Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SMKTC2000.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
28.05.2017
Размер:
7.83 Mб
Скачать

Т‚В ‰УТФО‡‚М˚И ЛМТЪ ЫПВМЪ

2000

 

 

 

 

СПВММ˚В ФО‡ТЪЛМ˚ Л ЛМТЪ ЫПВМЪ

САНДВИК-МКТС

ISO 9001

САНДВИК-МКТС — УТТЛИТНУВ Ф В‰Ф ЛяЪЛВ, У‰ЛМ ЛБ ·УОВВ ˜ВП 50 Б‡‚У‰У‚,

‚ıÓ‰я˘Ëı ‚ ÍÓÌˆÂ Ì САНДВИК.

В ‡ПН‡ı ЛМ‚ВТЪЛˆЛУММУИ Ф У„ ‡ПП˚, НУЪУ ‡я Ф В‰ЫТП‡Ъ Л‚‡О‡ НУ ВММЫ˛ВНУМТЪ ЫНˆЛ˛ НУП·ЛМ‡Ъ‡, ФУОМУТЪ¸˛ ЛБПВМВМ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛИ Ф УˆВТТ ЛБ„УЪУ‚ОВМЛя

Ъ‚В ‰УТФО‡‚М˚ı ЛБ‰ВОЛИ, Б‡ПВМВМУ Л ЫТУ‚В ¯ВМТЪ‚У‚‡МУ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНУВ У·У Ы‰У‚‡МЛВ. ЭЪУ ФУБ‚УОЛОУ

‰У·ЛЪ¸Тя ТУ‚ ВПВММУ„У ПЛ У‚У„У Ы У‚Мя Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚‡ Л НУМЪ УОя Н‡˜ВТЪ‚‡ Ъ‚В ‰˚ı ТФО‡‚У‚.

В Л˛МВ 1999 „У‰‡ ТЛТЪВП‡ Н‡˜ВТЪ‚‡ САНДВИК-МКТС ·˚О‡ ТВ ЪЛЩЛˆЛ У‚‡М‡ М‡ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛВ Ъ В·У‚‡МЛяП ПВК‰ЫМ‡ У‰МУ„У ТЪ‡М‰‡ Ъ‡ ISO 9001. ЭÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì ÚÓθÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÓÈ Ô Ó‰Û͈ËË, ÌÓ Ë

‚Тя Ф УˆВ‰Ы ‡ Ф УıУК‰ВМЛя Б‡Н‡Б‡ Л У·ТОЫКЛ‚‡МЛя ФУЪ В·ЛЪВОВИ САНДВИК-МКТС М‡ıУ‰ЛЪТя М‡ Ы У‚МВ

ÏÂʉÛ̇ Ó‰Ì˚ı Òڇ̉‡ ÚÓ‚.

ШИРОКИЙ

ВЫБОР

ТПВММ˚ı ПМУ„У„ ‡ММ˚ı ФО‡ТЪЛМ Л ЛМТЪ ЫПВМЪ‡ ‰Оя ЪУ˜ВМЛя,

В˚ТУНУВ

ÔÓÁ‚ÓÎяÂÚ

ÎяÏ

ÌÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍ χÚ ˇÎÓ‚

СÓÁ‰‡Ì

„Ó‰Û

УБМ‡НУПОВ

ÌËя

·ЛЪВОВИ

‰Û͈ËÂÈ,

͇ÂÏÓÈ

ÚËяÏË

М˚

ЪЛ˜ВТНЛВ ЛМТЪ ЫПВМЪУП, УˆВМЛЪ¸ ˝НУМУПЛ-

˜ВТНЫ˛ ˝ЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛя ЛМТЪ ЫПВМЪ‡ Л В„У ‡ˆЛУ- М‡О¸МУИ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ.

ДОя УЩУ ПОВМЛя Б‡я‚НЛ М‡ У·Ы˜ВМЛВ Т‚яБ˚‚‡ИЪВТ¸ Т В‡¯ЛПВ„ЛУМ‡О¸М˚П Ф В‰ТЪ‡‚ЛЪВОВП.

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

МВТЪ‡М‰‡ ЪМУ„У ЛМТЪ ЫПВМЪ‡ Л Ъ‚В ‰УТФО‡‚М˚ı ЛБ‰ВОЛИ ФУ

·У В ЪВıМУОУ„Л˜ВТНУ„У В¯ВМЛя ‰Оя У· ‡·УЪНЛ В‡¯Лı ЛБ‰ВОЛИ. ПУН‡КЫЪ ФЫЪЛ ТУН ‡˘ВМЛя МУПВМНО‡ЪЫ ˚ ЛМТЪ ЫПВМЪ‡ Л Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚ВММ˚ı ‡ТıУ‰У‚.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

САНДВИК-МКТС

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Ф В‰УТЪ‡‚ЛЪ В‡П НУППВ ˜ВТНУВ Ф В‰ОУКВМЛВ ‚ ЪВ˜ВМЛВ 1 ‰Мя, ·О‡„У‰‡ я ‚˚ТУНУИ ТЪВФВМЛ ‡‚ЪУП‡- ЪЛБ‡ˆЛЛ У· ‡·УЪНЛ Б‡Н‡Б‡ Л ЫФ ‡‚ОВМЛя ТНО‡‰УП „УЪУ-

‚ÓÈ Ô Ó‰Û͈ËË.

РÓÒÒËя, УÍ ‡Ë̇ Ë

Б· ÛÒ¸: С‡ÌÍÚ-ПÂÚ ·Û „,

РÓÒÚÓ‚-Н‡-ДÓÌÛ, Н.-НÓ‚„Ó Ó‰,

Е͇Ú ËÌ·Û „, ТÓθяÚÚË, НÓ‚ÓÒË·Ë ÒÍ, КË‚, МËÌÒÍ.

ЦÂÌÚ ‡Î¸Ì˚È ÓÙËÒ Ë ÒÍ·‰ ‚ МÓÒÍ‚Â.

Н‡¯Л ТУЪ Ы‰МЛНЛ ‚ В„ЛУМ‡ı Л ‚ МУТН‚В ‚ТВ„‰‡ „УЪУ‚˚ Ф У‚ВТЪЛ ЛТФ˚Ъ‡МЛя ЛМТЪ ЫПВМЪ‡ ‚ В‡О¸М˚ı Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚ВММ˚ı ЫТОУ‚Ляı.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

САНДВИК-МКТС ‚ Internet http://www.coromant.sandvik.com/coromant_ru

СОДЕРЖАНИЕ

ТÓ˜ÂÌËÂ

3

О·˘Â ÚÓ˜ÂÌËÂ

4

ОÚ ÂÁ͇ Ë Ó· ‡·ÓÚ͇ ͇̇‚ÓÍ

48

РÂÁ¸·Ó̇ ÂÁ‡ÌËÂ

52

ТяКВОУВ ЪУ˜ВМЛВ

56

КУПФОВНЪЫ˛˘ЛВ Л Б‡Ф‡ТМ˚В ˜‡ТЪЛ

60

ТÂıÌ˘ÂÒ͇я ËÌÙÓ Ï‡ˆËя

69

Ф ÂÁ ӂ‡ÌËÂ

103

КÓ ÔÛÒ‡ Ù ÂÁ

104

П·ÒÚËÌ˚

108

КУПФОВНЪЫ˛˘ЛВ Л Б‡Ф‡ТМ˚В ˜‡ТЪЛ

130

ТÂıÌ˘ÂÒ͇я ËÌÙÓ Ï‡ˆËя

131

т ОВМЛВ

143

П·ÒÚËÌ˚

145

ТÂıÌ˘ÂÒ͇я ËÌÙÓ Ï‡ˆËя

146

О·˘‡я ÚÂıÌ˘ÂÒ͇я ËÌÙÓ Ï‡ˆËя

149

ТВ ПЛМУОУ„Ля Л ЩУ ПЫО˚

150

ЭНУМУПЛ˜ВТН‡я ˝ЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ ЛМТЪ ЫПВМЪ‡

153

СÔ ‡‚Ó˜Ì˚ ڇ·Îˈ˚ Ë ‰Ë‡„ ‡ÏÏ˚

157

П ЛОУКВМЛВ

163

1

ПУОМ‡я „‡ПП‡ ‰‚ЫТЪУ УММЛı ЪУН‡ М˚ı ФО‡ТЪЛМ Т ˝ЩЩВНЪЛ‚М˚ПЛ ТЪ ЫКНУОУП‡˛˘ЛПЛ „ВУПВЪ ЛяПЛ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ

ТМЛКВМЛВ ЛМТЪ ЫПВМЪ‡О¸М˚ı ‡ТıУ‰У‚, ·О‡„У‰‡ я ·УО¸¯УПЫ ˜ЛТОЫ ВКЫ˘Лı Н УПУН Л ‚˚ТУНУИ ТЪ‡·ЛО¸МУИ ТЪУИНУТЪЛ;

У·ВТФВ˜ВМЛВ М‡‰ВКМУ„У НУМЪ УОя Б‡ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВП Ф Л О˛·˚ı ВКЛП‡ı У· ‡·УЪНЛ;

Ф У˜МУТЪ¸ М‡ Ы У‚МВ У‰МУТЪУ УММЛı ФО‡ТЪЛМ ЪУ„У КВ ‡БПВ ‡;

‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ СОЖ.

НУ‚˚В ТФО‡‚˚ ТК15 Л ТК25 — ˝ЩЩВНЪЛ‚МУВ В¯ВМЛВ Б‡‰‡˜ Ф Л ‡·УЪВ Т Ъ Ы‰МУУ· ‡·‡Ъ˚‚‡ВП˚ПЛ П‡ЪВ Л‡О‡ПЛ

TK15 — ТФО‡‚ ФУ‚˚¯ВММУИ ЛБМУТУТЪУИНУТЪЛ;

TK25 — ТФО‡‚ Т ФУ‚˚¯ВММУИ Ф У˜МУТЪ¸˛ Л М‡‰ВКМУТЪ¸˛.

ОТУ·УПВОНУБВ МЛТЪ‡я ТЪ ЫНЪЫ ‡ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ Л‰В‡О¸МЫ˛ УТЪ УЪЫ ВКЫ˘ВИ Н УПНЛ Л ТФУТУ·МУТЪ¸ Ф УЪЛ‚УТЪУяЪ¸ ‚˚ТУ˜‡И¯ЛП НУМЪ‡НЪМ˚П ‰‡‚ОВМЛяП, ‚УБМЛН‡˛˘ЛП Ф Л ВБ‡МЛЛ ЪЛЪ‡М‡ Л К‡ УФ У˜М˚ı ТФО‡‚У‚.

