

 5. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-ІУ // Урядовий кур'єр. — 2004. — 20 квітня.

 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Ратифіковані Україною 17 липня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - №32. - Ст. 2371.

 7. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року, першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. № 476/97-ВР (із змін, від 24 березня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 40. — Ст. 263; 1999. — № 22-23. — Ст. 197.

 8. Антропов В.В. Система социального обеспечения во Франции: опыт и перспектива // Труд за рубежом . – 2005. – №2. – С. 96-116.

 9. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. - К:Олан, 2004.

 10. Болотіна Н.Б. Конституційні засади формування соціального права України // Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція. – 2001. – С. 250-252.

 11. Болотіна Н.Б. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: окремі правові питання запровадження // Актуальні проблеми держави і права. – 2000. – Вип. 7. – С.94-101.

 12. Болотіна Н. Право соціального забезпечення України: системно-структурний аналіз // Право України. – 2001. – № 5. – С. 24-29.

 13. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посібник. – К.:Знання, 2005. – 615 с.

 14. Болотіна Н.Б. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. – 2000. – №12. 

 15. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник для економічних спеціальностей вузів. – К.: НІОС, 2002. – С. 451-505.

 16. Гуменюк І.О. Конституційні гарантії права на соціальне забезпечення в Україні // Сучасний конституціоналізм і конституційна юстиція. – 2001. – С. 264-266.

 17. Гуменюк І.О. Право на соціальне забезпечення: європейські стандарти та законодавство України // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2001. – Вип. 12. – С. 416-418.

 18. Лавріненко О. Поняття «соціальний захист» і «соціальне забезпечення»: їх зміст, співвідношення та правове значення // Правничий часопис Донецького університету. – 2005. – №1. – С. 9-17.

 19. Мартин Эллен. Социальное обеспечение в Великобритании и во Франции // Свободная мысль XXI. – 2005. – №8. – С.95-109.

 20. Поздняков С. Становление и развитие системы социального обеспечения в СССР и РСФСР в 1917-1991 годах // Социальное обеспечение. – 2002. – №12. – С. 27-36.

 21. Прилипко С.М. Право на соціальне забезпечення – одне з найважливіших соціально-економічних прав людини // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – Вип. 19. – 2003. – С. 323-328.

 22. Прилипко С.М. До питання визначення організаційно-правових форм та видів соціального забезпечення // Правова держава. – 2006. – Вип.17. – С. 242-249.

 23. Рудик В.А. Забезпечення права людини на соціальний захист з огляду діяльності Конституційного суду України // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип.37. – С.106-109.

 24. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: Науч.-практ. комментарий и сб. нормативных актов. — X.: Одиссей, 2006.

 25. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – X.: «Одиссей», 2005.

 26. Сташків Б. Механізм забезпечення прав людини у сфері соціального захисту: проблеми гарантів // Право України. – 2007. – №9. – С. 21-24.

 27. Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С. 175-182.

 28. Сташків Б.І. Право громадян України на соціальне забезпечення: Збірник наукових праць Харківського держ.пед.ун-ту. – Серія: Право. – Випуск 2. – 2002. – С. 99-103.

 29. Сташків Б.І. Право людини на соціальне забезпечення та його реалізація в Україні // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення: Матеріали наук.-практ. Конференції. 30 січня 2003 р., м. Київ / За ред.. Н.Б. Болотіної. – К.: МП Леся, 2003. – С. 40-44.

 30. Сташків Б.І. Судовий захист - соціальним правам громадян // Право України. – 1996. – №10. – С.30-33.

 31. Сташків Б.І., Сивак С.М.  Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. – 1997. – №12. – С. 70-74.

 32. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 405 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.