ПУОМУВ У·МУ‚ОВМЛВ Ф У„ ‡ПП˚ Ъ‚В ‰˚ı ТФО‡‚У‚ Т ФУН ˚ЪЛяПЛ ‰Оя ЪУН‡ МУИ У· ‡·УЪНЛ ˜Ы„ЫМ‡

CK15 — ЫМЛ‚В Т‡О¸МУТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛя Л ЛБМУТУТЪУИНУТЪ¸

CK20 — Ф У˜МУТЪ¸ Л М‡‰ВКМУТЪ¸ Ф Л Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУИ У· ‡·УЪНВ ‚ ЪяКВО˚ı ЫТОУ‚Ляı

НУ‚˚В ФО‡ТЪЛМ˚ Л ТФО‡‚˚ ‰Оя Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚‡ Л ‚УТТЪ‡МУ‚ОВМЛя НУОВТМ˚ı Ф‡ КВОВБМУ‰У УКМУ„У ФУ‰‚ЛКМУ„У ТУТЪ‡‚‡, ‡ Ъ‡НКВ ‰Оя ЪУ˜ВМЛя Н ЫФМУ„‡·‡ ЛЪМ˚ı ‰ВЪ‡ОВИ Л Ф УН‡Ъ‡

ÒÔ·‚˚ Ò ÔÓÍ ˚ÚËяÏË: CTM, CT15, CT25

ÒÔ·‚˚ ·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя: PT20 Ë PT30

Ô·ÒÚËÌ˚ LNMX, RCMT

Ô·ÒÚËÌ˚ ZNMF, ZNGF, ZNCR, ZNMR

РÂÁˆÓ‚˚ ͇ÒÒÂÚ˚ ‰Îя ڇ̄Â̈ˇθÌ˚ı Ú‚Â ‰ÓÒÔ·‚Ì˚ı Ô·ÒÚËÌ.

Р‡Т¯Л ВМ‡ Ф У„ ‡ПП‡ ‰В К‡‚УН ‰Оя М‡ ЫКМУИ Л ‚МЫЪ ВММВИ ЪУН‡ МУИ У· ‡·УЪНЛ

М‡‰ВКМУВ Б‡Н ВФОВМЛВ Л ЪУ˜МУВ ФУБЛˆЛУМЛ У‚‡МЛВ ВКЫ˘Лı ФО‡ТЪЛМ;

ФУ‚˚¯ВММ‡я ТЪУИНУТЪ¸ ФО‡ТЪЛМ;

ТМЛКВМЛВ ‡ТıУ‰У‚ М‡ Ф ЛУ· ВЪВМЛВ УТМ‡ТЪНЛ.

ДВ К‡‚НЛ Ф У„ ‡ПП˚ САНДВИК-МКТС У·О‡‰‡˛Ъ ‚˚ТУНЛП Н‡˜ВТЪ‚УП Л ФУ‚˚¯ВММУИ ‰УО„У‚В˜МУТЪ¸˛.

ПУОМУВ У·МУ‚ОВМЛВ Ф У„ ‡ПП˚ Ъ‚В ‰˚ı ТФО‡‚У‚ Т ФУН ˚ЪЛяПЛ ‰Оя Щ ВБВ МУИ У· ‡·УЪНЛ ˜Ы„ЫМ‡

Ô ‚˚È ‚˚·Ó ‰Îя ‚ÒÂı ‚ˉӂ Ù ÂÁ ӂ‡ÌËя ˜Û„Û̇.

ÔÓ‚˚¯ÂÌ̇я Ô Ó˜ÌÓÒÚ¸ ‰Îя Ù ÂÁ ӂ‡ÌËя ‚ ÓÒÓ·Ó ÚяÊÂÎ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëяı.

НУ‚˚В ФО‡ТЪЛМ˚ Т Н Л‚УОЛМВИМ˚ПЛ ВКЫ˘ЛПЛ Н УПН‡ПЛ Н Щ ВБ‡П ЪЛФУ‚ R285.2 Л R282.2. БУОВВ ‚˚ТУН‡я Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸ Л Ф У˜МУТЪ¸ ФО‡ТЪЛМ. СМЛКВМЛВ ЫТЛОЛИ ВБ‡МЛя Ф Л ˜В МУ‚УП Щ ВБВ У‚‡МЛЛ ТЪ‡ОЛ.

2

ТОЧЕНИЕ

О·˘Â ÚÓ˜ÂÌËÂ

 

СЛТЪВП‡ У·УБМ‡˜ВМЛя ФО‡ТЪЛМ ФУ ISO

Ы

ГВУПВЪ ЛЛ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ФО‡ТЪЛМ

ИН

М‡ ÍË Ú‚Â ‰˚ı ÒÔ·‚Ó‚ ‰Îя ÚÓ˜ÂÌËя

Т

П·ÒÚËÌ˚ ·ÂÁ Á‡‰ÌËı Û„ÎÓ‚

АС

П·ÒÚËÌ˚ Ò Á‡‰ÌËÏË Û„Î‡ÏË

ПЛ

П·ÒÚËÌ˚ ·ÂÁ ÓÚ‚Â ÒÚËя

 

Н‡ ÛÊ̇я Ó· ‡·ÓÚ͇

 

 

СЛТЪВП‡ У·УБМ‡˜ВМЛя ‰В К‡‚УН

 

‰Оя М‡ ЫКМУИ У· ‡·УЪНЛ ФУ ISO

КИ

ДВ К‡‚НЛ ТЛТЪВП˚ Н ВФОВМЛя Р/М

ДВ К‡‚НЛ ТЛТЪВП˚ Н ВФОВМЛя S

АВ

ДВ К‡‚НЛ ТЛТЪВП˚ Н ВФОВМЛя C

Ж

ВÌÛÚ ÂÌÌяя Ó· ‡·ÓÚ͇

ЕР

СЛТЪВП‡ У·УБМ‡˜ВМЛя ‰В К‡‚УН

Д

‰Оя ‚МЫЪ ВММВИ У· ‡·УЪНЛ ФУ ISO ДВ К‡‚НЛ ТЛТЪВП˚ Н ВФОВМЛя Р/М ДВ К‡‚НЛ ТЛТЪВП˚ Н ВФОВМЛя S ДВ К‡‚НЛ ТЛТЪВП˚ Н ВФОВМЛя C

3

4

6

8

9

21

25

32

35

39

41

32

35

39

41

ОÚ ÂÁ͇ Ë Ó· ‡·ÓÚ͇ ͇̇‚ÓÍ

48

М‡ ÍË Ú‚Â ‰˚ı ÒÔ·‚Ó‚ ‰Îя ÓÚ ÂÁÍË

48

Ë Ó· ‡·ÓÚÍË Í‡Ì‡‚ÓÍ

П·ÒÚËÌ˚

49

Д ʇ‚ÍË

50

РÂÁ¸·Ó̇ ÂÁ‡ÌËÂ

52

М‡ ÍË Ú‚Â ‰˚ı ÒÔ·‚Ó‚ ‰Îя ÂÁ¸·Ó̇ ÂÁ‡ÌËя

52

СЛТЪВП‡ У·УБМ‡˜ВМЛя ФО‡ТЪЛМ ‰Оя М‡ ВБ‡МЛя

53

ÏÂÚ Ë˜ÂÒÍËı Ë Ú Û·Ì˚ı ÂÁ¸·

МÂÚ Ë˜ÂÒ͇я ÂÁ¸·‡. П·ÒÚËÌ˚ Ë ‰Â ʇ‚ÍË

54

Т Û·Ì‡я ÂÁ¸·‡. П·ÒÚËÌ˚

55

ТяКВОУВ ЪУ˜ВМЛВ

56

П·ÒÚËÌ˚ ‰Îя ÚÓ˜ÂÌËя Í ÛÔÌÓ„‡·‡ ËÚÌ˚ı

56

‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ë Ô Ó͇ڇ

ПО‡ТЪЛМ˚ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ НУОВТМ˚ı Ф‡

57

К‡ÒÒÂÚ˚ ‰Îя ڇ̄Â̈ˇθÌ˚ı Ô·ÒÚËÌ

59

З‡Ф‡ТМ˚В ˜‡ТЪЛ Л НУПФОВНЪЫ˛˘ЛВ

60

ТÂıÌ˘ÂÒ͇я ËÌÙÓ Ï‡ˆËя

69

3

ТОЧЕНИЕ П·ÒÚËÌ˚

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛАСТИН ПО ISO

C

ФÓ Ï‡ Ô·ÒÚËÌ˚

P

R

S

T

C80°

D55°

E75°

M86°

V35°

L

W

A85°

B82°

K55°

ZТФВˆЛ‡О¸М‡я НУМТЪ ЫНˆЛя

N

 

M

 

G

 

 

 

 

 

З‡‰ÌËÈ

Û„ÓÎ

A

°

3°

B

5°

C

7°

D

15°

E°

20°

F

°

25°

G

30°

N

°

0°

P

11°11°

OТФВˆЛ‡О¸М‡я НУМТЪ ЫНˆЛя

К·ÒÒ

ЪУ˜МУТЪЛ

± s Ë iC

К·ÒÒ

s

iC / iW

G±0,025

M±0,13 ±0,05 ±0,151)

U±0,08 ±0,251)

1)З‡‚ËÒËÚ ÓÚ iC. СÏ. Ú‡·ÎËˆÛ ÌËÊÂ

iC

iC

iC

iC

s

ВÔËÒ‡Ì̇я

К·ÒÒ

 

 

УН ЫКМУТЪ¸,

ЪУ˜МУТЪЛ

 

iC ÏÏ

 

M

U

 

 

 

 

 

3,97

±0,05

±0,08

 

5,0

 

 

5,56

 

 

6,0

 

 

6,35

 

 

8,0

 

 

9,525

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

12,0

±0,08

±0,13

 

12,7

 

 

 

 

 

 

15,875

±0,10

±0,18

 

16,0

 

 

19,05

 

 

20,0

 

 

25,0

±0,13

±0,25

 

25,4

 

 

31,75

±0,15

±0,25

 

32,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТËÔ

Ô·ÒÚËÌ˚

A

G

M

N

P

R

T

W

XТФВˆЛ‡О¸М‡я НУМТЪ ЫНˆЛя

16

ДÎË̇ÂÊÛ˘ÂÈ Í ÓÏÍË, ÏÏ

H

O

P

R

S

T

C

D

E

M

V

W

L

A

B

K

4

П·ÒÚËÌ˚ ТОЧЕНИЕ

04 08

 

 

 

ТÓ΢Ë̇

 

 

 

 

Р‡‰ËÛÒ Ô Ë

 

Ô·ÒÚËÌ˚,

 

 

 

 

‚ ¯ËÌÂ,

 

 

 

 

 

 

s ÏÏ

 

 

 

 

 

r ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO/00 r

=

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

s

=

1,59

 

 

 

02

r

=

0,2

 

 

 

 

 

 

 

04

r

=

0,4

 

Т1

 

 

s =

1,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

r

=

0,8

 

02

 

 

 

s

=

2,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

r

=

1,2

 

03

 

 

 

s

=

3,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

r

=

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т3

 

 

s

=

3,97

 

 

 

24

r

=

2,4

 

04

 

 

 

s

=

4,76

 

 

 

32

r

=

3,2

 

05

 

 

 

s

=

5,56

 

 

 

 

 

 

 

К Û„Î‡я

 

 

 

06

 

 

 

s

=

6,35

 

 

 

 

 

 

 

Ô·ÒÚË̇:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

s

=

7,94

 

 

 

 

1)

00 ‚ÔËÒ‡Ì̇я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УН ЫКМУТЪ¸

09

 

 

 

s

=

9,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iC) ‚ ‰˛Èχı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

s

= 12,7

 

 

 

 

 

2)

МО ‚ÔËÒ‡Ì̇я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УН ЫКМУТЪ¸ ‚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÏÂÚ Ë˜ÂÒÍËı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰ËÌˈ‡ı.

 

 

43

ФÓ Ï‡ÂÊÛ˘ÂÈ Í ÓÏÍË

F

ОÒÚ ‡я Í ÓÏ͇

E

ОÍ Û„ÎÂÌ̇я Í ÓÏ͇

T

К ÓÏ͇ Ò ÓÚ Ëˆ‡ÚÂθÌÓÈ Ù‡ÒÍÓÈ

S

ОÍ Û„ÎÂÌ̇я Í ÓÏ͇ Ò ÓÚ Ëˆ‡ÚÂθÌÓÈ Ù‡ÒÍÓÈ

ИТФУОМВМЛВ О·УБМ‡˜ВМЛВ ЛБ„УЪУ‚ЛЪВОя

R

ПÓ‰‡˜‡

L

ПÓ‰‡˜‡

N

ПÓ‰‡˜‡ ПÓ‰‡˜‡

5

ТОЧЕНИЕ П·ÒÚËÌ˚

ГВУПВЪ ЛЛ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ФО‡ТЪЛМ

П·ÒÚËÌ˚ ·ÂÁ Á‡‰ÌËı Û„ÎÓ‚

-41

-43

-46

-49

-48

-81

-86

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡ Т УТЪ ˚ПЛ ВКЫ˘ЛПЛ Н УПН‡ПЛ. ГВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ УЪОЛ˜‡ВЪТя ·УО¸¯ЛПЛ ФУОУКЛЪВО¸М˚ПЛ ФВ В‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ ‚ МВФУТ В‰ТЪ‚ВММУИ ·ОЛБУТЪЛ УЪ ‚В ¯ЛМ. ЭЪЛП ‰УТЪЛ„‡ВЪТя ТМЛКВМЛВ ТЛО ВБ‡МЛя, ЫОЫ˜¯ВМЛВ Н‡˜ВТЪ‚‡ ФУ‚В ıМУТЪЛ Л ЪУ˜МУТЪ¸ У· ‡·УЪНЛ. ДУФУОМяВЪ Ф У„ ‡ППЫ ˜ЛТЪУ‚˚ı ФО‡ТЪЛМ, Ъ‡Н Н‡Н У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВ Ф Л ‡·УЪВ ‰‡КВ Т У˜ВМ¸ П‡О˚ПЛ ФУ‰‡˜‡ПЛ.

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. ПВ ‚˚И ‚˚·У ‰Оя ˜ЛТЪУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ. РВКЫ¯ЛВ Н УПНЛ ФО‡ТЪЛМ˚ Н Л‚УОЛМВИМ˚В, Т У˜ВМ¸ ЫБНЛПЛ Б‡˘ЛЪМ˚ПЛ Щ‡ТН‡ПЛ, ФУОУКЛЪВО¸М˚ПЛ ФВ В‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ ‚·ОЛБЛ ‚В ¯ЛМ Л ВБНЛП ФВ ВıУ‰УП Н ТЪ ЫКНУОУП‡˛˘ЛП ‚˚ТЪЫФ‡П. Т‡Н‡я „ВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ М‡‰ВКМУВ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВ ‚ ¯Л УНУП ‰Л‡Ф‡БУМВ ФУ‰‡˜ Л ‚ ЪУКВ ‚ ВПя ‰УТЪ‡ЪУ˜МЫ˛ Ф У˜МУТЪ¸.

Д‡КВ Ф Л П‡О˚ı „ОЫ·ЛМ‡ı ВБ‡МЛя НУМЪ УОЛ ЫВЪТя М‡Ф ‡‚ОВМЛВ ТıУ‰‡ ТЪ ЫКНЛ Л УМ‡ МВ ФУ‚ ВК‰‡ВЪ У· ‡·УЪ‡ММЫ˛ ФУ‚В ıМУТЪ¸.

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. ГВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ М‡‰ВКМУВ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВ ‰Оя ‚ТВı ‚Л‰У‚ ТЪ‡ОВИ ‚ ¯Л УНУП ‰Л‡Ф‡БУМВ ˜ЛТЪУ‚˚ı Л ФУОЫ˜ЛТЪУ‚˚ı ВКЛПУ‚. Р‡Б‚ЛЪ˚В ‚˚ТЪЫФ˚ М‡ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ, Ф Л·ОЛКВММ˚В ‚ФОУЪМЫ˛ Н ВКЫ˘ЛП Н УПН‡П ТМЛК‡˛Ъ ФОУ˘‡‰¸ НУМЪ‡НЪ‡ ТЪ ЫКНЛ Т ФО‡ТЪЛМУИ Л ЪВФОУФВ В‰‡˜Ы ‚ ЛМТЪ ЫПВМЪ, ‡ Ъ‡НКВ У·ВТФВ˜Л‚‡˛Ъ М‡‰ВКМЫ˛ УФУ Ы. ПУБЛЪЛ‚М‡я „ВУПВЪ Ля Т МВ·УО¸¯ЛПЛ Б‡˘ЛЪМ˚ПЛ Щ‡ТН‡ПЛ ‰ВО‡ВЪ ФО‡ТЪЛМЫ УТУ·ВММУ Ф Л„У‰МУИ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ‡ЫТЪВМЛЪМ˚ı МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ.

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡ Т ВКЫ˘ЛПЛ Н УПН‡ПЛ ЫТЛОВММ˚ПЛ ПУ˘М˚ПЛ УЪ Лˆ‡ЪВО¸М˚ПЛ Щ‡ТН‡ПЛ. ГВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ЛПВВЪ У˜ВМ¸ ¯Л УНЫ˛ У·О‡ТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛя УЪ ˜В МУ‚УИ ‰У ФУОЫ˜ЛТЪУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ ТЪ‡ОВИ Л МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ. О·ВТФВ˜Л‚‡ВЪТя М‡‰ВКМУВ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВ Ф Л Т В‰МЛı Л ·УО¸¯Лı ФУ‰‡˜‡ı. ПУ Ф У˜МУТЪЛ ФО‡ТЪЛМ‡ „ВУПВЪ ЛЛ -49 НУМНЫ Л ЫВЪ Т У‰МУТЪУ УММЛПЛ ФО‡ТЪЛМ‡ПЛ У‰ЛМ‡НУ‚У„У ‡БПВ ‡, МУ ‚ ЪУКВ ‚ ВПя Ф В‚УТıУ‰ЛЪ Лı ‚‰‚УВ ФУ ˜ЛТОЫ ВКЫ˘Лı Н УПУН, ˜ЪУ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ ВИ М‡Л‚˚Т¯Ы˛ ˝НУМУПЛ˜ВТНЫ˛ ˝ЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ Ф Л ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНВ ‰‡КВ ‚ МВ·О‡„УФ ЛяЪМ˚ı ЫТОУ‚Ляı.

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. О˜ВМ¸ ·ОЛБН‡ ФУ Т‚УИТЪ‚‡П Н ФО‡ТЪЛМ‡П Т -49 „ВУПВЪ ЛВИ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ. ОТМУ‚МУВ УЪОЛ˜ЛВ ‚ ЪУП, ˜ЪУ Б‡˘ЛЪМ˚В Щ‡ТНЛ М‡ ВКЫ˘Лı Н УПН‡ı ЛПВ˛Ъ П‡О˚В, МУ ФУОУКЛЪВО¸М˚В ФВ В‰МЛВ Ы„О˚. ЭЪЛП ‰УТЪЛ„‡˛ЪТя МВТНУО¸НУ ОЫ˜¯ЛВ ФУН‡Б‡ЪВОЛ Ф Л У· ‡·УЪНВ ‡ЫТЪВМЛЪМ˚ı МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ. ОТМУ‚М‡я У·О‡ТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛя — ˜В МУ‚‡я Л ФУОЫ˜ЛТЪУ‚‡я У· ‡·УЪН‡ ‚ТВı ‚Л‰У‚ ТЪ‡ОВИ. О·О‡ТЪ¸ М‡‰ВКМУ„У ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛя ТУ‚Ф‡‰‡ВЪ Т „ВУПВЪ ЛВИ -49, Ф У˜МУТЪ¸ МВТНУО¸НУ МЛКВ.

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. КУП·ЛМЛ У‚‡ММ‡я „ВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ. С‡П‡я ¯Л УН‡я У·О‡ТЪ¸ М‡‰ВКМУ„У ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛя. К Л‚УОЛМВИМ˚В УТМУ‚М˚В ВКЫ˘ЛВ Н УПНЛ ТМ‡·КВМ˚ Б‡˘ЛЪМ˚ПЛ Щ‡ТН‡ПЛ. ВУ„МЫЪ‡я ФВ В‰Мяя ФУ‚В ıМУТЪ¸ ТУБ‰‡ВЪ ·УО¸¯ЛВ ФУОУКЛЪВО¸М˚В Ы„О˚, ˜ЪУ ЫПВМ¸¯‡ВЪ ЫТЛОЛя ВБ‡МЛя. В˚ТЪЫФ˚ ‚·ОЛБЛ ‡‰ЛЫТУ‚ ТФВˆЛ‡О¸МУ ТФ УЩЛОЛ У‚‡М˚. ОМЛ ЫПВМ¸¯‡˛Ъ ФОУ¯‡‰¸ НУМЪ‡НЪ‡ ТЪ ЫКНЛ Т ФО‡ТЪЛМУИ, ТМЛК‡я ЪВФОУФВ В‰‡˜Ы ‚ ЛМТЪ ЫПВМЪ, ЫТЛОЛ‚‡˛Ъ ‚В ¯ЛМ˚ Л У·ВТФВ˜Л‚‡˛Ъ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВ Ф Л ЫПВМ¸¯ВМЛЛ ТВ˜ВМЛя Т ВБ‡. П У˜М‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя ˜В МУ‚У„У ЪУ˜ВМЛя ‚ ЫТОУ‚Ляı, НУ„‰‡ Ф ЛФЫТН Л ФУ‰‡˜‡ ‚ Ф УˆВТТВ У· ‡·УЪНЛ ЛБПВМя˛ЪТя ‚ Т‡П˚ı ¯Л УНЛı Ф В‰ВО‡ı.

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. ГВУПВЪ Ля У·О‡‰‡ВЪ ФУ‚˚¯ВММУИ Ф У˜МУТЪ¸˛. РВКЫ˘ЛВ Н УПНЛ ЫТЛОВМ˚ Щ‡ТН‡ПЛ Л ЛПВ˛Ъ МВБМ‡˜ЛЪВО¸М˚И ЛБ„Л·. ВУ„МЫЪ‡я ФВ В‰Мяя ФУ‚В ıМУТЪ¸ ТУБ‰‡ВЪ ФУОУКЛЪВО¸М˚В ФВ В‰МЛВ Ы„О˚, ˜ЪУ ЫПВМ¸¯‡ВЪ ЫТЛОЛя ВБ‡МЛя. Ря‰ ПВОНЛı ‚˚ТЪЫФУ‚ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы ФО‡ТЪЛМ˚ ТФУТУ·ТЪ‚ЫВЪ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛ˛ Л Ф ВФяЪТЪ‚ЫВЪ ЛБМУТЫ ФУ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ. БО‡„У‰‡ я У˜ВМ¸ П‡ОУИ ФОУ˘‡‰Л НУМЪ‡НЪ‡ ТЪ ЫКНЛ Т ‚В ¯ЛМ‡ПЛ ‚˚ТЪЫФУ‚ ТМЛК‡ВЪТя ЪВФОУФВ В‰‡˜‡ ‚ ЛМТЪ ЫПВМЪ Л ФУ‚˚¯‡ВЪТя ТЪУИНУТЪ¸. ПВ ‚˚И ‚˚·У ‰Оя ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ ТЪ‡ОВИ Л МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ ‚ МВ·О‡„УФ ЛяЪМ˚ı ЫТОУ‚Ляı ‚ ЪУП ˜ЛТОВ Ф Л Ф В ˚‚ЛТЪУП ВБ‡МЛЛ.

6

П·ÒÚËÌ˚ ТОЧЕНИЕ

*NMP

*NMG

*NMM

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. ГВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ Т УТЪ ˚ПЛ Н Л‚УОЛМВИМ˚ПЛ ВКЫ˘ЛПЛ Н УПН‡ПЛ. И‰В‡О¸МУ ФУ‰ıУ‰ЛЪ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ П‡ЪВ Л‡ОУ‚ ЫФ У˜Мя˛˘ЛıТя Ф Л ВБ‡МЛЛ. ПВ ‚˚И ‚˚·У Ф Л У· ‡·УЪНВ ЪЛЪ‡М‡, К‡ УФ У˜М˚ı ТФО‡‚У‚ М‡ КВОВБМУИ Л МЛНВОВ‚УИ УТМУ‚В. БО‡„У‰‡ я ФУОУКЛЪВО¸М˚П ФВ В‰МЛП Ы„О‡П ПУКВЪ ·˚Ъ¸ ЛТФУО¸БУ‚‡М‡ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ‡О˛ПЛМЛя Л ТФО‡‚У‚ М‡ УТМУ‚В ПВ‰Л.

Д‚ЫТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. П УТЪ‡я „ВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ‚ ‚Л‰В ОЫМНЛ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы ФО‡ТЪЛМ˚ Т МВ·УО¸¯УИ Б‡˘ЛЪМУИ УЪ Лˆ‡ЪВО¸МУИ Щ‡ТНУИ М‡ ВКЫ¯Лı Н УПН‡ı ФУОМУТЪ¸˛ ТУУЪ‚ВТЪТЪ‚ЫВЪ У·˘ВФ ЛМяЪ˚П ТЪ‡М‰‡ Ъ‡П. УТЪЫФ‡ВЪ ·УОВВ ТУ‚ ВПВММ˚П „ВУПВЪ ЛяП ФУ У·О‡ТЪЛ М‡‰ВКМУ„У ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛя, ФУ ТЪУИНУТЪМ˚П ФУН‡Б‡ЪВОяП Л Ф У˜МУТЪЛ. ОТМУ‚М‡я У·О‡ТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛя – ФУОЫ˜ЛТЪУ‚‡я У· ‡·УЪН‡ Ы„ОВ У‰ЛТЪ˚ı ТЪ‡ОВИ ‚ ЫТОУ‚Ляı, НУ„‰‡ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛя ОВ„НУ ‰УТЪЛ˜¸ ВТЪВТЪ‚ВММ˚П ФЫЪВП.

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. П УТЪ‡я „ВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ‚ ‚Л‰В ‰‚УИМУИ ОЫМНЛ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы ФО‡ТЪЛМ˚ Т Б‡˘ЛЪМУИ УЪ Лˆ‡ЪВО¸МУИ Щ‡ТНУИ М‡ ВКЫ¯Лı Н УПН‡ı ФУОМУТЪ¸˛ ТУУЪ‚ВТЪТЪ‚ЫВЪ У·˘ВФ ЛМяЪ˚П ТЪ‡М‰‡ Ъ‡П. УТЪЫФ‡ВЪ ·УОВВ ТУ‚ ВПВММ˚П ФО‡ТЪЛМ‡П ФУ У·О‡ТЪЛ М‡‰ВКУ„У ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛя Л ‚˚Б˚‚‡ВЪ МВТНУО¸НУ ·УО¸¯ЛВ ЫТЛОЛя ВБ‡МЛя. О‰М‡НУ ˝Ъ‡ „ВУПВЪ Ля УЪОЛ˜‡ВЪТя ‚˚ТУНУИ Ф У˜МУТЪ¸˛ ‰‡КВ Ф Л ‡·УЪВ Т Ы‰‡ УП Л Ф У‰УОК‡ВЪ ЫТФВ¯МУ ЛТФУО¸БУ‚‡Ъ¸Тя ‰Оя ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ ТЪ‡ОВИ Л МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ Н ЫФМУ ‡БПВ М˚ПЛ ВКЫ˘ЛПЛ ФО‡ТЪЛМ‡ПЛ.

П·ÒÚËÌ˚ Ò Á‡‰ÌËÏË Û„Î‡ÏË

-31

*CMT

-Al

ПО‡ТЪЛМ‡ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ. ОТЪ УН УПУ˜М‡я ФУБЛЪЛ‚М‡я „ВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ ‰Оя ˜ЛТЪУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ. О·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ М‡‰ВКМУВ ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛВ Л ‚˚ТУНУВ Н‡˜ВТЪ‚У ФУ‚В ıМУТЪЛ Ф Л ‡·УЪВ Т Т‡П˚ПЛ П‡О˚ПЛ ФУ‰‡˜‡ПЛ Л „ОЫ·ЛМ‡ПЛ ВБ‡МЛя. НЛБНЛВ ЫТЛОЛя ВБ‡МЛя ТФУТУ·ТЪ‚Ы˛Ъ ‰УТЪЛКВМЛ˛ ‚˚ТУНУИ ‡БПВ МУИ ЪУ˜МУТЪЛ У· ‡·‡Ъ˚‚‡ВПУИ ‰ВЪ‡ОЛ, ˜ЪУ УТУ·ВММУ ‚‡КМУ Ф Л‡ТЪУ˜НВ. П Л„У‰М‡ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ·УО¸¯ЛМТЪ‚‡ П‡ЪВ Л‡ОУ‚.

ПО‡ТЪЛМ‡ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ. ГВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ ¯Л УНЫ˛ У·О‡ТЪ¸ Ф ЛПВМВМЛя УЪ ˜ЛТЪУ‚УИ ‰У ОВ„НУИ ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ. РВКЫ˘ЛВ Н УПНЛ ЫТЛОВМ˚ Щ‡ТН‡ПЛ. ЛЫМН‡ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы ТУБ‰‡ВЪ ФУОУКЛЪВО¸М˚В ФВ В‰МЛВ Ы„О˚.

В˚ТУНУЪУ˜М‡я ФО‡ТЪЛМ‡ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ. З‡‰МЛВ ФУ‚В ıМУТЪЛ ¯ОЛЩУ‚‡М˚ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы. Т‡НЛП У· ‡БУП, ‚ ТУ˜ВЪ‡МЛЛ Т ˝НТЪ ‡ФУБЛЪЛ‚МУИ „ВУПВЪ ЛВИ ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ, ‰УТЪЛ„‡ВЪТя

Л‰В‡О¸М‡я УТЪ УЪ‡ ВКЫ¯Лı Н УПУН. ПО‡ТЪЛМ‡ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ ‚˚ТУНЫ˛ ˜ЛТЪУЪЫ У· ‡·УЪНЛ Л П‡ОЫ˛ ТНОУММУТЪ¸ Н У· ‡БУ‚‡МЛ˛ М‡ УТЪ‡. ОТМУ‚МУВ М‡БМ‡˜ВМЛВ – У· ‡·УЪН‡ ‡О˛ПЛМЛя Л ОВ„НЛı ТФО‡‚У‚. Т‡НКВ Ф Л„У‰М‡ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ Пя„НЛı Л ‚яБНЛı ˆ‚ВЪМ˚ı ТФО‡‚У‚ Л ФО‡ТЪП‡ТТ.

О·О‡ТЪЛ ЫТЪУИ˜Л‚У„У ТЪ ЫКНУ‰ У·ОВМЛя ТП. ТЪ . 70-71

7

ТОЧЕНИЕ М‡ НЛ Ъ‚В ‰˚ı ТФО‡‚У‚ Л У·О‡ТЪЛ Лı Ф ЛПВМВМЛя

РУ„ОВ У‰ЛТЪ˚В Л ОВ„Л У‚‡ММ˚В ТЪ‡ОЛ, ТЪ‡О¸МУВ ОЛЪ¸В, ЛМТЪ ЫПВМЪ‡О¸М˚В Л ФУ‰¯ЛФМЛНУ‚˚В ТЪ‡ОЛ

СÔ·‚˚ Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

СТ15 (Р05-Р30) ЧЛТЪУ‚‡я Л ФУОЫ˜ЛТЪУ‚‡я У· ‡·УЪН‡ ТЪ‡ОВИ. В˚ТУН‡я ЛБМУТУТЪУИНУТЪ¸ Ф Л ‚˚ТУНЛı ТНУ УТЪяı Л ЪВПФВ-‡ЪЫ ‡ı ‚ БУМВ ВБ‡МЛя.

СТ25 (Р10-Р35) УМЛ‚В Т‡О¸М˚И ТФО‡‚ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ТЪ‡ОЛ. У‰‡˜М‡я НУП·ЛМ‡ˆЛя ЛБМУТУТЪУИНУТЪЛ Л Ф У˜МУТЪЛ ‰ОяВ-КЛПУ‚ У· ‡·УЪНЛ УЪ ˜ЛТЪУ‚˚ı ‰У ОВ„НЛı ˜В МУ‚˚ı.

СТ35 (Р15-Р40) СФО‡‚ ФУ‚˚¯ВММУИ М‡‰ВКМУТЪЛ.

ДОя УФВ ‡-ˆЛИ Т‚яБ‡ММ˚ı Т Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸М˚П Ы‰‡ОВМЛВП ·УО¸¯У„У Ф ЛФЫТН‡, НУ„‰‡ ‚‡КМ‡ Ф У˜МУТЪ¸ ВКЫ˘ВИ Н УПНЛ. УТЪУИ˜Л‚ Н ‡· ‡БЛ‚МУПЫ ЛБМУТЫ Ф Л М‡ОЛ˜ЛЛ ФУ‚В ıМУТЪМ˚ı ‰ВЩВНЪУ‚ Б‡„УЪУ‚УН.

СU45 (Р30-Р50) В˚ТУНУФ У˜М˚И ТФО‡‚ ‰Оя ‡·УЪ˚ Т Ы‰‡ УП Л ‚ ЪяКВО˚ı ЫТОУ‚Ляı. НЛБНЛВ ТНУ УТЪЛ ВБ‡МЛя Л ·УО¸¯ЛВ ТВ˜ВМЛя Т ВБ‡.

СÔ·‚˚ ·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

РТ10 (Р01-Р15) ИБМУТУТЪУИНЛИ ТФО‡‚ ‰Оя ˜ЛТЪУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ Ф Л ‚˚ТУНЛı ТНУ УТЪяı ВБ‡МЛя Л П‡О˚ı ТВ˜ВМЛяı Т ВБ‡, НУ„‰‡ ‚‡КМ‡ УТЪ УЪ‡ ВКЫ˘ВИ Н УПНЛ.

РТ40 (Р35-Р45) СФО‡‚ ‰Оя ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ ‰ВЪ‡ОВИ Т „ Ы·УИ НУ НУИ ‚ ЪУП ˜ЛТОВ Ф Л Ф В ˚‚ЛТЪУП ВБ‡МЛЛ. НЛБНЛВ ТНУ УТЪЛ ВБ‡МЛя Л ·УО¸¯ЛВ ТВ˜ВМЛя Т ВБ‡.

КÓ‰˚

 

 

СÔ·‚˚ Ò

 

СÔ·‚˚ ·ÂÁ

 

 

 

 

ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

ISO

ANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 01

C8

 

 

 

 

PT10

 

 

 

10

C7

 

CT15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT25

 

 

 

 

 

C6

 

 

CT35

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

CU45

PT40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

CT25

CT35

CU45

TK15

TK20PT40

TK25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 01

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK20

TK10

TK20

 

 

10

C3

 

 

CK15

TK15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

30 C1

МКУ УБЛУММУТЪУИНЛВ Л К‡ УФ У˜М˚В ТЪ‡ОЛ, К‡ УФ У˜М˚В ТФО‡‚˚, ЪЛЪ‡МУ‚˚В ТФО‡‚˚ Л ОЛЪ¸В ЛБ ФВ В˜ЛТОВММ˚ı П‡ЪВ Л‡ОУ‚

СÔ·‚˚ Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

СТ25 (М15-М25) СФО‡‚ ‰Оя ˜ЛТЪУ‚УИ Л ФУОЫ˜ЛТЪУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ МВ К‡‚В˛¯Лı ТЪ‡ОВИ. В˚ТУН‡я ЛБМУТУТЪУИНУТЪ¸ Ф Л ТНУ УТЪМУИ У· ‡·УЪНВ.

СТ35 (М20-М30) СФО‡‚ ФУ‚˚¯ВММУИ М‡‰ВКМУТЪЛ. ДОя УФВ ‡ˆЛИ Т‚яБ‡ММ˚ı Т Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸М˚П Ы‰‡ОВМЛВП ·УО¸¯У„У Ф ЛФЫТН‡, НУ„‰‡ ‚‡КМ‡ Ф У˜МУТЪ¸ ВКЫ˘ВИ Н УПНЛ Ф Л У· ‡·УЪНВ МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ.

СU45 (М25-М40) В˚ТУНУФ У˜М˚И ТФО‡‚. ДОя У· ‡·УЪНЛ МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ ‚ ЪяКВО˚ı ЫТОУ‚Ляı. П Л„У- ‰ВМ ‰Оя К‡ УФ У˜М˚ı Л ЪЛЪ‡МУ‚˚ı ТФО‡‚У‚.

СÔ·‚˚ ·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

PT40 (M30-M40) СФО‡‚ ‰Оя ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ ‰ВЪ‡- ОВИ Т „ Ы·УИ НУ НУИ ‚ ЪУП ˜ЛТОВ Ф Л Ф В ˚‚ЛТЪУПВБ‡МЛЛ. НЛБНЛВ ТНУ УТЪЛ ВБ‡МЛя Л ·УО¸¯ЛВ ТВ˜ВМЛя Т ВБ‡ Ф Л У· ‡·УЪНВ МВ К‡‚В˛˘Лı ТЪ‡ОВИ.

TK15 (M05-M20) МВОНУБВ МЛТЪ˚И ТФО‡‚ ФУ‚˚¯ВММУИ ЛБМУТУТЪУИНУТЪЛ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ К‡ УФ У˜М˚ı Л ЪЛЪ‡МУ‚˚ı ТФО‡‚У‚.

TK20 (M10-M30) МВОНУБВ МЛТЪ˚И ЫМЛ‚В Т‡О¸М˚И ТФО‡‚ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ МВ К‡‚В˛˘ВИ ТЪ‡ОЛ, К‡ УФ У˜М˚ı Л ЪЛЪ‡МУ‚˚ı ТФО‡‚У‚.

TK25 (M15-M35) ОТУ·УПВОНУБВ МЛТЪ˚И ТФО‡‚ ФУ‚˚- ¯ВММУИ Ф У˜МУТЪЛ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ К‡ УФ У˜М˚ı Л ЪЛЪ‡МУ‚˚ı ТФО‡‚У‚.

КВТВ ‚Л‰˚ ˜Ы„ЫМУ‚, П‡ЪВ Л‡О˚ Т ‚˚ТУНУИ Ъ‚В ‰УТЪ¸˛, Ъ‡НЛВ, Н‡Н Б‡Н‡ОВММ‡я ТЪ‡О¸ Л УЪ·ВОВММ˚И ˜Ы„ЫМ, ˆ‚ВЪМ˚В ПВЪ‡ОО˚ Л Лı ТФО‡‚˚, МВПВЪ‡ООЛ˜ВТНЛВ П‡ЪВ Л‡О˚

СÔ·‚˚ Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

СК15 (К05-К20) СФО‡‚ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ‚ТВı ‚Л‰У‚ ˜Ы„ЫМУ‚. В˚ТУН‡я ЛБМУТУТЪУИНУТЪ¸ М‡ ‚˚ТУНЛı ТНУ УТЪяı Ф Л ЫПВ ВММ˚ı ТВ˜ВМЛяı Т ВБ‡. В˚ТУН‡я ТЪУИНУТЪ¸ Н ‡· ‡БЛ‚МУПЫ ЛБМУТЫ.

CK20 (K10-K30) СФО‡‚ ФУ‚˚¯ВММУИ М‡‰ВКМУТЪЛ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ‚ТВı ‚Л‰У‚ ˜Ы„ЫМУ‚. ДОя УФВ ‡ˆЛИ Т‚яБ‡М- М˚ı Т Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸М˚П Ы‰‡ОВМЛВП ·УО¸¯У„У Ф ЛФЫТ- Н‡, НУ„‰‡ ‚‡КМ‡ Ф У˜МУТЪ¸ ВКЫ˘ВИ Н УПНЛ. В˚ТУН‡я ТЪУИНУТЪ¸ Н ‡· ‡БЛ‚МУПЫ ЛБМУТЫ.

СÔ·‚˚ ·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

ТК10 (К01-К15) ДОя ЪУ˜МУИ ‡БПВ МУИ У· ‡·УЪНЛ ˜Ы„ЫМ‡ Ф Л ‚˚ТУНЛı ТНУ УТЪяı Л П‡О˚ı ФУ‰‡˜‡ı. СФО‡‚ У·О‡‰‡ВЪ У˜ВМ¸ ‚˚ТУНУИ ЛБМУТУТЪУИНУТЪ¸˛, ‰‡КВ Ф Л У· ‡·УЪНВ УЪ·ВОВММ˚ı ˜Ы„ЫМУ‚ Л Б‡Н‡ОВМ- М˚ı ТЪ‡ОВИ. П Л„У‰ВМ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ˆ‚ВЪМ˚ı ПВЪ‡ООУ‚.

TK15 (K10) МВОНУБВ МЛТЪ˚И ТФО‡‚. ДОя У· ‡·УЪНЛ ‡О˛ПЛМЛя Л ‰ Ы„Лı ˆ‚ВЪМ˚ı ПВЪ‡ООУ‚. В˚ТУН‡я УТЪ УЪ‡ ВКЫ˘ВИ Н УПНЛ.

ТК20 (К10-К20) МВОНУБВ МЛТЪ˚И ЫМЛ‚В Т‡О¸М˚И ТФО‡‚ ‰Оя ˜В МУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ ˜Ы„ЫМ‡ Ф Л Т В‰МЛı Л МЛБНЛı ТНУ УТЪяı ВБ‡МЛя Т ·УО¸¯ЛПЛ ФУ‰‡˜‡ПЛ. П Л„У‰ВМ ‰Оя У· ‡·УЪНЛ ‰В В‚‡ Л ФО‡ТЪП‡ТТ.

НÓ‚˚È ÒÔ·‚

8

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ТОЧЕНИЕ

 

 

 

 

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 80°

 

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80°

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

Р

 

 

 

 

 

rε

 

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45

СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20

TK15

TK25

 

l

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

CNMA 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

 

М

CNMA

 

16

16 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

ПÎÓÒ͇я Ô·ÒÚË̇.

 

 

19 06 16

 

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

УÌ˂ ҇θÌ˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË ˜Û„Û̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMG 12 04 08-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16-49

 

 

 

 

 

 

 

 

CNMG-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТЛОВММ˚В ВКЫ˘ЛВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í ÓÏÍË. ДÎя ˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMG 12 04 08-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16-48

 

 

 

 

 

 

 

 

CNMG-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛЪЛ‚М‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë ‡ÛÒÚÂ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÌËÚÌ˚ı Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMG 12 04 08-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16 06 08-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 06 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

CNMG-46

 

 

16 06 16-46

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

19

19 06 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

УÌ˂ ҇θ̇я ÔÓÎÛ˜ËÒ-

 

19 06 16-46

 

 

 

 

 

 

 

 

ЪУ‚‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMG 12 04 04-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-43

 

 

 

 

 

 

 

 

CNMG-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ‚˚È ‚˚·Ó ‰Îя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. CNMA 09 03 04 СТ15

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 80°

 

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

80°

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

iC

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

Р

rε

 

 

 

CT15 CT25 CT35

CU45 СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20 TK15 TK25

l

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

12

CNMG 12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

 

12 04 16

 

 

 

М

CNMG

 

16

16 06 08

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

16 06 12

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

16 06 16

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

ÔÂ ËÏÂÚ Û.

 

19

19 06 12

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

19 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMP 12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16

 

 

 

 

 

CNMP

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇ Ò

 

 

 

 

 

 

 

УТЪ УН УПУ˜МУИ „ВУПВЪ ЛВИ.

 

 

 

 

 

 

 

РВНУПВМ‰ЫВЪТя ‰Оя У· ‡·УЪ-

 

 

 

 

 

 

 

ÍË ‚яÁÍËı Ë Ê‡ ÓÔ Ó˜Ì˚ı

 

 

 

 

 

 

 

χÚ ˇÎÓ‚.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

CNMM 19 06 16-86

 

 

 

 

CNMM-86

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

 

ПÓ‚˚¯ÂÌ̇я Ô Ó˜ÌÓÒÚ¸.

 

 

 

 

 

 

 

ДÎя „ Û·ÓÈ ˜Â ÌÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

Ì ʇ‚²˘Ëı ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMM 12 04 08-81

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-81

 

 

 

 

 

 

 

12 04 16-81

 

 

 

 

CNMM-81

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ˜В МУ‚‡я

 

 

 

 

 

 

 

ФО‡ТЪЛМ‡. РВНУПВМ‰ЫВЪТя

 

 

 

 

 

 

 

Ô Ë Ó· ‡·ÓÚÍÂ Ò ÔÂ ÂÏÂÌ-

 

 

 

 

 

 

 

М˚П Ф ЛФЫТНУП ‚ ¯Л УНУП

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‰‡˜. БÓθ¯‡я

 

 

 

 

 

 

 

У·О‡ТЪ¸ ЫТЪУИ˜Л‚У„У

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ ÛÊÍÓ‰ Ó·ÎÂÌËя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CNMM 12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

16

16 06 08

 

 

 

 

 

 

 

16 06 12

 

 

 

 

CNMM

 

19

19 06 12

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

19 06 16

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

Сڇ̉‡ Ú̇я ‰‚ÓÈ̇я

 

19 06 24

 

 

 

 

 

 

ÎÛÌ͇ ÔÓ Ô ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. CNMG 12 04 04 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ТОЧЕНИЕ

 

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 55°

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

55°

d1

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

Р

 

 

 

 

 

 

CT15

CT25 CT35

CU45

СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15 TK25

 

iC

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

DNMA 15 06 04

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 08

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 12

 

 

 

 

 

М

DNMA

 

15 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПÎÓÒ͇я Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

УÌ˂ ҇θÌ˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË ˜Û„Û̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

15

DNMG 15 06 08-49

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 12-49

 

 

 

 

 

DNMG-49

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

УТЛОВММ˚В ВКЫ˘ЛВ Н УПНЛ.

 

 

 

 

 

 

 

ДÎя ˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²-

 

 

 

 

 

 

 

˘Ëı ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

DNMG 15 04 08-46

 

 

 

 

 

 

 

15 04 12-46

 

 

 

 

 

 

 

15 06 08-46

 

 

 

 

DNMG-46

 

15 06 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

УÌ˂ ҇θ̇я ÔÓÎÛ˜ËÒ-

 

 

 

 

 

 

 

ЪУ‚‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

DNMG 15 04 04-43

 

 

 

 

 

 

 

15 06 04-43

 

 

 

 

 

 

 

15 06 08-43

 

 

 

 

DNMG-43

 

15 06 12-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

П ‚˚È ‚˚·Ó ‰Îя

 

 

 

 

 

 

 

 

˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

DNMG 15 06 04

 

 

 

 

 

 

 

15 06 08

 

 

 

 

 

 

15 06 12

 

 

 

 

 

DNMG

 

15 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

 

ÔÂ ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

DNMP 15 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

15 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 04

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

DNMP

 

15 06 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

Т УТЪ УН УПУ˜МУИ „ВУПВЪ-

 

 

 

 

 

 

ËÂÈ ‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË ‚яÁÍËı

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

Ë Ê‡ ÓÔ Ó˜Ì˚ı χÚ ˇÎÓ‚.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. DNMA 15 06 04 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 55°

 

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

55°

d1

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

CT15 CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10 PT40 TK10

TK20

TK15

TK25

 

 

iC

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

15

DNMM 15 06 12-81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 16-81

 

 

 

 

 

 

 

DNMM-81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

О‰МУТЪУ УММяя ˜В МУ‚‡я

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО‡ТЪЛМ‡. РВНУПВМ‰ЫВЪТя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô Ë Ó· ‡·ÓÚÍÂ Ò ÔÂ ÂÏÂÌ-

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

М˚П Ф ЛФЫТНУП ‚ ¯Л УНУП

 

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‰‡˜.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

15

DNMM 15 06 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 06 12

 

 

 

 

 

 

 

DNMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ‰‚ÓÈ̇я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÛÌ͇ ÔÓ Ô ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПяÚË„ ‡Ì̇я Ô·ÒÚË̇

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

iC

 

108°

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ‚ „·‚ J

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

l

s

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

CT15 CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10 PT40 TK10

TK20

TK15

TK25

 

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

11

PNUM 11 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16 06 12

 

 

 

 

 

 

 

PNUM

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. П УТЪВИ¯‡я „ВУПВЪ Ля ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ.

— ПВ ‚˚И ‚˚·У— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ — ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

34

44

70

П ËÏ Á‡Í‡Á‡: 10 ¯Ú. DNMM 15 06 12-81 СТ15

12

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ТОЧЕНИЕ

 

 

 

 

К‚‡‰ ‡Ú̇я Ô·ÒÚË̇

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

Р

 

 

 

rε

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45

СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20

TK15

TK25

 

l

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SNMA 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

М

 

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

SNMA

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

ПÎÓÒ͇я Ô·ÒÚË̇.

15

15 06 12

 

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

УÌ˂ ҇θÌ˚È ‚˚·Ó

15 06 16

 

 

 

 

 

 

 

‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË ˜Û„Û̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

19

19 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SNMG 12 04 08-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16-49

 

 

 

 

 

 

 

 

SNMG-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТЛОВММ˚В ВКЫ˘ЛВ Н УПНЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДÎя ˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ì ʇ‚²˘Ëı ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SNMG 12 04 08-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16-48

 

 

 

 

 

 

 

 

SNMG-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛЪЛ‚М‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë ‡ÛÒÚÂ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÌËÚÌ˚ı Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SNMG 12 04 08-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

SNMG-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УÌ˂ ҇θ̇я ÔÓÎÛ˜ËÒ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЪУ‚‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SNMG 09 03 08-43

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12 04 04-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08-43

 

 

 

 

 

 

 

SNMG-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

П ‚˚È ‚˚·Ó ‰Îя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. SNMA 09 03 04 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

К‚‡‰ ‡Ú̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

Р

rε

 

 

 

CT15 CT25

CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20 TK15 TK25

l

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

09

SNMG 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

12

12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

М

SNMG

 

 

12 04 12

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

15

15 06 12

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

15 06 16

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

ÔÂ ËÏÂÚ Û.

 

19

19 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

19 06 16

 

 

 

 

 

 

12

SNMP 12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

19

19 06 08

 

 

 

 

 

 

 

 

19 06 12

 

 

 

 

 

SNMP

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇ Ò

 

 

 

 

 

 

 

УТЪ УН УПУ˜МУИ „ВУПВЪ ЛВИ.

 

 

 

 

 

 

 

РВНУПВМ‰ЫВЪТя ‰Оя У· ‡·УЪ-

 

 

 

 

 

 

 

ÍË ‚яÁÍËı Ë Ê‡ ÓÔ Ó˜Ì˚ı

 

 

 

 

 

 

 

χÚ ˇÎÓ‚.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SNMM 12 04 12-86

 

 

 

 

 

 

19

19 06 16-86

 

 

 

 

 

SNMM-86

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

 

ПÓ‚˚¯ÂÌ̇я Ô Ó˜ÌÓÒÚ¸.

 

 

 

 

 

 

 

ДÎя „ Û·ÓÈ ˜Â ÌÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

Ì ʇ‚²˘Ëı ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SNMM 12 04 08-81

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12-81

 

 

 

 

 

SNMM-81

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ˜В МУ‚‡я

 

 

 

 

 

 

 

ФО‡ТЪЛМ‡. РВНУПВМ‰ЫВЪТя

 

 

 

 

 

 

 

Ô Ë Ó· ‡·ÓÚÍÂ Ò ÔÂ ÂÏÂÌ-

 

 

 

 

 

 

 

М˚П Ф ЛФЫТНУП ‚ ¯Л УНУП

 

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‰‡˜.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SNMM 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

12

12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

 

SNMM

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

15

15 04 12

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ‰‚ÓÈ̇я

 

15 04 16

 

 

 

 

 

ÎÛÌ͇ ÔÓ Ô ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

19

19 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

19 06 16

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25 07 16

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

25 07 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. SNMG 09 03 04 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ТОЧЕНИЕ

 

 

 

 

К Û„Î‡я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10

PT40

TK10 TK20

TK15

TK25

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

RNMG 09 03 00

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12 04 00

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15 06 00

 

 

 

 

 

 

М

 

 

19

19 06 00

 

 

 

 

 

 

RNMG

 

25

25 09 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

ÔÂ ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Û„Î‡я Ô·ÒÚË̇ Ò Á‡‰ÌËÏË Û„Î‡ÏË

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7°

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

iC

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10

PT40

TK10 TK20

TK15

TK25

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

10

RCMX 10 03 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12 04 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16 06 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20 06 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCMX

 

25

25 07 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П·ÒÚË̇ Ò Á‡‰ÌËÏË Û„Î‡ÏË.

32

32 09 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛÛÌ͇ Ë ÛÔ Ó˜Ìя˛˘‡я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù‡Ò͇ ÔÓ Ô ËÏÂÚ Û. ДÎя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУМЪЫ МУ„У ЪУ˜ВМЛя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. RCMX 10 03 MO СТ15

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

60°

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45

СК15 СК20

PT10

PT40 TK10 TK20 TK15

TK25

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

16

TNMA 16 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

22 04 08

 

 

 

 

 

 

М

TNMA

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

ПÎÓÒ͇я Ô·ÒÚË̇.

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

 

УÌ˂ ҇θÌ˚È ‚˚·Ó

27

27 06 16

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË ˜Û„Û̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

16

TNMG 16 04 08-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

22 04 08-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 12-49

 

 

 

 

 

 

 

TNMG-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТЛОВММ˚В ВКЫ˘ЛВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í ÓÏÍË. ДÎя ˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TNMG 16 04 08-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

22 04 08-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 12-48

 

 

 

 

 

 

 

TNMG-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛЪЛ‚М‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ Ë ‡ÛÒÚÂ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÌËÚÌ˚ı Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TNMG 16 04 08-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

22 04 08-46

 

 

 

 

 

 

TNMG-46

 

 

22 04 12-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 16-46

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УÌ˂ ҇θ̇я ÔÓÎÛ˜ËÒ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЪУ‚‡я „ВУПВЪ Ля ‰Оя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TNMA 16 04 04 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ТОЧЕНИЕ

 

 

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

60°

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

 

 

 

Р

rε

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

l

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TNMG 16 04 04-43

 

 

 

 

 

 

16 04 08-43

 

 

 

 

 

 

16 04 12-43

 

 

 

 

М

 

22

22 04 08-43

 

 

 

 

TNMG-43

 

22 04 12-43

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

П ‚˚È ‚˚·Ó ‰Îя ˜ËÒÚÓ-

 

 

 

 

 

‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TNMG 16 04 04-41

 

 

 

 

 

 

16 04 08-41

 

 

 

 

 

 

16 04 12-41

 

 

 

 

 

TNMG-41

22

22 04 08-41

 

 

 

 

 

 

22 04 12-41

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇

 

 

 

 

 

 

‰Îя ÚÓ˜ÂÌËя Ò Ï‡Î˚ÏË

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰‡˜‡ÏË.

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TNMG 11 03 04

 

 

 

 

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

16

16 03 08

 

 

 

 

TNMG

 

16 04 04

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

16 04 12

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

ÔÂ ËÏÂÚ Û.

22

22 04 08

 

 

 

 

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

27

27 06 08

 

 

 

 

 

 

27 06 12

 

 

 

 

 

 

 

27 06 16

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TNMG 16 04 04-43 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

60°

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

 

 

 

rε

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

Р

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

CT15 CT25

CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15 TK25

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

16

TNMP 16 04 04

 

 

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

 

22

22 04 04

 

 

 

 

TNMP

 

 

22 04 08

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇ Ò

 

 

 

 

 

 

УТЪ УН УПУ˜МУИ „ВУПВЪ-

 

 

 

 

 

 

ЛВИ. РВНУПВМ‰ЫВЪТя ‰Оя

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

Ó· ‡·ÓÚÍË ‚яÁÍËı Ë Ê‡ Ó-

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

Ô Ó˜Ì˚ı χÚ ˇÎÓ‚.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

TNMM 22 04 08-81

 

 

 

 

 

 

22 04 12-81

 

 

 

 

 

 

22 04 16-81

 

 

 

 

TNMM-81

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ˜В МУ‚‡я

 

 

 

 

 

 

ФО‡ТЪЛМ‡. РВНУПВМ‰ЫВЪТя

 

 

 

 

 

 

Ô Ë Ó· ‡·ÓÚÍÂ Ò ÔÂ ÂÏÂÌ-

 

 

 

 

 

 

М˚П Ф ЛФЫТНУП ‚ ¯Л УНУП

 

 

 

 

 

 

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‰‡˜. БÓθ¯‡я

 

 

 

 

 

 

У·О‡ТЪ¸ ЫТЪУИ˜Л‚У„У

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ ÛÊÍÓ‰ Ó·ÎÂÌËя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TNMM 16 03 04

 

 

 

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

TNMM

 

 

16 04 04

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

О‰МУТЪУ УМяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

16 04 12

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ‰‚ÓÈ̇я

22

22 04 04

 

 

 

 

ÎÛÌ͇ ÔÓ Ô ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

 

22 04 08

 

 

 

 

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

27

27 06 12

 

 

 

 

 

 

27 06 16

 

 

 

 

 

 

33

33 07 16

 

 

 

 

 

 

 

33 07 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TNMP 16 04 04 СТ25

 

34

44

70

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ТОЧЕНИЕ

 

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 35°

 

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

35°

d1

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

Р

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15 TK25

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

VNMG 16 04 04

 

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

16 04 12

 

 

 

М

VNMG

 

22

22 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

ÔÂ ËÏÂÚ Û.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛÓχÌÌ˚È Ú Âı„ ‡ÌÌËÍ Ò Û„ÎÓÏ 80°

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

s

80°

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

d1

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

l

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15 TK25

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

08

WNMG 08 04 08-49

 

 

 

 

WNMG-49

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

УТЛОВММ˚В ВКЫ˘ЛВ

 

 

 

 

 

 

 

Í ÓÏÍË. ДÎя ˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ë

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ì ʇ‚²˘Ëı

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

WNMG 08 04 04-43

 

 

 

 

 

 

 

08 04 08-43

 

 

 

 

WNMG-43

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

 

П ‚˚È ‚˚·Ó ‰Îя

 

 

 

 

 

 

 

˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

ÒÚ‡ÎÂÈ.

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. VNMG 16 04 04 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ Б‡‰МЛı Ы„ОУ‚ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя Р/М

ЛÓχÌÌ˚È Ú Âı„ ‡ÌÌËÍ Ò Û„ÎÓÏ 80°

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

s

80°

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

d1

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

CT15 CT25

CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20 TK15 TK25

 

l

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ ˚˜‡„ÓÏ Á‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

08

WNMG 08 04 04-40

 

 

 

 

WNMG-40

 

 

 

 

 

 

 

М

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇.

 

 

 

 

 

 

РВНУПВМ‰ЫВЪТя ‰Оя

 

 

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ Ë

˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

‚яÁÍËı χÚ ˇÎÓ‚

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰ÊËÏ Á‡ ÓÚ‚Â ÒÚËÂ

 

 

08 WNMP 08 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

08 04 08

 

 

 

 

 

WNMP

 

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇ Ò

 

 

 

 

 

 

УТЪ УН УПУ˜МУИ „ВУПВЪ ЛВИ

 

 

 

 

 

 

‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË ‚яÁÍËı

Ë

 

 

 

 

 

 

ʇ ÓÔ Ó˜Ì˚ı χÚ ˇÎÓ‚.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

WNUM 12 06 12-85

 

 

 

 

WNUM-85

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УМяя ˜В МУ‚‡я

 

 

 

 

 

 

ФО‡ТЪЛМ‡. ПУБЛЪЛ‚М‡я

 

 

 

 

 

 

 

„ВУПВЪ Ля ФУБ‚УОяВЪ

 

 

 

 

 

 

 

ТМЛБЛЪ¸ ЫТЛОЛя ВБ‡МЛя.

 

 

 

 

 

 

 

 

08

WNUM 08 04 08

 

 

 

 

 

 

10

10 04 08

 

 

 

 

 

 

 

10 06 08

 

 

 

 

WNUM

 

 

10 06 12

 

 

 

 

 

12

12 06 12

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УМяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

П УТЪВИ¯‡я „ВУПВЪ Ля

 

 

 

 

 

 

 

ФВ В‰МВИ ФУ‚В ıМУТЪЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. WNMG 08 04 04-40 СТ15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя S

ТОЧЕНИЕ

 

 

 

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 80°

 

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80°

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

iC

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

S

rε

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7°

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45

СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

l

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

 

 

 

К ВФОВМЛВ ‚ЛМЪУП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

CCMT 06 02 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02 08

 

 

 

 

α = 7°

09

09 Т3 04

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Т3 08

 

 

CCMT

 

 

 

 

12

12 04 08

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

12 04 12

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

Ô ËÏÂÚ Û. ДÎя ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CPGX 12 04 08-AL

 

 

 

 

 

 

α = 11°

CPGX-AL

ОÒÚ ÓÍ ÓÏӘ̇я ‚˚ÒÓÍÓ-

 

 

 

 

 

 

ЪУ˜М‡я У‰МУТЪУ УММяя

 

 

 

 

 

 

Ô·ÒÚË̇ ‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

‡Î˛ÏËÌËя.

 

 

 

 

 

 

 

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 55°

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

l

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

rε

55°

d1

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

7°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

CT15 CT25 CT35

CU45 СК15 СК20

PT10

PT40 TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

07

DCMT 07 02 02

 

 

 

 

 

 

 

07 02 04

 

 

 

 

07 02 08

 

DCMT

11

11 T3 04

 

 

 

 

 

 

11 T3 08

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

Ô ËÏÂÚ Û. ДÎя ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË.

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

10 ¯Ú. CCMT 06 02 04 СТ15

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ТОЧЕНИЕ ПО‡ТЪЛМ˚ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя S

К Û„Î‡я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7°

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

 

 

 

s

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

CT15 CT25 CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15 TK25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

К ВФОВМЛВ ‚ЛМЪУП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

RCMT 08 03 MO

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10 03 MO

 

 

 

 

 

 

 

27

27 09 MO

 

 

 

 

 

 

 

30

30 09 MO

 

 

RCMT

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. ЛЫМН‡ Л ЫФ У˜Мя˛˘‡я Щ‡ТН‡ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы.

К‚‡‰ ‡Ú̇я Ô·ÒÚË̇

iC

 

d1

r

7°

s

l

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя ФУ ISO ТП. М‡ ТЪ . 4

09

SCMT 09 T3 04

 

09 T3 08

 

09 T3 12

12

12 04 08

SCMT

12 04 12

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡. СЪ‡М‰‡ ЪМ‡я ОЫМН‡ ФУ ФВ ЛПВЪ Ы. ДОя ˜ЛТЪУ‚УИ Л ФУОЫ˜ЛТЪУ‚УИ У· ‡·УЪНЛ.

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

CT15

CT25

CT35

CU45

СК15

СК20

PT10

PT40

TK10

TK20

TK15

TK25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПВ ‚˚И ‚˚·У— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ — ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

34

44

70

П ËÏ Á‡Í‡Á‡: 10 ¯Ú. RCMT 08 03 MO СТ15

22

ПО‡ТЪЛМ˚ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя S

ТОЧЕНИЕ

 

 

 

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

60°

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

S

rε

7°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45

СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

К ВФОВМЛВ ‚ЛМЪУП

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TCMT

11 02 08-51

 

 

 

 

 

 

 

TCMT-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТЛОВММ‡я ВКЫ˘‡я Н УП-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͇ ‰Îя ‡·ÓÚ˚ Ò ·Óθ¯ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰‡˜ÂÈ. ДÎя ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë ˜Â ÌÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

TCMT

09 02 08

 

 

 

 

 

 

 

11

 

11 02 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 02 04

 

 

 

 

 

 

TCMT

 

 

 

11 02 08

 

 

 

 

16

 

16 T3 04

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô ËÏÂÚ Û. ДÎя ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TCMT

11 02 08-31

 

 

 

 

 

 

TCMT-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÒÚ ÓÍ ÓÏӘ̇я ˜ËÒÚÓ‚‡я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô·ÒÚË̇ Ò Á‡‰ÌËÏË Û„Î‡ÏË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÒÚ ÛÊÍÓ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰ У·ОВМЛВ Л ‚˚ТУНУВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н‡˜ВТЪ‚У ФУ‚В ıМУТЪЛ Ф Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χÎ˚ı „ÎÛ·Ë̇ı ÂÁ‡ÌËя Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰‡˜‡ı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TCMT 11 02 08-51 СТ25

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ Т Б‡‰МЛПЛ Ы„О‡ПЛ – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя S

РÓÏ· Ò Û„ÎÓÏ 35°

 

 

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

 

35°

 

d1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α5°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

S

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT15 CT25 CT35 CU45

СК15 СК20

PT10 PT40

TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

К ВФОВМЛВ ‚ЛМЪУП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

VBMT

11 02 02-31

 

 

 

 

 

 

 

α = 5°

 

 

 

11 02 04-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 02 08-31

 

 

 

 

 

 

VBMT-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÒÚ ÓÍ ÓÏӘ̇я ˜ËÒÚÓ‚‡я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô·ÒÚË̇ Ò Á‡‰ÌËÏË Û„Î‡ÏË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÒÚ ÛÊÍÓ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰ У·ОВМЛВ Л ‚˚ТУНУВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н‡˜ВТЪ‚У ФУ‚В ıМУТЪЛ Ф Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χÎ˚ı „ÎÛ·Ë̇ı ÂÁ‡ÌËя Ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ‰‡˜‡ı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

VBMT

11 02 02

 

 

 

 

 

 

 

α = 5°

 

 

 

11 02 04

 

 

 

 

 

 

11 02 08

 

 

VBMT

 

 

 

 

 

 

16

 

16 04 04

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡.

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

Сڇ̉‡ Ú̇я ÎÛÌ͇ ÔÓ

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12

 

 

 

 

 

 

Ô ËÏÂÚ Û. ДÎя ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

Ë ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ Ó· ‡·ÓÚÍË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

VCGT

16 04 12-AL

 

 

 

 

 

 

 

α = 7°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÒÚ ÓÍ ÓÏӘ̇я ‚˚ÒÓÍÓ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЪУ˜М‡я У‰МУТЪУ УММяя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô·ÒÚË̇ ‰Îя Ó· ‡·ÓÚÍË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡Î˛ÏËÌËя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. VBMT 11 02 02-31 СТ15

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя С

ТОЧЕНИЕ

 

 

КÓÔË Ó‚‡Î¸Ì‡я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

rε

55°

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

l

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

KNUX

16 04 10 R12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 10 L12

 

 

 

 

 

KNUX-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П·ÒÚË̇ ‰Îя ˜Â ÌÓ‚ÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

У· ‡·УЪНЛ М‡ „Л‰ УНУФЛ У-

 

 

 

 

 

 

 

 

‚‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì͇ı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

KNUX

16 04 05 R11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 05 L11

 

 

 

 

 

KNUX-11

 

 

 

16 04 10 R11

 

 

 

 

 

П·ÒÚË̇ ‰Îя ÔÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚ÓÈ

 

 

16 04 10 L11

 

 

 

 

 

У· ‡·УЪНЛ М‡ „Л‰ УНУФЛ У-

 

 

 

 

 

 

 

 

‚‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì͇ı.

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. KNUX 16 04 10 R12 СТ35

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя C

К‚‡‰ ‡Ú̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

С

rε

 

 

 

CT15 CT25 CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15

TK25

 

l

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SNGN 09 03 02

 

 

 

 

 

 

 

09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

 

09 03 12

 

 

 

 

SNGN

 

 

09 03 16

 

 

 

 

 

12

12 03 02

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇

 

 

ФУ‚˚¯ВММУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

12 03 04

 

 

 

 

 

 

 

12 03 08

 

 

 

 

 

 

 

12 03 12

 

 

 

 

 

 

 

12 03 16

 

 

 

 

 

 

 

12 04 02

 

 

 

 

 

 

 

12 04 04

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

 

12 04 16

 

 

 

 

 

 

15

15 04 12

 

 

 

 

 

 

 

15 04 16

 

 

 

 

 

 

19

19 04 02

 

 

 

 

 

 

 

19 04 04

 

 

 

 

 

 

 

19 04 08

 

 

 

 

 

 

 

19 04 12

 

 

 

 

 

 

 

19 04 16

 

 

 

 

 

 

 

19 04 24

 

 

 

 

 

 

09

SNUN 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

12

12 03 04

 

 

 

 

 

 

 

12 03 08

 

 

 

 

SNUN

 

 

12 03 12

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇

 

12 03 16

 

 

 

 

МУ П‡О¸МУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

 

12 04 16

 

 

 

 

 

 

15

15 04 12

 

 

 

 

 

 

 

15 04 16

 

 

 

 

 

 

 

15 06 12

 

 

 

 

 

 

 

15 06 16

 

 

 

 

 

 

19

19 04 08

 

 

 

 

 

 

 

19 04 12

 

 

 

 

 

 

 

19 04 16

 

 

 

 

 

 

 

19 04 24

 

 

 

 

 

 

 

19 06 16

 

 

 

 

 

 

 

19 06 24

 

 

 

 

 

 

25

25 07 16

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

25 09 24

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. SNGN 09 03 02 СK15

 

34

44

70

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя С

 

ТОЧЕНИЕ

 

 

К‚‡‰ ‡Ú̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

rε

11°

 

 

 

CT15

CT25

CT35

CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

l

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

SPGN

06 02 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

09 03 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

SPGN

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

09 03 12

 

 

 

 

 

 

 

ФУ‚˚¯ВММУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

 

09 03 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

12 03 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 03 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 03 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 03 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

19 04 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SPUN

09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

12 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 03 12

 

 

 

 

 

 

 

SPUN

 

15

 

15 04 12

 

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

19

 

19 04 12

 

 

 

 

 

 

 

МУ П‡О¸МУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

 

19 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. SPGN 06 02 04 СТ35

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя C

К‚‡‰ ‡Ú̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

С

rε

11°

 

 

CT15 CT25 CT35 CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15

TK25

l

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SPGR 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

12

12 03 04

 

 

 

 

SPGR

 

 

12 03 08

 

 

 

 

 

 

12 03 12

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

 

 

 

 

ФУ‚˚¯ВММУИ ЪУ˜МУТЪЛ ТУ

 

 

 

 

 

 

ТЪ ЫКНУОУПУП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SPMR 09 03 04

 

 

 

 

 

 

 

09 03 08

 

 

 

 

 

 

12

12 03 04

 

 

 

 

 

 

 

12 03 08

 

 

 

 

SPMR

 

 

12 03 12

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

 

 

 

 

МУ П‡О¸МУИ ЪУ˜МУТЪЛ ТУ

 

 

 

 

 

 

ТЪ ЫКНУОУПУП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. SPGR 09 03 04 СТ25

 

34

44

70

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя С

ТОЧЕНИЕ

 

 

 

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

 

60°

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

rε

 

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

CT15

CT25 CT35

CU45 СК15 СК20

PT10 PT40 TK10 TK20

TK15

TK25

 

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TNGN

11 03 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 12

 

 

 

 

 

 

 

TNGN

 

 

 

11 03 16

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇

16

 

16 03 02

 

 

 

 

 

 

 

ФУ‚˚¯ВММУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

 

16 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

22 04 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 06 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

27 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

33 04 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

39 10 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TNUN

11 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

16 03 04

 

 

 

 

 

 

 

TNUN

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

 

 

 

Д‚ÛÒÚÓ ÓÌÌяя Ô·ÒÚË̇

 

 

16 04 04

 

 

 

 

 

 

 

МУ П‡О¸МУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

22 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 06 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

27 06 16

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TNGN 11 03 02 СK15

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

ТОЧЕНИЕ

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя C

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

60°

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iC

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

11°

 

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

CT15 CT25 CT35

CU45 СК15

СК20

PT10 PT40 TK10 TK20 TK15

TK25

 

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

TPGN

09 02 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 02 08

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

11 02 02

 

 

 

 

 

 

TPGN

 

 

 

11 02 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 00

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

11 03 02

 

 

 

 

 

 

ФУ‚˚¯ВММУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

 

 

11 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 16

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

16 03 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

22 04 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

27 06 02

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TPUN

11 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

16 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

TPUN

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

16 04 08

 

 

 

 

 

 

МУ П‡О¸МУИ ЪУ˜МУТЪЛ.

22

 

22 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 04 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TPGN 09 02 04 СТ35

 

34

44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО‡ТЪЛМ˚ ·ВБ УЪ‚В ТЪЛя – СЛТЪВП‡ Н ВФОВМЛя С

ТОЧЕНИЕ

 

 

Т ÂÛ„Óθ̇я Ô·ÒÚË̇

 

М‡ ÍË ÒÔ·‚Ó‚

 

 

 

60°

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОÔËÒ‡ÌË χ ÓÍ ÒÔ·‚Ó‚ ÒÏ. ̇ ÒÚ . 8

 

 

iC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

rε

 

11°

 

 

Ò ÔÓÍ ˚ÚËÂÏ

 

·ÂÁ ÔÓÍ ˚ÚËя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

СЛТЪВПЫ У·УБМ‡˜ВМЛя

CT15

CT25 CT35 CU45 СК15

СК20

PT10 PT40 TK10 TK20

TK15 TK25

 

 

 

 

П ËÊËÏ Ò‚Â ıÛ

 

 

 

ÔÓ ISO ÒÏ. ̇ ÒÚ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

TPGR

09 02 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 02 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 02 08

 

 

 

 

 

 

TPGR

 

11

 

11 03 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 03 04

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

 

ФУ‚˚¯ВММУИ ЪУ˜МУТЪЛ ТУ

16

 

16 03 04

 

 

 

 

 

 

ТЪ ЫКНУОУПУП.

 

 

 

 

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

 

 

 

 

09

TPMR

09 02 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 02 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 02 08

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

11 03 02

 

 

 

 

 

 

TPMR

 

 

 

11 03 04

 

 

 

 

 

 

О‰МУТЪУ УММяя ФО‡ТЪЛМ‡

 

 

11 03 08

 

 

 

 

 

 

МУ П‡О¸МУИ ЪУ˜МУТЪЛ ТУ

16

 

16 03 04

 

 

 

 

 

 

ТЪ ЫКНУОУПУП.

 

 

 

 

 

 

 

16 03 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 03 12

 

 

 

 

 

— ПÂ ‚˚È ‚˚·Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ВУБПУКМ˚И ‚‡ Л‡МЪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВУЪПВ˜ВММ˚В ФУБЛˆЛЛ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ ‰У„У‚У ВММУТЪЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ËÏ Á‡Í‡Á‡:

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¯Ú. TPGR 09 02 02 СТ25

 

34

44

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31